Mark 11:28
New International Version
"By what authority are you doing these things?" they asked. "And who gave you authority to do this?"

New Living Translation
They demanded, "By what authority are you doing all these things? Who gave you the right to do them?"

English Standard Version
and they said to him, “By what authority are you doing these things, or who gave you this authority to do them?”

New American Standard Bible
and began saying to Him, "By what authority are You doing these things, or who gave You this authority to do these things?"

King James Bible
And say unto him, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority to do these things?

Holman Christian Standard Bible
and asked Him, "By what authority are You doing these things? Who gave You this authority to do these things?"

International Standard Version
and asked him, "By what authority are you doing these things, and who gave you this authority to do them?"

NET Bible
and said, "By what authority are you doing these things? Or who gave you this authority to do these things?"

Aramaic Bible in Plain English
And they were saying to him, “By what authority are you doing these things? And who gave you this authority to do these things?”

GOD'S WORD® Translation
They asked him, "What gives you the right to do these things? Who told you that you could do this?"

Jubilee Bible 2000
and said unto him, By what faculty doest thou these things? and who gave thee this faculty to do these things?

King James 2000 Bible
And said unto him, By what authority do you these things? and who gave you this authority to do these things?

American King James Version
And say to him, By what authority do you these things? and who gave you this authority to do these things?

American Standard Version
and they said unto him, By what authority doest thou these things? or who gave thee this authority to do these things?

Douay-Rheims Bible
And they say to him: By what authority dost thou these things? and who hath given thee this authority that thou shouldst do these things?

Darby Bible Translation
and they say to him, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority, that thou shouldest do these things?

English Revised Version
and they said unto him, By what authority doest thou these things? or who gave thee this authority to do these things?

Webster's Bible Translation
And say to him, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority to do these things?

Weymouth New Testament
and asked, "By what authority are you doing these things? and who gave you authority to do them?"

World English Bible
and they began saying to him, "By what authority do you do these things? Or who gave you this authority to do these things?"

Young's Literal Translation
and they say to him, 'By what authority dost thou these things? and who gave thee this authority that these things thou mayest do?'

Markus 11:28 Afrikaans PWL
en sê vir Hom: “In watter outoriteit doen U hierdie dinge en wie het vir U hierdie outoriteit gegee om hierdie dinge te doen?”

Marku 11:28 Albanian
dhe i thanë: ''Me ç'pushtet i bën ti këto gjëra? Kush ta dha këtë pushtet për t'i kryer këto gjëra?''.

ﻣﺮﻗﺲ 11:28 Arabic: Smith & Van Dyke
وقالوا له باي سلطان تفعل هذا ومن اعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 11:28 Armenian (Western): NT
եւ ըսին. «Ի՞նչ իշխանութեամբ կ՚ընես այդ բաները. ո՞վ տուաւ քեզի այդ իշխանութիւնը՝ որ ընես այդ բաները»:

Euangelioa S. Marc-en araura. 11:28 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta erran cieçoten, Cer authoritatez gauça horiac eguiten dituc? eta norc eman drauc authoritate hori gauça horiac eguin ditzán?

Dyr Marx 11:28 Bavarian
und gstöllnd n zuer Röd: "Mit waffern Recht tuest n du dös allss? Wer haat dyr n daa dyrzue d Vollmacht göbn?"

Марко 11:28 Bulgarian
С каква власт правиш това? или кой Ти е дал тая власт да правиш това?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們問:「你憑什麼權柄做這些事?誰給你這權柄,讓你做這些事?」

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们问:“你凭什么权柄做这些事?谁给你这权柄,让你做这些事?”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
問他說:「你仗著什麼權柄做這些事?給你這權柄的是誰呢?」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
问他说:“你仗着什么权柄做这些事?给你这权柄的是谁呢?”

馬 可 福 音 11:28 Chinese Bible: Union (Traditional)
問 他 說 : 你 仗 著 甚 麼 權 柄 作 這 些 事 ? 給 你 這 權 柄 的 是 誰 呢 ?

馬 可 福 音 11:28 Chinese Bible: Union (Simplified)
问 他 说 : 你 仗 着 甚 麽 权 柄 作 这 些 事 ? 给 你 这 权 柄 的 是 谁 呢 ?

Evanðelje po Marku 11:28 Croatian Bible
I govorahu mu: Kojom vlašću to činiš? Ili tko ti dade tu vlast da to činiš?

Marek 11:28 Czech BKR
I řekli jemu: Jakou mocí to činíš? A kdo jest tobě dal tu moc, abys tyto věci činil?

Markus 11:28 Danish
Og de sagde til ham: »Af hvad Magt gør du disse Ting? eller hvem har givet dig denne Magt til at gøre disse Ting?«

Markus 11:28 Dutch Staten Vertaling
En zeiden tot Hem: Door wat macht doet Gij deze dingen? En wie heeft U deze macht gegeven, dat Gij deze dingen doen zoudt?

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;

Westcott and Hort 1881
καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; Καὶ τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῇς;

Greek Orthodox Church 1904
καὶ λέγουσιν αὐτῷ· Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς;

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἔλεγον αὐτῷ· ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῇς;

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῇς;

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς καὶ τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν ἵνα ταῦτα ποιῇς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ελεγον αυτω εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις η τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην ινα ταυτα ποιης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ελεγον αυτω εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις η τις σοι την εξουσιαν ταυτην εδωκεν ινα ταυτα ποιης

Stephanus Textus Receptus 1550
και λεγουσιν αυτω εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι την εξουσιαν ταυτην εδωκεν ινα ταυτα ποιης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και λεγουσιν αυτω, Εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις; και τις σοι την εξουσιαν ταυτην εδωκεν ινα ταυτα ποιης;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και λεγουσιν αυτω εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις και τις σοι την εξουσιαν ταυτην εδωκεν ινα ταυτα ποιης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ελεγον αυτω εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις η τις σοι εδωκεν την εξουσιαν ταυτην ινα ταυτα ποιης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai elegon autō En poia exousia tauta poieis? ē tis soi edōken tēn exousian tautēn hina tauta poiēs?

kai elegon auto En poia exousia tauta poieis? e tis soi edoken ten exousian tauten hina tauta poies?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai elegon autō En poia exousia tauta poieis? ē tis soi edōken tēn exousian tautēn hina tauta poiēs?

kai elegon auto En poia exousia tauta poieis? e tis soi edoken ten exousian tauten hina tauta poies?

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai elegon autō en poia exousia tauta poieis ē tis soi tēn exousian tautēn edōken ina tauta poiēs

kai elegon autO en poia exousia tauta poieis E tis soi tEn exousian tautEn edOken ina tauta poiEs

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai legousin autō en poia exousia tauta poieis kai tis soi tēn exousian tautēn edōken ina tauta poiēs

kai legousin autO en poia exousia tauta poieis kai tis soi tEn exousian tautEn edOken ina tauta poiEs

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai legousin autō en poia exousia tauta poieis kai tis soi tēn exousian tautēn edōken ina tauta poiēs

kai legousin autO en poia exousia tauta poieis kai tis soi tEn exousian tautEn edOken ina tauta poiEs

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai legousin autō en poia exousia tauta poieis kai tis soi tēn exousian tautēn edōken ina tauta poiēs

kai legousin autO en poia exousia tauta poieis kai tis soi tEn exousian tautEn edOken ina tauta poiEs

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Westcott/Hort - Transliterated
kai elegon autō en poia exousia tauta poieis ē tis soi edōken tēn exousian tautēn ina tauta poiēs

kai elegon autO en poia exousia tauta poieis E tis soi edOken tEn exousian tautEn ina tauta poiEs

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:28 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai elegon autō en poia exousia tauta poieis ē tis soi edōken tēn exousian tautēn ina tauta poiēs

kai elegon autO en poia exousia tauta poieis E tis soi edOken tEn exousian tautEn ina tauta poiEs

Márk 11:28 Hungarian: Karoli
És mondának néki: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta néked a hatalmat, hogy ezeket cselekedd?

La evangelio laŭ Marko 11:28 Esperanto
kaj diris al li:Laux kia auxtoritato vi faras cxi tion? aux kiu donis al vi tian auxtoritaton, ke vi faru cxi tion?

Evankeliumi Markuksen mukaan 11:28 Finnish: Bible (1776)
Ja sanoivat hänelle: millä voimalla sinä näitä teet? ja kuka antoi sinulle sen voiman, ettäs näitä teet?

Marc 11:28 French: Darby
et lui disent: Par quelle autorite fais-tu ces choses, et qui t'a donne cette autorite pour faire ces choses?

Marc 11:28 French: Louis Segond (1910)
et lui dirent: Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire?

Marc 11:28 French: Martin (1744)
Et lui dirent : par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui est celui qui t'a donné cette autorité, pour faire les choses que tu fais?

Markus 11:28 German: Modernized
und sprachen zu ihm: Aus was für Macht tust du das, und wer hat dir die Macht gegeben, daß du solches tust?

Markus 11:28 German: Luther (1912)
und sprachen zu ihm: Aus was für Macht tust du das? und wer hat dir die Macht gegeben, daß du solches tust?

Markus 11:28 German: Textbibel (1899)
und sagten zu ihm: in welcher Vollmacht thust du das? oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, das zu thun?

Marco 11:28 Italian: Riveduta Bible (1927)
Con quale autorità fai tu queste cose? O chi ti ha data codesta autorità di far queste cose?

Marco 11:28 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Di quale autorità fai queste cose? e chi ti ha data cotesta autorità da far queste cose?

MARKUS 11:28 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
serta bertanya kepada-Nya, "Dengan kuasa apakah Engkau membuat segala perkara ini? Atau siapakah yang memberi Engkau kuasa akan membuat segala perkara ini?"

Mark 11:28 Kabyle: NT
nnan-as : Ansi i k-d-tekka lḥekma-agi ? Anwa i k-d-yefkan tazmert aț- țxedmeḍ ayagi ?

마가복음 11:28 Korean
가로되 `무슨 권세로 이런 일을 하느뇨 ? 누가 이런 일 할 이 권세를 주었느뇨 ?'

Marcus 11:28 Latin: Vulgata Clementina
et dicunt ei : In qua potestate hæc facis ? et quis dedit tibi hanc potestatem ut ista facias ?

Sv. Marks 11:28 Latvian New Testament
Un sacīja Viņam: Kā varā Tu šo dari? Un kas Tev šo varu devis, lai Tu to darītu?

Evangelija pagal Morkø 11:28 Lithuanian
ir klausė: “Kokią teisę turi taip daryti? Kas Tau davė valdžią tai daryti?”

Mark 11:28 Maori
Ka mea ki a ia, Tena, te mana i meatia ai enei mea e koe? na wai hoki tenei mana i hoatu ki a koe, i mea ai koe i enei mea?

Markus 11:28 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og sa til ham: Med hvad myndighet gjør du dette, og hvem har gitt dig denne myndighet til å gjøre det?

Marcos 11:28 Spanish: La Biblia de las Américas
y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, o quién te dio la autoridad para hacer esto?

Marcos 11:28 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
y Le preguntaron: "¿Con qué autoridad haces estas cosas, o quién Te dio la autoridad para hacer esto?"

Marcos 11:28 Spanish: Reina Valera Gómez
y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas?

Marcos 11:28 Spanish: Reina Valera 1909
Y le dicen: ¿Con qué facultad haces estas cosas? ¿y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas?

Marcos 11:28 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y le dicen: ¿Con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas?

Marcos 11:28 Bíblia King James Atualizada Português
“Com que autoridade ages como vens agindo? Ou quem te outorgou tal autoridade para fazeres o que fazes?

Marcos 11:28 Portugese Bible
que lhe perguntaram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? ou quem te deu autoridade para fazê-las?   

Marcu 11:28 Romanian: Cornilescu
şi I-au zis: ,,Cu ce putere faci Tu aceste lucruri? Şi cine Ţi -a dat puterea aceasta ca să le faci?``

От Марка 11:28 Russian: Synodal Translation (1876)
и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это?

От Марка 11:28 Russian koi8r
и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это?

Mark 11:28 Shuar New Testament
Kßutkar Jesusan tiarmiayi "┐Yana kakarmarijiai ju T·ram. Ame T·ramna nuna ya tsankatrama?" tiarmiayi.

Markus 11:28 Swedish (1917)
och de sade till honom: »Med vad myndighet gör du detta? Och vem har givit dig myndighet att göra detta?»

Marko 11:28 Swahili NT
wakamwuliza, "Unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Nani aliyekupa mamlaka ya kufanya mambo haya?"

Marcos 11:28 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi nila sa kaniya, Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? o sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaang ito upang gawin mo ang mga bagay na ito?

มาระโก 11:28 Thai: from KJV
ทูลพระองค์ว่า "ท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำสิ่งเหล่านี้ ใครให้สิทธิแก่ท่านที่จะทำการนี้ได้"

Markos 11:28 Turkish

Марко 11:28 Ukrainian: NT
і кажуть Йому: Якою властю Ти і се робиш? і хто Тобі власть таку дав, щоб се робити?

Mark 11:28 Uma New Testament
Mepekune' -ra hi Yesus, ra'uli': "Uli' -kakai, ngkaiapa huraa-nu mpobabehi hawe'ea tetu hi Tomi Alata'ala! Hema to mpowai' -ko kuasa hewa tetu-e?"

Maùc 11:28 Vietnamese (1934)
mà hỏi rằng: Thầy lấy quyền phép nào làm những điều nầy, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều ấy?

Mark 11:27
Top of Page
Top of Page