Mark 11:13
New International Version
Seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs.

New Living Translation
He noticed a fig tree in full leaf a little way off, so he went over to see if he could find any figs. But there were only leaves because it was too early in the season for fruit.

English Standard Version
And seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs.

New American Standard Bible
Seeing at a distance a fig tree in leaf, He went to see if perhaps He would find anything on it; and when He came to it, He found nothing but leaves, for it was not the season for figs.

King James Bible
And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find any thing thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not yet.

Holman Christian Standard Bible
After seeing in the distance a fig tree with leaves, He went to find out if there was anything on it. When He came to it, He found nothing but leaves, because it was not the season for figs.

International Standard Version
Seeing in the distance a fig tree covered with leaves, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing except leaves because it wasn't the season for figs.

NET Bible
After noticing in the distance a fig tree with leaves, he went to see if he could find any fruit on it. When he came to it he found nothing but leaves, for it was not the season for figs.

Aramaic Bible in Plain English
And he saw a fig tree from a distance that had leaves on it and he came to it that perhaps he might find something on it, and when he came, he found nothing on it but leaves, for it was not the season of figs.

GOD'S WORD® Translation
In the distance he saw a fig tree with leaves. He went to see if he could find any figs on it. When he came to it, he found nothing but leaves because it wasn't the season for figs.

Jubilee Bible 2000
and seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find any thing upon her; but when he came to her, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet.

King James 2000 Bible
And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if perhaps he might find anything thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not yet.

American King James Version
And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find any thing thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not yet.

American Standard Version
And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find anything thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for it was not the season of figs.

Douay-Rheims Bible
And when he had seen afar off a fig tree having leaves, he came if perhaps he might find any thing on it. And when he was come to it, he found nothing but leaves. For it was not the time for figs.

Darby Bible Translation
And seeing from afar off a fig-tree which had leaves, he came, if perhaps he might find something on it. And having come up to it he found nothing but leaves, for it was not the time of figs.

English Revised Version
And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find anything thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for it was not the season of figs.

Webster's Bible Translation
And seeing a fig-tree afar off, having leaves, he came, if haply he might find any thing on it: and when he came to it, he found nothing but leaves: for the time of figs had not yet come.

Weymouth New Testament
But in the distance He saw a fig-tree in full leaf, and went to see whether perhaps He could find some figs on it. When however He came to it, He found nothing but leaves (for it was not fig time)

World English Bible
Seeing a fig tree afar off having leaves, he came to see if perhaps he might find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs.

Young's Literal Translation
and having seen a fig-tree afar off having leaves, he came, if perhaps he shall find anything in it, and having come to it, he found nothing except leaves, for it was not a time of figs,

Markus 11:13 Afrikaans PWL
en Hy sien van ver af ’n vyeboom met blare aan en Hy het daarheen gegaan in die verwagting om iets daaraan te kry om te eet en toe Hy by dit kom, kry Hy niks behalwe blare nie, want dit was nie die seisoen vir vye nie.

Marku 11:13 Albanian
Dhe, duke parë nga larg një fik që kishte gjethe, shkoi për të parë në se mund të gjente diçka atje; por, kur iu afrua, s'gjeti asgjë përveç gjetheve, sepse nuk ishte koha e fiqve.

ﻣﺮﻗﺲ 11:13 Arabic: Smith & Van Dyke
فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء اليها لم يجد شيئا الا ورقا. لانه لم يكن وقت التين.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 11:13 Armenian (Western): NT
եւ հեռուէն տեսնելով տերեւալից թզենի մը՝ գնաց, որ թերեւս բան մը գտնէ վրան. բայց երբ գնաց անոր քով, ոչինչ գտաւ՝ տերեւներէն զատ, որովհետեւ դեռ թուզի ատենը չէր:

Euangelioa S. Marc-en araura. 11:13 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta vrrundanic ikussiric ficotze hostodunbat, ethor cedin eya deus hartan eriden ceçaquenez: eta hartara ethorriric, etzeçan deus eriden hostoric baicen: ecen etzén fico demborá.

Dyr Marx 11:13 Bavarian
Daa saah yr von dyr Weitn aynn grüenen Feignbaaum und gieng drauf zue, ob öbby Frücht dran seind. Aber er fandd dran nix wie Blätln, weil halt aau d Jaarszeit nit dyrnaach war.

Марко 11:13 Bulgarian
И като видя отдалеч една разлистила се смоковница, дойде дано би намерил нещо на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за смокини.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他遠遠地看見一棵長滿葉子的無花果樹,就上前去,要看看樹上是否有什麼。他來到樹下,除了葉子什麼也找不到,因為不是結無花果的季節。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他远远地看见一棵长满叶子的无花果树,就上前去,要看看树上是否有什么。他来到树下,除了叶子什么也找不到,因为不是结无花果的季节。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
到了樹下,竟找不著什麼,不過有葉子,因為不是收無花果的時候。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
到了树下,竟找不着什么,不过有叶子,因为不是收无花果的时候。

馬 可 福 音 11:13 Chinese Bible: Union (Traditional)
遠 遠 的 看 見 一 棵 無 花 果 樹 , 樹 上 有 葉 子 , 就 往 那 裡 去 , 或 者 在 樹 上 可 以 找 著 甚 麼 。 到 了 樹 下 , 竟 找 不 著 甚 麼 , 不 過 有 葉 子 , 因 為 不 是 收 無 花 果 的 時 候 。

馬 可 福 音 11:13 Chinese Bible: Union (Simplified)
远 远 的 看 见 一 棵 无 花 果 树 , 树 上 有 叶 子 , 就 往 那 里 去 , 或 者 在 树 上 可 以 找 着 甚 麽 。 到 了 树 下 , 竟 找 不 着 甚 麽 , 不 过 有 叶 子 , 因 为 不 是 收 无 花 果 的 时 候 。

Evanðelje po Marku 11:13 Croatian Bible
Ugleda izdaleka lisnatu smokvu i priđe ne bi li na njoj što našao. Ali došavši bliže, ne nađe ništa osim lišća jer ne bijaše vrijeme smokvama.

Marek 11:13 Czech BKR
A uzřev zdaleka fík, an má listí, šel, zda by co nalezl na něm. A když přišel k němu, nic nenalezl kromě listí; nebo nebyl čas fíků.

Markus 11:13 Danish
Og da han saa et Figentræ langt borte, som havde Blade, gik han derhen, om han maaske kunde finde noget derpaa, og da han kom til det, fandt han intet uden Blade; thi det var ikke Figentid.

Markus 11:13 Dutch Staten Vertaling
En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niets dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν ἐπ' αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα, ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν ἐπ' αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα, ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἰδὼν συκῆν μακρόθεν, ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα εὑρήσει τι ἐν αὐτῇ· καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτήν, οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ· καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἰδὼν συκῆν μακρόθεν, ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα εὑρήσει τι ἐν αὐτῇ· καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτήν, οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἰδὼν συκῆν μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα ἦλθεν εἰ ἄρα εὑρήσει τι ἐν αὐτῇ καὶ ἐλθὼν ἐπ' αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ιδων συκην απο μακροθεν εχουσαν φυλλα ηλθεν ει αρα τι ευρησει εν αυτη και ελθων επ αυτην ουδεν ευρεν ει μη φυλλα ο γαρ καιρος ουκ ην συκων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ιδων συκην απο μακροθεν εχουσαν φυλλα ηλθεν ει αρα τι ευρησει εν αυτη και ελθων επ αυτην ουδεν ευρεν ει μη φυλλα ο γαρ καιρος ουκ ην συκων

Stephanus Textus Receptus 1550
και ιδων συκην μακροθεν εχουσαν φυλλα ηλθεν ει αρα ευρησει τι εν αυτη και ελθων επ αυτην ουδεν ευρεν ει μη φυλλα ου γαρ ην καιρος συκων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ιδων συκην μακροθεν, εχουσαν φυλλα, ηλθεν ει αρα ευρησει τι εν αυτη· και ελθων επ αυτην, ουδεν ευρεν ει μη φυλλα· ου γαρ ην καιρος συκων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ιδων συκην μακροθεν εχουσαν φυλλα ηλθεν ει αρα ευρησει τι εν αυτη και ελθων επ αυτην ουδεν ευρεν ει μη φυλλα ου γαρ ην καιρος συκων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ιδων συκην απο μακροθεν εχουσαν φυλλα ηλθεν ει αρα τι ευρησει εν αυτη και ελθων επ αυτην ουδεν ευρεν ει μη φυλλα ο γαρ καιρος ουκ ην συκων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai idōn sykēn apo makrothen echousan phylla ēlthen ei ara ti heurēsei en autē, kai elthōn ep’ autēn ouden heuren ei mē phylla; ho gar kairos ouk ēn sykōn.

kai idon syken apo makrothen echousan phylla elthen ei ara ti heuresei en aute, kai elthon ep’ auten ouden heuren ei me phylla; ho gar kairos ouk en sykon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai idōn sykēn apo makrothen echousan phylla ēlthen ei ara ti heurēsei en autē, kai elthōn ep' autēn ouden heuren ei mē phylla, ho gar kairos ouk ēn sykōn.

kai idon syken apo makrothen echousan phylla elthen ei ara ti heuresei en aute, kai elthon ep' auten ouden heuren ei me phylla, ho gar kairos ouk en sykon.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai idōn sukēn apo makrothen echousan phulla ēlthen ei ara ti eurēsei en autē kai elthōn ep autēn ouden euren ei mē phulla o gar kairos ouk ēn sukōn

kai idOn sukEn apo makrothen echousan phulla Elthen ei ara ti eurEsei en autE kai elthOn ep autEn ouden euren ei mE phulla o gar kairos ouk En sukOn

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:13 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai idōn sukēn makrothen echousan phulla ēlthen ei ara eurēsei ti en autē kai elthōn ep autēn ouden euren ei mē phulla ou gar ēn kairos sukōn

kai idOn sukEn makrothen echousan phulla Elthen ei ara eurEsei ti en autE kai elthOn ep autEn ouden euren ei mE phulla ou gar En kairos sukOn

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:13 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai idōn sukēn makrothen echousan phulla ēlthen ei ara eurēsei ti en autē kai elthōn ep autēn ouden euren ei mē phulla ou gar ēn kairos sukōn

kai idOn sukEn makrothen echousan phulla Elthen ei ara eurEsei ti en autE kai elthOn ep autEn ouden euren ei mE phulla ou gar En kairos sukOn

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:13 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai idōn sukēn makrothen echousan phulla ēlthen ei ara eurēsei ti en autē kai elthōn ep autēn ouden euren ei mē phulla ou gar ēn kairos sukōn

kai idOn sukEn makrothen echousan phulla Elthen ei ara eurEsei ti en autE kai elthOn ep autEn ouden euren ei mE phulla ou gar En kairos sukOn

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:13 Westcott/Hort - Transliterated
kai idōn sukēn apo makrothen echousan phulla ēlthen ei ara ti eurēsei en autē kai elthōn ep autēn ouden euren ei mē phulla o gar kairos ouk ēn sukōn

kai idOn sukEn apo makrothen echousan phulla Elthen ei ara ti eurEsei en autE kai elthOn ep autEn ouden euren ei mE phulla o gar kairos ouk En sukOn

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:13 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai idōn sukēn apo makrothen echousan phulla ēlthen ei ara ti eurēsei en autē kai elthōn ep autēn ouden euren ei mē phulla o gar kairos ouk ēn sukōn

kai idOn sukEn apo makrothen echousan phulla Elthen ei ara ti eurEsei en autE kai elthOn ep autEn ouden euren ei mE phulla o gar kairos ouk En sukOn

Márk 11:13 Hungarian: Karoli
És meglátván messzirõl egy fügefát, a mely leveles vala, odaméne, ha talán találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talála; mert nem vala fügeérésnek ideje.

La evangelio laŭ Marko 11:13 Esperanto
Kaj vidinte el malproksime figarbon havantan foliojn, li aliris, por trovi, se eble, ion sur gxi; kaj veninte al gxi, li trovis nenion krom folioj, cxar la tempo de figoj ankoraux ne venis.

Evankeliumi Markuksen mukaan 11:13 Finnish: Bible (1776)
Ja näki taampana fikunapuun, jolla olivat lehdet, niin hän meni lähes, jos hän jotakin hänestä löytänyt olis. Ja kuin hän tuli tykö, ei hän muuta löytänyt kuin lehtiä; sillä ei ollut vielä fikunain aika.

Marc 11:13 French: Darby
Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-etre il y trouverait quelque chose; mais, y etant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'etait pas la saison des figues.

Marc 11:13 French: Louis Segond (1910)
Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose; et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues.

Marc 11:13 French: Martin (1744)
Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles; car ce n'était pas la saison des figues.

Markus 11:13 German: Modernized
Und sah einen Feigenbaum von ferne, der Blätter hatte. Da trat er hinzu, ob er etwas darauf fände. Und da er hinzukam, fand er nichts denn nur Blätter; denn es war noch nicht Zeit, daß Feigen sein sollten.

Markus 11:13 German: Luther (1912)
Und er sah einen Feigenbaum von ferne, der Blätter hatte; da trat er hinzu, ob er etwas darauf fände, und da er hinzukam, fand er nichts denn nur Blätter, denn es war noch nicht Zeit, daß Feigen sein sollten.

Markus 11:13 German: Textbibel (1899)
Und er sah von weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und trat herzu, ob er etwas auf demselben finde, und wie er hinkam, fand er nichts als Blätter; denn es war nicht die Zeit der Feigen.

Marco 11:13 Italian: Riveduta Bible (1927)
E veduto di lontano un fico che avea delle foglie, andò a vedere se per caso vi trovasse qualche cosa; ma venuto al fico non vi trovò nient’altro che foglie; perché non era la stagion dei fichi.

Marco 11:13 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E veduto di lontano un fico che avea delle foglie, andò a vedere se vi troverebbe cosa alcuna; ma, venuto a quello, non vi trovò nulla, se non delle foglie; perciocchè non era la stagion de’ fichi.

MARKUS 11:13 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Demi terpandang dari jauh sepohon ara yang berdaun, pergilah Ia melihat kalau-kalau boleh dapat apa-apa padanya; tatkala Ia sampai ke situ, suatu pun tiada dijumpai-Nya, melainkan daun sahaja; karena belum sampai musim buah ara.

Mark 11:13 Kabyle: NT
Iwala si lbeɛd tameɣṛust yesɛan iferrawen, iṛuḥ ad iqelleb kra ibakuṛen ara yečč. Mi gqeṛṛeb ɣuṛ-es, yufa deg-s anagar iferrawen, axaṭer mačči d lawan n lexṛif.

마가복음 11:13 Korean
멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보시고 혹 그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신즉 잎사귀 외에 아무 것도 없더라 이는 무화과의 때가 아님이라

Marcus 11:13 Latin: Vulgata Clementina
Cumque vidisset a longe ficum habentem folia, venit si quid forte inveniret in ea : et cum venisset ad eam, nihil invenit præter folia : non enim erat tempus ficorum.

Sv. Marks 11:13 Latvian New Testament
Un Viņš, ieraudzījis tālienē vīģes koku, kam bija lapas, gāja, vai tanī ko neatrastu; un Viņš, piegājis pie tā, neatrada nekā, kā tikai lapas, jo vēl nebija vīģu laiks.

Evangelija pagal Morkø 11:13 Lithuanian
Pamatęs iš tolo sulapojusį figmedį, Jis priėjo pažiūrėti, gal ką ant jo ras. Tačiau, atėjęs prie medžio, Jis nerado nieko, tiktai lapus, nes dar nebuvo figų metas.

Mark 11:13 Maori
A, i tona kitenga i tetahi piki i tawhiti, he rau ona, ka haere ia, me kore e kitea tetahi mea i runga: a, no tona taenga, kihai i kitea e ia tetahi mea, he rau anake: ehara hoki i te wa o te piki.

Markus 11:13 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og da han så et fikentre langt borte, som hadde blad, gikk han dit, om han kanskje kunde finne noget på det, og da han kom bort til det, fant han ikke noget uten blad; for det var ikke fikentid.

Marcos 11:13 Spanish: La Biblia de las Américas
Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella; cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos.

Marcos 11:13 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella; cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos.

Marcos 11:13 Spanish: Reina Valera Gómez
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo; y cuando vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos.

Marcos 11:13 Spanish: Reina Valera 1909
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo: y como vino á ella, nada halló sino hojas; porque no era tiempo de higos.

Marcos 11:13 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas; porque no era tiempo de higos.

Marcos 11:13 Bíblia King James Atualizada Português
E, avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos.

Marcos 11:13 Portugese Bible
e avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa; e chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos.   

Marcu 11:13 Romanian: Cornilescu
A zărit de departe un smochin, care avea frunze, şi a venit să vadă poate va găsi ceva în el. S'a apropiat de smochin, dar n'a găsit decît frunze, căci nu era încă vremea smochinelor.

От Марка 11:13 Russian: Synodal Translation (1876)
и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв.

От Марка 11:13 Russian koi8r
и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было [собирания] смокв.

Mark 11:13 Shuar New Testament
Tura arant wajan iikiu numirin N·kenniun Wßiniak, nereatsuash tusa iyumiayi. Tura nereshtairin asamtai neren penkΘ Wßinkiachmiayi.

Markus 11:13 Swedish (1917)
Och då han på avstånd fick se ett fikonträd som hade löv, gick han dit för att se om han till äventyrs skulle finna något därpå; men när han kom fram till det, fann han intet annat än löv, det var icke då fikonens tid.

Marko 11:13 Swahili NT
Basi, akaona kwa mbali mtini wenye majani mengi. Akauendea ili aone kama ulikuwa na tunda lolote. Alipoufikia, aliukuta bila tunda lolote ila majani matupu, kwa vile hayakuwa majira ya mtini kuzaa matunda.

Marcos 11:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya, na baka sakaling makasumpong doon ng anoman: at nang siya'y malapit sa kaniya ay wala siyang nasumpungang anoman kundi mga dahon; sapagka't hindi panahon ng mga igos.

มาระโก 11:13 Thai: from KJV
พอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งแต่ไกลมีใบ จึงเสด็จเข้าไปดูว่ามีผลหรือไม่ ครั้นมาถึงต้นนั้นแล้ว ไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้น เพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อ

Markos 11:13 Turkish
Uzakta, yapraklanmış bir incir ağacı görünce belki incir bulurum diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi.

Марко 11:13 Ukrainian: NT
і, загледївши смоківницю оддалеки, що мала листе, прийшов, чи не знайде чого на ній. І, прийшовши до неї, нїчого не знайшов, тільки листє; не була бо ще пора на смокви.

Mark 11:13 Uma New Testament
Molaa-pidi, nahilo-hawo hangkaju kaju ara to mobumu-damo rau-na-- hiaa' ko'ia tempo powuaa' -na. Hilou-imi hi kaju toe, pai' nanaa meka' ba ria wua' -na. Aga uma ria nau' hantakua.

Maùc 11:13 Vietnamese (1934)
Vừa thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng; song, tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bấy giờ không phải mùa vả.

Mark 11:12
Top of Page
Top of Page