Matthew 6:1
New International Version
"Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven.

New Living Translation
"Watch out! Don't do your good deeds publicly, to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven.

English Standard Version
“Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven.

Berean Study Bible
“Be careful not to perform your righteous acts before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven.

New American Standard Bible
"Beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them; otherwise you have no reward with your Father who is in heaven.

King James Bible
Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.

Holman Christian Standard Bible
"Be careful not to practice your righteousness in front of people, to be seen by them. Otherwise, you will have no reward from your Father in heaven.

International Standard Version
"Be careful not to practice your righteousness in front of people in order to be noticed by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven.

NET Bible
"Be careful not to display your righteousness merely to be seen by people. Otherwise you have no reward with your Father in heaven.

Aramaic Bible in Plain English
Pay attention in your charity giving, that you do it not in front of people so that you may be seen by them, otherwise there is no reward for you with your Father in Heaven.

GOD'S WORD® Translation
"Be careful not to do your good works in public in order to attract attention. If you do, your Father in heaven will not reward you.

Jubilee Bible 2000
Take heed not to do your alms {lit. acts of mercy} before men, to be seen of them; otherwise, ye have no reward of your Father who is in the heavens.

King James 2000 Bible
Take heed that you give not your alms before men, to be seen of them: otherwise you have no reward of your Father who is in heaven.

American King James Version
Take heed that you do not your alms before men, to be seen of them: otherwise you have no reward of your Father which is in heaven.

American Standard Version
Take heed that ye do not your righteousness before men, to be seen of them: else ye have no reward with your Father who is in heaven.

Douay-Rheims Bible
TAKE heed that you do not your justice before men, to be seen by them: otherwise you shall not have a reward of your Father who is in heaven.

Darby Bible Translation
Take heed not to do your alms before men to be seen of them, otherwise ye have no reward with your Father who is in the heavens.

English Revised Version
Take heed that ye do not your righteousness before men, to be seen of them: else ye have no reward with your Father which is in heaven.

Webster's Bible Translation
Take heed that ye do not your alms before men, to be seen by them: otherwise ye have no reward from your Father who is in heaven.

Weymouth New Testament
"But beware of doing your good actions in the sight of men, in order to attract their gaze; if you do, there is no reward for you with your Father who is in Heaven.

World English Bible
"Be careful that you don't do your charitable giving before men, to be seen by them, or else you have no reward from your Father who is in heaven.

Young's Literal Translation
Take heed your kindness not to do before men, to be seen by them, and if not -- reward ye have not from your Father who is in the heavens;

Mattheus 6:1 Afrikaans PWL
“Gee aandag daaraan om nie jul liefdadigheid voor mense te bewys om deur hulle gesien te word nie, anders is daar geen beloning vir julle by jul Vader in die hemel nie.

Mateu 6:1 Albanian
''Mos e jepni lëmoshën tuaj para njerëzve, me qëllim që ata t'ju admirojnë; përndryshe nuk do të shpërbleheni te Ati juaj, që është në qiej.

ﻣﺘﻰ 6:1 Arabic: Smith & Van Dyke
احترزوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. والا فليس لكم اجر عند ابيكم الذي في السموات.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6:1 Armenian (Western): NT
«Զգուշացէ՛ք որ ձեր ողորմութիւնը չընէք մարդոց առջեւ՝ տեսնուելու համար անոնցմէ. այլապէս՝ վարձատրութիւն չէք ունենար ձեր Հօրմէն, որ երկինքն է:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  6:1 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Beguirauçue çuen elemosyná eztaguiçuen guiçonén aitzinean heçaz ikus çaiteztençát: ezpere sariric eztuçue vkanen çuen Aita ceruètan dena baithan.

Dyr Mathäus 6:1 Bavarian
"Zieghtß ja nit mit enkerner Frümmigkeit ayn Schau ab; sünst künntß önn Loon umbb enkern Vatern in n Himml vergössn!

Матей 6:1 Bulgarian
Внимавайте да не вършите [делата на] правдата си пред човеците, за да ви виждат; инак нямате награда при Отца си, Който е на небесата.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「你們要謹慎,不可為了讓別人看到而在人面前行你們的義,否則就得不到你們天父的報償了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
“你们要谨慎,不可为了让别人看到而在人面前行你们的义,否则就得不到你们天父的报偿了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「你們要小心,不可將善事行在人的面前,故意叫他們看見。若是這樣,就不能得你們天父的賞賜了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“你们要小心,不可将善事行在人的面前,故意叫他们看见。若是这样,就不能得你们天父的赏赐了。

馬 太 福 音 6:1 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 要 小 心 , 不 可 將 善 事 行 在 人 的 面 前 , 故 意 叫 他 們 看 見 , 若 是 這 樣 , 就 不 能 得 你 們 天 父 的 賞 賜 了 。

馬 太 福 音 6:1 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 要 小 心 , 不 可 将 善 事 行 在 人 的 面 前 , 故 意 叫 他 们 看 见 , 若 是 这 样 , 就 不 能 得 你 们 天 父 的 赏 赐 了 。

Evanðelje po Mateju 6:1 Croatian Bible
Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima.

Matouš 6:1 Czech BKR
Pilně se varujte, abyste almužny vaší nedávali před lidmi, proto abyste byli vidíni od nich, jinak nebudete míti odplaty u Otce vašeho, jenž jest v nebesích.

Matthæus 6:1 Danish
Vogter eder at i ikke øve eders Retfærdighed for Menneskene for at beskues af dem; ellers have I ikke Løn hos eders Fader, som er Himlene.

Mattheüs 6:1 Dutch Staten Vertaling
Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.

Nestle Greek New Testament 1904
Προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ Πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Westcott and Hort 1881
Προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μή¦γε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Greek Orthodox Church 1904
Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Tischendorf 8th Edition
Προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν οὐρανοῖς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Stephanus Textus Receptus 1550
Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
προσεχετε [δε] την δικαιοσυνην υμων μη ποιειν εμπροσθεν των ανθρωπων προς το θεαθηναι αυτοις ει δε μη γε μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υμων τω εν τοις ουρανοις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
προσεχετε δε την δικαιοσυνην υμων μη ποιειν εμπροσθεν των ανθρωπων προς το θεαθηναι αυτοις ει δε μηγε μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υμων τω εν ουρανοις

Stephanus Textus Receptus 1550
προσεχετε την ελεημοσυνην υμων μη ποιειν εμπροσθεν των ανθρωπων προς το θεαθηναι αυτοις ει δε μηγε μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υμων τω εν τοις ουρανοις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Προσεχετε την ελεημοσυνην υμων μη ποιειν εμπροσθεν των ανθρωπων προς το θεαθηναι αυτοις· ει δε μηγε, μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υμων τω εν τοις ουρανοις.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
προσεχετε την ελεημοσυνην υμων μη ποιειν εμπροσθεν των ανθρωπων προς το θεαθηναι αυτοις ει δε μηγε μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υμων τω εν τοις ουρανοις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
προσεχετε [δε] την δικαιοσυνην υμων μη ποιειν εμπροσθεν των ανθρωπων προς το θεαθηναι αυτοις ει δε μη γε μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι υμων τω εν τοις ουρανοις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Prosechete de tēn dikaiosynēn hymōn mē poiein emprosthen tōn anthrōpōn pros to theathēnai autois; ei de mēge, misthon ouk echete para tō Patri hymōn tō en tois ouranois.

Prosechete de ten dikaiosynen hymon me poiein emprosthen ton anthropon pros to theathenai autois; ei de mege, misthon ouk echete para to Patri hymon to en tois ouranois.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Prosechete de tēn dikaiosynēn hymōn mē poiein emprosthen tōn anthrōpōn pros to theathēnai autois; ei de mēge, misthon ouk echete para tō patri hymōn tō en tois ouranois.

Prosechete de ten dikaiosynen hymon me poiein emprosthen ton anthropon pros to theathenai autois; ei de mege, misthon ouk echete para to patri hymon to en tois ouranois.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
prosechete de tēn dikaiosunēn umōn mē poiein emprosthen tōn anthrōpōn pros to theathēnai autois ei de mēge misthon ouk echete para tō patri umōn tō en ouranois

prosechete de tEn dikaiosunEn umOn mE poiein emprosthen tOn anthrOpOn pros to theathEnai autois ei de mEge misthon ouk echete para tO patri umOn tO en ouranois

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:1 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
prosechete tēn eleēmosunēn umōn mē poiein emprosthen tōn anthrōpōn pros to theathēnai autois ei de mēge misthon ouk echete para tō patri umōn tō en tois ouranois

prosechete tEn eleEmosunEn umOn mE poiein emprosthen tOn anthrOpOn pros to theathEnai autois ei de mEge misthon ouk echete para tO patri umOn tO en tois ouranois

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:1 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
prosechete tēn eleēmosunēn umōn mē poiein emprosthen tōn anthrōpōn pros to theathēnai autois ei de mēge misthon ouk echete para tō patri umōn tō en tois ouranois

prosechete tEn eleEmosunEn umOn mE poiein emprosthen tOn anthrOpOn pros to theathEnai autois ei de mEge misthon ouk echete para tO patri umOn tO en tois ouranois

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:1 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
prosechete tēn eleēmosunēn umōn mē poiein emprosthen tōn anthrōpōn pros to theathēnai autois ei de mēge misthon ouk echete para tō patri umōn tō en tois ouranois

prosechete tEn eleEmosunEn umOn mE poiein emprosthen tOn anthrOpOn pros to theathEnai autois ei de mEge misthon ouk echete para tO patri umOn tO en tois ouranois

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:1 Westcott/Hort - Transliterated
prosechete [de] tēn dikaiosunēn umōn mē poiein emprosthen tōn anthrōpōn pros to theathēnai autois ei de mē ge misthon ouk echete para tō patri umōn tō en tois ouranois

prosechete [de] tEn dikaiosunEn umOn mE poiein emprosthen tOn anthrOpOn pros to theathEnai autois ei de mE ge misthon ouk echete para tO patri umOn tO en tois ouranois

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6:1 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
prosechete [de] tēn dikaiosunēn umōn mē poiein emprosthen tōn anthrōpōn pros to theathēnai autois ei de mē ge misthon ouk echete para tō patri umōn tō en tois ouranois

prosechete [de] tEn dikaiosunEn umOn mE poiein emprosthen tOn anthrOpOn pros to theathEnai autois ei de mE ge misthon ouk echete para tO patri umOn tO en tois ouranois

Máté 6:1 Hungarian: Karoli
Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek elõtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.

La evangelio laŭ Mateo 6:1 Esperanto
Gardu vin, ke vi ne faru vian justajxon antaux homoj, por esti alrigardataj de ili; alie vi ne havas rekompencon cxe via Patro, kiu estas en la cxielo.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:1 Finnish: Bible (1776)
Kavahtakaat, ettette anna almujanne ihmisten edessä, että te heiltä nähtäisiin: niin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.

Matthieu 6:1 French: Darby
Prenez garde de ne pas faire votre aumone devant les hommes, pour etre vus par eux; autrement vous n'avez pas de recompense aupres de votre Pere qui est dans les cieux.

Matthieu 6:1 French: Louis Segond (1910)
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus; autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux.

Matthieu 6:1 French: Martin (1744)
Prenez garde de ne faire point votre aumône devant les hommes, pour en être regardés; autrement vous n'en recevrez point la récompense de votre Père qui est aux cieux.

Matthaeus 6:1 German: Modernized
Habt acht auf eure Almosen, daß ihr die nicht gebet vor den Leuten, daß ihr von ihnen gesehen werdet; ihr habt anders keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel.

Matthaeus 6:1 German: Luther (1912)
Habt acht auf eure Almosen, daß ihr die nicht gebet vor den Leuten, daß ihr von ihnen gesehen werdet; ihr habt anders keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel.

Matthaeus 6:1 German: Textbibel (1899)
Hütet euch, eure Gerechtigkeit zu üben vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden. Wo anders, so habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater in den Himmeln.

Matteo 6:1 Italian: Riveduta Bible (1927)
Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per esser osservati da loro; altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli.

Matteo 6:1 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
GUARDATEVI dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini, per esser da loro riguardati; altrimenti, voi non ne avrete premio appo il Padre vostro, che è ne’ cieli.

MATIUS 6:1 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Ingatlah baik-baik: Jangan kamu berbuat segala ibadatmu di hadapan orang hendak menunjukkan kepada mereka itu; jikalau demikian, tiadalah kamu mendapat pahala daripada Bapamu yang di surga.

Matthew 6:1 Kabyle: NT
Ayen txeddmem i Sidi Ṛebbi, ur t-id-sbegginet ara iwakken a kkun-walin medden, m'ulac ur tseɛɛum ara lfayda ɣer Baba-twen yellan deg igenwan.

마태복음 6:1 Korean
사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행치 않도록 주의하라 그렇지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 얻지 못하느니라

Matthaeus 6:1 Latin: Vulgata Clementina
Attendite ne justitiam vestram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis : alioquin mercedem non habebitis apud Patrem vestrum qui in cælis est.

Sv. Matejs 6:1 Latvian New Testament
Uzmaniet, lai jūs savu taisnību nedarītu cilvēku priekšā, lai viņi jūs redzētu, jo tad jūs nesaņemsiet algu no jūsu Tēva, kas ir debesīs.

Evangelija pagal Matà 6:1 Lithuanian
“Žiūrėkite, jog nedarytumėte savo gailestingumo darbų žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite atlygio iš savo Tėvo, kuris danguje.

Matthew 6:1 Maori
Kia tupato kei mahi i ta koutou mea tika i te aroaro o nga tangata, hei tirohanga ma ratou: penei kahore he utu ki a koutou a to koutou Matua i te rangi.

Matteus 6:1 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Ta eder i vare at I ikke utøver eders rettferdighet for menneskenes øine, for å sees av dem; ellers har I ingen lønn hos eders Fader i himmelen.

Mateo 6:1 Spanish: La Biblia de las Américas
Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.

Mateo 6:1 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos.

Mateo 6:1 Spanish: Reina Valera Gómez
Mirad que no hagáis vuestras limosnas delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tenéis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo.

Mateo 6:1 Spanish: Reina Valera 1909
MIRAD que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos: de otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos.

Mateo 6:1 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mirad que no hagáis vuestra limosna delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis salario acerca de vuestro Padre que está en los cielos.

Mateus 6:1 Bíblia King James Atualizada Português
Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles; caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus.

Mateus 6:1 Portugese Bible
Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles; de outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus.   

Matei 6:1 Romanian: Cornilescu
Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată dela Tatăl vostru care este în ceruri.

От Матфея 6:1 Russian: Synodal Translation (1876)
Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми стем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды отОтца вашего Небесного.

От Матфея 6:1 Russian koi8r
Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.

Matthew 6:1 Shuar New Testament
`Ashφ iimiainiain aya shuar iirsarti tusarum Yusna nu takasairap. Tu takaakrumninkia Yus Apa nayaimpiniam pujana nu penkΘ akirmakchattarme.

Matteus 6:1 Swedish (1917)
»Tagen eder till vara för att öva eder rättfärdighet inför människorna, för att bliva sedda av dem; annars haven I ingen lön hos eder Fader, som är i himmelen.

Matayo 6:1 Swahili NT
Jihadharini msije mkafanya matendo yenu mema mbele ya watu kusudi mwonekane nao. La sivyo, Baba yenu aliye mbinguni hatawapeni tuzo.

Mateo 6:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit.

Ǝlinjil wa n Matta 6:1 Tawallamat Tamajaq NT
Igla Ɣaysa iššewal, inn-asan: «Ǝnkǝdat d igi n ǝlɣibada imosan sokni. As wǝr iga adi wǝr za tǝgrǝwam arozan ɣur Abba-nawan wa ihan ijǝnnawan.»

มัทธิว 6:1 Thai: from KJV
จงระวังให้ดี ท่านอย่ากระทำทานต่อหน้าคนอื่นเพื่อจะให้เขาเห็น ถ้าทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์

Matta 6:1 Turkish
‹‹Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki Babanızdan ödül alamazsınız.

Матей 6:1 Ukrainian: NT
Остерегайтесь подавати милостиню вашу перед людьми, щоб вони вас бачили; а то не мати мете ніякої нагороди від Отця вашого, що на небі.

Matthew 6:1 Uma New Testament
"Pelompehi-e', neo' -ta mpobabehi ada agama hi mata ntodea bona rahilo doo-wadi. Ane hewa toe gau' -ta, uma-ta mpai' nagane' Alata'ala, Tuama-ta to hi rala suruga.

Ma-thi-ô 6:1 Vietnamese (1934)
Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.

Matthew 5:48
Top of Page
Top of Page