Psalm 73
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The LORD is My Portion
5568
ψαλμός
A psalm 
3588
τω
to 
*
Ασάφ
Asaph. 
73:1   5613
73:1   ως
73:1   O how 
18
αγαθός
good 
3588
ο
  
2316
θεός
is God 
3588
τω
to 
*
Ισραήλ
Israel, 
3588
τοις
to the ones 
2117
ευθέσι
straight 
3588
τη
in the 
2588
καρδία
heart. 
73:2   1473-1161
73:2   εμού δε
73:2   But my 
3844-3397
παρά μικρόν
[2were a little 
4531
εσαλεύθησαν
3shaken 
3588
οι
  
4228
πόδες
1feet]; 
3844-3641
παρ ολίγον
[3a little 
1632
εξεχύθη
2slipped 
3588
τα
  
1226.1-1473
διαβήματά μου
1my footsteps]. 
73:3   3754
73:3   ότι
73:3   For 
2206
εζήλωσα
I was jealous 
1909
επί
over 
3588
τοις
the 
459
ανόμοις
lawless things, 
1515
ειρήνην
[2 the peace 
268
αμαρτωλών
3of sinners 
2334
θεωρών
1viewing]. 
73:4   3754
73:4   ότι
73:4   For 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 
365.1
ανάνευσις
sign of reluctance 
1722
εν
in 
3588
τω
  
2288-1473
θανάτω αυτών
their death, 
2532
και
nor 
4733
στερέωμα
confirmation 
1722
εν
in 
3588
τη
  
3148-1473
μάστιγι αυτών
their whip. 
73:5   1722
73:5   εν
73:5   In 
2873
κόποις
toils 
444
ανθρώπων
of men 
3756-1510.2.6
ουκ εισί
they are not troubled, 
2532
και
and 
3326
μετά
with 
444
ανθρώπων
other men 
3756
ου
they will not 
3146
μαστιγωθήσονται
be whipped. 
73:6   1223
73:6   διά
73:6   On account of 
3778
τούτο
this 
2902
εκράτησεν
[2held 
1473
αυτούς
3them 
3588
η
  
5243-1473
υπερηφανία αυτών
1their pride] 
1519
εις
to 
5056
τέλος
the end. 
4016
περιεβάλοντο
They clothed themselves 
93
αδικίαν
[2injustice 
2532
και
3and 
763
ασέβειαν
4impiety 
1438
εαυτών
1of their own]. 
73:7   1831
73:7   εξελεύσεται
73:7   [2comes forth 
5613
ως
3as 
1537
εκ
4from out of 
4720.1
στέατος
5fatness 
3588
η
  
93-1473
αδικία αυτών
1Their injustice]. 
1330
διήλθοσαν
They went 
1519
εις
by 
1241.2
διάθεσιν
disposition 
2588
καρδίας
of heart. 
73:8   1269.4
73:8   διενοήθησαν
73:8   They considered 
2532
και
and 
2980
ελάλησαν
spoke 
1722
εν
in 
4189
πονηρία
wickedness. 
93
αδικίαν
[2injustice 
1519
εις
3in 
3588
το
4the 
5311
ύψος
5haughtiness 
2980
ελάλησαν
1They spoke]. 
73:9   5087
73:9   έθεντο
73:9   They set 
1519
εις
[2against 
3772
ουρανόν
3heaven 
3588
το
  
4750-1473
στόμα αυτών
1their mouth], 
2532
και
and 
3588
η
  
1100-1473
γλώσσα αυτών
their tongue 
1330
διήλθεν
went through 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth. 
73:10   1223
73:10   διά
73:10   On account of 
3778
τούτο
this 
1994
επιστρέψει
[2shall return 
3588
ο
  
2992-1473
λαός μου
1my people] 
1778.2
ενταύθα
here; 
2532
και
and 
2250
ημέραι
[2days 
4134
πλήρεις
1full] 
2147
ευρεθήσονται
shall be found 
1722
εν
with 
1473
αυτοίς
them. 
73:11   2532
73:11   και
73:11   And 
2036
είπον
they said, 
4459
πως
How did 
1097-3588-2316
έγνω ο θεός
God know? 
2532
και
and, 
1487-1510.2.3
ει έστι
Is there 
1108
γνώσις
knowledge 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
5310
υψίστω
highest? 
73:12   2400
73:12   ιδού
73:12   Behold, 
3778
ούτοι
these 
3588
οι
are the 
268
αμαρτωλοί
sinners, 
2532
και
and 
2112.1
ευθηνούντες
they prosper 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
165
αιώνα
eon, 
2722
κατέσχον
holding 
4149
πλούτου
wealth. 
73:13   2532
73:13   και
73:13   And 
2036
είπα
I said, 
686
άρα
Surely 
3154.1
ματαίως
in folly 
1344
εδικαίωσα
I justified 
3588
την
  
2588-1473
καρδίαν μου
my heart, 
2532
και
and 
3538
ενιψάμην
washed 
1722
εν
[2in 
121
αθώοις
3innocent things 
3588
τας
  
5495-1473
χείράς μου
1my hands]; 
73:14   2532
73:14   και
73:14   and 
1096
εγενόμην
became 
3146
μεμαστιγωμένος
for whipping 
3650
όλην
all 
3588
την
the 
2250
ημέραν
day; 
2532
και
and 
3588
ο
  
1650-1473
έλεγχός μου
my reproof 
1519
εις
is in 
3588
τας
the 
4405
πρωϊας
mornings. 
73:15   1487
73:15   ει
73:15   If 
3004
έλεγον
I had said, 
1334
διηγήσομαι
I shall describe 
3779
ούτως
thus; 
2400
ιδού
behold, 
3588
τη
in the 
1074
γενεά
generation 
3588
των
  
5207-1473
υιών σου
of your sons, 
801.2
ησυνθέτηκα
I have broken contract. 
73:16   2532
73:16   και
73:16   And 
5274
υπέλαβον
I undertook 
3588
του
  
1097
γνώναι
to know 
3778
τούτο
this, 
2873-1510.2.3
κόπος εστίν
but it is toilsome 
1799
ενώπιόν
before 
1473
μου
me; 
73:17   2193
73:17   έως
73:17   until 
3739
ου
of which time 
1525
εισέλθω
I should enter 
1519
εις
into 
3588
το
the 
38.1
αγιαστήριον
sanctuary 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
2532
και
and 
4920
συνώ
should perceive 
1519
εις
to 
3588
τα
  
2078-1473
έσχατα αυτών
their latter end. 
73:18   4133
73:18   πλην
73:18   Besides, 
1223
διά
on account of 
3588
τας
  
1386.1-1473
δολιότητας αυτών
their deceits 
5087
έθου
you appointed 
1473-2556
αυτοις κακά
evils unto them; 
2598-1473
κατέβαλες αυτούς
you threw them down 
1722
εν
in 
3588
τω
their 
1869
επαρθήναι
being lifted up. 
73:19   4459
73:19   πως
73:19   O how 
1096
εγένοντο
they became 
1519
εις
for 
2050
ερήμωσιν
desolation. 
1819
εξάπινα
Suddenly 
1587
εξέλιπον
they failed; 
622
απώλοντο
they were destroyed 
1223
διά
because of 
3588
την
  
458-1473
ανομίαν αυτών
their lawlessness. 
73:20   5616
73:20   ωσεί
73:20   As 
1798
ενύπνιον
a dream 
1825
εξεγειρομένου
of one awakening, 
2962
κύριε
lord, 
1722
εν
in 
3588
τη
  
4172-1473
πόλει σου
your city, 
3588
την
  
1504-1473
εικόνα αυτών
[2their image 
1847
εξουδενώσεις
1you will treat] with contempt. 
73:21   3754
73:21   ότι
73:21   For 
1572
εξεκαύθη
[2was kindled 
3588
η
  
2588-1473
καρδία μου
1my heart], 
2532
και
and 
3588
οι
  
3510-1473
νεφροί μου
my kidneys 
241.2
ηλλοιώθησαν
were changed. 
73:22   2504
73:22   καγώ
73:22   And I 
1847
εξουδενωμένος
being with contempt, 
2532
και
and 
3756
ουκ
not 
1097
έγνων
knowing, 
2934.2
κτηνώδης
[2brutish 
1096
εγενήθην
1became] 
3844
παρά
before 
1473
σοι
you. 
73:23   2504
73:23   καγώ
73:23   But I 
1275
διαπαντός
was always 
3326
μετά
with 
1473
σου
you; 
2902
εκράτησας
you held 
3588
της
  
5495
χειρός
[2hand 
3588
της
  
1188-1473
δεξιάς μου
1my right], 
73:24   2532
73:24   και
73:24   and 
1722
εν
in 
3588
τη
  
1012-1473
βουλή σου
your counsel 
3594
ωδήγησάς
you guided 
1473
με
me, 
2532
και
and 
3326
μετά
with 
1391
δόξης
glory 
4355-1473
προσελάβου με
you received me. 
73:25   5100-1063
73:25   τι γαρ
73:25   For what 
1473-5224
μοι υπάρχει
exists to me 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3772
ουρανώ
heaven? 
2532
και
And 
3844
παρά
besides 
1473
σου
you, 
5100
τι
what 
2309
ηθέλησα
did I want 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth? 
73:26   1587
73:26   εξέλιπεν
73:26   [4failed 
3588
η
  
2588-1473
καρδία μου
1My heart 
2532
και
2and 
3588
η
  
4561-1473
σαρξ μου
3my flesh]. 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
3588
της
is the strength 
2588-1473
καρδίας μου
of my heart, 
2532
και
and 
3588
η
  
3310-1473
μερίς μου
[2 is my portion 
3588
ο
  
2316
θεός
1God] 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
165
αιώνα
eon. 
73:27   3754
73:27   ότι
73:27   For 
2400
ιδού
behold, 
3588
οι
the 
3118.2
μακρύνοντες
ones being far 
1438
εαυτούς
[3by their own makings 
575
από
1from 
1473
σου
2you] 
622
απολούνται
shall perish. 
1842
εξωλόθρευσας
You utterly destroyed 
3956
πάντα
every one 
3588
τον
  
4203
πορνεύοντα
committing harlotry 
575
από
from 
1473
σου
you. 
73:28   1473-1161
73:28   εμοί δε
73:28   But for me 
3588
το
  
4347
προσκολλάσθαι
to cleave to 
3588
τω
  
2316
θεώ
God 
18-1510.2.3
αγαθόν εστι
is good; 
5087
τίθεσθαι
to put 
1722
εν
[2in 
3588
τω
3the 
2962
κυρίω
4 lord 
3588
την
  
1680-1473
ελπίδα μου
1my hope]; 
3588
του
  
1804-1473
εξαγγείλαί με
for me to declare 
3956
πάσας
all 
3588
τας
  
133-1473
αινέσεις σου
your praises 
1722
εν
at 
3588
ταις
the 
4439
πύλαις
gates 
3588
της
of the 
2364
θυγατρός
daughter 
*
Σιών
of Zion. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Psalm 72
Top of Page
Top of Page