1 Peter 4:11
New International Version
If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power for ever and ever. Amen.

New Living Translation
Do you have the gift of speaking? Then speak as though God himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to him forever and ever! Amen.

English Standard Version
whoever speaks, as one who speaks oracles of God; whoever serves, as one who serves by the strength that God supplies—in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong glory and dominion forever and ever. Amen.

Berean Study Bible
If anyone speaks, he should speak as one conveying the words of God. If anyone serves, he should serve with the strength God provides, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom be the glory and the power forever and ever. Amen.

New American Standard Bible
Whoever speaks, is to do so as one who is speaking the utterances of God; whoever serves is to do so as one who is serving by the strength which God supplies; so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen.

King James Bible
If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.

Holman Christian Standard Bible
If anyone speaks, it should be as one who speaks God's words; if anyone serves, it should be from the strength God provides, so that God may be glorified through Jesus Christ in everything. To Him belong the glory and the power forever and ever. Amen.

International Standard Version
Whoever speaks must speak God's words. Whoever serves must serve with the strength that God supplies, so that in every way God may be glorified through Jesus, the Messiah. Glory and power belong to him forever and ever! Amen.

NET Bible
Whoever speaks, let it be with God's words. Whoever serves, do so with the strength that God supplies, so that in everything God will be glorified through Jesus Christ. To him belong the glory and the power forever and ever. Amen.

Aramaic Bible in Plain English
Everyone who speaks, let him speak according to the word of God, and everyone who ministers, according to what power God gives to him, that God may be glorified in all that you do, by Yeshua The Messiah, whose glory and honor is truly to the eternity of eternities.

GOD'S WORD® Translation
Whoever speaks must speak God's words. Whoever serves must serve with the strength God supplies so that in every way God receives glory through Jesus Christ. Glory and power belong to Jesus Christ forever and ever! Amen.

Jubilee Bible 2000
If anyone speaks, let him speak as the oracles of God; if anyone ministers, let them do it according to the virtue which God gives, that God in all things may be glorified through Jesus, the Christ, unto whom is glory and dominion for ever and ever. Amen.

King James 2000 Bible
If any man speaks, let him speak as the oracles of God; if any man ministers, let him do it as of the ability which God gives: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen.

American King James Version
If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God gives: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.

American Standard Version
if any man speaketh,'speaking as it were oracles of God; is any man ministereth, ministering as of the strength which God supplieth: that in all things God may be glorified through Jesus Christ, whose is the glory and the dominion for ever and ever. Amen.

Douay-Rheims Bible
If any man speak, let him speak, as the words of God. If any man minister, let him do it, as of the power, which God administereth: that in all things God may be honoured through Jesus Christ: to whom is glory and empire for ever and ever. Amen.

Darby Bible Translation
If any one speak -- as oracles of God; if any one minister -- as of strength which God supplies; that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom is the glory and the might for the ages of ages. Amen.

English Revised Version
if any man speaketh, speaking as it were oracles of God; if any man ministereth, ministering as of the strength which God supplieth: that in all things God may be glorified through Jesus Christ, whose is the glory and the dominion for ever and ever. Amen.

Webster's Bible Translation
If any man speaketh let him speak as the oracles of God; if any man ministereth let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ; to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.

Weymouth New Testament
If any one preaches, let it be as uttering God's truth; if any one renders a service to others, let it be in the strength which God supplies; so that in everything glory may be given to God in the name of Jesus Christ, to whom belong the glory and the might to the Ages of the Ages. Amen.

World English Bible
If anyone speaks, let it be as it were the very words of God. If anyone serves, let it be as of the strength which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen.

Young's Literal Translation
if any one doth speak -- 'as oracles of God;' if any one doth minister -- 'as of the ability which God doth supply;' that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom is the glory and the power -- to the ages of the ages. Amen.

1 Petrus 4:11 Afrikaans PWL
As iemand praat, laat dit wees volgens die woorde van God; as iemand dien, laat dit wees vanuit die krag wat God hom gee sodat God in alles wat julle doen geëer, geloof en aanbid kan word deur Yeshua, Die Gesalfde Een, aan Wie die eer, lof, grootheid en krag toekom vir ’n tydlose ewigheid. Dit is waar.

1 Pjetrit 4:11 Albanian
Nëse dikush flet, le ta bëjë si të shpa-llë orakullit të Perëndisë; kush bën një shërbim, le të bëjë në forcën që i jep Perëndia, që në gjithçka të përlëvdohet Perëndia nëpërmjet Jezu Krishtit, të cilit i takon lavdia dhe pushteti për shekuj të shekujve. Amen.

ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 4:11 Arabic: Smith & Van Dyke
ان كان يتكلم احد فكاقوال الله. وان كان يخدم احد فكانه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان الى ابد الآبدين. آمين

1 ՊԵՏՐՈՍ 4:11 Armenian (Western): NT
Եթէ մէկը խօսի, թող խօսի Աստուծոյ պատգամներուն պէս. եթէ մէկը սպասարկէ, թող սպասարկէ Աստուծոյ հայթայթած ոյժին համեմատ. որպէսզի ամէն բանի մէջ Աստուած փառաւորուի Յիսուս Քրիստոսի միջոցով, որուն կը պատկանին փառքն ու զօրութիւնը դարէ դար՝՝: Ամէն:

1 S. Pierrisec. 4:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baldin norbeit minço bada, minça bedi Iaincoaren hitzéz beçala: baldin norbeit administratzen ari bada, administra beça Iaincoac administratzen duen puissançaren araura: gauça gucietan glorifica dadinçat Iaincoa Iesus Christez, ceini gloria eta indar secula seculacotz. Amen.

Dyr Peeters A 4:11 Bavarian
Wer prödigt, sollt s yso tuen, däß durch iem dyr Herrgot spricht; dient yr in dyr Gmain, sollt yr s mit dyr Kraft tuen, wo dyr Herrgot ainn verleiht. Yso werd in alln dyr Herrgot verherrlicht durch n Iesenn Kristn. Sein ist d Macht und Herrlichkeit in alle Eebigkeit, amönn!

1 Петрово 4:11 Bulgarian
Ако говори някой, [нека говори] като [такъв, който прогласява] Божии словеса; ако служи някой, [нека служи], като [такъв, който действува] със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, Комуто е славата и господството до вечни векове. Амин.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如果有人講說,要照著神的話語講說;如果有人服事,要照著神所賜的力量服事,好讓神在一切事上藉著耶穌基督得榮耀。願榮耀和權能都歸於他,直到永永遠遠!阿們。

中文标准译本 (CSB Simplified)
如果有人讲说,要照着神的话语讲说;如果有人服事,要照着神所赐的力量服事,好让神在一切事上藉着耶稣基督得荣耀。愿荣耀和权能都归于他,直到永永远远!阿们。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
若有講道的,要按著神的聖言講;若有服侍人的,要按著神所賜的力量服侍,叫神在凡事上因耶穌基督得榮耀——原來榮耀、權能都是他的,直到永永遠遠!阿們。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
若有讲道的,要按着神的圣言讲;若有服侍人的,要按着神所赐的力量服侍,叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀——原来荣耀、权能都是他的,直到永永远远!阿门。

彼 得 前 書 4:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
若 有 講 道 的 , 要 按 著 神 的 聖 言 講 ; 若 有 服 事 人 的 , 要 按 著 神 所 賜 的 力 量 服 事 , 叫 神 在 凡 事 上 因 耶 穌 基 督 得 榮 耀 。 原 來 榮 耀 、 權 能 都 是 他 的 , 直 到 永 永 遠 遠 。 阿 們 !

彼 得 前 書 4:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
若 有 讲 道 的 , 要 按 着 神 的 圣 言 讲 ; 若 有 服 事 人 的 , 要 按 着 神 所 赐 的 力 量 服 事 , 叫 神 在 凡 事 上 因 耶 稣 基 督 得 荣 耀 。 原 来 荣 耀 、 权 能 都 是 他 的 , 直 到 永 永 远 远 。 阿 们 !

Prva Petrova poslanica 4:11 Croatian Bible
Govori li tko? Neka govori kao riječi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vijekova! Amen.

První Petrův 4:11 Czech BKR
Mluví-li kdo, mluviž jako řeči Boží; jestliže kdo přisluhuje, činiž to jakožto z moci, kteréž jemu uděluje Bůh, aby ve všem slaven byl Bůh skrze Jezukrista, kterémuž jest sláva a císařství na věky věků. Amen.

1 Peter 4:11 Danish
Taler nogen, han tale som Guds Ord; har nogen en Tjeneste, han tjene, efter som Gud forlener ham Styrke dertil, for at Gud maa æres i alle Ting ved Jesus Kristus, hvem Herligheden og Magten tilhører i Evighedernes Evigheder! Amen.

1 Petrus 4:11 Dutch Staten Vertaling
Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen.

Nestle Greek New Testament 1904
εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια Θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ Θεός· ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ Θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Westcott and Hort 1881
εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ θεός· ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ θεός· ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

RP Byzantine Majority Text 2005
εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ὡς χορηγεῖ ὁ θεός· ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ θεὸς διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ, ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Greek Orthodox Church 1904
εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια Θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος, ὡς χορηγεῖ ὁ Θεός· ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζηται ὁ Θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Tischendorf 8th Edition
εἰ τὶς λαλέω ὡς λόγιον θεός εἰ τὶς διακονέω ὡς ἐκ ἰσχύς ὅς χορηγέω ὁ θεός ἵνα ἐν πᾶς δοξάζω ὁ θεός διά Ἰησοῦς Χριστός ὅς εἰμί ὁ δόξα καί ὁ κράτος εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών ἀμήν

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια Θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ Θεός· ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζηται ὁ Θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Stephanus Textus Receptus 1550
εἴ τις λαλεῖ ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ ὡς ἐξ ἰσχύος ἡς χορηγεῖ ὁ θεός ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ει τις λαλει ως λογια θεου ει τις διακονει ως εξ ισχυος ης χορηγει ο θεος ινα εν πασιν δοξαζηται ο θεος δια ιησου χριστου ω εστιν η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ει τις λαλει ως λογια θεου ει τις διακονει ως εξ ισχυος ης χορηγει ο θεος ινα εν πασιν δοξαζηται ο θεος δια ιησου χριστου ω εστιν η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην

Stephanus Textus Receptus 1550
ει τις λαλει ως λογια θεου ει τις διακονει ως εξ ισχυος ης χορηγει ο θεος ινα εν πασιν δοξαζηται ο θεος δια ιησου χριστου ω εστιν η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ει τις λαλει, ως λογια Θεου· ει τις διακονει, ως εξ ισχυος ης χορηγει ο Θεος· ινα εν πασι δοξαζηται ο Θεος δια Ιησου Χριστου, ω εστιν η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων· αμην.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ει τις λαλει ως λογια θεου ει τις διακονει ως εξ ισχυος ως χορηγει ο θεος ινα εν πασιν δοξαζηται ο θεος δια ιησου χριστου ω εστιν η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ει τις λαλει ως λογια θεου ει τις διακονει ως εξ ισχυος ης χορηγει ο θεος ινα εν πασιν δοξαζηται ο θεος δια ιησου χριστου ω εστιν η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ei tis lalei, hōs logia Theou; ei tis diakonei, hōs ex ischyos hēs chorēgei ho Theos; hina en pasin doxazētai ho Theos dia Iēsou Christou, hō estin hē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn; amēn.

ei tis lalei, hos logia Theou; ei tis diakonei, hos ex ischyos hes choregei ho Theos; hina en pasin doxazetai ho Theos dia Iesou Christou, ho estin he doxa kai to kratos eis tous aionas ton aionon; amen.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ei tis lalei, hōs logia theou; ei tis diakonei, hōs ex ischyos hēs chorēgei ho theos; hina en pasin doxazētai ho theos dia Iēsou Christou, hō estin hē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn; amēn.

ei tis lalei, hos logia theou; ei tis diakonei, hos ex ischyos hes choregei ho theos; hina en pasin doxazetai ho theos dia Iesou Christou, ho estin he doxa kai to kratos eis tous aionas ton aionon; amen.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ei tis lalei ōs logia theou ei tis diakonei ōs ex ischuos ēs chorēgei o theos ina en pasin doxazētai o theos dia iēsou christou ō estin ē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

ei tis lalei Os logia theou ei tis diakonei Os ex ischuos Es chorEgei o theos ina en pasin doxazEtai o theos dia iEsou christou O estin E doxa kai to kratos eis tous aiOnas tOn aiOnOn amEn

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ei tis lalei ōs logia theou ei tis diakonei ōs ex ischuos ōs chorēgei o theos ina en pasin doxazētai o theos dia iēsou christou ō estin ē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

ei tis lalei Os logia theou ei tis diakonei Os ex ischuos Os chorEgei o theos ina en pasin doxazEtai o theos dia iEsou christou O estin E doxa kai to kratos eis tous aiOnas tOn aiOnOn amEn

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ei tis lalei ōs logia theou ei tis diakonei ōs ex ischuos ēs chorēgei o theos ina en pasin doxazētai o theos dia iēsou christou ō estin ē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

ei tis lalei Os logia theou ei tis diakonei Os ex ischuos Es chorEgei o theos ina en pasin doxazEtai o theos dia iEsou christou O estin E doxa kai to kratos eis tous aiOnas tOn aiOnOn amEn

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ei tis lalei ōs logia theou ei tis diakonei ōs ex ischuos ēs chorēgei o theos ina en pasin doxazētai o theos dia iēsou christou ō estin ē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

ei tis lalei Os logia theou ei tis diakonei Os ex ischuos Es chorEgei o theos ina en pasin doxazEtai o theos dia iEsou christou O estin E doxa kai to kratos eis tous aiOnas tOn aiOnOn amEn

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:11 Westcott/Hort - Transliterated
ei tis lalei ōs logia theou ei tis diakonei ōs ex ischuos ēs chorēgei o theos ina en pasin doxazētai o theos dia iēsou christou ō estin ē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

ei tis lalei Os logia theou ei tis diakonei Os ex ischuos Es chorEgei o theos ina en pasin doxazEtai o theos dia iEsou christou O estin E doxa kai to kratos eis tous aiOnas tOn aiOnOn amEn

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ei tis lalei ōs logia theou ei tis diakonei ōs ex ischuos ēs chorēgei o theos ina en pasin doxazētai o theos dia iēsou christou ō estin ē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

ei tis lalei Os logia theou ei tis diakonei Os ex ischuos Es chorEgei o theos ina en pasin doxazEtai o theos dia iEsou christou O estin E doxa kai to kratos eis tous aiOnas tOn aiOnOn amEn

1 Péter 4:11 Hungarian: Karoli
Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit [szólja:] ha valaki szolgál, mintegy azzal az erõvel [szolgáljon,] a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsõíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsõség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.

De Petro 1 4:11 Esperanto
se iu parolas, li parolu kvazaux orakolojn de Dio; se iu administras, li administru kvazaux el la forto, kiun Dio provizas; por ke en cxio Dio estu glorata per Jesuo Kristo, kies estas la gloro kaj la potenco por cxiam kaj eterne. Amen.

Toinen Pietarin kirje 4:11 Finnish: Bible (1776)
Jos joku puhuu, hän puhukaan niinkuin Jumalan sanoja: jos jollakin on joku virka, hän tehkään niinkuin siitä voimasta, jonka Jumala antaa, että Jumala kaikissa Jesuksen Kristuksen kautta kunnioitettaisiin, jolla on kunnia ja valta ijankaikkisesta ijankaikkiseen, amen!

1 Pierre 4:11 French: Darby
Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu; si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifie par Jesus Christ, à qui est la gloire et la puissance, aux siecles des siecles! Amen.

1 Pierre 4:11 French: Louis Segond (1910)
Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen!

1 Pierre 4:11 French: Martin (1744)
Si quelqu'un parle, [qu'il parle] comme [annonçant] les paroles de Dieu, si quelqu'un administre, [qu'il administre] comme par la puissance que Dieu lui en a fournie; afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, auquel appartient la gloire et la force aux siècles des siècles, Amen!

1 Petrus 4:11 German: Modernized
So jemand redet, daß er's rede als Gottes Wort; so jemand ein Amt hat, daß er's tue als aus dem Vermögen, das Gott darreichet, auf daß in allen Dingen Gott gepreiset werde durch Jesum Christum, welchem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

1 Petrus 4:11 German: Luther (1912)
so jemand redet, daß er's rede als Gottes Wort; so jemand ein Amt hat, daß er's tue als aus dem Vermögen, das Gott darreicht, auf daß in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesum Christum, welchem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

1 Petrus 4:11 German: Textbibel (1899)
Spricht einer, so sei es wie Gottes Sprüche; dient einer, so sei es wie aus der Kraft die Gott reicht, damit Gott an allen verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem zukommt Herrlichkeit und Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen.

1 Pietro 4:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
Se uno parla, lo faccia come annunziando oracoli di Dio; se uno esercita un ministerio, lo faccia come con la forza che Dio fornisce, onde in ogni cosa sia glorificato Iddio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e l’imperio nei secoli de’ secoli. Amen.

1 Pietro 4:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Se alcuno parla, parli come gli oracoli di Dio; se alcuno ministra, faccialo come per lo potere che Iddio fornisce; acciocchè in ogni cosa sia glorificato Iddio per Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e l’imperio, ne’ secoli de’ secoli. Amen.

1 PET 4:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
jikalau barang seorang berkata-kata, hendaklah perkataannya bersetuju dengan firman Allah; jikalau barang seorang melayani orang, hendaklah dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dipermuliakan di dalam segala sesuatu oleh karena Yesus Kristus; maka bagi-Nyalah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya! Amin.

1 Peter 4:11 Kabyle: NT
Win i wumi i d-yețțunefk ad ihḍeṛ, ilaq ad ihḍeṛ s imeslayen i s-d-ițțasen s ɣuṛ Sidi Ṛebbi. Akken daɣen ma yella wayeḍ ițțunefk-as-ed ad iqdec, ad iqdec ɣef wiyaḍ s tezmert i s-d-ifka Sidi Ṛebbi. Iwakken di yal ccɣel, ad ițwaḥmed Sidi Ṛebbi s yisem n Ɛisa Lmasiḥ, bab n tezmert ț-țmanegt si lǧil ɣer lǧil. Amin !

베드로전서 4:11 Korean
만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것같이 하고 누가 봉사하려면 하나님의 공급하시는 힘으로 하는 것같이 하라 이는 범사에 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁토록 있느니라 아멘

I Petri 4:11 Latin: Vulgata Clementina
Si quis loquitur, quasi sermones Dei : si quis ministrat, tamquam ex virtute, quam administrat Deus : ut in omnibus honorificetur Deus per Jesum Christum : cui est gloria et imperium in sæcula sæculorum. Amen.

Pētera 1 vēstule 4:11 Latvian New Testament
Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad tanī spēkā, ko Dievs piešķir, lai visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu, kam gods un vara mūžu mūžos. Amen.

Pirmasis Petro laiðkas 4:11 Lithuanian
Jei kas kalba, tekalba kaip Dievo žodžius; jei kas tarnauja, tegul tarnauja pagal Dievo teikiamus sugebėjimus, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų pašlovintas Dievas. Jam šlovė ir valdžia per amžių amžius! Amen.

1 Peter 4:11 Maori
Ki te korero tetahi, kia rite tana ki ta nga kupu a te Atua; ki te minita tetahi, kia rite tana ki to te kaha e homai ana e te Atua: kia whai kororia ai te Atua i nga mea katoa i roto i a Ihu Karaiti; kei a ia te kororia me te mana ake ake. Amin e.

1 Peters 4:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

1 Pedro 4:11 Spanish: La Biblia de las Américas
El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.

1 Pedro 4:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve (que ministra), que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.

1 Pedro 4:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da; para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén.

1 Pedro 4:11 Spanish: Reina Valera 1909
Si alguno habla, hable conforme á las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme á la virtud que Dios suministra: para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria é imperio para siempre jamás. Amén.

1 Pedro 4:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra; para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesús el Cristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén.

1 Pedro 4:11 Bíblia King James Atualizada Português
Se algum irmão prega, fale como quem comunica a Palavra de Deus; se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém! O privilégio de sofrer por Cristo

1 Pedro 4:11 Portugese Bible
Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus; se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede; para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, ma quem pertencem a glória e o domínio para todo o sempre. Amém.   

1 Petru 4:11 Romanian: Cornilescu
Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea, pe care i-o dă Dumnezeu: pentruca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

1-e Петра 4:11 Russian: Synodal Translation (1876)
Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы вовсем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.

1-e Петра 4:11 Russian koi8r
Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.

1 Peter 4:11 Shuar New Testament
Etserkatniun Yus amasuitkiuinkia ame tamena nu, Yus tana nujai mΘtek Atφ. Chφkich shuar Yßintiniaitkiumka Yus amaana N· kakarmajai T·rata. Ashφ T·ramna nu Yusa naari shiir Atφ tusam Jesukrφstu Nßarijiai T·rata. Jesukrφstun Ashφ aents shiir Enentßimtusartφ. Tura Ashφ aentsnum ni kakarmari tuke Atφ. Nuna tajai.

1 Petrusbrevet 4:11 Swedish (1917)
Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.

1 Petro 4:11 Swahili NT
Anayesema kitu, maneno yake na yawe kama maneno ya Mungu; anayetumika anapaswa kutumikia kwa nguvu anayojaliwa na Mungu, ili katika mambo yote, Mungu atukuzwe kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye utukufu na nguvu ni vyake milele na milele! Amina.

1 Pedro 4:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. Siya nawa.

Širawt ta tazzarat iktab Butros 4:11 Tawallamat Tamajaq NT
I daɣ-wan iššewalan, aget awal n as Mǝššina a t-id-izammazalan. I daɣ-wan idahhalan imidawan-net, idhǝlet-tan ǝs fǝrregat ta danaɣ-ihakku Mǝššina fǝl ad itǝwǝsǝɣmǝr Mǝššina daɣ arat kul, ǝs tarrayt ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix. Ǝnta a ilan tarna, ǝd tanaya har faw! Amin!

1 เปโตร 4:11 Thai: from KJV
ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะกล่าวสั่งสอน ก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้า ถ้าคนใดรับการปรนนิบัติ ก็ให้ปรนนิบัติตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานนั้น เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต์ การสรรเสริญและไอศวรรยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน

1 Petrus 4:11 Turkish
Konuşan, Tanrının sözlerini iletir gibi konuşsun. Başkalarına hizmet eden, Tanrının verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltilsin. Yücelik ve kudret sonsuzlara dek Mesihindir! Amin.

1 Петрово 4:11 Ukrainian: NT
Коли хто говорить, то нехай говорить як слова Божі; коли хто служить, нехай же служить по силї, котру подає Бог; щоб у всьому прославляв ся Бог через Ісуса Христа, котрому слава і держава по вічні віки. Амінь.

1 Peter 4:11 Uma New Testament
Hema to mpokeni Lolita Pue' kana mololita hewa tauna to napowiwi Alata'ala. Hema to mpotulungi doo, tulungi-ra hante karohoa to ngkai Alata'ala. Bona hi rala hawe'ea to jadi', Alata'ala rapomobohe hi rala hanga' Yesus Kristus. Hi'a-mi to mobaraka' pai' to masipato' rapomobohe hanga' -na duu' kahae-hae-na! Amin.

1 Phi-e-rô 4:11 Vietnamese (1934)
Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Ðức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Ðức Chúa Trời ban, hầu cho Ðức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Ðức Chúa Jêsus Christ; là Ðấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.

1 Peter 4:10
Top of Page
Top of Page