2 Timothy 2
Hebrew Bible OT and NT

1לכן בני התחזק בחסד אשר במשיח ישוע׃ 2ואת אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר הם כשרים ללמד גם את האחרים׃ 3וסבל הרעות כאיש חיל בצבא מלחמת ישוע המשיח׃ 4איש יצא לצבא לא יתערב בעשקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא׃ 5וגם אם נאבק איש לא יכתר אם לא יאבק כמשפט׃ 6האכר העבד הוא יאכל ראשונה מפרי האדמה׃ 7בין באשר אני אמר כי האדון יתן לך חכמה בכל דבר׃

8זכור תזכר את ישוע המשיח הנעור מן המתים אשר הוא מזרע דוד כפי בשורתי׃ 9אשר בעבורה אני נשא רעות עד למוסרות כעשה עול אבל דבר האלהים איננו נאסר׃ 10ועל כן אסבל את כל למען הבחירים למען ישיגו גם המה את התשועה במשיח ישוע עם כבוד עולמים׃

11נאמן הדבר הזה כי אם מתנו אתו גם אתו נחיה׃

12אם נסבל גם נמלך אתו ואם ננכר גם הוא ינכר אתנו׃

13אם לא נאמין הנה הוא קים באמונתו כי לכחש בעצמו לא יוכל׃

14זאת הזכר להם והעד לפני האדון שלא לעשק במחלקת מלים אשר לא להועיל רק לעות דעת השמעים׃ 15היה שקוד להתיצב נאמן לפני אלהים וכפעל אשר לא יבוש המחלק על נכון דבר האמת׃ 16אבל תרחק מדברי הבל הפסולים כי יוסיפו הרבות רשע׃ 17ושיחתם כרקב תאכל סביב אשר מהם הומניוס ופיליטוס׃ 18אשר תעו מן האמת באמרם כי תחית המתים כבר היתה ויבלבלו אמונת קצת אנשים׃ 19אך איתן הוא יסוד האלהים וזה חותמו ידע יהוה את אשר לו ועוד יסור מעול כל הקורא את שם המשיח׃

20כי בבית גדול לא כלי זהב וכסף בלבד אלא גם של עץ ושל חרש ומהם לכבוד ומהם לבזיון׃ 21והנה אם טהר איש את נפשו מאלה יהיה כלי לכבוד מקדש ומועיל לבעל הבית מוכן לכל מעשה טוב׃ 22ברח לך מתאות הנעורים ורדף צדק ואמונה ואהבה ושלום עם כל הקראים אל יהוה בלב טהור׃ 23ותרחק מן השאלות התפלות באין מוסר באשר תדע כי אך קטטה מולידות הנה׃ 24ועבד האדון לא יתקוטט אלא יהי נוח לכל ומבין ללמד וסבלן׃ 25ומיסר בנמיכות רוח את המתנגדים אולי יתן האלהים בלבבם לשוב להכרת האמת׃ 26ויעירו ממוקשי השטן אשר צדם בהם לרצונו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

2 Timothy 1
Top of Page
Top of Page