Luke 7:8
New International Version
For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, 'Go,' and he goes; and that one, 'Come,' and he comes. I say to my servant, 'Do this,' and he does it."

New Living Translation
I know this because I am under the authority of my superior officers, and I have authority over my soldiers. I only need to say, 'Go,' and they go, or 'Come,' and they come. And if I say to my slaves, 'Do this,' they do it."

English Standard Version
For I too am a man set under authority, with soldiers under me: and I say to one, ‘Go,’ and he goes; and to another, ‘Come,’ and he comes; and to my servant, ‘Do this,’ and he does it.”

Berean Study Bible
For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell one to go, and he goes; and another to come, and he comes. I tell my servant to do something, and he does it.”

New American Standard Bible
"For I also am a man placed under authority, with soldiers under me; and I say to this one, 'Go!' and he goes, and to another, 'Come!' and he comes, and to my slave, 'Do this!' and he does it."

King James Bible
For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

Holman Christian Standard Bible
For I too am a man placed under authority, having soldiers under my command. I say to this one, 'Go!' and he goes; and to another, 'Come!' and he comes; and to my slave, 'Do this!' and he does it."

International Standard Version
because I, too, am a man under authority and have soldiers under me. I say to one 'Go' and he goes, to another 'Come' and he comes, and to my servant 'Do this' and he does it."

NET Bible
For I too am a man set under authority, with soldiers under me. I say to this one, 'Go,' and he goes, and to another, 'Come,' and he comes, and to my slave, 'Do this,' and he does it."

Aramaic Bible in Plain English
“For I am also a man who is put under authority, and I have soldiers under my hand and I say to this one, 'Go', and he goes, and to another, 'Come', and he comes, and unto my servant, 'Do this', and he does it.”

GOD'S WORD® Translation
As you know, I'm in a chain of command and have soldiers at my command. I tell one of them, 'Go!' and he goes, and another, 'Come!' and he comes. I tell my servant, 'Do this!' and he does it."

Jubilee Bible 2000
For I also am a man set under authority, having soldiers under me, and I say unto one, Go, and he goes; and to another, Come, and he comes; and to my slave, Do this, and he does it.

King James 2000 Bible
For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto one, Go, and he goes; and to another, Come, and he comes; and to my servant, Do this, and he does it.

American King James Version
For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say to one, Go, and he goes; and to another, Come, and he comes; and to my servant, Do this, and he does it.

American Standard Version
For I also am a man set under authority, having under myself soldiers: and I say to this one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

Douay-Rheims Bible
For I also am a man subject to authority, having under me soldiers: and I say to one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doth it.

Darby Bible Translation
For *I* also am a man placed under authority, having under myself soldiers, and I say to this [one], Go, and he goes; and to another, Come, and he comes; and to my bondman, Do this, and he does [it].

English Revised Version
For I also am a man set under authority, having under myself soldiers: and I say to this one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

Webster's Bible Translation
For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say to one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

Weymouth New Testament
For I too am a man obedient to authority, and have soldiers under me; and I say to one, 'Go,' and he goes; to another, 'Come,' and he comes; and to my slave, 'Do this or that,' and he does it."

World English Bible
For I also am a man placed under authority, having under myself soldiers. I tell this one, 'Go!' and he goes; and to another, 'Come!' and he comes; and to my servant, 'Do this,' and he does it."

Young's Literal Translation
for I also am a man placed under authority, having under myself soldiers, and I say to this one, Go, and he goeth; and to another, Be coming, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doth it.'

Lukas 7:8 Afrikaans PWL
want ek is ook ’n man wat onder outoriteit gesit is en ek het soldate onder my en vir hierdie een sê ek: ‘Gaan!’ en hy gaan en vir ’n ander een: ‘Kom!’ en hy kom en vir my slaaf: ‘Doen dit!’ en hy doen dit.”

Luka 7:8 Albanian
Sepse edhe unë jam një njeri nën autoritetin e tjetërkujt dhe kam nën urdhër ushtarë; dhe i them njerit: "Shko", dhe ai shkon; dhe një tjetri: "Eja", dhe ai vjen; dhe shërbëtorit tim: "Bëjë këtë", dhe ai e bën''.

ﻟﻮﻗﺎ 7:8 Arabic: Smith & Van Dyke
لاني انا ايضا انسان مرتّب تحت سلطان. لي جند تحت يدي. واقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر ائت فيأتي ولعبدي افعل هذا فيفعل.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 7:8 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ ես ալ իշխանութեան տակ դրուած մարդ մըն եմ, եւ զինուորներ ունիմ իմ հրամանիս տակ: Ասոր կ՚ըսեմ. “Գնա՛ ”, ու կ՚երթայ. եւ միւսին. “Եկո՛ւր”, ու կու գայ. եւ ստրուկիս. “Ըրէ՛ այս բանը ”, ու կ՚ընէ»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  7:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen ni nauc berceren meneco guiçon, ditudalaric neure meneco gendarmesac: eta huni erraiten diarocat, oha, eta badihoac: eta berceari, Athor, eta ethorten duc: eta neure cerbitzariari Eguic haur, eta eguiten dic.

Dyr Laux 7:8 Bavarian
Aau i mueß yn Befelh folgn und haan selbn Harstner unter mir; und wenn i zo ainn sag: 'Gee!', dann geet yr, und zo aynn Andern: 'Kimm!', naacherd kimmt yr, und gan meinn Burschn: 'Tue dös!', naacherd tuet yr s aau."

Лука 7:8 Bulgarian
Защото и аз съм човек поставен под власт, и имам подчинени на мен войници; и казвам на един: Иди; и той отива; и на друг: Дойди; и дохожда; и на слугата си: Направи това; и го прави.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
事實上,我也被放在人的權下,也有士兵在我之下。我對這個說『去』,他就去;對那個說『來』,他就來;對我的奴僕說『做這事』,他就去做。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
事实上,我也被放在人的权下,也有士兵在我之下。我对这个说‘去’,他就去;对那个说‘来’,他就来;对我的奴仆说‘做这事’,他就去做。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為我在人的權下,也有兵在我以下,對這個說『去!』他就去,對那個說『來!』他就來,對我的僕人說『你做這事!』他就去做。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为我在人的权下,也有兵在我以下,对这个说‘去!’他就去,对那个说‘来!’他就来,对我的仆人说‘你做这事!’他就去做。”

路 加 福 音 7:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 我 在 人 的 權 下 , 也 有 兵 在 我 以 下 , 對 這 個 說 : 去 ! 他 就 去 ; 對 那 個 說 : 來 ! 他 就 來 ; 對 我 的 僕 人 說 : 你 作 這 事 ! 他 就 去 作 。

路 加 福 音 7:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 我 在 人 的 权 下 , 也 有 兵 在 我 以 下 , 对 这 个 说 : 去 ! 他 就 去 ; 对 那 个 说 : 来 ! 他 就 来 ; 对 我 的 仆 人 说 : 你 作 这 事 ! 他 就 去 作 。

Evanðelje po Luki 7:8 Croatian Bible
Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi' - i ode, drugomu: 'Dođi' - i dođe, a sluzi svomu: 'Učini to' - i učini.

Lukáš 7:8 Czech BKR
Nebo i já jsem člověk pod mocí postavený, maje pod sebou žoldnéře, a dím tomuto: Jdi, a jde, a jinému: Přijď, a přijde, a služebníku svému: Učiň toto, a učiní.

Lukas 7:8 Danish
Jeg er jo selv et Menneske, som staar under Øvrighed og har Stridsmænd under mig; og siger jeg til den ene: Gaa! saa gaar han; og til den anden: Kom! saa kommer han; og til min Tjener: Gør dette! saa gør han det.«

Lukas 7:8 Dutch Staten Vertaling
Want ik ben ook een mens, onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot dezen: Ga, en hij gaat; en tot den anderen: Kom en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

Westcott and Hort 1881
καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται· καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται· καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

Tischendorf 8th Edition
καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ· ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου· ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται· καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται· καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι καὶ πορεύεται καὶ ἄλλῳ Ἔρχου καὶ ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο καὶ ποιεῖ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και γαρ εγω ανθρωπος ειμι υπο εξουσιαν τασσομενος εχων υπ εμαυτον στρατιωτας και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχου και ερχεται και τω δουλω μου ποιησον τουτο και ποιει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και γαρ εγω ανθρωπος ειμι υπο εξουσιαν τασσομενος εχων υπ εμαυτον στρατιωτας και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχου και ερχεται και τω δουλω μου ποιησον τουτο και ποιει

Stephanus Textus Receptus 1550
και γαρ εγω ανθρωπος ειμι υπο εξουσιαν τασσομενος εχων υπ εμαυτον στρατιωτας και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχου και ερχεται και τω δουλω μου ποιησον τουτο και ποιει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και γαρ εγω ανθρωπος ειμι υπο εξουσιαν τασσομενος, εχων υπ εμαυτον στρατιωτας, και λεγω τουτω, Πορευθητι, και πορευεται· και αλλω, Ερχου, και ερχεται· και τω δουλω μου, Ποιησον τουτο, και ποιει.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και γαρ εγω ανθρωπος ειμι υπο εξουσιαν τασσομενος εχων υπ εμαυτον στρατιωτας και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχου και ερχεται και τω δουλω μου ποιησον τουτο και ποιει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και γαρ εγω ανθρωπος ειμι υπο εξουσιαν τασσομενος εχων υπ εμαυτον στρατιωτας και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχου και ερχεται και τω δουλω μου ποιησον τουτο και ποιει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai gar egō anthrōpos eimi hypo exousian tassomenos, echōn hyp’ emauton stratiōtas, kai legō toutō Poreuthēti, kai poreuetai, kai allō Erchou, kai erchetai, kai tō doulō mou Poiēson touto, kai poiei.

kai gar ego anthropos eimi hypo exousian tassomenos, echon hyp’ emauton stratiotas, kai lego touto Poreutheti, kai poreuetai, kai allo Erchou, kai erchetai, kai to doulo mou Poieson touto, kai poiei.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai gar egō anthrōpos eimi hypo exousian tassomenos, echōn hyp' emauton stratiōtas, kai legō toutō Poreuthēti, kai poreuetai, kai allō Erchou, kai erchetai, kai tō doulō mou Poiēson touto, kai poiei.

kai gar ego anthropos eimi hypo exousian tassomenos, echon hyp' emauton stratiotas, kai lego touto Poreutheti, kai poreuetai, kai allo Erchou, kai erchetai, kai to doulo mou Poieson touto, kai poiei.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai gar egō anthrōpos eimi upo exousian tassomenos echōn up emauton stratiōtas kai legō toutō poreuthēti kai poreuetai kai allō erchou kai erchetai kai tō doulō mou poiēson touto kai poiei

kai gar egO anthrOpos eimi upo exousian tassomenos echOn up emauton stratiOtas kai legO toutO poreuthEti kai poreuetai kai allO erchou kai erchetai kai tO doulO mou poiEson touto kai poiei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai gar egō anthrōpos eimi upo exousian tassomenos echōn up emauton stratiōtas kai legō toutō poreuthēti kai poreuetai kai allō erchou kai erchetai kai tō doulō mou poiēson touto kai poiei

kai gar egO anthrOpos eimi upo exousian tassomenos echOn up emauton stratiOtas kai legO toutO poreuthEti kai poreuetai kai allO erchou kai erchetai kai tO doulO mou poiEson touto kai poiei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai gar egō anthrōpos eimi upo exousian tassomenos echōn up emauton stratiōtas kai legō toutō poreuthēti kai poreuetai kai allō erchou kai erchetai kai tō doulō mou poiēson touto kai poiei

kai gar egO anthrOpos eimi upo exousian tassomenos echOn up emauton stratiOtas kai legO toutO poreuthEti kai poreuetai kai allO erchou kai erchetai kai tO doulO mou poiEson touto kai poiei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai gar egō anthrōpos eimi upo exousian tassomenos echōn up emauton stratiōtas kai legō toutō poreuthēti kai poreuetai kai allō erchou kai erchetai kai tō doulō mou poiēson touto kai poiei

kai gar egO anthrOpos eimi upo exousian tassomenos echOn up emauton stratiOtas kai legO toutO poreuthEti kai poreuetai kai allO erchou kai erchetai kai tO doulO mou poiEson touto kai poiei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:8 Westcott/Hort - Transliterated
kai gar egō anthrōpos eimi upo exousian tassomenos echōn up emauton stratiōtas kai legō toutō poreuthēti kai poreuetai kai allō erchou kai erchetai kai tō doulō mou poiēson touto kai poiei

kai gar egO anthrOpos eimi upo exousian tassomenos echOn up emauton stratiOtas kai legO toutO poreuthEti kai poreuetai kai allO erchou kai erchetai kai tO doulO mou poiEson touto kai poiei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai gar egō anthrōpos eimi upo exousian tassomenos echōn up emauton stratiōtas kai legō toutō poreuthēti kai poreuetai kai allō erchou kai erchetai kai tō doulō mou poiēson touto kai poiei

kai gar egO anthrOpos eimi upo exousian tassomenos echOn up emauton stratiOtas kai legO toutO poreuthEti kai poreuetai kai allO erchou kai erchetai kai tO doulO mou poiEson touto kai poiei

Lukács 7:8 Hungarian: Karoli
Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vitézek vannak alattam; és [ha] az egyiknek azt mondom: Eredj el, elmegy; vagy a másiknak: Jövel, eljõ; és [ha] szolgámnak [szólok:] Tedd ezt, azt teszi.

La evangelio laŭ Luko 7:8 Esperanto
CXar mi ankaux estas homo metita sub auxtoritato, havante sub mi soldatojn; kaj mi diras al cxi tiu:Iru; kaj li iras; kaj al alia:Venu; kaj li venas; kaj al mia sklavo:Faru cxi tion; kaj li gxin faras.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 7:8 Finnish: Bible (1776)
Sillä minä olen myös ihminen vallan alle asetettu, ja minun allani on sotamiehiä, ja sanon tälle: mene! niin hän menee, ja toiselle: tule! ja hän tulee, ja minun palvelialleni: tee se! ja hän tekee.

Luc 7:8 French: Darby
Car moi aussi, je suis un homme place sous l'autorite d'autrui, ayant sous moi des soldats; et je dis à l'un: Va, et il va; et à un autre: Viens, et il vient; et à mon esclave: Fais cela, et il le fait.

Luc 7:8 French: Louis Segond (1910)
Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres; et je dis à l'un: Va! et il va; à l'autre: Viens! et il vient; et à mon serviteur: Fais cela! et il le fait.

Luc 7:8 French: Martin (1744)
Car moi-même qui suis un homme constitué sous la puissance d'autrui, j'ai sous moi des gens de guerre; et je dis à l'un : va, et il va; et à un autre : viens, et il vient; et à mon serviteur : fais cela, et il le fait.

Lukas 7:8 German: Modernized
Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Kriegsknechte unter mir und spreche zu einem: Gehe hin! so geht er hin, und zum andern: Komm her! so kommt er, und zu meinem Knecht: Tu das! so tut er's.

Lukas 7:8 German: Luther (1912)
Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe Kriegsknechte unter mir und spreche zu einem: Gehe hin! so geht er hin; und zum andern: Komm her! so kommt er; und zu meinem Knecht: Tu das! so tut er's.

Lukas 7:8 German: Textbibel (1899)
Bin ich doch ein Mensch in untergeordneter Stellung, aber unter mir habe ich Soldaten, und ich sage zu diesem: gehe hin, so geht er, zu einem andern: komme, so kommt er, und zu meinem Knechte: thue das, so thut er es.

Luca 7:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché anch’io son uomo sottoposto alla potestà altrui, ed ho sotto di me de’ soldati; e dico ad uno: Va’, ed egli va; e ad un altro: Vieni, ed egli viene; e al mio servitore: Fa’ questo, ed egli lo fa.

Luca 7:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè io sono uomo sottoposto alla podestà altrui, ed ho sotto di me de’ soldati; e pure, se dico all’uno: Va’, egli va; se all’altro: Vieni, egli viene; e se dico al mio servitore: Fa’ questo, egli lo fa.

LUKAS 7:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena sahaya ini pun seorang yang di bawah perintah, dan di bawah perintah sahaya pula ada beberapa laskar; jikalau sahaya berkata kepada seorangnya: Pergilah, ia pun pergi; dan kepada yang lain pula: Marilah, ia pun datang; dan kepada hamba sahaya: Buatlah itu, maka dibuatnyalah."

Luke 7:8 Kabyle: NT
Axaṭer sɛiɣ wid i gṭebbiṛen fell-i, sɛiɣ daɣen lɛeskeṛ seddaw lḥekma-w. Ad iniɣ i yiwen ṛuḥ ad iṛuḥ ; i wayeḍ as-ed, a d-yas ; ad iniɣ i wqeddac-iw xdem ayagi, a t-ixdem.

누가복음 7:8 Korean
저도 남의 수하에 든 사람이요 제 아래에도 군병이 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 제 종더러 이것을 하라 하면 하나이다'

Lucas 7:8 Latin: Vulgata Clementina
Nam et ego homo sum sub potestate constitutus, habens sub me milites : et dico huic, Vade, et vadit : et alii, Veni, et venit : et servo meo, Fac hoc, et facit.

Sv. Lūkass 7:8 Latvian New Testament
Jo arī es esmu cilvēks, kas pakļauts augstākai varai, un man pakļauti kareivji; un es saku šim: ej, un viņš iet; un - otram: nāc, un viņš nāk; un manam kalpam: dari to, un viņš dara.

Evangelija pagal Lukà 7:8 Lithuanian
Juk ir aš, būdamas valdinys, turiu sau pavaldžių kareivių. Taigi sakau kuriam iš jų: ‘Eik’, ir jis eina; sakau kitam: ‘Ateik čia’, ir jis ateina; sakau tarnui: ‘Padaryk tai’, ir jis daro”.

Luke 7:8 Maori
He tangata hoki ahau e whakahaua ana, he hoia ano aku hei whakahaunga maku, na ka mea ahau ki tenei, Haere, a ka haere; ki tetahi atu hoki, Haere mai, a ka haere mai; ki taku pononga ano hoki, Meatia tenei, a ka meatia e ia.

Lukas 7:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For jeg er også en mann som står under overordnede, men har stridsmenn under mig igjen; og sier jeg til den ene: Gå! så går han, og til en annen: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gjør dette! så gjør han det.

Lucas 7:8 Spanish: La Biblia de las Américas
Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes; y digo a éste: ``Ve, y va; y a otro: ``Ven, y viene; y a mi siervo: ``Haz esto, y lo hace.

Lucas 7:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes; y digo a éste: 'Ve,' y va; y a otro: 'Ven,' y viene; y a mi siervo: 'Haz esto,' y lo hace."

Lucas 7:8 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi cargo; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.

Lucas 7:8 Spanish: Reina Valera 1909
Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados; y digo á éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y á mi siervo: Haz esto, y lo hace.

Lucas 7:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.

Lucas 7:8 Bíblia King James Atualizada Português
Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. Mando a um: vai, e ele vai; e a outro: vem, e ele vem; e ao meu servo: faze isto, e ele o faz.

Lucas 7:8 Portugese Bible
Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens; e digo a este: Vai, e ele vai; e a outro: Vem, e ele vem; e ao meu servo: Faze isto, e ele o faz.   

Luca 7:8 Romanian: Cornilescu
Căci şi eu, care sînt supt stăpînirea altuia, am supt mine ostaşi. Şi zic unuia: ,Du-te!` şi se duce; altuia: ,Vino!` şi vine; şi robului meu: ,Fă cutare lucru!` şi -l face.``

От Луки 7:8 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.

От Луки 7:8 Russian koi8r
Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.

Luke 7:8 Shuar New Testament
Wi nΘkajai. Winia uuntur winia akuptuiniawai. Tura wisha suntaran akupenajai. Nunasha wi "Wetß" takui wΘawai. Tura chikichnasha "Winitiß" tutai winiawai. Tura winia takartinian "ju T·ratß" tutai Umφawai." Tu Tφmiayi.

Lukas 7:8 Swedish (1917)
Jag är ju själv en man som står under andras befäl; jag har ock krigsmän under mig, och om jag säger till en av dem: 'Gå', så går han, eller till en annan: 'Kom', så kommer han, och om jag säger till min tjänare: 'Gör det', då gör han så.»

Luka 7:8 Swahili NT
Mimi pia ni mtu niliye chini ya mamlaka, na ninao askari chini yangu. Namwambia mmoja, Nenda!, naye huenda; namwambia mwingine, Njoo! naye huja; na nikimwambia mtumishi wangu, Fanya hiki!, hufanya."

Lucas 7:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan, may nasasakupan akong mga kawal: at sinasabi ko rito, Yumaon ka, at siya'y yumayaon; at sa isa, Halika, at siya'y lumalapit; at sa aking alipin, Gawin mo ito, at kaniyang ginagawa.

Ǝlinjil wa n Luqa 7:8 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝssâna daɣ adi fǝlas awedan a ǝmosaɣ a daɣ ǝttafan wiyyad tanat, ǝttâfaq-qat nak iman-in daɣ sojitan win daw-i ǝllanen. As ǝnneɣ y iyyan: Aglu, ad aglu, as ǝnneɣ y iyyan: Iyyaw, a di-d-asu. As ǝnneɣ y ǝkli-nin: agu awa, ad t-agu.»

ลูกา 7:8 Thai: from KJV
ด้วยว่าข้าพระองค์อยู่ใต้วินัยทหาร แต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่า `ไป' เขาก็ไป บอกแก่คนนั้นว่า `มา' เขาก็มา บอกผู้รับใช้ของข้าพระองค์ว่า `จงทำสิ่งนี้' เขาก็ทำ"

Luka 7:8 Turkish
Ben de buyruk altında bir görevliyim, benim de buyruğumda askerlerim var. Birine, ‹Git› derim, gider; ötekine, ‹Gel› derim, gelir; köleme, ‹Şunu yap› derim, yapar.››

Лука 7:8 Ukrainian: NT
Бо й я чоловік під властю поставлений, маючи під собою воїнів; і скажу сьому: Йди, то й іде, а другому: Прийди, то й прийде, а слузї моєму: Роби оце, то й зробить.

Luke 7:8 Uma New Testament
Apa' aku' toi-e, pahawaa' wo'o-a-wadi-kuwo, pai' ria wo'o-ra-kuwo to kuhawai'. Ane rapa' -na ria hawa' -ku hi hadua tantara mpo'uli' -ki: `Hilou-ko!' bate hilou-i. Ane mekio' -a hi tantara kahadua-na: `Mai-ko!' bate tumai-i. Ane ku'uli' -raka batua-ku: `Babehi toe!' bate rababehi. Wae wo'o-kowo Iko Tuama, napa to nu'uli' hi retu, bate madupa' hi rei."

Lu-ca 7:8 Vietnamese (1934)
Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi; tôi biểu tên nầy rằng: Hãy đi! thì nó đi; và biểu tên khác rằng: Hãy đến! thì nó đến; và biểu đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! thì nó làm.

Luke 7:7
Top of Page
Top of Page