Mark 14:70
New International Version
Again he denied it. After a little while, those standing near said to Peter, "Surely you are one of them, for you are a Galilean."

New Living Translation
But Peter denied it again. A little later some of the other bystanders confronted Peter and said, "You must be one of them, because you are a Galilean."

English Standard Version
But again he denied it. And after a little while the bystanders again said to Peter, “Certainly you are one of them, for you are a Galilean.”

New American Standard Bible
But again he denied it. And after a little while the bystanders were again saying to Peter, "Surely you are one of them, for you are a Galilean too."

King James Bible
And he denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them: for thou art a Galilaean, and thy speech agreeth thereto.

Holman Christian Standard Bible
But again he denied it. After a little while those standing there said to Peter again, "You certainly are one of them, since you're also a Galilean!"

International Standard Version
Again he denied it. After a little while, the people who were standing there began to say to Peter again, "Obviously you're one of them, because you are a Galilean!"

NET Bible
But he denied it again. A short time later the bystanders again said to Peter, "You must be one of them, because you are also a Galilean."

Aramaic Bible in Plain English
But he again denied it and after a little while again those who were standing said to Kaypha, “Truly, you are one of them, for you are also a Galilean and your speech is similar.”

GOD'S WORD® Translation
Peter again denied it. After a little while the men standing there said to Peter again, "It's obvious you're one of them. You're a Galilean!"

Jubilee Bible 2000
But he denied it again. And a little after, those that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them, for thou art a Galilaean, and thy speech agrees unto it.

King James 2000 Bible
And he denied it again. And after a little, they that stood by said again to Peter, Surely you are one of them: for you are a Galilean, and your speech agrees with it.

American King James Version
And he denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely you are one of them: for you are a Galilaean, and your speech agrees thereto.

American Standard Version
But he again denied it. And after a little while again they that stood by said to Peter, of a truth thou art one of them; for thou art a Galilaean.

Douay-Rheims Bible
But he denied again. And after a while they that stood by said again to Peter: Surely thou art one of them; for thou art also a Galilean.

Darby Bible Translation
And he again denied. And again, after a little, those that stood by said to Peter, Truly thou art [one] of them, for also thou art a Galilean.

English Revised Version
But he again denied it. And after a little while again they that stood by said to Peter, Of a truth thou art one of them; for thou art a Galilaean.

Webster's Bible Translation
And he denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them: for thou art a Galilean, and thy speech agreeth thereto.

Weymouth New Testament
A second time he repeatedly denied it. Soon afterwards the bystanders again accused Peter, saying, "You are surely one of them, for you too are a Galilaean."

World English Bible
But he again denied it. After a little while again those who stood by said to Peter, "You truly are one of them, for you are a Galilean, and your speech shows it."

Young's Literal Translation
and he was again denying. And after a little again, those standing near said to Peter, 'Truly thou art of them, for thou also art a Galilean, and thy speech is alike;'

Markus 14:70 Afrikaans PWL
maar hy het dit weer ontken en ’n bietjie later sê die wat daar staan weer vir Kefa: “Waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook van die Galil en jou spraak is dieselfde.”

Marku 14:70 Albanian
Por ai përsëri e mohoi. Dhe pak më vonë të pranishmit i thanë përsëri Pjetrit: ''Me të vërtetë ti je një nga ata; se ti je Galileas dhe e folura jote e zbulon''.

ﻣﺮﻗﺲ 14:70 Arabic: Smith & Van Dyke
فانكر ايضا. وبعد قليل ايضا قال الحاضرون لبطرس حقا انت منهم لانك جليلي ايضا ولغتك تشبه لغتهم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 14:70 Armenian (Western): NT
Ան ալ դարձեալ ուրացաւ: Քիչ մը ատենէն ետք՝ դարձեալ շուրջը կայնողները ըսին Պետրոսի. «Ճշմա՛րտապէս դուն անոնցմէ՛ ես, որովհետեւ Գալիլեացի ես, եւ խօսուածքդ ալ կը նմանի»:

Euangelioa S. Marc-en araura. 14:70 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina harc berriz vka ceçan. Eta appurbaten buruän berriz han ciradenéc erran cieçoten Pierrisi, Eguiazqui hetaric aiz, ecen Galileano aiz, eta hire lengoageac irudi dic.

Dyr Marx 14:70 Bavarian
Er aber glaugnt s +wider ab. Und ayn Zeitl drauf giengend die Leut dortn önn Peetersn non aynmaal an: "Freilich bist ainer von ien; bist diend +aau ayn Gälauer!"

Марко 14:70 Bulgarian
А той пак се отрече. След малко, стоящите там пак казаха на Петра: Наистина от тях си, защото си галилеянин, [[и говорът ти съответствува]].

中文標準譯本 (CSB Traditional)
彼得再次否認。過了一會兒,站在旁邊的人又對彼得說:「你真的是與他們一夥的,因為你也是加利利人。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
彼得再次否认。过了一会儿,站在旁边的人又对彼得说:“你真的是与他们一伙的,因为你也是加利利人。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
彼得又不承認。過了不多的時候,旁邊站著的人又對彼得說:「你真是他們一黨的,因為你是加利利人。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
彼得又不承认。过了不多的时候,旁边站着的人又对彼得说:“你真是他们一党的,因为你是加利利人。”

馬 可 福 音 14:70 Chinese Bible: Union (Traditional)
彼 得 又 不 承 認 。 過 了 不 多 的 時 候 , 旁 邊 站 著 的 人 又 對 彼 得 說 : 你 真 是 他 們 一 黨 的 ! 因 為 你 是 加 利 利 人 。

馬 可 福 音 14:70 Chinese Bible: Union (Simplified)
彼 得 又 不 承 认 。 过 了 不 多 的 时 候 , 旁 边 站 着 的 人 又 对 彼 得 说 : 你 真 是 他 们 一 党 的 ! 因 为 你 是 加 利 利 人 。

Evanðelje po Marku 14:70 Croatian Bible
On opet nijekaše. Domalo nazočni opet stanu govoriti Petru: Doista, i ti si od njih! Ta Galilejac si!

Marek 14:70 Czech BKR
A on opět zapřel. A po malé chvíli opět ti, kteříž tu stáli, řekli Petrovi: Jistě z nich jsi, nebo i Galilejský jsi, i řeč tvá podobná jest.

Markus 14:70 Danish
Men han nægtede det atter. Og lidt derefter sagde atter de, som stode hos, til Peter: »Sandelig, du er en af dem; du er jo ogsaa en Galilæer.«

Markus 14:70 Dutch Staten Vertaling
Maar hij loochende het wederom. En een weinig daarna, die daarbij stonden, zeiden wederom tot Petrus: Waarlijk, gij zijt een van die; want gij zijt ook een Galileer, en uw spraak gelijkt.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ.

Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ, καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ·

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. Καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἴ· καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἴ, καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ δὲ ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ· Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει.

Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ· ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ, καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ Ἀληθῶς ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε παλιν ηρνειτο και μετα μικρον παλιν οι παρεστωτες ελεγον τω πετρω αληθως εξ αυτων ει και γαρ γαλιλαιος ει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε παλιν ηρνειτο και μετα μικρον παλιν οι παρεστωτες ελεγον τω πετρω αληθως εξ αυτων ει και γαρ γαλιλαιος ει

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε παλιν ηρνειτο και μετα μικρον παλιν οι παρεστωτες ελεγον τω πετρω αληθως εξ αυτων ει και γαρ γαλιλαιος ει και η λαλια σου ομοιαζει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο δε παλιν ηρνειτο. και μετα μικρον παλιν οι παρεστωτες ελεγον τω Πετρω, Αληθως εξ αυτων ει· και γαρ Γαλιλαιος ει, και η λαλια σου ομοιαζει.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε παλιν ηρνειτο και μετα μικρον παλιν οι παρεστωτες ελεγον τω πετρω αληθως εξ αυτων ει και γαρ γαλιλαιος ει και η λαλια σου ομοιαζει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε παλιν ηρνειτο και μετα μικρον παλιν οι παρεστωτες ελεγον τω πετρω αληθως εξ αυτων ει και γαρ γαλιλαιος ει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho de palin ērneito. kai meta mikron palin hoi parestōtes elegon tō Petrō Alēthōs ex autōn ei; kai gar Galilaios ei.

ho de palin erneito. kai meta mikron palin hoi parestotes elegon to Petro Alethos ex auton ei; kai gar Galilaios ei.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho de palin ērneito. kai meta mikron palin hoi parestōtes elegon tō Petrō Alēthōs ex autōn ei, kai gar Galilaios ei;

ho de palin erneito. kai meta mikron palin hoi parestotes elegon to Petro Alethos ex auton ei, kai gar Galilaios ei;

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:70 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de palin ērneito kai meta mikron palin oi parestōtes elegon tō petrō alēthōs ex autōn ei kai gar galilaios ei

o de palin Erneito kai meta mikron palin oi parestOtes elegon tO petrO alEthOs ex autOn ei kai gar galilaios ei

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:70 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de palin ērneito kai meta mikron palin oi parestōtes elegon tō petrō alēthōs ex autōn ei kai gar galilaios ei kai ē lalia sou omoiazei

o de palin Erneito kai meta mikron palin oi parestOtes elegon tO petrO alEthOs ex autOn ei kai gar galilaios ei kai E lalia sou omoiazei

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:70 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de palin ērneito kai meta mikron palin oi parestōtes elegon tō petrō alēthōs ex autōn ei kai gar galilaios ei kai ē lalia sou omoiazei

o de palin Erneito kai meta mikron palin oi parestOtes elegon tO petrO alEthOs ex autOn ei kai gar galilaios ei kai E lalia sou omoiazei

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:70 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de palin ērneito kai meta mikron palin oi parestōtes elegon tō petrō alēthōs ex autōn ei kai gar galilaios ei kai ē lalia sou omoiazei

o de palin Erneito kai meta mikron palin oi parestOtes elegon tO petrO alEthOs ex autOn ei kai gar galilaios ei kai E lalia sou omoiazei

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:70 Westcott/Hort - Transliterated
o de palin ērneito kai meta mikron palin oi parestōtes elegon tō petrō alēthōs ex autōn ei kai gar galilaios ei

o de palin Erneito kai meta mikron palin oi parestOtes elegon tO petrO alEthOs ex autOn ei kai gar galilaios ei

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14:70 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de palin ērneito kai meta mikron palin oi parestōtes elegon tō petrō alēthōs ex autōn ei kai gar galilaios ei

o de palin Erneito kai meta mikron palin oi parestOtes elegon tO petrO alEthOs ex autOn ei kai gar galilaios ei

Márk 14:70 Hungarian: Karoli
Õ pedig ismét megtagadá. De kevés idõ múlva az ott állók ismét mondják vala Péternek: Bizony közülök való vagy; mert Galileabeli is vagy, és a beszéded [is] hasonló.

La evangelio laŭ Marko 14:70 Esperanto
Kaj li denove malkonfesis. Kaj post iom da tempo la apudstarantoj denove diris al Petro:Vere vi estas el ili, cxar vi estas ja Galileano.

Evankeliumi Markuksen mukaan 14:70 Finnish: Bible (1776)
Mutta hän kielsi jälleen. Ja taas vähän hetken perästä sanoivat Pietarille ne, jotka läsnä seisoivat: totisesti olet sinä yksi heistä; sillä sinä olet Galilealainen, ja sinun puhees on senkaltainen.

Marc 14:70 French: Darby
Et il le nia de nouveau. Et encore un peu apres, ceux qui etaient là presents dirent à Pierre: Certainement tu es de ces gens-là; car aussi tu es Galileen.

Marc 14:70 French: Louis Segond (1910)
Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: Certainement tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen.

Marc 14:70 French: Martin (1744)
Mais il le nia une seconde fois. Et encore un peu après, ceux qui étaient là présents, dirent à Pierre : certainement tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen, et ton langage s'y rapporte.

Markus 14:70 German: Modernized
Und er leugnete abermal. Und nach einer kleinen Weile sprachen abermal zu Petrus, die dabeistunden: Wahrlich, du bist der einer; denn du bist ein Galiläer, und deine Sprache lautet gleich also.

Markus 14:70 German: Luther (1912)
Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen abermals zu Petrus, die dabeistanden: Wahrlich, du bist deren einer; denn du bist ein Galiläer, und deine Sprache lautet gleich also.

Markus 14:70 German: Textbibel (1899)
Er aber leugnete abermals. Und bald darauf sagten noch einmal die Umstehenden zu Petrus: du bist wahrhaftig einer von ihnen: bist du doch auch ein Galiläer.

Marco 14:70 Italian: Riveduta Bible (1927)
E di nuovo di lì a poco, quelli ch’erano quivi, dicevano a Pietro: Per certo tu sei di quelli, perché poi sei galileo.

Marco 14:70 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma egli da capo lo negò. E poco stante, quelli ch’eran quivi disser di nuovo a Pietro: Veramente tu sei di quelli; perciocchè tu sei Galileo, e la tua favella ne ha la somiglianza.

MARKUS 14:70 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi bersangkallah pula ia. Sejurus lagi berkata pula beberapa orang yang berdiri di situ kepada Petrus, "Sesungguhnya engkau seorang daripada mereka itu, karena engkau juga orang Galilea."

Mark 14:70 Kabyle: NT
Taswiɛt kan, wid yellan dinna nnan daɣen i Buṭrus : Mbla ccekk ula d kečč telliḍ seg-sen, axaṭer d ajlili i telliḍ.

마가복음 14:70 Korean
또 부인하더라 조금 후에 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 `너는 갈릴리 사람이니 참으로 그 당(黨)이니라'

Marcus 14:70 Latin: Vulgata Clementina
At ille iterum negavit. Et post pusillum rursus qui astabant, dicebant Petro : Vere ex illis es : nam et Galilæus es.

Sv. Marks 14:70 Latvian New Testament
Un viņš atkal noliedza. Un pēc brītiņa tie, kas bija klāt, atkal sacīja Pēterim: Patiesi tu esi viens no viņiem, jo tu esi galilejietis.

Evangelija pagal Morkø 14:70 Lithuanian
Jis vėl išsigynė. Kiek vėliau šalia stovintieji sakė Petrui: “Tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi galilėjietis, ir tarmė tavo tokia”.

Mark 14:70 Maori
Otira ka whakakahore ano ia. A muri tata iho ka korero ano ki a Pita te hunga e tu tata ana, He pono ko koe tetahi o ratou; no Kariri hoki koe.

Markus 14:70 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men han nektet det atter. Og litt efter sa atter de som stod der, til Peter: Du er sannelig en av dem; du er jo en galileer.

Marcos 14:70 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres galileo.

Marcos 14:70 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después los que estaban allí volvieron a decirle: "Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo."

Marcos 14:70 Spanish: Reina Valera Gómez
Y él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí, dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu hablar es semejante.

Marcos 14:70 Spanish: Reina Valera 1909
Mas él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez á Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres Galileo, y tu habla es semejante.

Marcos 14:70 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente eres de ellos; porque eres Galileo, y tu habla es semejante.

Marcos 14:70 Bíblia King James Atualizada Português
Porém, uma vez mais, ele o negou. E, pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro: “Com toda a certeza, tu és um deles, pois és galileu também!”.

Marcos 14:70 Portugese Bible
Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles; pois és também galileu.   

Marcu 14:70 Romanian: Cornilescu
Şi el s'a lepădat din nou. După puţină vreme, ceice stăteau acolo, au zis iarăş lui Petru: ,,Nu mai încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia; căci eşti Galilean, şi graiul tău seamănă cu al lor.``

От Марка 14:70 Russian: Synodal Translation (1876)
Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно.

От Марка 14:70 Russian koi8r
Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно.

Mark 14:70 Shuar New Testament
Tura Ataksha"atsß" Tφmiayi. Ishichik ßrusan, shuar nui pujuarmia nu ataksha Pitrun chicharuk "Nekas ni shuarinme. KarirΘanmaya Shußrchakaitiam. Auya shuara Nunφ chichaame" tiarmiayi.

Markus 14:70 Swedish (1917)
Då nekade han åter. Litet därefter sade återigen de som stodo där bredvid till Petrus: »Förvisso är du en av dem; du är ju också en galilé.»

Marko 14:70 Swahili NT
Petro akakana tena. Baadaye kidogo, watu waliokuwa wamesimama hapo wakamwambia Petro, "Hakika wewe ni mmoja wao, maana wewe ni Mgalilaya."

Marcos 14:70 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't muling ikinaila niya. At hindi nalaon, at ang nangaroon ay nangagsabing muli kay Pedro. Sa katotohanang ikaw ay isa sa kanila; sapagka't ikaw ay Galileo.

มาระโก 14:70 Thai: from KJV
แต่เปโตรก็ปฏิเสธอีก แล้วอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ว่าแก่เปโตรว่า "เจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกเขาแน่แล้ว ด้วยว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลี และสำเนียงของเจ้าก็ส่อไปทางเดียวกันด้วย"

Markos 14:70 Turkish
Petrus tekrar inkâr etti. Çevrede duranlar az sonra Petrusa yine, ‹‹Gerçekten onlardansın; sen de Celilelisin›› dediler.

Марко 14:70 Ukrainian: NT
Він же знов одрік ся. І трохи згодом ті, що стояли, сказали знов Петрові: Справді з них єси, бо ти й Галилеєць, і говірка твоя подобна.

Mark 14:70 Uma New Testament
Aga nasapu mperii wo'o-wadi Petrus. Uma mahae ngkai ree, tauna to mokore hi ree mpo'uli' wo'o-miki: "Iko mpu'u-di doo-nae! Apa' to Galilea wo'o-ko-kowo."

Maùc 14:70 Vietnamese (1934)
Nhưng người lại chối một lần nữa. Khỏi một chặp, những kẻ đứng đó nói cùng Phi -e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Ga-li-lê.

Mark 14:69
Top of Page
Top of Page