במדבר 13
Hebrew Bible OT and NT

1וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם׃ 3וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי יהוה כלם אנשים ראשי בני ישראל המה׃ 4ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור׃ 5למטה שמעון שפט בן חורי׃ 6למטה יהודה כלב בן יפנה׃ 7למטה יששכר יגאל בן יוסף׃ 8למטה אפרים הושע בן נון׃ 9למטה בנימן פלטי בן רפוא׃ 10למטה זבולן גדיאל בן סודי׃ 11למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי׃ 12למטה דן עמיאל בן גמלי׃ 13למטה אשר סתור בן מיכאל׃ 14למטה נפתלי נחבי בן ופסי׃ 15למטה גד גאואל בן מכי׃ 16אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע׃

17וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר׃ 18וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב׃ 19ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה הוא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים׃ 20ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים׃

21ויעלו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבא חמת׃ 22ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים׃

23ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים׃ 24למקום ההוא קרא נחל אשכול על אדות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל׃

25וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום׃ 26וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ׃ 27ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה׃ 28אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו שם׃ 29עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני ישב על הים ועל יד הירדן׃

30ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה׃ 31והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו׃ 32ויוציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות׃ 33ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Numbers 12
Top of Page
Top of Page