2 Timothy 3
Hebrew Bible OT and NT

1וזאת תדע כי באחרית הימים יבאו עתים קשות׃ 2כי יהיו האנשים אהבי עצמם ואהבי בצע והוללים וגאים ומגדפים וממרים באבותם וכפויי טובה ולא חסידים׃ 3חסרי אהבה ובוגדים ומלשינים וזוללים ואכרזים ושנאי טוב׃ 4ומסרים ופחזים וגבהי רוח והלכים אחרי תענוגים יותר מאחרי האלהים׃ 5ואשר דמיון חסידות להם ומכחשים בכחה ואתה סור מאלה׃ 6כי יש בהם הבאים בלאט אל הבתים ושבים נשים טעונות חטאים ונתעות בתאות שנות׃ 7הלמדות תמיד ולעולם אינן יכלות לבוא לידיעת האמת׃ 8כי כמו יניס וימבריס אשר קמו על משה כן גם אלה מתקוממים אל האמת אנשים אשר נשחתה דעתם ונמאסים בדבר האמונה׃ 9אכן לא יוסיפו להצליח כי שגעונם יגלה לכל כאשר קרה גם את האנשים ההם׃

10אבל אתה הלכת אחרי בהוראה ובהנהגה וברצון ובאמונה ובארך הרוח ובאהבה ובסבלנות׃ 11וברדיפות ובענוים אשר מצאוני באנטיוכיא ובאקוניא ובלוסטרא ואלה הרדיפות סבלתי ומכלן הצילני האדון׃ 12וגם כל החפצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע המה ירדפו׃ 13ואנשים רעים וקסמים יוסיפו סרה מתעים ונתעים׃ 14אבל אתה עמד במה שלמדת והבטחת כי יודע אתה מי הוא אשר למדת ממנו׃ 15ומנעוריך ידעת את כתבי הקדש היכלים להחכימך אל הישועה על ידי האמונה במשיח ישוע׃ 16כי כל הכתוב נכתב ברוח אלהים גם מועיל להורת ולהוכיח ולישר וליסר בצדק׃ 17למען אשר יהיה איש האלהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

2 Timothy 2
Top of Page
Top of Page