Romans 6:19
New International Version
I am using an example from everyday life because of your human limitations. Just as you used to offer yourselves as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer yourselves as slaves to righteousness leading to holiness.

New Living Translation
Because of the weakness of your human nature, I am using the illustration of slavery to help you understand all this. Previously, you let yourselves be slaves to impurity and lawlessness, which led ever deeper into sin. Now you must give yourselves to be slaves to righteous living so that you will become holy.

English Standard Version
I am speaking in human terms, because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness leading to sanctification.

Berean Study Bible
I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. Just as you used to offer the parts of your body in slavery to impurity and to escalating wickedness, so now offer them in slavery to righteousness leading to holiness.

New American Standard Bible
I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, resulting in further lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification.

King James Bible
I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness.

Holman Christian Standard Bible
I am using a human analogy because of the weakness of your flesh. For just as you offered the parts of yourselves as slaves to moral impurity, and to greater and greater lawlessness, so now offer them as slaves to righteousness, which results in sanctification.

International Standard Version
I am speaking in simple terms because of the frailty of your human nature. Just as you once offered the parts of your body as slaves to impurity and to greater and greater disobedience, so now, in the same way, you must offer the parts of your body as slaves to righteousness that leads to sanctification.

NET Bible
(I am speaking in human terms because of the weakness of your flesh.) For just as you once presented your members as slaves to impurity and lawlessness leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness leading to sanctification.

Aramaic Bible in Plain English
As a fellow man, I say to you because of the weakness of your flesh, that as you presented your members to the servitude of defilement and of evil, so also now present your members to the servitude of righteousness and of holiness.

GOD'S WORD® Translation
I'm speaking in a human way because of the weakness of your corrupt nature. Clearly, you once offered all the parts of your body as slaves to sexual perversion and disobedience. This led you to live disobedient lives. Now, in the same way, offer all the parts of your body as slaves that do what God approves of. This leads you to live holy lives.

Jubilee Bible 2000
I speak a human thing because of the weakness of our flesh: that as ye presented your members to serve uncleanness and iniquity unto iniquity, likewise now present your members to serve righteousness unto holiness.

King James 2000 Bible
I speak after the manner of men because of the weakness of your flesh: for as you have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness.

American King James Version
I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as you have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity to iniquity; even so now yield your members servants to righteousness to holiness.

American Standard Version
I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye presented your members as'servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity, even so now present your members as'servants to righteousness unto sanctification.

Douay-Rheims Bible
I speak an human thing, because of the infirmity of your flesh. For as you have yielded your members to serve uncleanness and iniquity, unto iniquity; so now yield your members to serve justice, unto sanctification.

Darby Bible Translation
I speak humanly on account of the weakness of your flesh. For even as ye have yielded your members in bondage to uncleanness and to lawlessness unto lawlessness, so now yield your members in bondage to righteousness unto holiness.

English Revised Version
I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye presented your members as servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity, even so now present your members as servants to righteousness unto sanctification.

Webster's Bible Translation
I speak after the manner of men, because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, to (work) iniquity; even so now yield your members servants to righteousness, to (work) holiness.

Weymouth New Testament
your human infirmity leads me to employ these familiar figures--and just as you once surrendered your faculties into bondage to Impurity and ever-increasing disregard of Law, so you must now surrender them into bondage to Righteousness ever advancing towards perfect holiness.

World English Bible
I speak in human terms because of the weakness of your flesh, for as you presented your members as servants to uncleanness and to wickedness upon wickedness, even so now present your members as servants to righteousness for sanctification.

Young's Literal Translation
In the manner of men I speak, because of the weakness of your flesh, for even as ye did present your members servants to the uncleanness and to the lawlessness -- to the lawlessness, so now present your members servants to the righteousness -- to sanctification,

Romeine 6:19 Afrikaans PWL
Ek praat menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle jul liggaamsdele as slawe aangebied het van die onreinheid en wetsoortreding, so moet julle nou ook jul lede aanbied as slawe van die onpartydige opregtheid en afsondering,

Romakëve 6:19 Albanian
Unë po flas njerëzisht për shkak të dobësisë së mishit tuaj. Sepse ashtu si një kohë i kishit përkushtuar gjymtyrët tuaja për të qenë shërbëtorë të papastërtisë dhe të paudhësisë për të bërë paudhësinë, kështu tani përkushtoni gjymtyrët tuaj për të qënë shërbëtorë të drejtësisë për shenjtërim.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 6:19 Arabic: Smith & Van Dyke
اتكلم انسانيا من اجل ضعف جسدكم. لانه كما قدمتم اعضاءكم عبيدا للنجاسة والاثم للاثم هكذا الآن قدموا اعضاءكم عبيدا للبر للقداسة.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 6:19 Armenian (Western): NT
(մարդկային կերպով կը խօսիմ՝ ձեր մարմինին տկարութեան պատճառով.) քանի որ ինչպէս յանձնեցիք ձեր անդամները անօրէնութեան՝ ստրուկ ըլլալու անմաքրութեան եւ անօրէնութեան, այնպէս ալ հիմա ընծայեցէ՛ք ձեր անդամները սրբութեան՝ ստրուկ ըլլալու արդարութեան:

Romanoetara. 6:19 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Guiçonén ançora minço naiz çuen haraguiaren infirmitatearen causaz. Bada nola applicatu baitituçue çuen membroac cerbitzatzeco satsutassunari eta iniquitateari iniquitate eguitera: hala orain applicaitzaçue çuen membroac cerbitzatzeco iustitiari saindutassunetara

D Roemer 6:19 Bavarian
Weil s nit weiter glangt bei enk, röd i, wie myn halt so rödt: Netty wieß ieds Glid für enker Loterlöbn und s Unrecht eingspannt hiettß, yso solltß ietzet ayn ieds Glid eyn n Dienst von n Herrgot stölln, däßß heilig löbtß.

Римляни 6:19 Bulgarian
(По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте [телесните] си части [като] слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва [още] беззаконие, така сега предайте частите си [като] слуги на правдата, която докарва светост.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因著你們肉體的軟弱,我就按照人的說法來講,那就是,你們從前怎樣把身體的各部分獻給汙穢和罪惡做奴僕,以致罪惡;現在也要照樣把你們身體的各部分獻給義做奴僕,以致分別為聖。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因着你们肉体的软弱,我就按照人的说法来讲,那就是,你们从前怎样把身体的各部分献给污秽和罪恶做奴仆,以致罪恶;现在也要照样把你们身体的各部分献给义做奴仆,以致分别为圣。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我因你們肉體的軟弱,就照人的常話對你們說:你們從前怎樣將肢體獻給不潔、不法做奴僕,以至於不法;現今也要照樣將肢體獻給義做奴僕,以至於成聖。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我因你们肉体的软弱,就照人的常话对你们说:你们从前怎样将肢体献给不洁、不法做奴仆,以至于不法;现今也要照样将肢体献给义做奴仆,以至于成圣。

羅 馬 書 6:19 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 因 你 們 肉 體 的 軟 弱 , 就 照 人 的 常 話 對 你 們 說 。 你 們 從 前 怎 樣 將 肢 體 獻 給 不 潔 不 法 作 奴 僕 , 以 至 於 不 法 ; 現 今 也 要 照 樣 將 肢 體 獻 給 義 作 奴 僕 , 以 至 於 成 聖 。

羅 馬 書 6:19 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 因 你 们 肉 体 的 软 弱 , 就 照 人 的 常 话 对 你 们 说 。 你 们 从 前 怎 样 将 肢 体 献 给 不 洁 不 法 作 奴 仆 , 以 至 於 不 法 ; 现 今 也 要 照 样 将 肢 体 献 给 义 作 奴 仆 , 以 至 於 成 圣 。

Poslanica Rimljanima 6:19 Croatian Bible
Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti: kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju - do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti - do posvećenja.

Římanům 6:19 Czech BKR
Po lidsku pravím, pro mdlobu těla vašeho: Jakž jste vydávali údy vaše v službu nečistotě a nepravosti k tomu, abyste činili nepravost, tak již nyní vydávejte údy vaše v službu spravedlnosti ku posvěcení.

Romerne 6:19 Danish
Jeg taler paa menneskelig Vis paa Grund af eders Køds Skrøbelighed. Ligesom I nemlig fremstillede eders Lemmer som Tjenere for Urenheden og Lovløsheden til Lovløshed, saaledes fremstiller nu eders Lemmer som Tjenere for Retfærdigheden, til Helliggørelse!

Romeinen 6:19 Dutch Staten Vertaling
Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk gij uw leden gesteld hebt, om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, tot heiligmaking.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν.

Westcott and Hort 1881
ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν· ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν· ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω / οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν·

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν· ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν.

Greek Orthodox Church 1904
ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν· ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν.

Tischendorf 8th Edition
ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν· ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ανθρωπινον λεγω δια την ασθενειαν της σαρκος υμων ωσπερ γαρ παρεστησατε τα μελη υμων δουλα τη ακαθαρσια και τη ανομια [εις την ανομιαν] ουτως νυν παραστησατε τα μελη υμων δουλα τη δικαιοσυνη εις αγιασμον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ανθρωπινον λεγω δια την ασθενειαν της σαρκος υμων ωσπερ γαρ παρεστησατε τα μελη υμων δουλα τη ακαθαρσια και τη ανομια εις την ανομιαν ουτως νυν παραστησατε τα μελη υμων δουλα τη δικαιοσυνη εις αγιασμον

Stephanus Textus Receptus 1550
ανθρωπινον λεγω δια την ασθενειαν της σαρκος υμων ωσπερ γαρ παρεστησατε τα μελη υμων δουλα τη ακαθαρσια και τη ανομια εις την ανομιαν ουτως νυν παραστησατε τα μελη υμων δουλα τη δικαιοσυνη εις αγιασμον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ανθρωπινον λεγω δια την ασθενειαν της σαρκος υμων· ωσπερ γαρ παρεστησατε τα μελη υμων δουλα τη ακαθαρσια και τη ανομια εις την ανομιαν, ουτω νυν παραστησατε τα μελη υμων δουλα τη δικαιοσυνη εις αγιασμον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ανθρωπινον λεγω δια την ασθενειαν της σαρκος υμων ωσπερ γαρ παρεστησατε τα μελη υμων δουλα τη ακαθαρσια και τη ανομια εις την ανομιαν ουτως νυν παραστησατε τα μελη υμων δουλα τη δικαιοσυνη εις αγιασμον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ανθρωπινον λεγω δια την ασθενειαν της σαρκος υμων ωσπερ γαρ παρεστησατε τα μελη υμων δουλα τη ακαθαρσια και τη ανομια {VAR1: [εις την ανομιαν] } {VAR2: εις την ανομιαν } ουτως νυν παραστησατε τα μελη υμων δουλα τη δικαιοσυνη εις αγιασμον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
anthrōpinon legō dia tēn astheneian tēs sarkos hymōn. hōsper gar parestēsate ta melē hymōn doula tē akatharsia kai tē anomia eis tēn anomian, houtōs nyn parastēsate ta melē hymōn doula tē dikaiosynē eis hagiasmon.

anthropinon lego dia ten astheneian tes sarkos hymon. hosper gar parestesate ta mele hymon doula te akatharsia kai te anomia eis ten anomian, houtos nyn parastesate ta mele hymon doula te dikaiosyne eis hagiasmon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
anthrōpinon legō dia tēn astheneian tēs sarkos hymōn; hōsper gar parestēsate ta melē hymōn doula tē akatharsia kai tē anomia eis tēn anomian, houtō nyn parastēsate ta melē hymōn doula tē dikaiosynē eis hagiasmon;

anthropinon lego dia ten astheneian tes sarkos hymon; hosper gar parestesate ta mele hymon doula te akatharsia kai te anomia eis ten anomian, houto nyn parastesate ta mele hymon doula te dikaiosyne eis hagiasmon;

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:19 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
anthrōpinon legō dia tēn astheneian tēs sarkos umōn ōsper gar parestēsate ta melē umōn doula tē akatharsia kai tē anomia eis tēn anomian outōs nun parastēsate ta melē umōn doula tē dikaiosunē eis agiasmon

anthrOpinon legO dia tEn astheneian tEs sarkos umOn Osper gar parestEsate ta melE umOn doula tE akatharsia kai tE anomia eis tEn anomian outOs nun parastEsate ta melE umOn doula tE dikaiosunE eis agiasmon

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:19 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
anthrōpinon legō dia tēn astheneian tēs sarkos umōn ōsper gar parestēsate ta melē umōn doula tē akatharsia kai tē anomia eis tēn anomian outōs nun parastēsate ta melē umōn doula tē dikaiosunē eis agiasmon

anthrOpinon legO dia tEn astheneian tEs sarkos umOn Osper gar parestEsate ta melE umOn doula tE akatharsia kai tE anomia eis tEn anomian outOs nun parastEsate ta melE umOn doula tE dikaiosunE eis agiasmon

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:19 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
anthrōpinon legō dia tēn astheneian tēs sarkos umōn ōsper gar parestēsate ta melē umōn doula tē akatharsia kai tē anomia eis tēn anomian outōs nun parastēsate ta melē umōn doula tē dikaiosunē eis agiasmon

anthrOpinon legO dia tEn astheneian tEs sarkos umOn Osper gar parestEsate ta melE umOn doula tE akatharsia kai tE anomia eis tEn anomian outOs nun parastEsate ta melE umOn doula tE dikaiosunE eis agiasmon

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:19 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
anthrōpinon legō dia tēn astheneian tēs sarkos umōn ōsper gar parestēsate ta melē umōn doula tē akatharsia kai tē anomia eis tēn anomian outōs nun parastēsate ta melē umōn doula tē dikaiosunē eis agiasmon

anthrOpinon legO dia tEn astheneian tEs sarkos umOn Osper gar parestEsate ta melE umOn doula tE akatharsia kai tE anomia eis tEn anomian outOs nun parastEsate ta melE umOn doula tE dikaiosunE eis agiasmon

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:19 Westcott/Hort - Transliterated
anthrōpinon legō dia tēn astheneian tēs sarkos umōn ōsper gar parestēsate ta melē umōn doula tē akatharsia kai tē anomia [eis tēn anomian] outōs nun parastēsate ta melē umōn doula tē dikaiosunē eis agiasmon

anthrOpinon legO dia tEn astheneian tEs sarkos umOn Osper gar parestEsate ta melE umOn doula tE akatharsia kai tE anomia [eis tEn anomian] outOs nun parastEsate ta melE umOn doula tE dikaiosunE eis agiasmon

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:19 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
anthrōpinon legō dia tēn astheneian tēs sarkos umōn ōsper gar parestēsate ta melē umōn doula tē akatharsia kai tē anomia {WH: [eis tēn anomian] } {UBS4: eis tēn anomian } outōs nun parastēsate ta melē umōn doula tē dikaiosunē eis agiasmon

anthrOpinon legO dia tEn astheneian tEs sarkos umOn Osper gar parestEsate ta melE umOn doula tE akatharsia kai tE anomia {WH: [eis tEn anomian]} {UBS4: eis tEn anomian} outOs nun parastEsate ta melE umOn doula tE dikaiosunE eis agiasmon

Rómaiakhoz 6:19 Hungarian: Karoli
Emberi módon szólok a ti testeteknek erõtlensége miatt. Mert a miképen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.

Al la romanoj 6:19 Esperanto
Mi parolas home pro la malforteco de via karno; cxar kiel vi prezentis viajn membrojn sklavoj al malpureco kaj al maljusteco gxis maljusteco, tiel nun prezentu viajn membrojn sklavoj al justeco gxis sanktigo.

Kirje roomalaisille 6:19 Finnish: Bible (1776)
Minä puhun ihmisten tavalla, teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuutta ja vääryyttä palvelemaan vääryyteen, niin antakaat nyt jäsenenne vanhurskautta palvelemaan pyhitykseen.

Romains 6:19 French: Darby
(je parle à la façon des hommes, à cause de l'infirmite de votre chair). Car ainsi que vous avez livre vos membres comme esclaves à l'impurete et à l'iniquite pour l'iniquite, ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la saintete.

Romains 6:19 French: Louis Segond (1910)
Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. -De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté.

Romains 6:19 French: Martin (1744)
(Je parle à la façon des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair.) Comme donc vous avez appliqué vos membres pour servir à la souillure et à l'iniquité, pour [commettre] l'iniquité; ainsi appliquez maintenant vos membres pour servir à la justice en sainteté.

Roemer 6:19 German: Modernized
Ich muß menschlich davon reden um der Schwachheit willen eures Fleisches. Gleichwie ihr eure Glieder begeben habt zu Dienste der Unreinigkeit und von einer Ungerechtigkeit zu der andern, also begebet nun auch eure Glieder zu Dienste der Gerechtigkeit, daß sie heilig werden.

Roemer 6:19 German: Luther (1912)
Ich muß menschlich davon reden um der Schwachheit willen eures Fleisches. Gleichwie ihr eure Glieder begeben habet zum Dienst der Unreinigkeit und von einer Ungerechtigkeit zur andern, also begebet auch nun eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, daß sie heilig werden.

Roemer 6:19 German: Textbibel (1899)
ich drücke mich nach menschlicher Weise aus, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Wie ihr eure Glieder dargeboten habt in den Dienst der Unreinigkeit und der Uebertretung zur Uebertretung, so sollt ihr diese Glieder nun darbieten in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung.

Romani 6:19 Italian: Riveduta Bible (1927)
Io parlo alla maniera degli uomini, per la debolezza della vostra carne; poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità e della iniquità per commettere l’iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione.

Romani 6:19 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Io parlo nella maniera degli uomini, per la debolezza della vostra carne. Perciocchè, siccome già prestaste le vostre membra ad esser serve alla bruttura, ed all’iniquità, per commetter l’iniquità; così ora dovete prestare le vostre membra ad esser serve alla giustizia, a santificazione.

ROMA 6:19 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
(Aku berkata cara manusia oleh sebab kelemahan tabiat diri kamu), karena sama seperti dahulu kamu menyerahkan anggotamu menjadi hamba kepada kecemaran dan fasik yang mengerjakan fasik, demikian juga sekarang kamu menyerahkan anggotamu menjadi hamba kepada kebenaran yang mengerjakan kesucian.

Romans 6:19 Kabyle: NT
Tura a wen-d-hedṛeɣ s lɛeqliya nwen iwakken aț-țfehmem axaṭer annect-agi yewɛeṛ i lefhama. Am akken tsellmem iman-nwen zik d aklan i lɛaṛ iwakken aț-țxedmem lɛaṛ, tura sellmet iman-nwen d aklan i lḥeqq d ṣṣwab iwakken aț-țeṣfu tudert-nwen.

로마서 6:19 Korean
너희 육신이 연약하므로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 드려 불법에 이른 것같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 드려 거룩함에 이르라

Romanos 6:19 Latin: Vulgata Clementina
Humanum dico, propter infirmitatem carnis vestræ : sicut enim exhibuistis membra vestra servire immunditiæ, et iniquitati ad iniquitatem, ita nunc exhibete membra vestra servire justitiæ in santificationem.

Romiešiem 6:19 Latvian New Testament
Jūsu miesas vājības dēļ es runāju to, kas ir cilvēcīgi: kā jūs savus miesas locekļus bijāt nodevuši netiklības un netaisnības, un atkal netaisnības kalpībai, tā tagad atdodiet savus locekļus taisnības kalpošanai, lai kļūtu svēti!

Laiðkas romieèiams 6:19 Lithuanian
Kalbu grynai žmogiškai dėl jūsų kūniško silpnumo. Kaip buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip pat atiduokite savo narius vergauti teisumui, kad taptumėte šventi.

Romans 6:19 Maori
He kupu tangata tenei naku, na te ngoikore o to koutou kikokiko: na i tukua ra o koutou wahi hei pononga ma te poke, ma te tutu, ki te mahi tutu; waihoki me tuku o koutou wahi aianei hei pononga ma te tika, puta ake he tapu.

Romerne 6:19 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Jeg taler på menneskelig vis for eders kjøds skrøpelighets skyld. For likesom I bød eders lemmer frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, således by nu eders lemmer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse!

Romanos 6:19 Spanish: La Biblia de las Américas
Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación.

Romanos 6:19 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación.

Romanos 6:19 Spanish: Reina Valera Gómez
Hablo humanamente, por causa de la debilidad de vuestra carne; que así como presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad.

Romanos 6:19 Spanish: Reina Valera 1909
Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne: que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros á servir á la inmundicia y á la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros á servir á la justicia.

Romanos 6:19 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne; que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad, presentéis vuestros miembros para servir a la justicia.

Romanos 6:19 Bíblia King James Atualizada Português
Expresso-me, assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, assim, como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz a iniqüidades ainda maiores; apresentai, a partir de agora, todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação.

Romanos 6:19 Portugese Bible
Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniqüidade para iniqüidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para santificação.   

Romani 6:19 Romanian: Cornilescu
Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pămînteşti: dupăcum odinioară v'aţi făcut mădulările voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvîrşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădulările voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!

К Римлянам 6:19 Russian: Synodal Translation (1876)
Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые.

К Римлянам 6:19 Russian koi8r
Говорю по [рассуждению] человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на [дела] беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на [дела] святые.

Romans 6:19 Shuar New Testament
Paant nekaak tusan takarniun pachisan Tßjarme. Wats, yaunchu Atumφ ayashi Muφjmiainian tura Ashφ yajauchin T·rat tusarum tsankamakmarme. N·nisrumek yamaikia Atumφ ayashi pΘnkeran T·rat tusarum tura tuke Yusjai shiir wekasat tusarum tsankamaktarum.

Romabrevet 6:19 Swedish (1917)
om jag nu får tala på människosätt, för eder köttsliga svaghets skull. Ja, likasom I förr ställden edra lemmar i orenhetens och orättfärdighetens tjänst, till orättfärdighet, så mån I nu ställa edra lemmar i rättfärdighetens tjänst, till helgelse.

Warumi 6:19 Swahili NT
(Hapa natumia lugha ya kawaida ya watu kwa sababu ya udhaifu wenu wenyewe.) Kama vile wakati fulani mlivyojitolea ninyi wenyewe kutumikia uchafu na uhalifu kwa ajili ya uovu, vivyo hivyo sasa jitoleeni nafsi zenu wenyewe kutumikia uadilifu kwa ajili ya utakatifu.

Mga Taga-Roma 6:19 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman: sapagka't kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinaka alipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinaka alipin ng katuwiran sa ikababanal.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 6:19 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝlmital wa taggaq-qu s anamod wa n aggadǝm fǝl ǝddǝlil ǝn rǝkkǝm-nawan a dǝr du-tǝxlâkam. Zund ǝmmǝk as kala ad tǝsammalkawam šisǝllad-nawan tǝmosam eklan n awa immǝdasan d awa xaraman fǝl ad tawǝdam taxxaramt ketnet, ǝmmǝk di daɣ as ǝmǝrǝdda akfiwat šisǝllad-nawan y ad tǝqqǝlam eklan n awa oɣadan fǝl ad tawǝdam tazdak.

โรม 6:19 Thai: from KJV
ข้าพเจ้ายกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูด เพราะเหตุเนื้อหนังของท่านอ่อนกำลัง เพราะท่านเคยให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของการโสโครกและของความชั่วช้าซ้อนชั่วช้าฉันใด บัดนี้ท่านจงให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรม เพื่อให้ถึงความบริสุทธิ์ฉันนั้น

Romalılar 6:19 Turkish
Doğanızın güçsüzlüğü yüzünden insan ölçülerine göre konuşuyorum. Bedeninizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle olarak sundunuzsa, şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun.

Римляни 6:19 Ukrainian: NT
По чоловічи глаголю ради немочи тіла вашого: як ви оддавали члени ваші в слуги нечистоті і беззаконню на беззаконнє, так тепер оддайте члени ваші в слуги правді на сьвятість.

Romans 6:19 Uma New Testament
Lolita rapa' -ku toe kupake' bona mojoli nipaha tudui' -ku. Ri'ulu-koi napobatua jeko', apa' nipelele' woto-ni mpotuku' kahinaa-ni to dada'a pai' to uma tumotoa, alaa-na dada'a mpu'u kehi-ni. Wae wo'o tempo toi, tonu woto-ni hi Alata'ala bona koi' jadi' batua-na. Ka'omea-na mpai' monoa' mpu'u-mi kehi-ni pai' moroli' katuwu' -ni.

Roâ-ma 6:19 Vietnamese (1934)
Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng làm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy.

Romans 6:18
Top of Page
Top of Page