Revelation 12:10
New International Version
Then I heard a loud voice in heaven say: "Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of his Messiah. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down.

New Living Translation
Then I heard a loud voice shouting across the heavens, "It has come at last--salvation and power and the Kingdom of our God, and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers and sisters has been thrown down to earth--the one who accuses them before our God day and night.

English Standard Version
And I heard a loud voice in heaven, saying, “Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God.

Berean Study Bible
And I heard a loud voice in heaven saying: “Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of His Christ. For the accuser of our brothers has been thrown down—he who accuses them day and night before our God.

New American Standard Bible
Then I heard a loud voice in heaven, saying, "Now the salvation, and the power, and the kingdom of our God and the authority of His Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down, he who accuses them before our God day and night.

King James Bible
And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.

Holman Christian Standard Bible
Then I heard a loud voice in heaven say: The salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Messiah have now come, because the accuser of our brothers has been thrown out: the one who accuses them before our God day and night.

International Standard Version
Then I heard a loud voice in heaven say, "Now the salvation, the power, the kingdom of our God, and the authority of his Messiah have come. For the one who accuses our brothers, who accuses them day and night in the presence of our God, has been thrown out.

NET Bible
Then I heard a loud voice in heaven saying, "The salvation and the power and the kingdom of our God, and the ruling authority of his Christ, have now come, because the accuser of our brothers and sisters, the one who accuses them day and night before our God, has been thrown down.

Aramaic Bible in Plain English
And I heard a great voice from Heaven that said, “Now is the deliverance and the power and The Kingdom of our God, for The Accuser of our brethren is cast down, which accused them night and day before our God,”

GOD'S WORD® Translation
Then I heard a loud voice in heaven, saying, "Now the salvation, power, kingdom of our God, and the authority of his Messiah have come. The one accusing our brothers and sisters, the one accusing them day and night in the presence of our God, has been thrown out.

Jubilee Bible 2000
And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and virtue and the kingdom of our God and the power of his Christ; for the accuser of our brethren is cast down, who accused them before our God day and night.

King James 2000 Bible
And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, who accused them before our God day and night.

American King James Version
And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brothers is cast down, which accused them before our God day and night.

American Standard Version
And I heard a great voice in heaven, saying, Now is come the salvation, and the power, and the kingdom of our God, and the authority of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, who accuseth them before our God day and night.

Douay-Rheims Bible
And I heard a loud voice in heaven, saying: Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: because the accuser of our brethren is cast forth, who accused them before our God day and night.

Darby Bible Translation
And I heard a great voice in the heaven saying, Now is come the salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of his Christ; for the accuser of our brethren has been cast out, who accused them before our God day and night:

English Revised Version
And I heard a great voice in heaven, saying, Now is come the salvation, and the power, and the kingdom of our God, and the authority of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accuseth them before our God day and night.

Webster's Bible Translation
And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, who accused them before our God day and night.

Weymouth New Testament
Then I heard a loud voice speaking in Heaven. It said, "The salvation and the power and the Kingdom of our God have now come, and the sovereignty of His Christ; for the accuser of our brethren has been hurled down--he who, day after day and night after night, was wont to accuse them in the presence of God.

World English Bible
I heard a loud voice in heaven, saying, "Now is come the salvation, the power, and the Kingdom of our God, and the authority of his Christ; for the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them before our God day and night.

Young's Literal Translation
And I heard a great voice saying in the heaven, 'Now did come the salvation, and the power, and the reign, of our God, and the authority of His Christ, because cast down was the accuser of our brethren, who is accusing them before our God day and night;

Openbaring 12:10 Afrikaans PWL
Ek het ’n harde stem vanuit die hemel hoor sê: “Nou is die bevryding, die krag en die koningskap vanaf ons God, want die aanklaer van ons broers is neergegooi, hy wat hulle dag en nag beskuldig het voor ons God

Zbulesa 12:10 Albanian
Atëherë dëgjova një zë të madh në qiell që thoshte: ''Tani arriti shpëtimi, fuqia dhe mbretëria e Perëndisë tonë, dhe pushteti i Krishtit të tij; sepse u hodh poshtë paditësi i vëllezërve tanë, ai që i padiste përpara Perëndisë tonë ditë e natë.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 12:10 Arabic: Smith & Van Dyke
وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لانه قد طرح المشتكي على اخوتنا الذي كان يشتكي عليهم امام الهنا نهارا وليلا.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 12:10 Armenian (Western): NT
Ու լսեցի երկինքի մէջ հզօր ձայն մը՝ որ կ՚ըսէր. «Հի՛մա եղաւ մեր Աստուծոյն փրկութիւնը, զօրութիւնն ու թագաւորութիւնը, եւ անոր Օծեալին իշխանութիւնը. որովհետեւ խորտակուեցաւ մեր եղբայրներուն Ամբաստանողը, որ ցերեկ ու գիշեր կ՚ամբաստանէր զանոնք մեր Աստուծոյն առջեւ:

Apocacalypsea. 12:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ençun neçan voz handibat cioela ceruän, Orain eguin da saluamendua, eta indarra, eta gure Iaincoren resumá, eta Christ harenaren botherea: ecen gure anayén accusaçalea iraitzi içan da, ceinec accusatzen baitzituen gure Iaincoaren aitzinean egun eta gau.

D Offnbarung 12:10 Bavarian
Daa ghoer i ayn laute Stimm in n Himml rueffen: "Erloest haat üns dyr Herrgot ietz; sein Macht und Herrschaft ist ietz daa, und d Vollmacht von seinn Salbling. Denn gstürtzt aus n Himml ist dyr Verkläger von ünserne Brüeder, der was s Tag und Nacht schlechtgmacht haat bei ünsern Got.

Откровение 12:10 Bulgarian
И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
隨後,我聽見天上有一個大聲音說:「我們神的救恩、大能、國度,和他基督的權柄,現在都來到了!因為我們弟兄的控告者,就是那日夜在我們神面前控告他們的,已經被摔下去了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
随后,我听见天上有一个大声音说:“我们神的救恩、大能、国度,和他基督的权柄,现在都来到了!因为我们弟兄的控告者,就是那日夜在我们神面前控告他们的,已经被摔下去了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我聽見在天上有大聲音說:「我神的救恩、能力、國度並他基督的權柄,現在都來到了!因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的,已經被摔下去了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我听见在天上有大声音说:“我神的救恩、能力、国度并他基督的权柄,现在都来到了!因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的,已经被摔下去了。

启 示 录 12:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 聽 見 在 天 上 有 大 聲 音 說 : 我 神 的 救 恩 、 能 力 、 國 度 、 並 他 基 督 的 權 柄 , 現 在 都 來 到 了 ! 因 為 那 在 我 們 神 面 前 晝 夜 控 告 我 們 弟 兄 的 , 已 經 被 摔 下 去 了 。

启 示 录 12:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 听 见 在 天 上 有 大 声 音 说 : 我 神 的 救 恩 、 能 力 、 国 度 、 并 他 基 督 的 权 柄 , 现 在 都 来 到 了 ! 因 为 那 在 我 们 神 面 前 昼 夜 控 告 我 们 弟 兄 的 , 已 经 被 摔 下 去 了 。

Otkrivenje 12:10 Croatian Bible
I začujem glas na nebu silan: Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.

Zjevení Janovo 12:10 Czech BKR
A uslyšel jsem hlas veliký, řkoucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratří našich, kterýž žaloval na ně před obličejem Boha našeho dnem i nocí.

Aabenbaringen 12:10 Danish
Og jeg hørte en høj Røst i Himmelen sige: Nu er Frelsen og Kraften og Riget blevet vor Guds, og Magten hans Salvedes; thi nedstyrtet er vore Brødres Anklager, som anklagede dem for vor Gud Dag og Nat.

Openbaring 12:10 Dutch Staten Vertaling
En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός·

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγουσαν, Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ· ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν· Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.

Tischendorf 8th Edition
καί ἀκούω φωνή μέγας ἐν ὁ οὐρανός λέγω ἄρτι γίνομαι ὁ σωτηρία καί ὁ δύναμις καί ὁ βασιλεία ὁ θεός ἡμᾶς καί ὁ ἐξουσία ὁ Χριστός αὐτός ὅτι βάλλω ὁ κατήγορος ὁ ἀδελφός ἡμᾶς ὁ κατηγορέω αὐτός ἐνώπιον ὁ θεός ἡμᾶς ἡμέρα καί νύξ

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην λέγουσαν, ἐν τῷ οὐρανῷ, Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ· ὅτι κατἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αυτῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην λέγουσαν ἐν τῷ οὐρανῷ Ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ ὅτι κατἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ὁ κατηγορῶν αυτῶν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ηκουσα φωνην μεγαλην εν τω ουρανω λεγουσαν αρτι εγενετο η σωτηρια και η δυναμις και η βασιλεια του θεου ημων και η εξουσια του χριστου αυτου οτι εβληθη ο κατηγωρ των αδελφων ημων ο κατηγορων αυτους ενωπιον του θεου ημων ημερας και νυκτος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ηκουσα φωνην μεγαλην εν τω ουρανω λεγουσαν αρτι εγενετο η σωτηρια και η δυναμις και η βασιλεια του θεου ημων και η εξουσια του χριστου αυτου οτι εβληθη ο κατηγωρ των αδελφων ημων ο κατηγορων αυτους ενωπιον του θεου ημων ημερας και νυκτος

Stephanus Textus Receptus 1550
και ηκουσα φωνην μεγαλην λεγουσαν εν τω ουρανω αρτι εγενετο η σωτηρια και η δυναμις και η βασιλεια του θεου ημων και η εξουσια του χριστου αυτου οτι κατεβληθη ο κατηγορος των αδελφων ημων ο κατηγορων αυτων ενωπιον του θεου ημων ημερας και νυκτος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ηκουσα φωνην μεγαλην λεγουσαν, εν τω ουρανω, Αρτι εγενετο η σωτηρια και η δυναμις και η βασιλεια του Θεου ημων, και η εξουσια του Χριστου αυτου· οτι κατεβληθη ο κατηγορος των αδελφων ημων, ο κατηγορων αυτων ενωπιον του Θεου ημων ημερας και νυκτος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ηκουσα φωνην μεγαλην εν τω ουρανω λεγουσαν αρτι εγενετο η σωτηρια και η δυναμις και η βασιλεια του θεου ημων και η εξουσια του χριστου αυτου οτι εβληθη ο κατηγορος των αδελφων ημων ο κατηγορων αυτων ενωπιον του θεου ημων ημερας και νυκτος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ηκουσα φωνην μεγαλην εν τω ουρανω λεγουσαν αρτι εγενετο η σωτηρια και η δυναμις και η βασιλεια του θεου ημων και η εξουσια του χριστου αυτου οτι εβληθη ο κατηγωρ των αδελφων ημων ο κατηγορων αυτους ενωπιον του θεου ημων ημερας και νυκτος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai ēkousa phōnēn megalēn en tō ouranō legousan Arti egeneto hē sōtēria kai hē dynamis kai hē basileia tou Theou hēmōn kai hē exousia tou Christou autou, hoti eblēthē ho katēgōr tōn adelphōn hēmōn, ho katēgorōn autous enōpion tou Theou hēmōn hēmeras kai nyktos.

kai ekousa phonen megalen en to ourano legousan Arti egeneto he soteria kai he dynamis kai he basileia tou Theou hemon kai he exousia tou Christou autou, hoti eblethe ho kategor ton adelphon hemon, ho kategoron autous enopion tou Theou hemon hemeras kai nyktos.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai ēkousa phōnēn megalēn en tō ouranō legousan Arti egeneto hē sōtēria kai hē dynamis kai hē basileia tou theou hēmōn kai hē exousia tou christou autou, hoti eblēthē ho katēgōr tōn adelphōn hēmōn, ho katēgorōn autous enōpion tou theou hēmōn hēmeras kai nyktos;

kai ekousa phonen megalen en to ourano legousan Arti egeneto he soteria kai he dynamis kai he basileia tou theou hemon kai he exousia tou christou autou, hoti eblethe ho kategor ton adelphon hemon, ho kategoron autous enopion tou theou hemon hemeras kai nyktos;

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ēkousa phōnēn megalēn en tō ouranō legousan arti egeneto ē sōtēria kai ē dunamis kai ē basileia tou theou ēmōn kai ē exousia tou christou autou oti eblēthē o katēgōr tōn adelphōn ēmōn o katēgorōn autous enōpion tou theou ēmōn ēmeras kai nuktos

kai Ekousa phOnEn megalEn en tO ouranO legousan arti egeneto E sOtEria kai E dunamis kai E basileia tou theou EmOn kai E exousia tou christou autou oti eblEthE o katEgOr tOn adelphOn EmOn o katEgorOn autous enOpion tou theou EmOn Emeras kai nuktos

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ēkousa phōnēn megalēn en tō ouranō legousan arti egeneto ē sōtēria kai ē dunamis kai ē basileia tou theou ēmōn kai ē exousia tou christou autou oti eblēthē o katēgoros tōn adelphōn ēmōn o katēgorōn autōn enōpion tou theou ēmōn ēmeras kai nuktos

kai Ekousa phOnEn megalEn en tO ouranO legousan arti egeneto E sOtEria kai E dunamis kai E basileia tou theou EmOn kai E exousia tou christou autou oti eblEthE o katEgoros tOn adelphOn EmOn o katEgorOn autOn enOpion tou theou EmOn Emeras kai nuktos

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ēkousa phōnēn megalēn legousan en tō ouranō arti egeneto ē sōtēria kai ē dunamis kai ē basileia tou theou ēmōn kai ē exousia tou christou autou oti kateblēthē o katēgoros tōn adelphōn ēmōn o katēgorōn autōn enōpion tou theou ēmōn ēmeras kai nuktos

kai Ekousa phOnEn megalEn legousan en tO ouranO arti egeneto E sOtEria kai E dunamis kai E basileia tou theou EmOn kai E exousia tou christou autou oti kateblEthE o katEgoros tOn adelphOn EmOn o katEgorOn autOn enOpion tou theou EmOn Emeras kai nuktos

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ēkousa phōnēn megalēn legousan en tō ouranō arti egeneto ē sōtēria kai ē dunamis kai ē basileia tou theou ēmōn kai ē exousia tou christou autou oti kateblēthē o katēgoros tōn adelphōn ēmōn o katēgorōn autōn enōpion tou theou ēmōn ēmeras kai nuktos

kai Ekousa phOnEn megalEn legousan en tO ouranO arti egeneto E sOtEria kai E dunamis kai E basileia tou theou EmOn kai E exousia tou christou autou oti kateblEthE o katEgoros tOn adelphOn EmOn o katEgorOn autOn enOpion tou theou EmOn Emeras kai nuktos

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:10 Westcott/Hort - Transliterated
kai ēkousa phōnēn megalēn en tō ouranō legousan arti egeneto ē sōtēria kai ē dunamis kai ē basileia tou theou ēmōn kai ē exousia tou christou autou oti eblēthē o katēgōr tōn adelphōn ēmōn o katēgorōn autous enōpion tou theou ēmōn ēmeras kai nuktos

kai Ekousa phOnEn megalEn en tO ouranO legousan arti egeneto E sOtEria kai E dunamis kai E basileia tou theou EmOn kai E exousia tou christou autou oti eblEthE o katEgOr tOn adelphOn EmOn o katEgorOn autous enOpion tou theou EmOn Emeras kai nuktos

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ēkousa phōnēn megalēn en tō ouranō legousan arti egeneto ē sōtēria kai ē dunamis kai ē basileia tou theou ēmōn kai ē exousia tou christou autou oti eblēthē o katēgōr tōn adelphōn ēmōn o katēgorōn autous enōpion tou theou ēmōn ēmeras kai nuktos

kai Ekousa phOnEn megalEn en tO ouranO legousan arti egeneto E sOtEria kai E dunamis kai E basileia tou theou EmOn kai E exousia tou christou autou oti eblEthE o katEgOr tOn adelphOn EmOn o katEgorOn autous enOpion tou theou EmOn Emeras kai nuktos

Jelenések 12:10 Hungarian: Karoli
És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erõ, és a mi Istenünknek országa, és az õ Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala õket éjjel és nappal a mi Istenünk elõtt.

Apokalipso de sankta Johano 12:10 Esperanto
Kaj mi auxdis grandan vocxon en la cxielo, dirantan:Nun farigxis la savo kaj la potenco kaj la regxeco de nia Dio, kaj la auxtoritato de Lia Kristo; cxar jxetigxis malsupren la akuzanto de niaj fratoj, kiu tage kaj nokte akuzas ilin antaux nia Dio.

Johanneksen ilmestys 12:10 Finnish: Bible (1776)
Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: nyt on autuus, ja voima, ja valtakunta, ja väki meidän Jumalamme, ja valta hänen Kristuksensa: että meidän veljiemme päällekantaja on heitetty ulos, joka heidän päällensä yötä ja päivää Jumalan edessä kantoi.

Apocalypse 12:10 French: Darby
Et j'ouis une grande voix dans le ciel, disant: Maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos freres, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a ete precipite;

Apocalypse 12:10 French: Louis Segond (1910)
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.

Apocalypse 12:10 French: Martin (1744)
Alors j'ouïs une grande voix dans le ciel, qui disait : Maintenant est le salut, la force, le règne de notre Dieu, et la puissance de son Christ; car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité.

Offenbarung 12:10 German: Modernized
Und ich hörete eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich und die Macht unsers Gottes, seines Christus worden, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklaget Tag und Nacht vor Gott.

Offenbarung 12:10 German: Luther (1912)
Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unsers Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott.

Offenbarung 12:10 German: Textbibel (1899)
und ich hörte eine laute Stimme im Himmel rufen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Vollmacht seines Christus; denn es ward der Verkläger unserer Brüder geworfen, der sie verklagte vor unserem Gott Tag und Nacht.

Apocalisse 12:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed io udii una gran voce nel cielo che diceva: Ora è venuta la salvezza e la potenza ed il regno dell’Iddio nostro, e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l’accusatore dei nostri fratelli, che li accusava dinanzi all’Iddio nostro, giorno e notte.

Apocalisse 12:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed io udii una gran voce nel cielo, che diceva: Ora è venuta ad esser dell’Iddio nostro la salute, e la potenza, e il regno; e la podestà del suo Cristo; perciocchè è stato gettato a basso l’accusatore de’ nostri fratelli, il quale li accusava davanti all’Iddio nostro, giorno e notte.

WAHYU 12:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka aku dengar pula suatu suara yang besar di surga, mengatakan, "Sekarang sampailah keselamatan dan kodrat dan kerajaan Tuhan kita, dan kuasa Kristusnya itu; karena sudah tercampak ke bawah Penuduh segala saudara kita, yang menuduh mereka itu di hadirat Tuhan kita itu siang malam.

Revelation 12:10 Kabyle: NT
Sliɣ deg igenni i yiwen ṣṣut ɛlayen yeqqaṛ : tura yewweḍ-ed leslak, Nḥemmed-ik a Sidi Ṛebbi, lḥekma ț-țezmert i Sidi Ṛebbi Illu-nneɣ, lḥekma n ddunit tuɣal ɣer ifassen n Lmasiḥ-ines, axaṭer win i gesseḍlamen atmaten-nneɣ, win yețcektayen fell-asen iḍ d wass zdat Sidi Ṛebbi Illu-nneɣ, yețțuḍeggeṛ seg igenni.

요한계시록 12:10 Korean
내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 가로되 `이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 이루었으니 우리 형제들을 참소하던 자 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고

Apocalypsis 12:10 Latin: Vulgata Clementina
Et audivi vocem magnam in cælo dicentem : Nunc facta est salus, et virtus, et regnum Dei nostri, et potestas Christi ejus : quia projectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die ac nocte.

Atklāsmes grāmata 12:10 Latvian New Testament
Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam: Tagad notikusi pestīšana, un mūsu Dieva spēks, un valstība, un Viņa Svaidītā vara, jo nogāzts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas dienām un naktīm tos apsūdzēja mūsu dieva vaiga priekšā.

Apreiðkimo Jonui knyga 12:10 Lithuanian
Aš girdėjau danguje galingą balsą, sakantį: “Dabar atėjo mūsų Dievo išgelbėjimas, galybė, karalystė ir Jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį.

Revelation 12:10 Maori
A ka rongo ahau i te reo nui i te rangi e ki ana, Tenei kua tae mai te whakaoranga, te kaha, me te rangatiratanga o to tatou Atua, me te mana hoki o tana Karaiti: no te mea kua whakataka te kaiwhakapae ki o tatou teina, e whakapae nei ki a ratou i te ao, i te po, i te aroaro o to tatou Atua.

Apenbaring 12:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og jeg hørte en høi røst i himmelen si: Fra nu av tilhører frelsen og styrken og riket vår Gud, og makten hans salvede; for våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.

Apocalipsis 12:10 Spanish: La Biblia de las Américas
Y oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado.

Apocalipsis 12:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: "Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Su Cristo (el Mesías), porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado.

Apocalipsis 12:10 Spanish: Reina Valera Gómez
Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo; porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.

Apocalipsis 12:10 Spanish: Reina Valera 1909
Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo; porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.

Apocalipsis 12:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora es hecha en el cielo salvación, y virtud, y Reino de nuestro Dios, y potencia de su Cristo; porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.

Apocalipse 12:10 Bíblia King James Atualizada Português
Então, ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: “Eis que agora chegou a salvação, o poder e o Reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o Acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite, perante o nosso Deus.

Apocalipse 12:10 Portugese Bible
Então, ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo; porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite.   

Apocalipsa 12:10 Romanian: Cornilescu
Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: ,,Acum a venit mîntuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpînirea Hristosului Lui; pentrucă pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.

Откровение 12:10 Russian: Synodal Translation (1876)
И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь.

Откровение 12:10 Russian koi8r
И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь.

Revelation 12:10 Shuar New Testament
Nuyß nayaimpinmaya kakaram untsumman antukmajai. Tura timiai: "Uunt iwianch ii yachin yajauch ßujmatin jiiki akupkamu asamtai yamaikia ii Yusri uwemtikratniusha tura ni kakarmarin iniakmastincha tura akupkatniusha jeayi. Anaikiamu Krφstusha Ashφ akupin ajastincha jeayi. Tura uunt iwianch ii yachin tsawaisha Kßshisha iniaitsuk Yusai yajauch ßujmatniua nuna

Uppenbarelseboken 12:10 Swedish (1917)
Och jag hörde en stark röst i himmelen säga: »Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds, och väldet hans Smordes; ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

Ufunua was Yohana 12:10 Swahili NT
Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikisema: "Sasa ukombozi utokao kwa Mungu umefika! Nguvu na Utawala wa Mungu wetu umedhihirika. Na Kristo wake ameonyesha mamlaka yake! Maana yule mdhalimu wa ndugu zetu, aliyesimama mbele ya Mungu akiwashtaki usiku na mchana, sasa ametupwa nje.

Pahayag 12:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabi, Ngayo'y dumating ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Dios, at ang kapamahalaan ng kaniyang Cristo: sapagka't inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Dios araw at gabi.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 12:10 Tawallamat Tamajaq NT
Dǝffǝr awen ǝsleɣ y ǝmǝsli issohen igannu daɣ jǝnnawan: «Ǝmǝrǝdda alwaq wa n efsan osa-du! Ǝmǝrǝdda Ǝmǝli-nana isinafalal tarna-net, ǝd taɣmar-net! Ǝmǝrǝdda taɣmar tǝlla gǝr fassan n Ǝlmǝsix-net, id Aššaytan s ǝnta a isawaran imǝdrayan-nana lahanan dat Mǝššina ehad ezal, a d-itawakkasan daɣ jǝnnawan, itawagar-du s amaḍal.

วิวรณ์ 12:10 Thai: from KJV
และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่า "บัดนี้ความรอด และฤทธิ์เดช และราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเรา และอำนาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้ว เพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าของเรา ทั้งกลางวันและกลางคืนนั้น ก็ได้ถูกผลักทิ้งลงมาแล้ว

Vahiy 12:10 Turkish
Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum: ‹‹Tanrımızın kurtarışı, gücü, egemenliği Ve Mesihinin yetkisi şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, Onları Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan Aşağı atıldı.

Откровение 12:10 Ukrainian: NT
І чув я голос великий, що говорив в небі: Тепер настало спасеннє і сила і царство Бога нашого, і власть Христа Його; бо скинуто винувателя братів наших, що винував їх перед Богом нашим день і ніч.

Revelation 12:10 Uma New Testament
Oti toe ku'epe, ria to mololita hi suruga hante libu' to bohe, na'uli': Rata-mi tempo-na Pue' -ta Pue' Alata'ala mpowai' kalompea' hi topetuku' -na. Napopohiloi baraka' -na, natepu'u-mi moparenta jadi' Magau'. Rata-mi tempo-na Magau' Topetolo' to napelihi-mi mpopohiloi kuasa-na. Apa' rapopalai-mi Magau' Anudaa', topepakilu tetui to ntora mpakilu ompi' -ompi' hampepangalaa' -ta hi Pue' -ta Pue' Alata'ala.

Khaûi-huyeàn 12:10 Vietnamese (1934)
Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Ðức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Ðấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Ðức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.

Revelation 12:9
Top of Page
Top of Page