2 Corinthians 6
Hebrew Bible OT and NT

1ואנחנו כעזרים נזהירה אתכם שלא תקבלו לריק את חסד אלהים׃

2כי הוא אומר בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך הנה עתה עת רצון הנה עתה יום ישועה׃

3ואין אנחנו נתנים מכשול במאומה פן יהיה שרותנו לנאצה׃ 4כי אם נראה בכל דבר כמשרתי אלהים בסבלנות רבה בלחץ ובצרות ובמצוקות׃ 5במכות ובמוסרות ובמהומות בתלאות בשקידות ובצומות׃ 6בטהרה ובדעת ובארך רוח ובחסד וברוח הקדש ובאהבה לא צבועה׃ 7בדבר האמת ובגבורת אלהים בכלי נשק הצדקה מימין ומשמאל׃ 8בכבוד ובקלון בשם רע ובשם טוב כמתעים ובכל זאת נאמנים׃ 9כאינם ידועים וגם ידועים כמתים והננו חיים כמיסרים ולא מומתים׃ 10כנעצבים ובכל עת שמחים כרשים ומעשירי רבים כאשר אין להם מאומה ויש להם כל׃

11פינו פתוח לכם אנשי קורנתוס ורחב לבנו׃ 12לא צר מקומכם בנו אך צר המקום במעיכם׃ 13והיה זה גמולי כמו אל בנים אנכי מדבר אם תרחיבו לבבכם גם אתם׃

14אל תהיו משכי על זר עם חסרי אמונה כי אי זה שתפות יש לצדקה עם העול ואי זה התחברות לאור עם החשך׃ 15ואי זה הסכמה למשיח עם בליאל או מה חלק המאמין עם שאיננו מאמין׃

16ואי זה דבק יש להיכל אלהים עם האלילים כי אתם היכל אלהים חיים כמו שאמר האלהים ושכנתי והתהלכתי בתוכם והייתי להם לאלהים והם יהיו לי לעם׃

17על כן צאו מתוכם והברו נאם יהוה וטמא אל תגעו ואני אקבץ אתכם׃

18והייתי לכם לאב ואתם תהיו לי לבנים ולבנות נאם יהוה צבאות׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

2 Corinthians 5
Top of Page
Top of Page