Hebrews 5
Hebrew Bible OT and NT

1כי כל כהן גדול הלקוח מתוך בני אדם מפקד הוא בעבור בני אדם בעניני אלהים להקריב מנחה וזבח על החטאים׃ 2והוא יכול לחמל על השגגים והתעים בהיותו גם הוא ידוע חלי׃ 3אשר על כן חיב להקריב על החטאים גם בעד העם גם בעד נפשו׃ 4ואת הגדלה הזאת לא יקח איש לעצמו רק הקרוא לה מאת האלהים כמו אהרן׃

5כן גם המשיח לא כבד את עצמו להיות כהן גדול כי אם האמר אליו בני אתה אני היום ילדתיך׃

6כמו שאמר גם במקום אחר אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃

7אשר בימי היותו בבשר הקריב תפלות ותחנונים בצעקה גדולה ובדעות לפני מי שיכול להושיעו ממות ויעתר לו מפני יראתו׃ 8ואף כי היה הבן למד מענותו לשמוע׃ 9ואחרי אשר השלם היה ממציא תשועת עולמים לכל שמעיו׃ 10והאלהים קרא לו כהן גדול על דברתי מלכי צדק׃

11על זאת יש לנו לדבר הרבה וקשות לבאר לכם במלין יען כי כבדו אזניכם׃ 12כי תחת אשר היה ראוי לכם לפי ארך הזמן להיות מלמדים עתה מן הצרך לשוב וללמד אתכם עקרי ראשית דברי אלהים ונצרכתם לחלב ולא למאכל בריא׃ 13כי כל אשר מאכלו חלב איננו מבין בדבר צדק כי עודנו עולל׃ 14אך לשלמים המאכל הבריא אשר על פי ההרגל יש להם חושים מנסים להבדיל בין טוב לרע׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Hebrews 4
Top of Page
Top of Page