Psalm 74
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Forget Not Your Servants, O LORD
4907
συνέσεως
A psalm of contemplation 
3588
τω
to 
*
Ασάφ
Asaph. 
74:1   3588
74:1   ο
74:1   O 
2316
θεός
God, 
2444
ινατί
why 
683
απώσω
did you thrust us away 
1519
εις
unto 
5056
τέλος
the end? 
3710
ωργίσθη
Why [2provoked to anger 
3588
ο
  
2372-1473
θυμός σου
1is your rage] 
1909
επί
against 
4263
πρόβατα
the sheep 
3542-1473
νομής σου
of your pasture? 
74:2   3403
74:2   μνήσθητι
74:2   Remember 
3588
της
  
4864-1473
συναγωγής σου
your congregation! 
3739
ης
of which 
2932
εκτήσω
you acquired 
575
απ'
from 
746
αρχής
the beginning. 
3084
ελυτρώσω
You ransomed 
4464
ράβδον
the rod 
2817-1473
κληρονομίας σου
of your inheritance; 
3735
όρος
[2mount 
*
Σιών
3Zion 
3778
τούτο
1this] 
3739
ο
where 
2681
κατεσκήνωσας
you encamped 
1722
εν
in 
1473
αυτώ
it. 
74:3   1869
74:3   έπαρον
74:3   Lift up 
3588
τας
  
5495-1473
χείράς σου
your hands 
1909
επί
against 
3588
τας
  
5243-1473
υπερηφανίας αυτών
their pride 
1519
εις
unto 
5056
τέλος
completion! 
3745
όσα
for as much as 
4188.2
επονηρεύσατο
[3did wickedly 
3588
ο
1the 
2190
εχθρός
2enemy] 
1722
εν
in 
3588
τω
  
39-1473
αγίω σου
your holy place. 
74:4   2532
74:4   και
74:4   And 
1460.2
ενεκαυχήσαντο
[4boasted 
3588
οι
1the 
3404
μισούντές
2ones detesting 
1473
σε
3you] 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
3588
της
  
1859-1473
εορτής σου
of your holiday; 
5087
έθεντο
they set 
3588
τα
  
4592-1473
σημεία αυτών
their signs 
4592
σημεία
for signs. 
74:5   2532
74:5   και
74:5   And 
3756-1097
ουκ έγνωσαν
they knew not 
5613
ως
as 
1519
εις
in 
3588
την
the 
1841
έξοδον
conclusion 
5231
υπεράνω
above, 
5613
ως
as 
1722
εν
[2in 
1409.1
δρυμώ
3 the forest 
3586
ξύλων
4of woods 
513
αξίναις
5 with axes 
1581
εξέκοψαν
1they cut down], 
74:6   3588
74:6   τας
74:6   so 
2374-1473
θύρας αυτής
[2its doors 
2009.1
επιτοαυτό
3together 
1722
εν
4with 
3990.1
πελέκει
5a hewing axe 
2532
και
6and 
2990.1
λαξευτηρίω
7chisel 
2674.2-1473
κατέρραξαν αυτήν
1they broke down]. 
74:7   1716.1
74:7   ενεπύρισαν
74:7   They set 
1722
εν
[2on 
4442
πυρί
3fire 
3588
το
  
38.1-1473
αγιαστήριόν σου
1your sanctuary] 
1519
εις
to 
3588
την
the 
1093
γην
ground. 
953
εβεβήλωσαν
They profaned 
3588
το
the 
4638
σκήνωμα
tent 
3588
του
  
3686-1473
ονόματός σου
of your name. 
74:8   2036
74:8   είπαν
74:8   [3said 
1722
εν
4in 
3588
τη
  
2588-1473
καρδία αυτών
5their heart 
3588
αι
  
4772-1473
συγγένεια αυτών
1Their kin 
2009.1
επιτοαυτό
2together], 
1205
δεύτε
Come 
2532
και
and 
2664
καταπαύσωμεν
let us cause to cease 
3956
πάσας
all 
3588
τας
the 
1859
εορτάς
holidays 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
575
από
from 
3588
της
the 
1093
γης
land! 
74:9   3588
74:9   τα
74:9     
4592-1473
σημεία ημών
[3our signs 
3756
ουκ
1We did not 
1492
είδομεν
2see]; 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is not 
2089
έτι
yet 
4396
προφήτης
a prophet; 
2532
και
and \ 
1473
ημάς
one of us 
3756
ου
does not 
1097
γνώσεται
know 
2089
έτι
any longer. 
74:10   2193
74:10   έως
74:10   For 
4219
πότε
how long, 
3588
ο
O 
2316
θεός
God, 
3679
ονειδιεί
shall [3berate 
3588
ο
1the 
2190
εχθρός
2enemy]? 
3947
παροξυνεί
He provokes 
3588
ο
the 
5227
υπεναντίος
opposition 
3588
το
  
3686-1473
όνομά σου
of your name 
1519
εις
to 
5056
τέλος
the end. 
74:11   2444
74:11   ινατί
74:11   Why 
654
αποστρέφεις
did you turn away 
3588
την
  
5495-1473
χείρά σου
your hand, 
2532
και
even 
3588
την
  
1188-1473
δεξιάν σου
your right hand 
1537
εκ
from 
3319
μέσου
the midst 
3588
του
  
2859-1473
κόλπου σου
of your bosom 
1519
εις
to 
5056
τέλος
the end? 
74:12   3588
74:12   ο
74:12     
1161
δε
But 
2316
θεός
God 
935-1473
βασιλεύς ημών
our king 
4253
προ
is before 
165
αιώνος
the eon. 
2038
ειργάσατο
He worked 
4991
σωτηρίαν
deliverance 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
3588
της
of the 
1093
γης
earth. 
74:13   1473
74:13   συ
74:13   You 
2901
εκραταίωσας
held [3in check 
1722
εν
4by 
3588
τη
  
1411-1473
δυνάμει σου
5your power 
3588
την
1the 
2281
θάλασσαν
2sea]. 
1473
συ
You 
4937
συνέτριψας
broke 
3588
τας
the 
2776
κεφαλάς
heads 
3588
των
of the 
1404
δρακόντων
dragons 
1909
επί
upon 
3588
του
the 
5204
ύδατος
water. 
74:14   1473
74:14   συ
74:14   You 
4917
συνέθλασας
fractured 
3588
τας
the 
2776
κεφαλάς
heads 
3588
του
of the 
1404
δράκοντος
dragon; 
1325
έδωκας
you gave 
1473
αυτόν
him 
1033
βρώμα
for food 
2992
λαοίς
[3peoples 
3588
τοις
1to the 
*
Αιθίοψι
2Ethiopian]. 
74:15   1473
74:15   συ
74:15   You 
1284
διέρρηξας
tore open 
4077
πηγάς
the springs 
2532
και
and 
5493
χειμάρρους
rushing streams. 
1473
συ
You 
3583
εξήρανας
dried 
4215
ποταμούς
the rivers 
2238.6
ηθάμ
of continuance. 
74:16   4674
74:16   ση
74:16   Yours 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
η
the 
2250
ημέρα
day, 
2532
και
and 
4674
ση
yours 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
η
the 
3571
νυξ
night; 
1473
συ
you 
2675
κατηριτίσω
fashioned 
5337.1
φαύσιν
giving light 
2532
και
and 
2246
ήλιον
the sun. 
74:17   1473
74:17   συ
74:17   You 
4160
εποίησας
made 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
3725
όρια
boundaries 
3588
της
of the 
1093
γης
earth; 
2330
θέρος
summer 
2532
και
and 
1437.2
έαρ
spring, 
1473
συ
you 
4111
έπλασας
shaped 
1473
αυτά
them. 
74:18   3403
74:18   μνήσθητι
74:18   Remember 
3778
ταύτης
this! 
2190
εχθρός
an enemy 
3679
ωνείδισε
berated 
3588
τον
the 
2962
κύριον
lord, 
2532
και
and 
2992
λαός
[2people 
878
άφρων
1a foolish] 
3947
παρώξυνε
provoked 
3588
το
  
3686-1473
όνομά σου
your name. 
74:19   3361
74:19   μη
74:19   You should not 
3860
παραδώς
deliver up 
3588
τοις
[4to the 
2342
θηρίοις
5wild beasts 
5590
ψυχήν
1a soul 
1843
εξομολογουμένην
2making acknowledgment 
1473
σοι
3to you]; 
3588
των
of the 
5590
ψυχών
souls 
3588
των
  
3993-1473
πενήτων σου
of your needy 
3361
μη
you should not 
1950
επιλάθη
forget 
1519
εις
to 
5056
τέλος
the end. 
74:20   1914
74:20   επίβλεψον
74:20   Look 
1519
εις
unto 
3588
την
  
1242-1473
διαθήκην σου
your covenant! 
3754
ότι
for 
4137
επληρώθησαν
[3filled 
3588
οι
1the ones 
4654
εσκοτισμένοι
2being darkened] 
3588
της
the 
1093
γης
earth 
3624
οίκων
with houses 
458
ανομιών
of lawless deeds. 
74:21   3361
74:21   μη
74:21   Let not 
654
αποστραφήτω
[2be turned away 
5013
τεταπεινωμένος
1 the one being humbled] 
2617
κατησχυμμένος
being disgraced! 
4434
πτωχός
The poor 
2532
και
and 
3993
πένης
needy 
134
αινέσουσι
shall praise 
3588
το
  
3686-1473
όνομά σου
your name. 
74:22   450
74:22   ανάστα
74:22   Rise up, 
3588
ο
O 
2316
θεός
God, 
1340.1
δίκασον
adjudicate 
3588
την
  
1349-1473
δίκην σου
your cause! 
3403
μνήσθητι
Remember 
3588
του
  
3680-1473
ονειδισμού σου
your scorning 
3588-5259
του υπό
by the 
878
άφρονος
fool 
3650
όλην
the entire 
3588
την
  
2250
ημέραν
day! 
74:23   3361
74:23   μη
74:23   You should not 
1950
επιλάθη
forget 
3588
της
the 
5456
φωνής
voice 
3588
των
  
3610-1473
οικετών σου
of your servants. 
3588
η
The 
5243
υπερηφανία
pride 
3588
των
of the 
3404
μισούντων
ones detesting 
1473
σε
you 
305
ανέβη
ascended 
1275
διαπαντός
continually. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Psalm 73
Top of Page
Top of Page