Luke 3:31
New International Version
the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,

New Living Translation
Eliakim was the son of Melea. Melea was the son of Menna. Menna was the son of Mattatha. Mattatha was the son of Nathan. Nathan was the son of David.

English Standard Version
the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,

Berean Study Bible
the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,

New American Standard Bible
the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,

King James Bible
Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,

Holman Christian Standard Bible
son of Melea, son of Menna, son of Mattatha, son of Nathan, son of David,

International Standard Version
the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,

NET Bible
the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,

Aramaic Bible in Plain English
Son of Melia, son of a Mainai, son of Matatha, son of Nathan, son of David,

GOD'S WORD® Translation
son of Melea, son of Menna, son of Mattatha, son of Nathan, son of David,

Jubilee Bible 2000
who was the son of Melea, who was the son of Menan, who was the son of Mattatha, who was the son of Nathan, who was the son of David,

King James 2000 Bible
Who was the son of Melea, who was the son of Menna, who was the son of Mattatha, who was the son of Nathan, who was the son of David,

American King James Version
Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,

American Standard Version
the'son of Melea, the'son of Menna, the'son of Mattatha, the'son of Nathan, the'son of David,

Douay-Rheims Bible
Who was of Melea, who was of Menna, who was of Mathatha, who was of Nathan, who was of David,

Darby Bible Translation
of Meleas, of Menan, of Mattatha, of Nathan, of David,

English Revised Version
the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,

Webster's Bible Translation
Who was the son of Melea, who was the son of Menan, who was the son of Mattatha, who was the son of Nathan, who was the son of David,

Weymouth New Testament
Melea, son of Menna, son of Mattatha, son of Nathan, son of David,

World English Bible
the son of Melea, the son of Menan, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,

Young's Literal Translation
the son of Melea, the son of Mainan, the son of Mattatha, the son of Nathan,

Lukas 3:31 Afrikaans PWL
die seun van Mal’ah, die seun van Manah, die seun van Mattatah, die seun van Natan, die seun van Dawid,

Luka 3:31 Albanian
bir i Meleas, bir i Menas, bir i Matathas, bir i Natanit, bir i Davidit;

ﻟﻮﻗﺎ 3:31 Arabic: Smith & Van Dyke
بن مليا بن مينان بن متاثا بن ناثان بن داود

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 3:31 Armenian (Western): NT
որ Մելեայի, որ Մայնանի, որ Մատաթայի, որ Նաթանի, որ Դաւիթի,

Euangelioa S. Luc-en araura.  3:31 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eliacim, Melearen: Melea, Mainanen: Mainan, Mattatharen: Mattatha, Nathanen: Nathan, Dauid-en:

Dyr Laux 3:31 Bavarian
Melen, Mennen, Mättyten, Nant, Dafet,

Лука 3:31 Bulgarian
Елиаким, Мелеев; Мелеа, Менов; Мена, Мататов; Матата, Натанов; Натан, Давидов;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
以利亞敬是米利亞的兒子,米利亞是邁南的兒子,邁南是瑪塔達的兒子,瑪塔達是拿單的兒子,拿單是大衛的兒子,

中文标准译本 (CSB Simplified)
以利亚敬是米利亚的儿子,米利亚是迈南的儿子,迈南是玛塔达的儿子,玛塔达是拿单的儿子,拿单是大卫的儿子,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
以利亞敬是米利亞的兒子,米利亞是買南的兒子,買南是瑪達他的兒子,瑪達他是拿單的兒子,拿單是大衛的兒子,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
以利亚敬是米利亚的儿子,米利亚是买南的儿子,买南是玛达他的儿子,玛达他是拿单的儿子,拿单是大卫的儿子,

路 加 福 音 3:31 Chinese Bible: Union (Traditional)
以 利 亞 敬 是 米 利 亞 的 兒 子 ; 米 利 亞 是 買 南 的 兒 子 ; 買 南 是 瑪 達 他 的 兒 子 ; 瑪 達 他 是 拿 單 的 兒 子 ; 拿 單 是 大 衛 的 兒 子 ;

路 加 福 音 3:31 Chinese Bible: Union (Simplified)
以 利 亚 敬 是 米 利 亚 的 儿 子 ; 米 利 亚 是 买 南 的 儿 子 ; 买 南 是 玛 达 他 的 儿 子 ; 玛 达 他 是 拿 单 的 儿 子 ; 拿 单 是 大 卫 的 儿 子 ;

Evanðelje po Luki 3:31 Croatian Bible
Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov,

Lukáš 3:31 Czech BKR
Kterýž byl Meleův, kterýž byl Ménamův, kterýž byl Matatanův, kterýž byl Nátanův, kterýž byl Davidův,

Lukas 3:31 Danish
Meleas Søn, Mennas Søn, Mattathas Søn, Nathans Søn, Davids Søn,

Lukas 3:31 Dutch Staten Vertaling
Den zoon van Meleas, den zoon van Mainan, den zoon van Mattatha, den zoon van Nathan, den zoon van David,

Nestle Greek New Testament 1904
τοῦ Μελεὰ τοῦ Μεννὰ τοῦ Ματταθὰ τοῦ Ναθὰμ τοῦ Δαυεὶδ

Westcott and Hort 1881
τοῦ Μελεά τοῦ Μεννά τοῦ Ματταθά τοῦ Ναθάμ τοῦ Δαυείδ

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τοῦ Μελεά τοῦ Μεννά τοῦ Ματταθά τοῦ Ναθάμ τοῦ Δαυείδ / Δαυὶδ

RP Byzantine Majority Text 2005
τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μαϊνάν, τοῦ Ματταθά, τοῦ Ναθάν, τοῦ Δαυίδ,

Greek Orthodox Church 1904
τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μαϊνάν, τοῦ Ματταθᾶ, τοῦ Νάθαν, τοῦ Δαυΐδ,

Tischendorf 8th Edition
τοῦ Μελεὰ τοῦ Μεννὰ τοῦ Ματταθὰ τοῦ Ναθὰμ τοῦ Δαυεὶδ

Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μενάμ, τοῦ Ματταθά, τοῦ Ναθάν, τοῦ Δαβίδ,

Stephanus Textus Receptus 1550
τοῦ Μελεὰ τοῦ Μαϊνάν τοῦ Ματταθὰ τοῦ Ναθὰν, τοῦ Δαβὶδ,

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
του μελεα του μεννα του ματταθα του ναθαμ του δαυιδ

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
του μελεα του μεννα του ματταθα του ναθαμ του δαυειδ

Stephanus Textus Receptus 1550
του μελεα του μαιναν του ματταθα του ναθαν του δαβιδ

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
του Μελεα, του Μεναμ, του Ματταθα, του Ναθαν, του Δαβιδ,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
του μελεα του μαιναν του ματταθα του ναθαν του δαυιδ

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
του μελεα του μεννα του ματταθα του ναθαμ του δαυιδ

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
tou Melea tou Menna tou Mattatha tou Natham tou Daueid

tou Melea tou Menna tou Mattatha tou Natham tou Daueid

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
tou Melea tou Menna tou Mattatha tou Natham tou Daueid

tou Melea tou Menna tou Mattatha tou Natham tou Daueid

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:31 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tou melea tou menna tou mattatha tou natham tou daueid

tou melea tou menna tou mattatha tou natham tou daueid

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:31 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tou melea tou mainan tou mattatha tou nathan tou dauid

tou melea tou mainan tou mattatha tou nathan tou dauid

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:31 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tou melea tou mainan tou mattatha tou nathan tou dabid

tou melea tou mainan tou mattatha tou nathan tou dabid

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:31 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tou melea tou menam tou mattatha tou nathan tou dabid

tou melea tou menam tou mattatha tou nathan tou dabid

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:31 Westcott/Hort - Transliterated
tou melea tou menna tou mattatha tou natham tou dauid

tou melea tou menna tou mattatha tou natham tou dauid

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:31 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tou melea tou menna tou mattatha tou natham tou dauid

tou melea tou menna tou mattatha tou natham tou dauid

Lukács 3:31 Hungarian: Karoli
[Ez] Méleáé, [ez] Maináné, [ez] Mattátáé, [ez] Nátáné, [ez] Dávidé,

La evangelio laŭ Luko 3:31 Esperanto
de Melea, de Mena, de Matata, de Natan, de David,

Evankeliumi Luukkaan mukaan 3:31 Finnish: Bible (1776)
Joka oli Melean poika, joka oli Mainanin poika, joka oli Mattatan poika, joka oli Natanin poika, joka oli Davidin poika,

Luc 3:31 French: Darby
de Melea, de Mainan, de Mattatha, de Nathan,

Luc 3:31 French: Louis Segond (1910)
fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David,

Luc 3:31 French: Martin (1744)
[Fils] de Melca, [fils] de Maïnan, [fils] de Matthata, [fils] de Nathan, [fils] de David,

Lukas 3:31 German: Modernized
der war ein Sohn Meleas, der war ein Sohn Menams der war ein Sohn Mattathans, der war ein Sohn Nathans, der war ein Sohn Davids,

Lukas 3:31 German: Luther (1912)
der war ein Sohn Meleas, der war ein Sohn Menams, der war ein Sohn Mattathans, der war ein Sohn Nathans, der war ein Sohn Davids,

Lukas 3:31 German: Textbibel (1899)
des Melea, des Menna, des Mattatha, des Nathan, des David,

Luca 3:31 Italian: Riveduta Bible (1927)
di Melea, di Menna, di Mattatha, di Nathan, di Davide,

Luca 3:31 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
figliuol di Melea, figliuol di Mena, figliuol di Mattata, figliuol di Natan, figliuol di Davide,

LUKAS 3:31 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
anak Malia, anak Minna, anak Matata, anak Natan, anak Daud,

Luke 3:31 Kabyle: NT
Melya, Menna, Mattata, Natan, Dawed,

누가복음 3:31 Korean
그 이상은 멜레아요, 그 이상은 멘나요, 그 이상은 맛다다요, 그 이상은 나단이요, 그 이상은 다윗이요

Lucas 3:31 Latin: Vulgata Clementina
qui fuit Melea, qui fuit Menna, qui fuit Mathatha, qui fuit Natham, qui fuit David,

Sv. Lūkass 3:31 Latvian New Testament
Tas bija Melejas, tas Mennas, tas Matata, tas Natana, tas Dāvida dēls,

Evangelija pagal Lukà 3:31 Lithuanian
Melėjo, Menos, Matatos, Natano, Dovydo,

Luke 3:31 Maori
Tama a Merea, tama a Menana, tama a Matata, tama a Natana, tama a Rawiri,

Lukas 3:31 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
sønn av Melea, sønn av Mana, sønn av Mattata, sønn av Natan, sønn av David,

Lucas 3:31 Spanish: La Biblia de las Américas
Eliaquim, de Melea; Melea, de Mainán; Mainán, de Matata; Matata, de Natán; Natán, de David;

Lucas 3:31 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Eliaquim, de Melea; Melea, de Mainán; Mainán, de Matata; Matata, de Natán; Natán, de David;

Lucas 3:31 Spanish: Reina Valera Gómez
hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David,

Lucas 3:31 Spanish: Reina Valera 1909
Que fué de Melea, que fué de Mainán, que fué de Mattatha, que fué de Nathán,

Lucas 3:31 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matata, que fue de Natán,

Lucas 3:31 Bíblia King James Atualizada Português
filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi,

Lucas 3:31 Portugese Bible
Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi,   

Luca 3:31 Romanian: Cornilescu
fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,

От Луки 3:31 Russian: Synodal Translation (1876)
Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов,

От Луки 3:31 Russian koi8r
Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов,

Luke 3:31 Shuar New Testament
Iriakφm Mirea Uchirφyayi; Mirea Mainißnka Uchirφyayi; Mainißn Matata Uchirφyayi; Matata Natanka Uchirφyayi;

Lukas 3:31 Swedish (1917)
som var son av Melea, som var son av Menna, som var son av Mattata, som var son av Natam, som var son av David,

Luka 3:31 Swahili NT
mwana wa Melea, mwana wa Mena, mwana wa Matatha, mwana wa Nathani, mwana wa Daudi,

Lucas 3:31 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ni Melea, ni Mena, ni Matata, ni Natan, ni David,

Ǝlinjil wa n Luqa 3:31 Tawallamat Tamajaq NT
Ilyakim ag Malaya, Malaya ag Mayna,

Mayna ag Mâtat, Mâtat ag Natan, Natan ag Dawǝd,

ลูกา 3:31 Thai: from KJV
ซึ่งเป็นบุตรเมเลอา ซึ่งเป็นบุตรเมนนัน ซึ่งเป็นบุตรมัทตะธา ซึ่งเป็นบุตรนาธัน ซึ่งเป็นบุตรดาวิด

Luka 3:31 Turkish
Mala oğlu, Menna oğlu, Mattata oğlu, Natan oğlu, Davut oğlu,

Лука 3:31 Ukrainian: NT
Мелеаїв, Маінанів, Мататаїв, Натанів, Давидів,

Luke 3:31 Uma New Testament
Elyakim ana' Melea, Melea ana' Mina, Mina ana' Matata, Matata ana' Natan, Natan ana' Daud,

Lu-ca 3:31 Vietnamese (1934)
Mê-lê-a con Men-na, Men-na con Mát-ta-tha, Mát-ta-tha con Na-than, Na-than con Ða-vít,

Luke 3:30
Top of Page
Top of Page