Acts 21:11
New International Version
Coming over to us, he took Paul's belt, tied his own hands and feet with it and said, "The Holy Spirit says, 'In this way the Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles.'"

New Living Translation
He came over, took Paul's belt, and bound his own feet and hands with it. Then he said, "The Holy Spirit declares, 'So shall the owner of this belt be bound by the Jewish leaders in Jerusalem and turned over to the Gentiles.'"

English Standard Version
And coming to us, he took Paul’s belt and bound his own feet and hands and said, “Thus says the Holy Spirit, ‘This is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles.’”

New American Standard Bible
And coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands, and said, "This is what the Holy Spirit says: 'In this way the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles.'"

King James Bible
And when he was come unto us, he took Paul's girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Ghost, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles.

Holman Christian Standard Bible
He came to us, took Paul's belt, tied his own feet and hands, and said, "This is what the Holy Spirit says: 'In this way the Jews in Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into Gentile hands.'"

International Standard Version
He came to us, took Paul's belt, and tied his own feet and hands with it. Then he said, "The Holy Spirit says, 'This is how the Jewish leaders in Jerusalem will tie up the man who owns this belt. Then they will hand him over to the gentiles.'"

NET Bible
He came to us, took Paul's belt, tied his own hands and feet with it, and said, "The Holy Spirit says this: 'This is the way the Jews in Jerusalem will tie up the man whose belt this is, and will hand him over to the Gentiles.'"

Aramaic Bible in Plain English
And he came to us and took off the leather belt on the waist of Paulus and he tied his own feet and his hands and he said, “Thus says The Spirit of Holiness: 'The Jews in Jerusalem will bind and deliver the man who owns this leather belt into the hands of the Gentiles.' “

GOD'S WORD® Translation
During his visit he took Paul's belt and tied his own feet and hands with it. Then he said, "The Holy Spirit says, 'This is how the Jews in Jerusalem will tie up the man who owns this belt. Then they will hand him over to people who are not Jewish.'"

Jubilee Bible 2000
And when he was come unto us, he took Paul's girdle and bound his own hands and feet and said, Thus saith the Holy Spirit, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owns this girdle and shall deliver him into the hands of the Gentiles.

King James 2000 Bible
And when he was come unto us, he took Paul's belt, and bound his own hands and feet, and said, Thus says the Holy Spirit, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owns this belt, and shall deliver him into the hands of the Gentiles.

American King James Version
And when he was come to us, he took Paul's girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus said the Holy Ghost, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that ownes this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles.

American Standard Version
And coming to us, and taking Paul's girdle, he bound his own feet and hands, and said, Thus saith the Holy Spirit, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles.

Douay-Rheims Bible
Who, when he was come to us, took Paul's girdle: and binding his own feet and hands, he said: Thus saith the Holy Ghost: The man whose girdle this is, the Jews shall bind in this manner in Jerusalem, and shall deliver him into the hands of the Gentiles.

Darby Bible Translation
and coming to us and taking the girdle of Paul, and having bound his own hands and feet, said, Thus saith the Holy Spirit, The man whose this girdle is shall the Jews thus bind in Jerusalem, and deliver him up into the hands of [the] Gentiles.

English Revised Version
And coming to us, and taking Paul's girdle, he bound his own feet and hands, and said, Thus saith the Holy Ghost, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles.

Webster's Bible Translation
And when he had come to us, he took Paul's girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Spirit, So will the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and will deliver him into the hands of the Gentiles.

Weymouth New Testament
When he arrived he took Paul's loincloth, and bound his own feet and arms with it, and said, "Thus says the Holy Spirit, 'So will the Jews in Jerusalem bind the owner of this loincloth, and will hand him over to the Gentiles.'"

World English Bible
Coming to us, and taking Paul's belt, he bound his own feet and hands, and said, "Thus says the Holy Spirit: 'So will the Jews at Jerusalem bind the man who owns this belt, and will deliver him into the hands of the Gentiles.'"

Young's Literal Translation
and he having come unto us, and having taken up the girdle of Paul, having bound also his own hands and feet, said, 'Thus saith the Holy Spirit, The man whose is this girdle -- so shall the Jews in Jerusalem bind, and they shall deliver him up to the hands of nations.'

Handelinge 21:11 Afrikaans PWL
en hy het by ons gekom en Sha’ul se leer gordel gevat en sy eie hande en voete vasgebind en gesê: “Dít sê die Gees van Afsondering: so sal die Y’hudahiete die man wie se leer gordel hierdie is, in Yerushalayim vasbind en in die hande van die ander nasies oorgee.”

Veprat e Apostujve 21:11 Albanian
Si erdhi te ne, ai mori brezin e Palit, lidhi duart dhe këmbët e veta dhe tha: ''Këtë thotë Fryma e Shenjtë: Kështu do ta lidhin Judenjtë në Jeruzalem burrin, të cilit i përket ky brez dhe do t'a dorëzojnë johebrenjve''.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 21:11 Arabic: Smith & Van Dyke
‎فجاء الينا واخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا يقوله الروح القدس. الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى ايدي الامم‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 21:11 Armenian (Western): NT
երբ եկաւ մեզի, առաւ Պօղոսի գօտին, կապեց իր ձեռքերն ու ոտքերը, եւ ըսաւ. «Սա՛ կը յայտարարէ Սուրբ Հոգին. “Երուսաղէմի մէջ, Հրեաները ա՛յսպէս պիտի կապեն այն մարդը՝ որունն է այս գօտին, ու պիտի մատնեն հեթանոսներուն ձեռքը”»:

Apostoluén Acteac. 21:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta guregana ethorriric eta Paulen guerricoa harturic eta harçaz bere oinac eta escuac estecaturic, erran ceçan, Gauça hauc erraiten ditu Spiritu sainduac, Guerrico hunen iabe den guiçona, hunela estecaturen dute Ierusalemen Iuduéc, eta liuraturen duté Gentilén escuetara.

De Zwölfbotngetaat 21:11 Bavarian
und gabsuecht üns. Er naam yn n Paulsn seinn Gürtl her, gfösslt si dyrmit an de Höndd und Füess und gsait: "Yso spricht dyr Heilige Geist: Dönn Man, yn dönn wo der Gürtl ghoert, gaand d Judn yso fössln und yn de Haidn überantwortn."

Деяния 21:11 Bulgarian
И като дойде при нас, взе Павловия пояс та си върза нозете и ръцете, и рече: Ето що каза Светият Дух: Така юдеите в Ерусалим ще вържат човека, чийто е тоя пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他來到我們這裡,拿起保羅的腰帶,把自己的手腳捆起來,說:「聖靈這樣說,猶太人在耶路撒冷要如此捆綁這腰帶的主人,把他交在外邦人的手中。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
他来到我们这里,拿起保罗的腰带,把自己的手脚捆起来,说:“圣灵这样说,犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人,把他交在外邦人的手中。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
到了我們這裡,就拿保羅的腰帶捆上自己的手腳,說:「聖靈說:猶太人在耶路撒冷要如此捆綁這腰帶的主人,把他交在外邦人手裡。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
到了我们这里,就拿保罗的腰带捆上自己的手脚,说:“圣灵说:犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人,把他交在外邦人手里。”

使 徒 行 傳 21:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
到 了 我 們 這 裡 , 就 拿 保 羅 的 腰 帶 捆 上 自 己 的 手 腳 , 說 : 聖 靈 說 : 猶 太 人 在 耶 路 撒 冷 , 要 如 此 捆 綁 這 腰 帶 的 主 人 , 把 他 交 在 外 邦 人 手 裡 。

使 徒 行 傳 21:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
到 了 我 们 这 里 , 就 拿 保 罗 的 腰 带 捆 上 自 己 的 手 脚 , 说 : 圣 灵 说 : 犹 太 人 在 耶 路 撒 冷 , 要 如 此 捆 绑 这 腰 带 的 主 人 , 把 他 交 在 外 邦 人 手 里 。

Djela apostolska 21:11 Croatian Bible
dođe k nama, uze Pavlov pojas, sveza sebi noge i ruke te reče: Ovo govori Duh Sveti: Čovjeka čiji je ovo pojas ovako će svezati Židovi u Jeruzalemu i predati u ruke pogana.

Skutky apoštolské 21:11 Czech BKR
Ten když k nám přišel, vzal pás Pavlův, a svázav sobě ruce i nohy, řekl: Totoť praví Duch svatý: Muže toho, jehož jest pás tento, tak sváží Židé v Jeruzalémě a vydadí v ruce pohanům.

Apostelenes gerninger 21:11 Danish
Og han kom til os og tog Paulus's Bælte og bandt sine egne Fødder og Hænder og sagde: »Dette siger den Helligaand: Den Mand, hvem dette Bælte tilhører, skulle Jøderne binde saaledes i Jerusalem og overgive i Hedningers Hænder.«

Handelingen 21:11 Dutch Staten Vertaling
En hij kwam tot ons, en nam den gordel van Paulus, en zichzelven handen en voeten gebonden hebbende, zeide: Dit zegt de Heilige Geest: Den man, wiens deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden, en overleveren in de handen der heidenen.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν ἡ ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστὶν ἡ ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας τε αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἴπεν, Tάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Tὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη, οὕτως δήσουσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας τε αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπε· Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη, οὕτω δήσουσιν εἰς Ἱερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν· τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου, δήσας τε αὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας εἶπε, Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη, οὕτω δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας τε αὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας εἶπεν Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ελθων προς ημας και αρας την ζωνην του παυλου δησας εαυτου τους ποδας και τας χειρας ειπεν ταδε λεγει το πνευμα το αγιον τον ανδρα ου εστιν η ζωνη αυτη ουτως δησουσιν εν ιερουσαλημ οι ιουδαιοι και παραδωσουσιν εις χειρας εθνων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ελθων προς ημας και αρας την ζωνην του παυλου δησας εαυτου τους ποδας και τας χειρας ειπεν ταδε λεγει το πνευμα το αγιον τον ανδρα ου εστιν η ζωνη αυτη ουτως δησουσιν εν ιερουσαλημ οι ιουδαιοι και παραδωσουσιν εις χειρας εθνων

Stephanus Textus Receptus 1550
και ελθων προς ημας και αρας την ζωνην του παυλου δησας τε αυτου τας χειρας και τους ποδας ειπεν ταδε λεγει το πνευμα το αγιον τον ανδρα ου εστιν η ζωνη αυτη ουτως δησουσιν εν ιερουσαλημ οι ιουδαιοι και παραδωσουσιν εις χειρας εθνων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ελθων προς ημας, και αρας την ζωνην του Παυλου, δησας τε αυτου τας χειρας και τους ποδας ειπε, Ταδε λεγει το Πνευμα το Αγιον, Τον ανδρα ου εστιν η ζωνη αυτη, ουτω δησουσιν εν Ιερουσαλημ οι Ιουδαιοι, και παραδωσουσιν εις χειρας εθνων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ελθων προς ημας και αρας την ζωνην του παυλου δησας τε αυτου τους ποδας και τας χειρας ειπεν ταδε λεγει το πνευμα το αγιον τον ανδρα ου εστιν η ζωνη αυτη ουτως δησουσιν εν ιερουσαλημ οι ιουδαιοι και παραδωσουσιν εις χειρας εθνων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ελθων προς ημας και αρας την ζωνην του παυλου δησας εαυτου τους ποδας και τας χειρας ειπεν ταδε λεγει το πνευμα το αγιον τον ανδρα ου εστιν η ζωνη αυτη ουτως δησουσιν εν ιερουσαλημ οι ιουδαιοι και παραδωσουσιν εις χειρας εθνων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai elthōn pros hēmas kai aras tēn zōnēn tou Paulou, dēsas heautou tous podas kai tas cheiras eipen Tade legei to Pneuma to Hagion Ton andra hou estin hē zōnē hautē houtōs dēsousin en Hierousalēm hoi Ioudaioi kai paradōsousin eis cheiras ethnōn.

kai elthon pros hemas kai aras ten zonen tou Paulou, desas heautou tous podas kai tas cheiras eipen Tade legei to Pneuma to Hagion Ton andra hou estin he zone haute houtos desousin en Hierousalem hoi Ioudaioi kai paradosousin eis cheiras ethnon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai elthōn pros hēmas kai aras tēn zōnēn tou Paulou dēsas heautou tous podas kai tas cheiras eipen Tade legei to pneuma to hagion Ton andra hou estin hē zōnē hautē houtōs dēsousin en Ierousalēm hoi Ioudaioi kai paradōsousin eis cheiras ethnōn.

kai elthon pros hemas kai aras ten zonen tou Paulou desas heautou tous podas kai tas cheiras eipen Tade legei to pneuma to hagion Ton andra hou estin he zone haute houtos desousin en Ierousalem hoi Ioudaioi kai paradosousin eis cheiras ethnon.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai elthōn pros ēmas kai aras tēn zōnēn tou paulou dēsas eautou tous podas kai tas cheiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin ē zōnē autē outōs dēsousin en ierousalēm oi ioudaioi kai paradōsousin eis cheiras ethnōn

kai elthOn pros Emas kai aras tEn zOnEn tou paulou dEsas eautou tous podas kai tas cheiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin E zOnE autE outOs dEsousin en ierousalEm oi ioudaioi kai paradOsousin eis cheiras ethnOn

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai elthōn pros ēmas kai aras tēn zōnēn tou paulou dēsas te autou tous podas kai tas cheiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin ē zōnē autē outōs dēsousin en ierousalēm oi ioudaioi kai paradōsousin eis cheiras ethnōn

kai elthOn pros Emas kai aras tEn zOnEn tou paulou dEsas te autou tous podas kai tas cheiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin E zOnE autE outOs dEsousin en ierousalEm oi ioudaioi kai paradOsousin eis cheiras ethnOn

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai elthōn pros ēmas kai aras tēn zōnēn tou paulou dēsas te autou tas cheiras kai tous podas eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin ē zōnē autē outōs dēsousin en ierousalēm oi ioudaioi kai paradōsousin eis cheiras ethnōn

kai elthOn pros Emas kai aras tEn zOnEn tou paulou dEsas te autou tas cheiras kai tous podas eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin E zOnE autE outOs dEsousin en ierousalEm oi ioudaioi kai paradOsousin eis cheiras ethnOn

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai elthōn pros ēmas kai aras tēn zōnēn tou paulou dēsas te autou tas cheiras kai tous podas eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin ē zōnē autē outōs dēsousin en ierousalēm oi ioudaioi kai paradōsousin eis cheiras ethnōn

kai elthOn pros Emas kai aras tEn zOnEn tou paulou dEsas te autou tas cheiras kai tous podas eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin E zOnE autE outOs dEsousin en ierousalEm oi ioudaioi kai paradOsousin eis cheiras ethnOn

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:11 Westcott/Hort - Transliterated
kai elthōn pros ēmas kai aras tēn zōnēn tou paulou dēsas eautou tous podas kai tas cheiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin ē zōnē autē outōs dēsousin en ierousalēm oi ioudaioi kai paradōsousin eis cheiras ethnōn

kai elthOn pros Emas kai aras tEn zOnEn tou paulou dEsas eautou tous podas kai tas cheiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin E zOnE autE outOs dEsousin en ierousalEm oi ioudaioi kai paradOsousin eis cheiras ethnOn

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai elthōn pros ēmas kai aras tēn zōnēn tou paulou dēsas eautou tous podas kai tas cheiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin ē zōnē autē outōs dēsousin en ierousalēm oi ioudaioi kai paradōsousin eis cheiras ethnōn

kai elthOn pros Emas kai aras tEn zOnEn tou paulou dEsas eautou tous podas kai tas cheiras eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin E zOnE autE outOs dEsousin en ierousalEm oi ioudaioi kai paradOsousin eis cheiras ethnOn

Apostolok 21:11 Hungarian: Karoli
És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szent Lélek: A férfiút, a kié ez az öv, ekképen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe.

La agoj de la apostoloj 21:11 Esperanto
Kaj veninte al ni, li prenis la zonon de Pauxlo, kaj ligis siajn piedojn kaj manojn, kaj diris:Tiele diras la Sankta Spirito:Tiamaniere la Judoj en Jerusalem ligos la viron, kies estas cxi tiu zono, kaj ili transdonos lin en la manojn de la nacianoj.

Apostolien teot 21:11 Finnish: Bible (1776)
Kuin hän tuli meidän tykömme, otti hän Paavalin vyön, sitoi jalkansa ja kätensä, ja sanoi: näin sanoo Pyhä Henki: sen miehen, jonka tämä vyö on, pitää Juudalaiset niin Jerusalemissa sitoman ja antaman ylön pakanain käsiin.

Actes 21:11 French: Darby
et etant venu aupres de nous et ayant pris la ceinture de Paul, et s'etant lie les pieds et les mains, il dit: L'Esprit Saint dit ces choses: L'homme à qui est cette ceinture, les Juifs à Jerusalem le lieront ainsi et le livreront entre les mains des nations.

Actes 21:11 French: Louis Segond (1910)
et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit: L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens.

Actes 21:11 French: Martin (1744)
Qui nous étant venu voir, prit la ceinture de Paul, et s'en liant les mains et les pieds, il dit : le Saint-Esprit dit ces choses : Les Juifs lieront ainsi à Jérusalem l'homme à qui est cette ceinture, et ils le livreront entre les mains des Gentils.

Apostelgeschichte 21:11 German: Modernized
Der nahm den Gürtel des Paulus und band seine Hände und Füße und sprach: Das saget der Heilige Geist: Den Mann, des der Gürtel ist, werden die Juden also binden zu Jerusalem und überantworten in der Heiden Hände.

Apostelgeschichte 21:11 German: Luther (1912)
Der nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und Füße und sprach: Das sagt der heilige Geist: Den Mann, des der Gürtel ist, werden die Juden also binden zu Jerusalem und überantworten in der Heiden Hände.

Apostelgeschichte 21:11 German: Textbibel (1899)
der nahm den Gürtel des Paulus, band sich Füße und Hände und sagte: so spricht der heilige Geist: den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem also binden und in die Hand der Heiden ausliefern.

Atti 21:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
il quale, venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani, e disse: Questo dice lo Spirito Santo: Così legheranno i Giudei a Gerusalemme l’uomo di cui è questa cintura, e lo metteranno nelle mani dei Gentili.

Atti 21:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed egli, essendo venuto a noi, e presa la cintura di Paolo, se ne legò le mani ed i piedi, e disse: Questo dice lo Spirito Santo: Così legheranno i Giudei in Gerusalemme l’uomo di cui è questa cintura, e lo metteranno nelle mani de’ Gentili.

KISAH PARA RASUL 21:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
lalu datang kepada kami, mengambil ikat pinggang Paulus, mengikat kaki tangannya sendiri serta berkata, "Inilah sabda Rohulkudus, bahwa orang yang empunya ikat pinggang ini, sedemikian inilah akan diikat di Yeruzalem oleh orang Yahudi dan diserahkan ke tangan orang kafir."

Acts 21:11 Kabyle: NT
Iddem tabagust n Bulus, icudd idaṛṛen-is d ifassen-is, yenna : Atan wayen i d-iqqaṛ Ṛṛuḥ iqedsen : akka ara cidden wat Isṛail di temdint n Lquds bab n tbagust-agi, a t-sellmen ger ifassen n ikafriwen.

사도행전 21:11 Korean
우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이 띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨 주리라 하거늘

Actus Apostolorum 21:11 Latin: Vulgata Clementina
Is cum venisset ad nos, tulit zonam Pauli : et alligans sibi pedes et manus, dixit : Hæc dicit Spiritus Sanctus : Virum, cujus est zona hæc, sic alligabunt in Jerusalem Judæi, et tradent in manus gentium.

Apustuļu darbi 21:11 Latvian New Testament
Tas, ieradies pie mums, paņēma Pāvila jostu un, saistījis sev kājas un rokas, sacīja: To saka Svētais Gars: tā jūdi Jeruzalemē saistīs vīru, kam šī josta pieder, un nodos pagānu rokās.

Apaðtalø darbø knyga 21:11 Lithuanian
Atėjęs pas mus, jis paėmė Pauliaus juostą ir, susirišęs ja rankas ir kojas, tarė: “Taip sako Šventoji Dvasia: ‘Vyrą, kuriam priklauso ši juosta, taip Jeruzalėje supančios žydai ir atiduos į pagonių rankas’ ”.

Acts 21:11 Maori
A, no to ratou taenga mai ki a matou, ka mau ki te whitiki o Paora, herea iho e ia ona ake ringa me ona waewae, ka mea, Ko ta te Wairua Tapu korero tenei, E peneitia te here o te tangata nona tenei whitiki e nga Hurai i Hiruharama, e tukua atu a no ia ki nga ringa o nga Tauiwi.

Apostlenes-gjerninge 21:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
han kom til oss og tok Paulus' belte og bandt sig selv på hender og føtter og sa: Så sier den Hellige Ånd: Den mann som eier dette belte, ham skal jødene binde således i Jerusalem og overgi i hedningenes hender.

Hechos 21:11 Spanish: La Biblia de las Américas
quien vino a ver nos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo: Así dice el Espíritu Santo: ``Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles.

Hechos 21:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
quien vino a ver nos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo: "Así dice el Espíritu Santo: 'Así atarán los Judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los Gentiles.'"

Hechos 21:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Y cuando él vino a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles.

Hechos 21:11 Spanish: Reina Valera 1909
Y venido á nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los Judíos en Jerusalem al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los Gentiles.

Hechos 21:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles.

Atos 21:11 Bíblia King James Atualizada Português
Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou: “Assim diz o Espírito Santo: ‘Desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios!’”

Atos 21:11 Portugese Bible
e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios.   

Faptele Apostolilor 21:11 Romanian: Cornilescu
şi a venit la noi. A luat brîul lui Pavel, şi -a legat picioarele şi mînile, şi a zis: ,,Iată ce zice Duhul Sfînt: ,Aşa vor lega Iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brîul acesta, şi -l vor da în mînile Neamurilor.`

Деяния 21:11 Russian: Synodal Translation (1876)
и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут вИерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников.

Деяния 21:11 Russian koi8r
и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников.

Acts 21:11 Shuar New Testament
Niisha taa Papru emenmamkarin achikmiayi. Tura achik ninki ni nawen tura uwejΘncha jinkiamamiayi. Nuna tura Tφmiayi "Yusa Wakanφ tawai, juna emenmamka nΘrenniurin Israer-aents J·tikia Jinkißwar Israer-shuarchanum surukartatui, tawai" Tφmiayi.

Apostagärningarna 21:11 Swedish (1917)
När denne hade kommit till oss, tog han Paulus' bälte och band därmed sina händer och fötter och sade: »Så säger den helige Ande: 'Den man som detta bälte tillhör, honom skola judarna så binda i Jerusalem, och sedan skola de överlämna honom i hedningarnas händer.'»

Matendo Ya Mitume 21:11 Swahili NT
Alitujia, akachukua mkanda wa Paulo, akajifunga mikono na miguu, akasema "Roho Mtakatifu asema hivi: Wayahudi kule Yerusalemu watamfunga namna hii mtu mwenye ukanda na kumtia mikononi mwa watu wa mataifa."

Mga Gawa 21:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At paglapit sa amin, at pagkakuha ng pamigkis ni Pablo, ay ginapos niya ang kaniyang sariling mga paa't kamay, at sinabi, Ganito ang sabi ng Espiritu Santo, Ganitong gagapusin ng mga Judio sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng pamigkis na ito, at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga Gentil.

กิจการ 21:11 Thai: from KJV
ครั้นมาถึงเราเขาก็เอาเครื่องคาดเอวของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่า `พวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเครื่องคาดเอวนี้ และจะมอบเขาไว้ในมือของคนต่างชาติ'"

Elçilerin İşleri 21:11 Turkish
Bu adam bize yaklaşıp Pavlusun kuşağını aldı, bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki, ‹‹Kutsal Ruh şöyle diyor: ‹Yahudiler, bu kuşağın sahibini Yeruşalimde böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler.› ››

Деяния 21:11 Ukrainian: NT
І, прийшовши до нас, і взявши пояс Павла, звязавши руки свої і ноги, рече: Так глаголе Дух сьвятий: Чоловіка, чий се пояс, оттак звяжуть у Єрусалимі Жиди, і видадуть у руки поганам.

Acts 21:11 Uma New Testament
Karata-na Agabus toe, na'ala' -mi salepe' -na Paulus, nahoo' -ki witi' -na pai' pale-na moto, pai' na'uli': "Toi-mi lolita Inoha' Tomoroli': Pue' salepe' toii mpai' rahoko' to Yahudi hi Yerusalem, rahoo' hewa toi-e, pai' -i ratonu-raka topoparenta to bela-ra to Yahudi."

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 21:11 Vietnamese (1934)
Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói chơn tay mình, mà nói rằng: nầy là lời Ðức Thánh-Linh phán: Tại thành Giê-ru-sa-lem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng nầy như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo.

Acts 21:10
Top of Page
Top of Page