1 John 2:24
New International Version
As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father.

New Living Translation
So you must remain faithful to what you have been taught from the beginning. If you do, you will remain in fellowship with the Son and with the Father.

English Standard Version
Let what you heard from the beginning abide in you. If what you heard from the beginning abides in you, then you too will abide in the Son and in the Father.

Berean Study Bible
As for you, let what you have heard from the beginning remain in you. If it does, you will also remain in the Son and in the Father.

New American Standard Bible
As for you, let that abide in you which you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide in the Son and in the Father.

King James Bible
Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

Holman Christian Standard Bible
What you have heard from the beginning must remain in you. If what you have heard from the beginning remains in you, then you will remain in the Son and in the Father.

International Standard Version
What you have heard from the beginning must abide in you. If what you have heard from the beginning abides in you, you will also abide in the Son and in the Father.

NET Bible
As for you, what you have heard from the beginning must remain in you. If what you heard from the beginning remains in you, you also will remain in the Son and in the Father.

Aramaic Bible in Plain English
And anything which you have heard from the first, let remain with you, for if that which you have heard from the first remains with you, you are remaining in The Father and in The Son.

GOD'S WORD® Translation
Make sure that the message you heard from the beginning lives in you. If that message lives in you, you will also live in the Son and in the Father.

Jubilee Bible 2000
Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. For if that which ye have heard from the beginning shall abide in you, ye also shall continue to abide in the Son and in the Father.

King James 2000 Bible
Let that therefore abide in you, which you have heard from the beginning. If that which you have heard from the beginning shall remain in you, you also shall continue in the Son, and in the Father.

American King James Version
Let that therefore abide in you, which you have heard from the beginning. If that which you have heard from the beginning shall remain in you, you also shall continue in the Son, and in the Father.

American Standard Version
As for you, let that abide in you which ye heard from the beginning. If that which ye heard from the beginning abide in you, ye also shall abide in the Son, and in the Father.

Douay-Rheims Bible
As for you, let that which you have heard from the beginning, abide in you. If that abide in you, which you have heard from the beginning, you also shall abide in the Son, and in the Father.

Darby Bible Translation
As for *you* let that which ye have heard from the beginning abide in you: if what ye have heard from the beginning abides in you, *ye* also shall abide in the Son and in the Father.

English Revised Version
As for you, let that abide in you which ye heard from the beginning. If that which ye heard from the beginning abide in you, ye also shall abide in the Son, and in the Father.

Webster's Bible Translation
Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

Weymouth New Testament
As for you, let the teaching which you have received from the very beginning continue in your hearts. If that teaching does continue in your hearts, you also will continue to be in union with the Son and with the Father.

World English Bible
Therefore, as for you, let that remain in you which you heard from the beginning. If that which you heard from the beginning remains in you, you also will remain in the Son, and in the Father.

Young's Literal Translation
Ye, then, that which ye heard from the beginning, in you let it remain; if in you may remain that which from the beginning ye did hear, ye also in the Son and in the Father shall remain,

1 Johannes 2:24 Afrikaans PWL
Wat julle van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As dit wat julle van die begin af gehoor het in julle bly, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly.

1 Gjonit 2:24 Albanian
Ajo që ju, pra, dëgjuat nga fillimi le të qëndrojë në ju; në qoftë se ajo që dëgjuat nga fillimi qëndron në ju, edhe ju do të qëndroni në Birin dhe në Atin.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 2:24 Arabic: Smith & Van Dyke
اما انتم فما سمعتموه من البدء فليثبت اذا فيكم. ان ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فانتم ايضا تثبتون في الابن وفي الآب.

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 2:24 Armenian (Western): NT
Ուրեմն ի՛նչ որ լսեցիք սկիզբէն՝ թող բնակի ձեր մէջ. եթէ ձեր մէջ բնակի ի՛նչ որ սկիզբէն լսեցիք, դո՛ւք ալ պիտի բնակիք Որդիին մէջ ու Հօրը մէջ:

1 S. Ioannec. 2:24 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Beraz hatsean-danic ençun vkan duçuena çuetan hego: ecen baldin çuetan badago hatseandanic ençun vkan duçuena, çuec-ere Semea baithan eta Aita baithan egonen çarete.

Dyr Johanns A 2:24 Bavarian
Für enk giltt, däß *dös* weiter für enk zölt, was enk von Anfang an verkünddt wordn ist. Dann bleibtß aau ös in n Sun wie aau in n Vatern.

1 Йоаново 2:24 Bulgarian
А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули отначало, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你們應當使那從起初所聽到的,住在你們裡面。如果那從起初所聽到的住在你們裡面,你們就會住在子裡面,也住在父裡面。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你们应当使那从起初所听到的,住在你们里面。如果那从起初所听到的住在你们里面,你们就会住在子里面,也住在父里面。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
論到你們,務要將那從起初所聽見的常存在心裡。若將從起初所聽見的存在心裡,你們就必住在子裡面,也必住在父裡面。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
论到你们,务要将那从起初所听见的常存在心里。若将从起初所听见的存在心里,你们就必住在子里面,也必住在父里面。

約 翰 一 書 2:24 Chinese Bible: Union (Traditional)
論 到 你 們 , 務 要 將 那 從 起 初 所 聽 見 的 , 常 存 在 心 裡 。 若 將 從 起 初 所 聽 見 的 存 在 心 裡 , 你 們 就 必 住 在 子 裡 面 , 也 必 住 在 父 裡 面 。

約 翰 一 書 2:24 Chinese Bible: Union (Simplified)
论 到 你 们 , 务 要 将 那 从 起 初 所 听 见 的 , 常 存 在 心 里 。 若 将 从 起 初 所 听 见 的 存 在 心 里 , 你 们 就 必 住 在 子 里 面 , 也 必 住 在 父 里 面 。

Prva Ivanova poslanica 2:24 Croatian Bible
A vi - što čuste od početka, u vama nek ostane. Ako u vama ostane što čuste od početka, i vi ćete ostati u Sinu i Ocu.

První Janův 2:24 Czech BKR
A protož zůstaniž v vás to, což jste slýchali od počátku. Zůstane-liť v vás to, co jste slýchali od počátku, i vy také v Synu i v Otci zůstanete.

1 Johannes 2:24 Danish
Hvad I have hørt fra Begyndelsen, det blive i eder! Dersom det, som I have hørt fra Begyndelsen, bliver i eder, skulle ogsaa I blive i Sønnen og i Faderen.

1 Johannes 2:24 Dutch Staten Vertaling
Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in den Zoon en in den Vader blijven.

Nestle Greek New Testament 1904
ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ Υἱῷ καὶ ἐν τῷ Πατρὶ μενεῖτε.

Westcott and Hort 1881
Ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω· ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ' ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω· ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ' ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὑμεῖς οὖν ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. Ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε.

Greek Orthodox Church 1904
Ὑμεῖς οὖν ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε.

Tischendorf 8th Edition
ὑμεῖς ὅς ἀκούω ἀπό ἀρχή ἐν ὑμεῖς μένω ἐάν ἐν ὑμεῖς μένω ὅς ἀπό ἀρχή ἀκούω καί ὑμεῖς ἐν ὁ υἱός καί ἐν ὁ πατήρ μένω

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὑμεῖς οὐν ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς ἐν ὑμῖν μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὑμεῖς οὐν ὃ ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς ἐν ὑμῖν μενέτω ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ' ἀρχῆς ἠκούσατε καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
υμεις ο ηκουσατε απ αρχης εν υμιν μενετω εαν εν υμιν μεινη ο απ αρχης ηκουσατε και υμεις εν τω υιω και [εν] τω πατρι μενειτε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
υμεις ο ηκουσατε απ αρχης εν υμιν μενετω εαν εν υμιν μεινη ο απ αρχης ηκουσατε και υμεις εν τω υιω και εν τω πατρι μενειτε

Stephanus Textus Receptus 1550
υμεις ουν ο ηκουσατε απ αρχης εν υμιν μενετω εαν εν υμιν μεινη ο απ αρχης ηκουσατε και υμεις εν τω υιω και εν τω πατρι μενειτε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
υμεις ουν ο ηκουσατε απ αρχης εν υμιν μενετω. εαν εν υμιν μεινη ο απ αρχης ηκουσατε, και υμεις εν τω υιω και εν τω πατρι μενειτε.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
υμεις ουν ο ηκουσατε απ αρχης εν υμιν μενετω εαν εν υμιν μεινη ο απ αρχης ηκουσατε και υμεις εν τω υιω και εν τω πατρι μενειτε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
υμεις ο ηκουσατε απ αρχης εν υμιν μενετω εαν εν υμιν μεινη ο απ αρχης ηκουσατε και υμεις εν τω υιω και {VAR1: [εν] } {VAR2: εν } τω πατρι μενειτε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hymeis ho ēkousate ap’ archēs, en hymin menetō. ean en hymin meinē ho ap’ archēs ēkousate, kai hymeis en tō Huiō kai en tō Patri meneite.

hymeis ho ekousate ap’ arches, en hymin meneto. ean en hymin meine ho ap’ arches ekousate, kai hymeis en to Huio kai en to Patri meneite.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Hymeis ho ēkousate ap' archēs, en hymin menetō; ean en hymin meinē ho ap' archēs ēkousate, kai hymeis en tō huiō kai en tō patri meneite.

Hymeis ho ekousate ap' arches, en hymin meneto; ean en hymin meine ho ap' arches ekousate, kai hymeis en to huio kai en to patri meneite.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:24 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
umeis o ēkousate ap archēs en umin menetō ean en umin meinē o ap archēs ēkousate kai umeis en tō uiō kai en tō patri meneite

umeis o Ekousate ap archEs en umin menetO ean en umin meinE o ap archEs Ekousate kai umeis en tO uiO kai en tO patri meneite

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:24 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
umeis oun o ēkousate ap archēs en umin menetō ean en umin meinē o ap archēs ēkousate kai umeis en tō uiō kai en tō patri meneite

umeis oun o Ekousate ap archEs en umin menetO ean en umin meinE o ap archEs Ekousate kai umeis en tO uiO kai en tO patri meneite

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:24 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
umeis oun o ēkousate ap archēs en umin menetō ean en umin meinē o ap archēs ēkousate kai umeis en tō uiō kai en tō patri meneite

umeis oun o Ekousate ap archEs en umin menetO ean en umin meinE o ap archEs Ekousate kai umeis en tO uiO kai en tO patri meneite

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:24 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
umeis oun o ēkousate ap archēs en umin menetō ean en umin meinē o ap archēs ēkousate kai umeis en tō uiō kai en tō patri meneite

umeis oun o Ekousate ap archEs en umin menetO ean en umin meinE o ap archEs Ekousate kai umeis en tO uiO kai en tO patri meneite

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:24 Westcott/Hort - Transliterated
umeis o ēkousate ap archēs en umin menetō ean en umin meinē o ap archēs ēkousate kai umeis en tō uiō kai [en] tō patri meneite

umeis o Ekousate ap archEs en umin menetO ean en umin meinE o ap archEs Ekousate kai umeis en tO uiO kai [en] tO patri meneite

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:24 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
umeis o ēkousate ap archēs en umin menetō ean en umin meinē o ap archēs ēkousate kai umeis en tō uiō kai {WH: [en] } {UBS4: en } tō patri meneite

umeis o Ekousate ap archEs en umin menetO ean en umin meinE o ap archEs Ekousate kai umeis en tO uiO kai {WH: [en]} {UBS4: en} tO patri meneite

1 János 2:24 Hungarian: Karoli
A mit azért ti kezdettõl hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, a mit kezdettõl fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok.

De Johano 1 2:24 Esperanto
Vi do lasu resti en vi tion, kion vi auxdis de la komenco. Se tio, kion vi auxdis de la komenco, restos en vi, vi ankaux restos en la Filo kaj en la Patro.

Toinen Johanneksen kirje 2:24 Finnish: Bible (1776)
Mitä te siis alusta kuulitte, se teissä pysykään: jos se teissä pysyy, minkä te alusta kuulitte, niin te myös Pojassa ja Isässä pysytte.

1 Jean 2:24 French: Darby
Pour vous, que ce que vous avez entendu des le commencement demeure en vous: si ce que vous avez entendu des le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Pere.

1 Jean 2:24 French: Louis Segond (1910)
Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père.

1 Jean 2:24 French: Martin (1744)
Que donc ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, car si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi au Fils et au Père.

1 Johannes 2:24 German: Modernized
Was ihr nun gehöret habt von Anfang, das bleibe bei euch. So bei euch bleibet, was ihr von Anfang gehöret habt, so werdet ihr auch bei dem Sohn und Vater bleiben.

1 Johannes 2:24 German: Luther (1912)
Was ihr nun gehört habt von Anfang, das bleibe bei euch. So bei euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet ihr auch bei dem Sohn und dem Vater bleiben.

1 Johannes 2:24 German: Textbibel (1899)
Wenn es in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr im Sohne und im Vater bleiben.

1 Giovanni 2:24 Italian: Riveduta Bible (1927)
Quant’è a voi, dimori in voi quel che avete udito dal principio. Se quel che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figliuolo e nel Padre.

1 Giovanni 2:24 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Quant’è a voi dunque, dimori in voi ciò che avete udito dal principio; se ciò che avete udito dal principio dimora in voi, ancora voi dimorerete nel Figliuolo, e nel Padre.

1 YOH 2:24 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Adapun kamu ini, barang yang sudah kamu dengar dari mulanya, biarlah tetap di dalam kamu. Jikalau barang yang sudah kamu dengar dari mulanya itu tetap di dalam kamu, maka kamu pun akan tinggal kelak di dalam Anak dan di dalam Bapa itu.

1 John 2:24 Kabyle: NT
Ma d kunwi, ayen teslam si tazwara ilaq aț-țeṭṭfem deg-s ; ma yella tjemɛem-t deg ulawen-nwen, ula d kunwi aț-țilim di tdukkli akk-d Baba Ṛebbi d Mmi-s.

요한일서 2:24 Korean
너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아들의 안과 아버지의 안에 거하리라

I Ioannis 2:24 Latin: Vulgata Clementina
Vos quod audistis ab initio, in vobis permaneat : si in vobis permanserit quod audistis ab initio, et vos in Filio et Patre manebitis.

Jāņa 1 vēstule 2:24 Latvian New Testament
Ko jūs dzirdējāt no sākuma, lai paliek jūsos. Ja jūsos paliks tas, ko dzirdējāt no sākuma, tad arī jūs paliksiet Dēlā un Tēvā.

Pirmasis Jono laiðkas 2:24 Lithuanian
Todėl tepasilieka jumyse tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasilieka jumyse, tada ir jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve.

1 John 2:24 Maori
Na, kia mau ki roto ki a koutou ta koutou i rongo ai no te timatanga ra ano. Ki te mea ka mau i roto i a koutou ta koutou i rongo ai no te timatanga ra ano, e mau ano koutou i roto i te Tama, i roto ano hoki i te Matua.

1 Johannes 2:24 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
La det bli i eder som I hørte fra begynnelsen! Dersom det I hørte fra begynnelsen, blir i eder, skal og I bli i Sønnen og i Faderen.

1 Juan 2:24 Spanish: La Biblia de las Américas
En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre.

1 Juan 2:24 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre.

1 Juan 2:24 Spanish: Reina Valera Gómez
Lo que habéis oído desde el principio, permanezca, pues, en vosotros. Si lo que oísteis desde el principio permaneciere en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.

1 Juan 2:24 Spanish: Reina Valera 1909
Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.

1 Juan 2:24 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Porque si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.

1 João 2:24 Bíblia King James Atualizada Português
Quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai.

1 João 2:24 Portugese Bible
Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai.   

1 Ioan 2:24 Romanian: Cornilescu
Ce aţi auzit dela început, aceea să rămînă în voi. Dacă rămîne în voi ce aţi auzit dela început, şi voi veţi rămînea în Fiul şi în Tatăl.

1-e Иоанна 2:24 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце.

1-e Иоанна 2:24 Russian koi8r
Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце.

1 John 2:24 Shuar New Testament
Yßmankamtaiknumia antukmiarum nu Atumφ Enentßin pujurtamsati. Nu T·rakrum atumsha Yusa Uchirijiaisha Yus Apajaisha tuke tsaninkrum pujustatrume.

1 Johannesbrevet 2:24 Swedish (1917)
I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern.

1 Yohana 2:24 Swahili NT
Basi, ujumbe ule mliousikia tangu mwanzo na ukae mioyoni mwenu. Kama ujumbe huo mliousikia tangu mwanzo ukikaa ndani yenu, basi, mtaishi daima katika umoja na Mwana na Baba.

1 Juan 2:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama.

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 2:24 Tawallamat Tamajaq NT
Adi da fǝlas sǝnnǝhǝlat iduf ǝn salan win tǝgrawam daɣ tizarat. As tǝglam tǝttafam arat was tǝslam daɣ tizarat wǝdi har faw tǝrtayam ǝd Barar d Abba.

1 ยอห์น 2:24 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น จงให้ข้อความที่ท่านได้ยินมาตั้งแต่ต้นนั้นดำรงอยู่กับท่านเถิด ถ้าข้อความที่ท่านได้ยินตั้งแต่ต้นนั้นดำรงอยู่กับท่าน ท่านจะตั้งมั่นคงอยู่ในพระบุตรและในพระบิดาด้วย

1 Yuhanna 2:24 Turkish
Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, siz de Oğulda ve Babada yaşarsınız.

1 Йоаново 2:24 Ukrainian: NT
Ви ж, що чули від почину, те нехай в вас пробував; коли в вас пробувати ме, що ви від почину чули, то й ви будете пробувати у Синї і в Отці.

1 John 2:24 Uma New Testament
Jadi', ane koi' ompi' -ompi', kareba to ni'epe-mi ngkai lomo' -na kana nipoinono oa'. Ane kareba to ni'epe ngkai lomo' -na toe nipoinono oa', tida-mokoi hintuwu' hante Alata'ala to Ana' pai' Alata'ala to Tuama.

1 Giaêng 2:24 Vietnamese (1934)
Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong Con và trong Cha.

1 John 2:23
Top of Page
Top of Page