John 18:37
New International Version
"You are a king, then!" said Pilate. Jesus answered, "You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me."

New Living Translation
Pilate said, "So you are a king?" Jesus responded, "You say I am a king. Actually, I was born and came into the world to testify to the truth. All who love the truth recognize that what I say is true."

English Standard Version
Then Pilate said to him, “So you are a king?” Jesus answered, “You say that I am a king. For this purpose I was born and for this purpose I have come into the world—to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice.”

New American Standard Bible
Therefore Pilate said to Him, "So You are a king?" Jesus answered, "You say correctly that I am a king. For this I have been born, and for this I have come into the world, to testify to the truth. Everyone who is of the truth hears My voice."

King James Bible
Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.

Holman Christian Standard Bible
You are a king then?" Pilate asked. "You say that I'm a king," Jesus replied. "I was born for this, and I have come into the world for this: to testify to the truth. Everyone who is of the truth listens to My voice.""

International Standard Version
Pilate asked him, "So you are a king?" Jesus answered, "You say that I am a king. I was born for this, and I came into the world for this: to testify to the truth. Everyone who is committed to the truth listens to my voice."

NET Bible
Then Pilate said, "So you are a king!" Jesus replied, "You say that I am a king. For this reason I was born, and for this reason I came into the world--to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice."

Aramaic Bible in Plain English
Pilate said to him, “You are a King then?” Yeshua said to him, “You have said that I am a King. For this I was born and for this I have come into the world: to testify of the truth. Everyone who is of the truth hears my voice.”

GOD'S WORD® Translation
Pilate asked him, "So you are a king?" Jesus replied, "You're correct in saying that I'm a king. I have been born and have come into the world for this reason: to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to me."

Jubilee Bible 2000
Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I AM king. To this end I was born, and for this cause I came into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth hears my voice.

King James 2000 Bible
Pilate therefore said unto him, Are you a king then? Jesus answered, You say that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth hears my voice.

American King James Version
Pilate therefore said to him, Are you a king then? Jesus answered, You say that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness to the truth. Every one that is of the truth hears my voice.

American Standard Version
Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end have I been born, and to this end am I come into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.

Douay-Rheims Bible
Pilate therefore said to him: Art thou a king then? Jesus answered: Thou sayest that I am a king. For this was I born, and for this came I into the world; that I should give testimony to the truth. Every one that is of the truth, heareth my voice.

Darby Bible Translation
Pilate therefore said to him, Thou art then a king? Jesus answered, Thou sayest [it], that I am a king. I have been born for this, and for this I have come into the world, that I might bear witness to the truth. Every one that is of the truth hears my voice.

English Revised Version
Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end have I been born, and to this end am I come into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.

Webster's Bible Translation
Pilate therefore said to him, Art thou a King then? Jesus answered, Thou sayest that I am a King. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should testify to the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.

Weymouth New Testament
"So then *you* are a king!" rejoined Pilate. "Yes," said Jesus, "you say truly that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world--to give testimony for the truth. Every one who is a friend of the truth listens to my voice."

World English Bible
Pilate therefore said to him, "Are you a king then?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this reason I have been born, and for this reason I have come into the world, that I should testify to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice."

Young's Literal Translation
Pilate, therefore, said to him, 'Art thou then a king?' Jesus answered, 'Thou dost say it; because a king I am, I for this have been born, and for this I have come to the world, that I may testify to the truth; every one who is of the truth, doth hear my voice.'

Johannes 18:37 Afrikaans PWL
Pilatos sê toe vir Hom: “Dan is U tog ’n Koning?” Yeshua antwoord: “U sê dat Ek ’n Koning is. Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om van die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na My stem.”

Gjoni 18:37 Albanian
Atëherë Pilati i tha: ''Ti, pra, qenke mbret?''. Jezusi u përgjigj: ''Ti thua se unë jam mbret; për këtë unë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë; që të dëshmoj për të vërtetën; kush është për të vërtetën, e dëgjon zërin tim''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 18:37 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال له بيلاطس أفانت اذا ملك. اجاب يسوع انت تقول اني ملك. لهذا قد ولدت انا ولهذا قد أتيت الى العالم لاشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 18:37 Armenian (Western): NT
Հետեւաբար Պիղատոս ըսաւ անոր. «Ուրեմն դուն թագաւո՞ր մըն ես»: Յիսուս պատասխանեց. «Դո՛ւն կ՚ըսես թէ թագաւոր եմ: Ես սա՛ նպատակով ծնած եմ, սա՛ նպատակով աշխարհ եկած եմ, որպէսզի վկայեմ ճշմարտութեան համար. ո՛վ որ ճշմարտութենէն է՝ կը լսէ իմ ձայնս»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  18:37 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Erran cieçón orduan Pilatec, Regue aiz bada hi? Ihardets ceçan Iesusec, Hic dioc ecen Regue naicela ni. Ni hunetacotzát iayo içan nauc, eta hunetacotzát ethorri içan nauc mundura, testimoniage demodançát eguiari. Eguiatic den guciac, ençuten dic ene voza.

Dyr Johanns 18:37 Bavarian
Dyr Plätt gabort naachhin: "Also bist +doch ayn Künig?" Dyr Iesen gantwortt: "Du sagst ys; i bin ainer. I bin dyrzue geborn und eyn d Welt kemmen, däß i für d Waaret zeug. Ayn Ieds, wo aus dyr Waaret ist, lustert auf mein Stimm."

Йоан 18:37 Bulgarian
Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти цар ли си? Исус отговори: Ти [право] казваш, защото Аз съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
於是彼拉多問:「那麼,你就是王?」耶穌回答:「是你說的,我就是王。我為此而生,也為此而來到這世界,是要為真理做見證。凡是屬於真理的人,都聽我的聲音。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
于是彼拉多问:“那么,你就是王?”耶稣回答:“是你说的,我就是王。我为此而生,也为此而来到这世界,是要为真理做见证。凡是属于真理的人,都听我的声音。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
彼拉多就對他說:「這樣,你是王嗎?」耶穌回答說:「你說我是王。我為此而生,也為此來到世間,特為給真理作見證。凡屬真理的人就聽我的話。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
彼拉多就对他说:“这样,你是王吗?”耶稣回答说:“你说我是王。我为此而生,也为此来到世间,特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。”

約 翰 福 音 18:37 Chinese Bible: Union (Traditional)
彼 拉 多 就 對 他 說 : 這 樣 , 你 是 王 麼 ? 耶 穌 回 答 說 : 你 說 我 是 王 。 我 為 此 而 生 , 也 為 此 來 到 世 間 , 特 為 給 真 理 作 見 證 。 凡 屬 真 理 的 人 就 聽 我 的 話 。

約 翰 福 音 18:37 Chinese Bible: Union (Simplified)
彼 拉 多 就 对 他 说 : 这 样 , 你 是 王 麽 ? 耶 稣 回 答 说 : 你 说 我 是 王 。 我 为 此 而 生 , 也 为 此 来 到 世 间 , 特 为 给 真 理 作 见 证 。 凡 属 真 理 的 人 就 听 我 的 话 。

Evanðelje po Ivanu 18:37 Croatian Bible
Nato mu reče Pilat: Ti si dakle kralj? Isus odgovori: Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.

Jan 18:37 Czech BKR
I řekl jemu Pilát: Tedy král jsi ty? Dí Ježíš: Ty pravíš, že já král jsem. Jáť jsem se k tomu narodil, a proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdož jest z pravdy, slyší hlas můj.

Johannes 18:37 Danish
Da sagde Pilatus til ham: »Du er altsaa dog en Konge?« Jesus svarede: »Du siger det, jeg er en Konge. Jeg er dertil født og dertil kommen til Verden, at jeg skal vidne om Sandheden. Hver den, som er af Sandheden, hører min Røst.«

Johannes 18:37 Dutch Staten Vertaling
Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.

Nestle Greek New Testament 1904
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

Westcott and Hort 1881
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος / Πιλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἴ σύ; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι, καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. Πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

Greek Orthodox Church 1904
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγὼ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

Tischendorf 8th Edition
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς· σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλάτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις, ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι, καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

Stephanus Textus Receptus 1550
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγὼ ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ειπεν ουν αυτω ο πιλατος ουκουν βασιλευς ει συ απεκριθη [ο] ιησους συ λεγεις οτι βασιλευς ειμι εγω εις τουτο γεγεννημαι και εις τουτο εληλυθα εις τον κοσμον ινα μαρτυρησω τη αληθεια πας ο ων εκ της αληθειας ακουει μου της φωνης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ειπεν ουν αυτω ο πειλατος ουκουν βασιλευς ει συ απεκριθη ο ιησους συ λεγεις οτι βασιλευς ειμι εγω εις τουτο γεγεννημαι και εις τουτο εληλυθα εις τον κοσμον ινα μαρτυρησω τη αληθεια πας ο ων εκ της αληθειας ακουει μου της φωνης

Stephanus Textus Receptus 1550
ειπεν ουν αυτω ο πιλατος ουκουν βασιλευς ει συ απεκριθη ο ιησους συ λεγεις οτι βασιλευς ειμι εγω εγω εις τουτο γεγεννημαι και εις τουτο εληλυθα εις τον κοσμον ινα μαρτυρησω τη αληθεια πας ο ων εκ της αληθειας ακουει μου της φωνης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ειπεν ουν αυτω ο Πιλατος, Ουκουν βασιλευς ει συ; απεκριθη ο Ιησους, Συ λεγεις, οτι βασιλευς ειμι εγω. εγω εις τουτο γεγεννημαι, και εις τουτο εληλυθα εις τον κοσμον, ινα μαρτυρησω τη αληθεια. πας ο ων εκ της αληθειας ακουει μου της φωνης.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ειπεν ουν αυτω ο πιλατος ουκουν βασιλευς ει συ απεκριθη [ο] ιησους συ λεγεις οτι βασιλευς ειμι εγω εγω εις τουτο γεγεννημαι και εις τουτο εληλυθα εις τον κοσμον ινα μαρτυρησω τη αληθεια πας ο ων εκ της αληθειας ακουει μου της φωνης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ειπεν ουν αυτω ο πιλατος ουκουν βασιλευς ει συ απεκριθη {VAR1: [ο] } {VAR2: ο } ιησους συ λεγεις οτι βασιλευς ειμι εγω εις τουτο γεγεννημαι και εις τουτο εληλυθα εις τον κοσμον ινα μαρτυρησω τη αληθεια πας ο ων εκ της αληθειας ακουει μου της φωνης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
eipen oun autō ho Peilatos Oukoun basileus ei sy? apekrithē ho Iēsous Sy legeis hoti basileus eimi. egō eis touto gegennēmai kai eis touto elēlytha eis ton kosmon, hina martyrēsō tē alētheia; pas ho ōn ek tēs alētheias akouei mou tēs phōnēs.

eipen oun auto ho Peilatos Oukoun basileus ei sy? apekrithe ho Iesous Sy legeis hoti basileus eimi. ego eis touto gegennemai kai eis touto elelytha eis ton kosmon, hina martyreso te aletheia; pas ho on ek tes aletheias akouei mou tes phones.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
eipen oun autō ho Peilatos Oukoun basileus ei sy? apekrithē ho Iēsous Sy legeis hoti basileus eimi. egō eis touto gegennēmai kai eis touto elēlytha eis ton kosmon hina martyrēsō tē alētheia; pas ho ōn ek tēs alētheias akouei mou tēs phōnēs.

eipen oun auto ho Peilatos Oukoun basileus ei sy? apekrithe ho Iesous Sy legeis hoti basileus eimi. ego eis touto gegennemai kai eis touto elelytha eis ton kosmon hina martyreso te aletheia; pas ho on ek tes aletheias akouei mou tes phones.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
eipen oun autō o peilatos oukoun basileus ei su apekrithē o iēsous su legeis oti basileus eimi egō eis touto gegennēmai kai eis touto elēlutha eis ton kosmon ina marturēsō tē alētheia pas o ōn ek tēs alētheias akouei mou tēs phōnēs

eipen oun autO o peilatos oukoun basileus ei su apekrithE o iEsous su legeis oti basileus eimi egO eis touto gegennEmai kai eis touto elElutha eis ton kosmon ina marturEsO tE alEtheia pas o On ek tEs alEtheias akouei mou tEs phOnEs

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
eipen oun autō o pilatos oukoun basileus ei su apekrithē [o] iēsous su legeis oti basileus eimi egō egō eis touto gegennēmai kai eis touto elēlutha eis ton kosmon ina marturēsō tē alētheia pas o ōn ek tēs alētheias akouei mou tēs phōnēs

eipen oun autO o pilatos oukoun basileus ei su apekrithE [o] iEsous su legeis oti basileus eimi egO egO eis touto gegennEmai kai eis touto elElutha eis ton kosmon ina marturEsO tE alEtheia pas o On ek tEs alEtheias akouei mou tEs phOnEs

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
eipen oun autō o pilatos oukoun basileus ei su apekrithē o iēsous su legeis oti basileus eimi egō egō eis touto gegennēmai kai eis touto elēlutha eis ton kosmon ina marturēsō tē alētheia pas o ōn ek tēs alētheias akouei mou tēs phōnēs

eipen oun autO o pilatos oukoun basileus ei su apekrithE o iEsous su legeis oti basileus eimi egO egO eis touto gegennEmai kai eis touto elElutha eis ton kosmon ina marturEsO tE alEtheia pas o On ek tEs alEtheias akouei mou tEs phOnEs

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
eipen oun autō o pilatos oukoun basileus ei su apekrithē o iēsous su legeis oti basileus eimi egō egō eis touto gegennēmai kai eis touto elēlutha eis ton kosmon ina marturēsō tē alētheia pas o ōn ek tēs alētheias akouei mou tēs phōnēs

eipen oun autO o pilatos oukoun basileus ei su apekrithE o iEsous su legeis oti basileus eimi egO egO eis touto gegennEmai kai eis touto elElutha eis ton kosmon ina marturEsO tE alEtheia pas o On ek tEs alEtheias akouei mou tEs phOnEs

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Westcott/Hort - Transliterated
eipen oun autō o pilatos oukoun basileus ei su apekrithē [o] iēsous su legeis oti basileus eimi egō eis touto gegennēmai kai eis touto elēlutha eis ton kosmon ina marturēsō tē alētheia pas o ōn ek tēs alētheias akouei mou tēs phōnēs

eipen oun autO o pilatos oukoun basileus ei su apekrithE [o] iEsous su legeis oti basileus eimi egO eis touto gegennEmai kai eis touto elElutha eis ton kosmon ina marturEsO tE alEtheia pas o On ek tEs alEtheias akouei mou tEs phOnEs

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:37 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
eipen oun autō o pilatos oukoun basileus ei su apekrithē {WH: [o] } {UBS4: o } iēsous su legeis oti basileus eimi egō eis touto gegennēmai kai eis touto elēlutha eis ton kosmon ina marturēsō tē alētheia pas o ōn ek tēs alētheias akouei mou tēs phōnēs

eipen oun autO o pilatos oukoun basileus ei su apekrithE {WH: [o]} {UBS4: o} iEsous su legeis oti basileus eimi egO eis touto gegennEmai kai eis touto elElutha eis ton kosmon ina marturEsO tE alEtheia pas o On ek tEs alEtheias akouei mou tEs phOnEs

János 18:37 Hungarian: Karoli
Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.

La evangelio laŭ Johano 18:37 Esperanto
Pilato demandis lin:CXu vi do estas regxo? Jesuo respondis:Vi diras, ke mi estas regxo. Por tio mi naskigxis kaj venis en la mondon, ke mi atestu pri la vero. CXiu, kiu estas el la vero, auxskultas mian vocxon.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 18:37 Finnish: Bible (1776)
Niin Pilatus sanoi hänelle: niin sinä olet kuningas? Jesus vastasi: sinä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten olen minä syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä totuden tunnustan. Jokainen, joka on totuudesta, se kuulee minun ääneni.

Jean 18:37 French: Darby
Pilate donc lui dit: Tu es donc roi? Jesus repondit: Tu le dis que moi je suis roi. Moi, je suis ne pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre temoignage à la verite. Quiconque est de la verite, ecoute ma voix.

Jean 18:37 French: Louis Segond (1910)
Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix.

Jean 18:37 French: Martin (1744)
Alors Pilate lui dit : es-tu donc Roi? Jésus répondit : tu le dis, que je suis Roi; je suis né pour cela, et c'est pour cela que je suis venu au monde, afin que je rende témoignage à la vérité; quiconque est de la vérité, entend ma voix.

Johannes 18:37 German: Modernized
Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, daß ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.

Johannes 18:37 German: Luther (1912)
Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, daß ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. {~} {~}

Johannes 18:37 German: Textbibel (1899)
Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du ein König? Antwortete Jesus: du sagst es, daß ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, daß ich für die Wahrheit zeuge; jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.

Giovanni 18:37 Italian: Riveduta Bible (1927)
Allora Pilato gli disse: Ma dunque, sei tu re? Gesù rispose: Tu lo dici; io sono re; io sono nato per questo, e per questo son venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce.

Giovanni 18:37 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Laonde Pilato gli disse: Dunque sei tu Re? Gesù rispose: Tu il dici; perciocchè io son Re; per questo sono io nato, e per questo son venuto nel mondo, per testimoniar della verità; chiunque è della verità ascolta la mia voce.

YOHANES 18:37 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu kata Pilatus kepada-Nya, "Engkau seorang rajakah juga?" Maka sahut Yesus, "Benar seperti kata Tuan bahwa Aku ini seorang raja. Itulah sebabnya Aku telah lahir, dan inilah sebabnya Aku telah datang ke dalam dunia ini, supaya Aku menyaksikan kebenaran. Barangsiapa yang gemar akan kebenaran itu, ia mendengar akan suara-Ku."

John 18:37 Kabyle: NT
Bilaṭus yenna-yas : Ihi d agellid i telliḍ ? Sidna Ɛisa yerra-yas : Tenniḍ-t-id s yiman-ik, d agellid i lliɣ ! Luleɣ-d yerna usiɣ-ed ɣer ddunit-agi akken a d-cehdeɣ ɣef tideț. Win iḥemmlen tideț, yesmeḥsis i wayen i d-qqaṛeɣ.

요한복음 18:37 Korean
빌라도가 가로되 그러면 네가 왕이 아니냐 ? 예수께서 대답하시되 네 말과 같이 내가 왕이니라 ! 내가 이를 위하여 났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증거하려 함이로다 무릇 진리에 속한 자는 내 소리를 듣느니라 하신대

Ioannes 18:37 Latin: Vulgata Clementina
Dixit itaque ei Pilatus : Ergo rex es tu ? Respondit Jesus : Tu dicis quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati : omnis qui est ex veritate, audit vocem meam.

Sv. Jānis 18:37 Latvian New Testament
Tad Pilāts sacīja Viņam: Tātad Tu esi Ķēniņš? Jēzus atbildēja: Tu saki, ka esmu Ķēniņš. Tāpēc es esmu dzimis un tāpēc pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ikviens, kas no patiesības ir, klausa manu balsi.

Evangelija pagal Jonà 18:37 Lithuanian
Tada Pilotas Jį paklausė: “Vadinasi, Tu esi karalius?” Jėzus atsakė: “Taip yra, kaip sakai: Aš esu karalius. Aš tam gimiau ir atėjau į šį pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kiekvienas, kas laikosi tiesos, klauso mano balso”.

John 18:37 Maori
Na ka mea a Pirato ki a ia, He kingi oti koe? ka whakahokia e Ihu, Kua korerotia mai na e koe he kingi ahau. Ko te mea tenei i whanau ai ahau: na tenei hoki ahau i haere mai ai ki te ao, hei kaiwhakaatu mo te pono. E whakarongo ana ki toku reo n ga tangata katoa o te pono.

Johannes 18:37 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Pilatus sa da til ham: Så er du dog konge? Jesus svarte: Du sier det; jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vidne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.

Juan 18:37 Spanish: La Biblia de las Américas
Pilato entonces le dijo: ¿Así que tú eres rey? Jesús respondió: Tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.

Juan 18:37 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"¿Así que Tú eres rey?", Le dijo Pilato. "Tú dices que soy rey," respondió Jesús. "Para esto Yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha Mi voz."

Juan 18:37 Spanish: Reina Valera Gómez
Pilato entonces le dijo: ¿Acaso, eres tú rey? Jesús respondió: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.

Juan 18:37 Spanish: Reina Valera 1909
Díjole entonces Pilato: ¿Luego rey eres tu? Respondió Jesús: Tu dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio á la verdad. Todo aquél que es de la verdad, oye mi voz.

Juan 18:37 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Le dijo entonces Pilato: ¿Luego Rey eres tú? Respondió Jesús: Tú dices que YO SOY Rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la Verdad. Todo aquel que es de la Verdad, oye mi voz.

João 18:37 Bíblia King James Atualizada Português
Contudo, Pilatos lhe inquiriu: “Então, tu és rei?” Ao que lhe respondeu Jesus: “Tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa Eu nasci e para isto vim ao mundo: para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz.”

João 18:37 Portugese Bible
Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.   

Ioan 18:37 Romanian: Cornilescu
,,Atunci un Împărat tot eşti!`` I -a zis Pilat. ,,Da``, a răspuns Isus. ,,Eu sînt Împărat. Eu pentru aceasta M'am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.``

От Иоанна 18:37 Russian: Synodal Translation (1876)
Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.

От Иоанна 18:37 Russian koi8r
Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.

John 18:37 Shuar New Testament
Piratusha "┐Nuikia ame nekas uunt akupniukaitiam?" Tφmiayi. Jesussha Tφmiayi "Ee, ame Tßmena nu nekasaiti. J· nunkanam akiinian Ashφ shuaran nekas ana nuna ujaktinian Tßwitjai. Ashφ shuar nekas ana nuna umirniuka Wi Tßman ßntawai."

Johannes 18:37 Swedish (1917)
Så sade Pilatus till honom: »Så är du dock en konung?» Jesus svarade: »Du säger det själv, att jag är en konung. Ja, därtill är jag född, och därtill har jag kommit i världen, att jag skall vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst.»

Yohana 18:37 Swahili NT
Hapo Pilato akamwambia, "Basi, wewe ni Mfalme?" Yesu akajibu, "Wewe umesema kwamba mimi ni Mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili hiyo; na kwa ajili hiyo nimekuja ulimwenguni kuwaambia watu juu ya ukweli. Kila mtu wa ukweli hunisikiliza."

Juan 18:37 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patotoo ang katotohanan. Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig.

ยอห์น 18:37 Thai: from KJV
ปีลาตจึงทูลถามพระองค์ว่า "ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นกษัตริย์หรือ" พระเยซูตรัสตอบว่า "ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์ เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเราจะเป็นพยานถึงความจริง คนทั้งปวงซึ่งอยู่ฝ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเรา"

Yuhanna 18:37 Turkish
Pilatus, ‹‹Demek sen bir kralsın, öyle mi?›› dedi. İsa, ‹‹Kral olduğumu sen söylüyorsun›› karşılığını verdi. ‹‹Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.››

Йоан 18:37 Ukrainian: NT
Рече тоді Йому Пилат: Так Ти цар? Відказав Ісус: Ти кажеш, що цар я. Я на се родивсь і на се прийшов у сьвіт, щоб сьвідкувати правдї. Кожен, хто від правди, слухає мого голосу.

John 18:37 Uma New Testament
Na'uli' wo'o-mi Pilatus: "Ane wae-di, magau' mpu'u-ko?" Na'uli' Yesus: "Iko moto to mpo'uli' Aku' toi magau'. Pai' -a putu hi dunia' toi, bona mpo'uli' napa to makono. Tauna to mpokono napa to makono, bate mpangala' lolita-ku."

Giaêng 18:37 Vietnamese (1934)
Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.

John 18:36
Top of Page
Top of Page