1 Corinthians 3
Hebrew Bible OT and NT

1ואני לא יכלתי לדבר עמכם אחי כעם רוחניים כי עודכם של הבשר וכמו עוללים במשיח׃ 2חלב השקיתי אתכם ולא מאכל כי אז לא יכלתם וגם עתה לא תוכלו יען היתכם עוד של הבשר׃ 3כי באשר קנאה ומריבה ומחלקים ביניכם הלא של הבשר אתם ומתהלכים לפי דרך בני אדם׃ 4הן באמר האחד אני לפולוס והשני אני לאפולוס הלא של הבשר אתם׃

5מי אפוא פולוס ומי הוא אפולוס אך משרתים הם אשר על ידם באתם להאמין איש איש כמתנת האדון אשר נתן לו׃ 6אני נטעתי ואפולוס השקה אבל האלהים הוא הצמיח׃ 7על כן הנטע איננו מאומה והמשקה איננו מאומה כי אם האלהים המצמיח׃ 8והנטע והמשקה כאחד המה ואיש איש יקבל את שכרו כפי עמלו׃ 9כי עזרי אל אנחנו ואתם שדה אלהים ובנין אלהים אתם׃

10ואני כפי חסד אלהים הנתן לי כבני חכם שתי יסוד ואחר בונה עליו אך ירא כל איש לשית יסוד אחר חוץ מן המוסד שהוא ישוע המשיח׃ 11 12ואם יבנה הבונה על היסוד הזה זהב או כסף או אבנים יקרות או עץ או חציר או קש׃ 13מעשה כל איש יגלה כי היום הוא יבררהו כי באש יראה ואת מה מעשה כל איש ואיש האש תבחננו׃ 14אם יעמד מעשה איש אשר בנה עליו יקבל שכרו׃ 15ואם ישרף מעשהו יפסידנו והוא יושע אך כמו מצל מאש׃

16הלא ידעתם כי היכל אלהים אתם ורוח אלהים שכן בקרבכם׃ 17ואיש אשר ישחית את היכל אלהים האלהים ישחית אתו כי היכל אלהים קדוש ואתם הנכם קדושים׃

18אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם׃

19כי חכמת העולם הזה סכלות היא לפני האלהים ככתוב לכד חכמים בערמם׃ 20ועוד כתוב יהוה ידע מחשבות חכמים כי המה הבל׃ 21על כן אל יתהלל איש באדם כי הכל הוא שלכם׃ 22אם פולוס אם אפולוס ואם כיפא אם העולם אם החיים ואם המות אם ההוה ואם העתיד הכל הוא שלכם׃ 23ואתם הנכם של המשיח והמשיח הוא של אלהים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Corinthians 2
Top of Page
Top of Page