דניאל 12
Hebrew Bible OT and NT

1ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר׃ 2ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם׃ 3והמשכלים יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד׃ 4ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר עד עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת׃

5וראיתי אני דניאל והנה שנים אחרים עמדים אחד הנה לשפת היאר ואחד הנה לשפת היאר׃ 6ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר עד מתי קץ הפלאות׃ 7ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה׃ 8ואני שמעתי ולא אבין ואמרה אדני מה אחרית אלה׃ 9ויאמר לך דניאל כי סתמים וחתמים הדברים עד עת קץ׃ 10יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכלים יבינו׃ 11ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים׃ 12אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה׃ 13ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Daniel 11
Top of Page
Top of Page