Evangelija pagal Matà 1
Lithuanian
1Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo Sūnaus, kilmės knyga.

2Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. 3Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros, Farui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. 4Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas. 5Salmonui gimė Boozas iš Rahabos, Boozui gimė Jobedas iš Rūtos, Jobedui gimė Jesė. 6Jesei gimė karalius Dovydas. Dovydui gimė Saliamonas iš Ūrijos žmonos. 7Saliamonui gimė Roboamas, Roboamui gimė Abija, Abijai gimė Asa. 8Asai gimė Juozapatas, Juozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas. 9Ozijui gimė Joatamas, Joatamui gimė Achazas, Achazui gimė Ezekijas. 10Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas. 11Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais.

12Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salatielis, Salatieliui gimė Zorobabelis. 13Zorobabeliui gimė Abijudas, Abijudui gimė Eliakimas, Eliakimui gimė Azoras. 14Azorui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas. 15Elijudui gimė Eleazaras, Eleazarui gimė Matanas, Matanui gimė Jokūbas. 16Jokūbui gimė Juozapas­vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi.

17Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iš viso keturiolika kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloniją keturiolika kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloniją iki Kristaus keturiolika kartų.

18Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš Šventosios Dvasios. 19Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 20Kai jis nusprendė taip padaryti, sapne pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: “Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. 21Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių”. 22Visa tai įvyko, kad išsipildytų, kas buvo Viešpaties pasakyta per pranašą: 23“Štai mergelė pradės įsčiose ir pagimdys Sūnų, ir Jį pavadins Emanueliu”, tai reiškia: “Dievas su mumis”. 24Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelas jam įsakė, ir parsivedė žmoną pas save. 25Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi.



Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Malachi 4
Top of Page
Top of Page