2 Thessalonians 1:11
New International Version
With this in mind, we constantly pray for you, that our God may make you worthy of his calling, and that by his power he may bring to fruition your every desire for goodness and your every deed prompted by faith.

New Living Translation
So we keep on praying for you, asking our God to enable you to live a life worthy of his call. May he give you the power to accomplish all the good things your faith prompts you to do.

English Standard Version
To this end we always pray for you, that our God may make you worthy of his calling and may fulfill every resolve for good and every work of faith by his power,

Berean Study Bible
To this end, we always pray for you, that our God will count you worthy of His calling, and that He will powerfully fulfill your every good desire and work of faith,

New American Standard Bible
To this end also we pray for you always, that our God will count you worthy of your calling, and fulfill every desire for goodness and the work of faith with power,

King James Bible
Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfil all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power:

Holman Christian Standard Bible
And in view of this, we always pray for you that our God will consider you worthy of His calling, and will, by His power, fulfill every desire for goodness and the work of faith,

International Standard Version
With this in mind, we always pray for you, asking that our God might make you worthy of his calling and that through his power he might help you accomplish every good desire and faithful action.

NET Bible
And in this regard we pray for you always, that our God will make you worthy of his calling and fulfill by his power your every desire for goodness and every work of faith,

Aramaic Bible in Plain English
Because of this we always pray for you that God would make you worthy of your calling, and all the pleasure of goodness and the works of faith in power would fill you entirely,

GOD'S WORD® Translation
With this in mind, we always pray that our God will make you worthy of his call. We also pray that through [his] power he will help you accomplish every good desire and help you do everything your faith produces.

Jubilee Bible 2000
Therefore in this manner we pray always for you that our God would count you worthy of his calling and fill each will with goodness and the work of faith with power

King James 2000 Bible
Therefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power:

American King James Version
Why also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power:

American Standard Version
To which end we also pray always for you, that our God may count you worthy of your calling, and fulfil every desire of goodness and every work of faith, with power;

Douay-Rheims Bible
Wherefore also we pray always for you; that our God would make you worthy of his vocation, and fulfill all the good pleasure of his goodness and the work of faith in power;

Darby Bible Translation
To which end we also pray always for you, that our God may count you worthy of the calling, and fulfil all [the] good pleasure of [his] goodness and [the] work of faith with power,

English Revised Version
To which end we also pray always for you, that our God may count you worthy of your calling, and fulfill every desire of goodness and every work of faith, with power;

Webster's Bible Translation
Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power:

Weymouth New Testament
It is with this view also that we continually pray to our God for you, asking that He will count you worthy of His call, and by His mighty power fully gratify your every desire for what is truly good and make your work of faith complete;

World English Bible
To this end we also pray always for you, that our God may count you worthy of your calling, and fulfill every desire of goodness and work of faith, with power;

Young's Literal Translation
for which also we do pray always for you, that our God may count you worthy of the calling, and may fulfil all the good pleasure of goodness, and the work of the faith in power,

2 Thessalonisense 1:11 Afrikaans PWL
As gevolg hiervan bid ons ook elke keer vir julle dat God julle waardig mag ag aan julle roeping en dat Hy julle volledig maak in die plesier van goedheid en die dade van vertroue in wonderwerkende krag

2 Thesalonikasve 1:11 Albanian
Edhe për këtë ne vazhdimisht po lutemi për ju, që Perëndia ynë t'ju bëjë të denjë për këtë thirrje dhe të përmbushë me fuqinë çdo qëllim të mirë dhe veprën e besimit,

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ 1:11 Arabic: Smith & Van Dyke
الامر الذي لاجله نصلّي ايضا كل حين من جهتكم ان يؤهلكم الهنا للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الايمان بقوة

2 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 1:11 Armenian (Western): NT
Հետեւաբար ամէն ատեն կ՚աղօթենք ձեզի համար, որ մեր Աստուածը արժանացնէ ձեզ ձեր կոչումին, եւ զօրութեամբ իրագործէ իր բարութեան ամբողջ բարեհաճութիւնն ու հաւատքին գործը.

2 Thessaloniceanoetara. 1:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Causa hunegatic-ere othoitz eguiten dugu bethiere çuengatic, çuec vocationearen digne gure Iaincoac eguin çaitzatençat, eta compli deçan bere ontassunaren placer on gucia, eta fedearen obrá botheretsuqui:

De Tessyloninger B 1:11 Bavarian
Drum bett myr aau allzeit für enk, däß ünser Got enk für dös würdig macht, zo wasß berueffen seitß, und däß yr enkern Willn zo n Guetn und dös gantze Glaaubnswerch durch sein Macht vollenddt.

2 Солунци 1:11 Bulgarian
Затова и винаги се молим за вас, дано нашия Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенствува мощно [във вас] всяко добро желание и [всяко] дело на вярата;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
為此,我們也常常為你們禱告:願我們的神把你們看為配得他的召喚,並且以他的大能成全你們一切美好的心願和一切信仰的行為,

中文标准译本 (CSB Simplified)
为此,我们也常常为你们祷告:愿我们的神把你们看为配得他的召唤,并且以他的大能成全你们一切美好的心愿和一切信仰的行为,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因此,我們常為你們禱告,願我們的神看你們配得過所蒙的召,又用大能成就你們一切所羨慕的良善和一切因信心所做的工夫,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因此,我们常为你们祷告,愿我们的神看你们配得过所蒙的召,又用大能成就你们一切所羡慕的良善和一切因信心所做的工夫,

帖 撒 羅 尼 迦 後 書 1:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 此 , 我 們 常 為 你 們 禱 告 , 願 我 們 的 神 看 你 們 配 得 過 所 蒙 的 召 , 又 用 大 能 成 就 你 們 一 切 所 羨 慕 的 良 善 和 一 切 因 信 心 所 做 的 工 夫 ;

帖 撒 羅 尼 迦 後 書 1:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 此 , 我 们 常 为 你 们 祷 告 , 愿 我 们 的 神 看 你 们 配 得 过 所 蒙 的 召 , 又 用 大 能 成 就 你 们 一 切 所 羡 慕 的 良 善 和 一 切 因 信 心 所 做 的 工 夫 ;

Druga poslanica Solunjanima 1:11 Croatian Bible
Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere

Druhá Tesalonickým 1:11 Czech BKR
Pročež i modlíme se vždycky za vás, aby vás hodné učiniti ráčil povolání toho Bůh náš a vyplnil všecku dobře libou vůli dobrotivosti své, i skutek víry mocně,

2 Tessalonikerne 1:11 Danish
Derfor bede vi ogsaa altid for eder, at vor Gud vil agte eder Kaldelsen værdige og med Kraft fuldkomme al Lyst til det gode og Troens Gerning,

2 Thessalonicenzen 1:11 Dutch Staten Vertaling
Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, en vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs met kracht.

Nestle Greek New Testament 1904
Εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει,

Westcott and Hort 1881
Εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει,

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ θεὸς ἡμῶν, καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει·

Greek Orthodox Church 1904
εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει,

Tischendorf 8th Edition
εἰς ὅς καί προσεύχομαι πάντοτε περί ὑμεῖς ἵνα ὑμεῖς ἀξιόω ὁ κλῆσις ὁ θεός ἡμᾶς καί πληρόω πᾶς εὐδοκία ἀγαθωσύνη καί ἔργον πίστις ἐν δύναμις

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει·

Stephanus Textus Receptus 1550
εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εις ο και προσευχομεθα παντοτε περι υμων ινα υμας αξιωση της κλησεως ο θεος ημων και πληρωση πασαν ευδοκιαν αγαθωσυνης και εργον πιστεως εν δυναμει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εις ο και προσευχομεθα παντοτε περι υμων ινα υμας αξιωση της κλησεως ο θεος ημων και πληρωση πασαν ευδοκιαν αγαθωσυνης και εργον πιστεως εν δυναμει

Stephanus Textus Receptus 1550
εις ο και προσευχομεθα παντοτε περι υμων ινα υμας αξιωση της κλησεως ο θεος ημων και πληρωση πασαν ευδοκιαν αγαθωσυνης και εργον πιστεως εν δυναμει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εις ο και προσευχομεθα παντοτε περι υμων, ινα υμας αξιωση της κλησεως ο Θεος ημων, και πληρωση πασαν ευδοκιαν αγαθωσυνης και εργον πιστεως εν δυναμει·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εις ο και προσευχομεθα παντοτε περι υμων ινα υμας αξιωση της κλησεως ο θεος ημων και πληρωση πασαν ευδοκιαν αγαθωσυνης και εργον πιστεως εν δυναμει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εις ο και προσευχομεθα παντοτε περι υμων ινα υμας αξιωση της κλησεως ο θεος ημων και πληρωση πασαν ευδοκιαν αγαθωσυνης και εργον πιστεως εν δυναμει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Eis ho kai proseuchometha pantote peri hymōn, hina hymas axiōsē tēs klēseōs ho Theos hēmōn kai plērōsē pasan eudokian agathōsynēs kai ergon pisteōs en dynamei,

Eis ho kai proseuchometha pantote peri hymon, hina hymas axiose tes kleseos ho Theos hemon kai plerose pasan eudokian agathosynes kai ergon pisteos en dynamei,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Eis ho kai proseuchometha pantote peri hymōn, hina hymas axiōsē tēs klēseōs ho theos hēmōn kai plērōsē pasan eudokian agathōsynēs kai ergon pisteōs en dynamei,

Eis ho kai proseuchometha pantote peri hymon, hina hymas axiose tes kleseos ho theos hemon kai plerose pasan eudokian agathosynes kai ergon pisteos en dynamei,

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 1:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
eis o kai proseuchometha pantote peri umōn ina umas axiōsē tēs klēseōs o theos ēmōn kai plērōsē pasan eudokian agathōsunēs kai ergon pisteōs en dunamei

eis o kai proseuchometha pantote peri umOn ina umas axiOsE tEs klEseOs o theos EmOn kai plErOsE pasan eudokian agathOsunEs kai ergon pisteOs en dunamei

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 1:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
eis o kai proseuchometha pantote peri umōn ina umas axiōsē tēs klēseōs o theos ēmōn kai plērōsē pasan eudokian agathōsunēs kai ergon pisteōs en dunamei

eis o kai proseuchometha pantote peri umOn ina umas axiOsE tEs klEseOs o theos EmOn kai plErOsE pasan eudokian agathOsunEs kai ergon pisteOs en dunamei

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 1:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
eis o kai proseuchometha pantote peri umōn ina umas axiōsē tēs klēseōs o theos ēmōn kai plērōsē pasan eudokian agathōsunēs kai ergon pisteōs en dunamei

eis o kai proseuchometha pantote peri umOn ina umas axiOsE tEs klEseOs o theos EmOn kai plErOsE pasan eudokian agathOsunEs kai ergon pisteOs en dunamei

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 1:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
eis o kai proseuchometha pantote peri umōn ina umas axiōsē tēs klēseōs o theos ēmōn kai plērōsē pasan eudokian agathōsunēs kai ergon pisteōs en dunamei

eis o kai proseuchometha pantote peri umOn ina umas axiOsE tEs klEseOs o theos EmOn kai plErOsE pasan eudokian agathOsunEs kai ergon pisteOs en dunamei

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 1:11 Westcott/Hort - Transliterated
eis o kai proseuchometha pantote peri umōn ina umas axiōsē tēs klēseōs o theos ēmōn kai plērōsē pasan eudokian agathōsunēs kai ergon pisteōs en dunamei

eis o kai proseuchometha pantote peri umOn ina umas axiOsE tEs klEseOs o theos EmOn kai plErOsE pasan eudokian agathOsunEs kai ergon pisteOs en dunamei

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 1:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
eis o kai proseuchometha pantote peri umōn ina umas axiōsē tēs klēseōs o theos ēmōn kai plērōsē pasan eudokian agathōsunēs kai ergon pisteōs en dunamei

eis o kai proseuchometha pantote peri umOn ina umas axiOsE tEs klEseOs o theos EmOn kai plErOsE pasan eudokian agathOsunEs kai ergon pisteOs en dunamei

2 Tesszalonika 1:11 Hungarian: Karoli
Mivégbõl imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörûséggel, és a hitnek hathatós munkálásával.

Al la tesalonikanoj 2 1:11 Esperanto
Por tiu celo ni ankaux konstante pregxas por vi, ke nia Dio vin trovu indaj je la voko, kaj kun potenco plenumu cxiun bonvolon de boneco kaj cxiun laboron de fido;

Toinen kirje tessalonikalaisille 1:11 Finnish: Bible (1776)
Ja sentähden me myös aina rukoilemme teidän edestänne, että meidän Jumalamme teitä otolliseksi tekis siihen kutsumiseen, ja täyttäis kaiken hyvyyden suosion ja uskon vaikutuksen, voimassa:

2 Thessaloniciens 1:11 French: Darby
C'est pour cela que nous prions aussi toujours pour vous, que notre Dieu vous juge dignes de l'appel, et qu'il accomplisse tout le bon plaisir de sa bonte et l'oeuvre de la foi en puissance,

2 Thessaloniciens 1:11 French: Louis Segond (1910)
C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi,

2 Thessaloniciens 1:11 French: Martin (1744)
C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, que notre Dieu vous rende dignes de [sa] vocation, et qu'il accomplisse puissamment [en vous] tout le bon plaisir de sa bonté, et l'œuvre de la foi.

2 Thessalonicher 1:11 German: Modernized
Und derhalben beten wir auch allezeit für euch, daß unser Gott euch würdig mache der Berufung und erfülle alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in der Kraft,

2 Thessalonicher 1:11 German: Luther (1912)
Und derhalben beten wir auch allezeit für euch, daß unser Gott euch würdig mache zur Berufung und erfülle alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in der Kraft,

2 Thessalonicher 1:11 German: Textbibel (1899)
Dazu beten wir auch allezeit für euch, damit euch unser Gott der Berufung wert mache, und voll auswirke die Freude an allem Guten und das Werk des Glaubens in Kraft;

2 Tessalonicesi 1:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed è a quel fine che preghiamo anche del continuo per voi affinché l’Iddio nostro vi reputi degni di una tal vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l’opera della vostra fede,

2 Tessalonicesi 1:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Per la qual cosa ancora noi preghiamo del continuo per voi, che l’Iddio nostro vi faccia degni di questa vocazione, e compia tutto il beneplacito della sua bontà, e l’opera della fede, con potenza.

2 TES 1:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itulah kami senantiasa mendoakan kamu, supaya Tuhan kita menghisabkan kamu berlayak dengan keadaan kamu dipanggil itu, dan dengan kuasanya menyempurnakan segala kehendakmu kepada yang baik dan pekerjaan imanmu,

2 Thessalonians 1:11 Kabyle: NT
?ef ayagi i ndeɛɛu ɣer Sidi Ṛebbi fell-awen am iḍ am ass, iwakken a kkun-yerr d wid yuklalen tudert i ɣer wen-d-issawel. Nessutur-as daɣen a wen-d-ifk tazmert, iwakken aț-țxedmem ayen akken tessaramem n wayen yelhan, yerna ad ibarek lecɣal txeddmem deg webrid n Sidna Ɛisa.

데살로니가후서 1:11 Korean
이러므로 우리도 항상 너희를 위하여 기도함은 우리 하나님이 너희를 그 부르심에 합당한 자로 여기시고 모든 선을 기뻐함과 믿 음의 역사를 능력으로 이루게 하시고

II Thessalonicenses 1:11 Latin: Vulgata Clementina
In quo etiam oramus semper pro vobis : ut dignetur vos vocatione sua Deus noster, et impleat omnem voluntatem bonitatis, et opus fidei in virtute,

Tesaloniķiešiem 2 1:11 Latvian New Testament
Tāpēc mēs arī vienmēr aizlūdzam par jums, lai mūsu Dievs atzītu jūs sava aicinājuma cienīgus un lai piepildītu katru cenšanos pēc laba un ticības darbu spēkā,

Antrasis laiðkas tesalonikieèiams 1:11 Lithuanian
Todėl mes nuolat meldžiamės už jus, kad mūsų Dievas padarytų jus vertus šio pašaukimo ir parodytų visą savo gerumą ir palankumą bei galingus tikėjimo darbus,

2 Thessalonians 1:11 Maori
Koia nei matou ka inoi tonu nei mo koutou, kia meinga koutou e to tatou Atua he tau mo tenei karangatanga, kia whakaotia ano hoki e ia i runga i te kaha nga mea katoa i ahuareka ai tona pai, me te mahi ano hoki o te whakapono,

2 Tessalonikerne 1:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor beder vi og alltid for eder at vår Gud må akte eder verdige for sitt kall og mektig fylle eder med all lyst til det gode og virksomhet i troen,

2 Tesalonicenses 1:11 Spanish: La Biblia de las Américas
Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe, con poder,

2 Tesalonicenses 1:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere (los haga) dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder,

2 Tesalonicenses 1:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de este llamamiento, y cumpla todo buen deseo de su bondad, y la obra de fe con poder,

2 Tesalonicenses 1:11 Spanish: Reina Valera 1909
Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación, e hincha de bondad todo buen intento, y toda obra de fe con potencia,

2 Tesalonicenses 1:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamado, y llene de bondad a cada voluntad, y a toda obra de fe con potencia,

2 Tessalonicenses 1:11 Bíblia King James Atualizada Português
Conscientes desse fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos da vossa convocação e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé.

2 Tessalonicenses 1:11 Portugese Bible
Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo desejo de bondade e toda obra de fé.   

2 Tesaloniceni 1:11 Romanian: Cornilescu
De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate, şi orice lucrare izvorîtă din credinţă,

2-е Фессалоникийцам 1:11 Russian: Synodal Translation (1876)
Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе,

2-е Фессалоникийцам 1:11 Russian koi8r
Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе,

2 Thessalonians 1:11 Shuar New Testament
Nu tuma asamtai ii Yusrin atumin tuke ßujtajrume. Yus atumin achirmakuitrume. Nuinkia Yuska Atumφ Enentßin takas Nii wakera nujai mΘtek awajtamsati, taji. Yus umirka asarum pΘnker wekasataj tusarum wakerarme. T·rarum Yus Enentßimtusrum pΘnker T·ratin wakerarme. Tura wakerarmena nu umiktin Yuska ni kakarmarijiai Yßintφ, tu ßujtaji.

2 Thessalonikerbreve 1:11 Swedish (1917)
Fördenskull bedja vi ock alltid för eder, att vår Gud må akta eder värdiga sin kallelse, och att han må med kraft fullborda i eder allt vad en god vilja kan åstunda, och vad tro kan verka,

2 Wathesalonike 1:11 Swahili NT
Ndiyo maana tunawaombeeni daima. Tunamwomba Mungu wetu awawezeshe muyastahili maisha aliyowaitia myaishi. Tunamwomba, kwa uwezo wake, atimize nia yenu ya kutenda mema na kukamilisha kazi yenu ya imani.

2 Mga Taga-Tesalonica 1:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo, upang kayo'y ariing karapatdapat ng ating Dios sa pagkatawag sa inyo, at ganaping may kapangyarihan ang bawa't nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya;

Širawt ta n sanatat iktab Bulǝs i Kǝl-Tesalonik 1:11 Tawallamat Tamajaq NT
Adi a fǝl dawan-nǝtansay Ǝmǝli-nana faw a kawan-issǝharan ǝd tarrayt ta daq-qawan iga. Nǝgammay daɣ-as ad assandu ǝs tarna-net deranan-nawan kul win olaɣnen, agu deɣ ǝzǝgzan-nawan arat tǝha tǝnfa.

2 เธสะโลนิกา 1:11 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้นเราจึงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเสมอ ว่าพระเจ้าของเราจะทรงถือว่าท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การที่พระองค์ได้ทรงเรียกนั้น และทรงบันดาลด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ความประสงค์ดีทุกประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จ

2 Selanikiler 1:11 Turkish
İşte bu nedenle Tanrımız sizi çağrısına layık görsün, iyiliğe yönelik her dileğinizi, imana dayanan her uğraşınızı kendi gücüyle sonuçlandırsın diye sizin için her zaman dua ediyoruz.

2 Солунци 1:11 Ukrainian: NT
Того й молимо ся всякого часу за вас, щоб сподобив вас поклику Бог ваш, і сповнив усяке благоводеннє благости і діло віри в силї,

2 Thessalonians 1:11 Uma New Testament
Toe-mi pai' kiposampayai oa' -koi ompi'. Hi posampaya-kai toe ki'uli' hewa toi: "O Alata'ala Tuama-kai! Kiperapi' bona to Tesalonika toera nupajadi' to masipato' rahanga' topetuku' -nu, apa' lawi' nupelihi-ramo jadi' topetuku' -nu. Kiperapi' bona hante baraka' -nu nupadupa' hawe'ea patuju-ra doko' mpobabehi to lompe', pai' nuposipolea hawe'ea pobago-ra to rapobago sabana pepangala' -ra hi Pue' Yesus." Toe-mi sampaya-kai mposampayai-koi ompi'.

2 Teâ-sa-loâ-ni-ca 1:11 Vietnamese (1934)
Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Ðức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhơn Ngài và công việc của đức tin;

2 Thessalonians 1:10
Top of Page
Top of Page