Revelation 20:12
New International Version
And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books.

New Living Translation
I saw the dead, both great and small, standing before God's throne. And the books were opened, including the Book of Life. And the dead were judged according to what they had done, as recorded in the books.

English Standard Version
And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done.

Berean Study Bible
And I saw the dead, great and small, standing before the throne. And there were open books, and one of them was the Book of Life. And the dead were judged according to their deeds, as recorded in the books.

New American Standard Bible
And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened; and another book was opened, which is the book of life; and the dead were judged from the things which were written in the books, according to their deeds.

King James Bible
And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works.

Holman Christian Standard Bible
I also saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged according to their works by what was written in the books.

International Standard Version
I saw the dead, both unimportant and important, standing in front of the throne, and books were open. Another book was opened—the Book of Life. The dead were judged according to their actions, as recorded in the books.

NET Bible
And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne. Then books were opened, and another book was opened--the book of life. So the dead were judged by what was written in the books, according to their deeds.

Aramaic Bible in Plain English
And I saw the dead, great and small, who stood before the throne, and scrolls were opened, and another scroll was opened, which is of The Judgment, and the dead were judged from those things that were written in the scrolls, according to their works.

GOD'S WORD® Translation
I saw the dead, both important and unimportant people, standing in front of the throne. Books were opened, including the Book of Life. The dead were judged on the basis of what they had done, as recorded in the books.

Jubilee Bible 2000
And I saw the dead, great and small, stand before God; and the books were opened: and another book was opened; which is the book of life; and the dead were judged by those things which were written in the books, according to their works.

King James 2000 Bible
And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works.

American King James Version
And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works.

American Standard Version
And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne; and books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of the things which were written in the books, according to their works.

Douay-Rheims Bible
And I saw the dead, great and small, standing in the presence of the throne, and the books were opened; and another book was opened, which is the book of life; and the dead were judged by those things which were written in the books, according to their works.

Darby Bible Translation
And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened; and another book was opened, which is [that] of life. And the dead were judged out of the things written in the books according to their works.

English Revised Version
And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne; and books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of the things which were written in the books, according to their works.

Webster's Bible Translation
And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of the things which were written in the books, according to their works.

Weymouth New Testament
And I saw the dead, the great and the small, standing in front of the throne. And books were opened; and so was another book--namely, the Book of Life; and the dead were judged by the things recorded in the books in accordance with what their conduct had been.

World English Bible
I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and they opened books. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged out of the things which were written in the books, according to their works.

Young's Literal Translation
and I saw the dead, small and great, standing before God, and scrolls were opened, and another scroll was opened, which is that of the life, and the dead were judged out of the things written in the scrolls -- according to their works;

Openbaring 20:12 Afrikaans PWL
Ek het dié wat dood is, klein en groot, wat voor die troon staan, gesien. Boekrolle is oopgemaak en ’n ander boekrol, wat die boekrol van oordeel is, is oopgemaak en dié wat dood is, is geoordeel volgens wat in die boekrolle geskryf is, volgens hulle dade.

Zbulesa 20:12 Albanian
Dhe pashë të vdekurit, të mëdhenj e të vegjël, që rrinin në këmbë përpara Perëndisë, edhe librat u hapën; dhe u hap një libër tjetër, që është libri i jetës; dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas veprave të tyre.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 20:12 Arabic: Smith & Van Dyke
ورأيت الاموات صغارا وكبارا واقفين امام الله وانفتحت اسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الاموات مما هو مكتوب في الاسفار بحسب اعمالهم.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 20:12 Armenian (Western): NT
Տեսայ նաեւ մեռելները, պզտիկ ու մեծ, որոնք կայնած էին Աստուծոյ առջեւ: Գիրքերը բացուեցան. բացուեցաւ նաեւ ուրիշ գիրք մը՝ որ կեանքի գիրքն է. ու մեռելները դատուեցան գիրքերուն մէջ գրուածներուն համաձայն, իրենց արարքներուն համեմատ:

Apocacalypsea. 20:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ikus nitzan hilac chipiac eta handiac Iaincoaren aitzinean ceudela, eta liburuäc irequi citecen: eta berce liburubat irequi cedin, cein baita vicitzeco liburua: eta iugea citecen hilac liburuètan scribatuac ciraden gaucetaric, bere obrén araura.

D Offnbarung 20:12 Bavarian
De Tootn saah i vor n Troon steen, de Maistn wie de Minstn. Büecher wurdnd aufgschlagn, und aau s Buech von n Löbn war daa dyrbei. De Tootn wurdnd naach ienerne Wercher grichtt, wie s in de Büecher aufgschribn warnd.

Откровение 20:12 Bulgarian
Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и [едни] книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е [книгата] на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我又看見死去的人,無論尊貴卑微,都站在那寶座前。書卷都打開了;另有一個書卷也打開了,這就是生命冊。死去的人都憑著書卷中所記的,照著他們的行為受審判。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我又看见死去的人,无论尊贵卑微,都站在那宝座前。书卷都打开了;另有一个书卷也打开了,这就是生命册。死去的人都凭着书卷中所记的,照着他们的行为受审判。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我又看見死了的人,無論大小,都站在寶座前,案卷展開了;並且另有一卷展開,就是生命冊。死了的人都憑著這些案卷所記載的,照他們所行的受審判。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我又看见死了的人,无论大小,都站在宝座前,案卷展开了;并且另有一卷展开,就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的,照他们所行的受审判。

启 示 录 20:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 又 看 見 死 了 的 人 , 無 論 大 小 , 都 站 在 寶 座 前 。 案 卷 展 開 了 , 並 且 另 有 一 卷 展 開 , 就 是 生 命 冊 。 死 了 的 人 都 憑 著 這 些 案 卷 所 記 載 的 , 照 他 們 所 行 的 受 審 判 。

启 示 录 20:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 又 看 见 死 了 的 人 , 无 论 大 小 , 都 站 在 宝 座 前 。 案 卷 展 开 了 , 并 且 另 有 一 卷 展 开 , 就 是 生 命 册 。 死 了 的 人 都 凭 着 这 些 案 卷 所 记 载 的 , 照 他 们 所 行 的 受 审 判 。

Otkrivenje 20:12 Croatian Bible
I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim.

Zjevení Janovo 20:12 Czech BKR
I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před obličejem Božím, a knihy otevříny jsou. A jiné knihy také jsou otevříny, to jest knihy života, i souzeni jsou mrtví podle toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podle skutků svých.

Aabenbaringen 20:12 Danish
Og jeg saa de døde, de store og de smaa, staaende for Tronen, og Bøger bleve aabnede; og en anden Bog blev aabnet, som er Livets Bog; og de døde bleve dømte efter det, som var skrevet i Bøgerne, efter deres Gerninger.

Openbaring 20:12 Dutch Staten Vertaling
En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

Westcott and Hort 1881
καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνεῴχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνεῴχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστι τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

Tischendorf 8th Edition
καί ὁράω ὁ νεκρός ὁ μέγας καί ὁ μικρός ἵστημι ἐνώπιον ὁ θρόνος καί βιβλίον ἀνοίγω καί ἄλλος βιβλίον ἀνοίγω ὅς εἰμί ὁ ζωή καί κρίνω ὁ νεκρός ἐκ ὁ γράφω ἐν ὁ βιβλίον κατά ὁ ἔργον αὐτός

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς μικρούς καὶ μεγάλους, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ βιβλία ἠνεῳχθησαν· καὶ βιβλίον ἄλλο ἠνεῳχθη, ὅ ἐστι τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς μικρούς καὶ μεγάλους ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ βιβλία ἠνεῳχθησαν· καὶ βιβλίον ἄλλο ἠνεῳχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ειδον τους νεκρους τους μεγαλους και τους μικρους εστωτας ενωπιον του θρονου και βιβλια ηνοιχθησαν και αλλο βιβλιον ηνοιχθη ο εστιν της ζωης και εκριθησαν οι νεκροι εκ των γεγραμμενων εν τοις βιβλιοις κατα τα εργα αυτων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ειδον τους νεκρους τους μεγαλους και τους μικρους εστωτας ενωπιον του θρονου και βιβλια ηνοιχθησαν και αλλο βιβλιον ηνοιχθη ο εστιν της ζωης και εκριθησαν οι νεκροι εκ των γεγραμμενων εν τοις βιβλιοις κατα τα εργα αυτων

Stephanus Textus Receptus 1550
και ειδον τους νεκρους μικρους και μεγαλους εστωτας ενωπιον του θεου και βιβλια ηνεωχθησαν και βιβλιον αλλο ηνεωχθη ο εστιν της ζωης και εκριθησαν οι νεκροι εκ των γεγραμμενων εν τοις βιβλιοις κατα τα εργα αυτων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ειδον τους νεκρους μικρους και μεγαλους, εστωτας ενωπιον του θεου, και βιβλια ηνεωχθησαν· και βιβλιον αλλο ηνεωχθη, ο εστι της ζωης· και εκριθησαν οι νεκροι εκ των γεγραμμενων εν τοις βιβλιοις, κατα τα εργα αυτων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ειδον τους νεκρους τους μεγαλους και τους μικρους εστωτας ενωπιον του θρονου και βιβλια ηνεωχθησαν και αλλο βιβλιον ηνεωχθη ο εστιν της ζωης και εκριθησαν οι νεκροι εκ των γεγραμμενων εν τοις βιβλιοις κατα τα εργα αυτων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ειδον τους νεκρους τους μεγαλους και τους μικρους εστωτας ενωπιον του θρονου και βιβλια ηνοιχθησαν και αλλο βιβλιον ηνοιχθη ο εστιν της ζωης και εκριθησαν οι νεκροι εκ των γεγραμμενων εν τοις βιβλιοις κατα τα εργα αυτων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai eidon tous nekrous, tous megalous kai tous mikrous, hestōtas enōpion tou thronou, kai biblia ēnoichthēsan; kai allo biblion ēnoichthē, ho estin tēs zōēs; kai ekrithēsan hoi nekroi ek tōn gegrammenōn en tois bibliois kata ta erga autōn.

kai eidon tous nekrous, tous megalous kai tous mikrous, hestotas enopion tou thronou, kai biblia enoichthesan; kai allo biblion enoichthe, ho estin tes zoes; kai ekrithesan hoi nekroi ek ton gegrammenon en tois bibliois kata ta erga auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai eidon tous nekrous, tous megalous kai tous mikrous, hestōtas enōpion tou thronou, kai biblia ēnoichthēsan; kai allo biblion ēnoichthē, ho estin tēs zōēs; kai ekrithēsan hoi nekroi ek tōn gegrammenōn en tois bibliois kata ta erga autōn.

kai eidon tous nekrous, tous megalous kai tous mikrous, hestotas enopion tou thronou, kai biblia enoichthesan; kai allo biblion enoichthe, ho estin tes zoes; kai ekrithesan hoi nekroi ek ton gegrammenon en tois bibliois kata ta erga auton.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai eidon tous nekrous tous megalous kai tous mikrous estōtas enōpion tou thronou kai biblia ēnoichthēsan kai allo biblion ēnoichthē o estin tēs zōēs kai ekrithēsan oi nekroi ek tōn gegrammenōn en tois bibliois kata ta erga autōn

kai eidon tous nekrous tous megalous kai tous mikrous estOtas enOpion tou thronou kai biblia EnoichthEsan kai allo biblion EnoichthE o estin tEs zOEs kai ekrithEsan oi nekroi ek tOn gegrammenOn en tois bibliois kata ta erga autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai eidon tous nekrous tous megalous kai tous mikrous estōtas enōpion tou thronou kai biblia ēneōchthēsan kai allo biblion ēneōchthē o estin tēs zōēs kai ekrithēsan oi nekroi ek tōn gegrammenōn en tois bibliois kata ta erga autōn

kai eidon tous nekrous tous megalous kai tous mikrous estOtas enOpion tou thronou kai biblia EneOchthEsan kai allo biblion EneOchthE o estin tEs zOEs kai ekrithEsan oi nekroi ek tOn gegrammenOn en tois bibliois kata ta erga autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai eidon tous nekrous mikrous kai megalous estōtas enōpion tou theou kai biblia ēneōchthēsan kai biblion allo ēneōchthē o estin tēs zōēs kai ekrithēsan oi nekroi ek tōn gegrammenōn en tois bibliois kata ta erga autōn

kai eidon tous nekrous mikrous kai megalous estOtas enOpion tou theou kai biblia EneOchthEsan kai biblion allo EneOchthE o estin tEs zOEs kai ekrithEsan oi nekroi ek tOn gegrammenOn en tois bibliois kata ta erga autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai eidon tous nekrous mikrous kai megalous estōtas enōpion tou theou kai biblia ēneōchthēsan kai biblion allo ēneōchthē o estin tēs zōēs kai ekrithēsan oi nekroi ek tōn gegrammenōn en tois bibliois kata ta erga autōn

kai eidon tous nekrous mikrous kai megalous estOtas enOpion tou theou kai biblia EneOchthEsan kai biblion allo EneOchthE o estin tEs zOEs kai ekrithEsan oi nekroi ek tOn gegrammenOn en tois bibliois kata ta erga autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:12 Westcott/Hort - Transliterated
kai eidon tous nekrous tous megalous kai tous mikrous estōtas enōpion tou thronou kai biblia ēnoichthēsan kai allo biblion ēnoichthē o estin tēs zōēs kai ekrithēsan oi nekroi ek tōn gegrammenōn en tois bibliois kata ta erga autōn

kai eidon tous nekrous tous megalous kai tous mikrous estOtas enOpion tou thronou kai biblia EnoichthEsan kai allo biblion EnoichthE o estin tEs zOEs kai ekrithEsan oi nekroi ek tOn gegrammenOn en tois bibliois kata ta erga autOn

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 20:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai eidon tous nekrous tous megalous kai tous mikrous estōtas enōpion tou thronou kai biblia ēnoichthēsan kai allo biblion ēnoichthē o estin tēs zōēs kai ekrithēsan oi nekroi ek tōn gegrammenōn en tois bibliois kata ta erga autōn

kai eidon tous nekrous tous megalous kai tous mikrous estOtas enOpion tou thronou kai biblia EnoichthEsan kai allo biblion EnoichthE o estin tEs zOEs kai ekrithEsan oi nekroi ek tOn gegrammenOn en tois bibliois kata ta erga autOn

Jelenések 20:12 Hungarian: Karoli
És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten elõtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek [könyve;] és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az õ cselekedeteik szerint.

Apokalipso de sankta Johano 20:12 Esperanto
Kaj mi vidis la mortintojn, grandajn kaj malgrandajn, starantajn antaux la trono; kaj libroj estis malfermitaj; kaj estis malfermita alia libro, kiu estas la libro de vivo; kaj la mortintoj estis jugxataj el la skribitajxoj en la libroj, laux siaj faroj.

Johanneksen ilmestys 20:12 Finnish: Bible (1776)
Ja minä näin kuolleet, sekä pienet että suuret, seisovan Jumalan kasvoin edessä, ja kirjat avattiin, ja toinen kirja avattiin, joka on elämän, ja kuolleet tuomittiin niistä, mitkä kirjoissa kirjoitetut olivat, töittensä jälkeen.

Apocalypse 20:12 French: Darby
Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trone; et des livres furent ouverts; et un autre livre fut ouvert qui est celui de la vie. Et les morts furent juges d'apres les choses qui etaient ecrites dans les livres, selon leurs oeuvres.

Apocalypse 20:12 French: Louis Segond (1910)
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.

Apocalypse 20:12 French: Martin (1744)
Je vis aussi les morts grands et petits se tenant devant Dieu, et les Livres furent ouverts; et un autre Livre fut ouvert, [qui était le Livre] de vie; et les morts furent jugés sur les choses qui étaient écrites dans les Livres, [c'est-à-dire], selon leurs œuvres.

Offenbarung 20:12 German: Modernized
Und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan; und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken.

Offenbarung 20:12 German: Luther (1912)
Und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken.

Offenbarung 20:12 German: Textbibel (1899)
Und ich sah die Toten, die großen und die kleinen, stehen vor dem Throne, und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch ward geöffnet: das des Lebens. Und es wurden gerichtet die Toten nach dem, was in den Büchern geschrieben war gemäß ihren Werken.

Apocalisse 20:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
E vidi i morti, grandi e piccoli che stavan ritti davanti al trono; ed i libri furono aperti; e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita; e i morti furon giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro.

Apocalisse 20:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed io vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono; e i libri furono aperti; e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita; e i morti furono giudicati dalle cose scritte ne’ libri, secondo le opere loro.

WAHYU 20:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu aku tampak segala orang mati, besar kecil, berdiri di hadapan arasy itu, dan segala kitab pun dibukakanlah; dan dibukakan pula sebuah kitab yang lain, yaitu kitab hayat; maka segala orang yang mati itu dihukumkan menurut segala perbuatannya yang tersurat di dalam kitab-kitab itu.

Revelation 20:12 Kabyle: NT
Dɣa walaɣ lmegtin bedden zdat ukersi-nni n lḥekma am umeqqran am umeẓyan, ldint tektabin, teldi daɣen tektabt nniḍen yellan ț-țaktabt n tudert. Lmegtin țțuḥasben mkul yiwen ɣef leḥsab n wayen yexdem d wayen yuran di tektabin-agi.

요한계시록 20:12 Korean
또 내가 보니 죽은 자들이 무론대소하고 그 보좌 앞에 섰는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니

Apocalypsis 20:12 Latin: Vulgata Clementina
Et vidi mortuos, magnos et pusillos, stantes in conspectu throni, et libri aperti sunt : et alius liber apertus est, qui est vitæ : et judicati sunt mortui ex his, quæ scripta erant in libris, secundum opera ipsorum :

Atklāsmes grāmata 20:12 Latvian New Testament
Tad es redzēju mirušos, lielus un mazus, stāvam troņa priekšā; un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita, kas ir dzīvības grāmata. Tad mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās attiecīgi viņu darbiem.

Apreiðkimo Jonui knyga 20:12 Lithuanian
Ir mačiau mirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešais Dievą. Buvo atskleistos knygos. Ir buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus.

Revelation 20:12 Maori
I kite ano ahau i te hunga mate, i te hunga nunui, i te hunga ririki, e tu ana i mua o te torona; na kua whakatuwheratia nga pukapuka; kua whakatuwheratia ano hoki tetahi atu pukapuka, ko te pukapuka o te ora: kei nga mea hoki i tuhituhia ki aua pukapuka he whakawa mo te hunga mate, he mea whakarite tonu ki a ratou mahi.

Apenbaring 20:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger.

Apocalipsis 20:12 Spanish: La Biblia de las Américas
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras.

Apocalipsis 20:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros (rollos) fueron abiertos. Otro libro (rollo) fue abierto, que es el Libro de la Vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros (rollos), según sus obras.

Apocalipsis 20:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.

Apocalipsis 20:12 Spanish: Reina Valera 1909
Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y los libros fueron abiertos: y otro libro fué abierto, el cual es de la vida: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.

Apocalipsis 20:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y los libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.

Apocalipse 20:12 Bíblia King James Atualizada Português
Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e alguns livros foram abertos. Então, abriu-se um outro livro, o Livro da Vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas.

Apocalipse 20:12 Portugese Bible
E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono; e abriram-se uns livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida; e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.   

Apocalipsa 20:12 Romanian: Cornilescu
Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.

Откровение 20:12 Russian: Synodal Translation (1876)
И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.

Откровение 20:12 Russian koi8r
И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.

Revelation 20:12 Shuar New Testament

Uppenbarelseboken 20:12 Swedish (1917)
Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna.

Ufunua was Yohana 20:12 Swahili NT
Kisha nikawaona watu wakubwa na wadogo, wamesimama mbele ya kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Halafu kitabu kingine, yaani kitabu cha uzima, kikafunguliwa pia. Wafu wakahukumiwa kadiri ya matendo yao, kama ilivyoandikwa ndani ya vitabu hivyo.

Pahayag 20:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan; at nangabuksan ang mga aklat: at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay: at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 20:12 Tawallamat Tamajaq NT
Dǝffǝr awen oggeɣ inǝmmǝttan win wǝr nǝla almaqam, harkid win t-ǝlanen ǝbdâdan dat tǝxawit ta n taɣmar en. Ǝnnolaman ǝlkǝttaban. Innolam ǝlkǝttab iyyan s ǝnta a imosan ǝlkǝttab wa n tǝmǝddurt. Tawaxkaman nǝmmǝttan s awa ihan ǝlkǝttaban win den, ewâl awen ǝs mazalan-nasan.

วิวรณ์ 20:12 Thai: from KJV
ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ ยืนอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า และหนังสือต่างๆก็เปิดออก หนังสืออีกม้วนหนึ่งก็เปิดออกด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้วก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น ตามที่เขาได้กระทำ

Vahiy 20:12 Turkish
Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı.

Откровение 20:12 Ukrainian: NT
Також бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнуто книги; ще иншу книгу розгорнуто, то єсть життя; і суджено мертвих з того, що написано в книгах, по ділам їх.

Revelation 20:12 Uma New Testament

Khaûi-huyeàn 20:12 Vietnamese (1934)
Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.

Revelation 20:11
Top of Page
Top of Page