Proverbs 30
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
God Teaches Wisdom
30:1   3592
30:1   τάδε
30:1   Thus 
3004
λέγει
speaks 
3588
ο
the 
435
ανήρ
man 
3588
τοις
to the 
4100
πιστεύουσι
ones trusting 
2316
θεώ
in God. 
2532
και
And now 
3973
παύομαι
I will cease. 
30:2   878
30:2   αφρονέστατος
30:2   [4most foolish 
1063
γαρ
1For 
1510.2.1
ειμι
2I am 
537
απάντων
3all together] 
444
ανθρώπων
of men, 
2532
και
and 
5428
φρόνησις
the intelligence 
444
ανθρώπου
of man 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
is not 
1722
εν
in 
1473
εμοί
me. 
30:3   3588
30:3   ο
30:3     
2316
θεός
God 
1321
δεδίδαχέ
has taught 
1473
με
me 
4678
σοφίαν
wisdom, 
2532
και
and 
1108
γνώσιν
[2 the knowledge 
39
αγίων
3of the holies 
1097
έγνωκα
1I know]. 
30:4   5100
30:4   τις
30:4   Who 
305
ανέβη
ascended 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven, 
2532
και
and 
2597
κατέβη
came down? 
5100
τις
Who 
4863
συνήγαγεν
brought together 
417
ανέμους
the winds 
1722
εν
in 
2859
κόλπω
his bosom? 
5100
τις
Who 
4962
συνέστρεψεν
bundled up 
5204
ύδωρ
waters 
1722
εν
in 
2440
ιματίω
his cloak? 
5100
τις
Who 
2902
εκράτησε
holds 
3956
πάντων
all 
3588
των
the 
206.1
άκρων
extremities 
3588
της
of the 
1093
γης
earth? 
5100
τι
What 
3686
όνομα
name 
1473
αυτώ
is given to him? 
2228
η
or 
5100
τι
what 
3686
όνομα
name 
3588
τοις
to 
5043-1473
τέκνοις αυτού
his children 
2443
ίνα
that 
1097
γνως
you should know? 
30:5   3956-1063
30:5   πάντες γαρ
30:5   For all 
3056
λόγοι
the words 
2316
θεού
of God 
4448
πεπυρωμένοι
are purified. 
5231.3
υπερασπίζει
[3shields 
1161
δε
1And 
1473
αυτός
2he himself] 
3588
των
the ones 
2125
ευλαβουμένων
venerating 
1473
αυτόν
him. 
30:6   3361
30:6   μη
30:6   You should not 
4369
προσθής
add 
3588
τοις
to 
3056-1473
λόγοις αυτού
his words, 
2443-3361
ίνα μη
lest 
1651
ελέγξη
he reprove 
1473
σε
you, 
2532
και
and 
5571
ψευδής
[2a liar 
1096
γένη
1you should become]. 
30:7   1417
30:7   δύο
30:7   Two things 
154
αιτούμαι
I ask 
3844
παρά
from 
1473
σου
you; 
3361
μη
you should not 
851
αφέλης
remove 
1473
μου
[2from me 
5484
χάριν
1favor] 
4253
προ
before 
3588
του
  
599-1473
αποθανείν με
my dying; 
30:8   3152
30:8   μάταιον
30:8   [2 the vain 
3056
λόγον
5word 
2532
και
3and 
5571
ψευδή
4false 
3112
μακράν
6far 
1473
μου
7from me 
4160
ποίησον
1appoint]; 
4149-1161
πλούτον δε
and riches 
2532
και
and 
3997.1
πενίαν
poverty 
3361
μη
you should not 
1473-1325
μοι δως
give to me; 
4929-1161
σύνταξον δε
but order up 
1473
μοι
for me 
3588
τα
the things 
1163
δέοντα
necessary 
2532
και
and 
3588
τα
the things 
842
αυτάρκη
to be self-sufficient; 
30:9   2443
30:9   ίνα
30:9   that 
3361
μη
[2not 
4130
πλησθείς
5in being filled up 
5571
ψευδής
4false 
1096
γένωμαι
1I should 3become], 
2532
και
and 
2036
είπω
should say, 
5100
τις
Who 
1473-3708
με ορά
sees me? 
2228
η
Or 
3998.1
πενηθείς
to be in need 
2813
κλέψω
that I shall steal, 
2532
και
and 
3660
ομόσω
I shall swear an oath by 
3588
το
the 
3686
όνομα
name 
3588
του
  
2316
θεού
of God. 
30:10   3361
30:10   μη
30:10   You should not 
3860
παραδώς
deliver 
1401
δούλον
a bondservant 
1519
εις
into 
5495
χείρας
the hands 
1203
δεσπότου
of a master, 
3379
μή ποτε
lest at any time 
2672
καταράσηταί
he should curse 
1473
σε
you, 
2532
και
and 
853
αφανισθής
you should be obliterated. 
30:11   1549
30:11   έκγονον
30:11   [2progeny 
2556
κακόν
1A bad 
3962
πατέρα
4a father 
2672
καταράται
3curses], 
3588
της
[4the 
1161
δε
1and 
3384
μητέρα
5mother 
3756
ουκ
2he does not 
2127
ευλογεί
3bless]. 
30:12   1549
30:12   έκγονον
30:12   [2progeny 
2556
κακόν
1A bad 
1342
δίκαιον
5as just 
1438
εαυτόν
4himself 
2919
κρινεί
3judges], 
3588
την
  
1161
δε
and 
1841-1473
έξοδον αυτού
[3his going out 
3756
ουκ
2not 
633
απένιψεν
1washes]. 
30:13   1549
30:13   έκγονον
30:13   [2progeny 
2556
κακόν
1A bad 
5308
υψηλούς
4lofty 
3788
οφθαλμούς
5eyes 
2192
έχει
3has], 
3588
τοις
  
1161
δε
and 
991.1-1473
βλεφάροις αυτού
with his eyelids 
1869
επαίρεται
he lifts himself up. 
30:14   1549
30:14   έκγονον
30:14   [2progeny 
2556
κακόν
1A bad 
3162
μαχαίρας
4swords 
3599
οδόντας
5for teeth 
2192
έχει
3has], 
2532
και
and 
3588
τας
the 
3456.2
μύλας
molars 
5113.3
τομίδας
as pruning knives, 
5620
ώστε
so as to 
355
αναλίσκειν
consume 
3588
τους
the 
772
ασθενείς
weak 
575
από
from 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
3588
τους
the 
3993
πένητας
needy 
1473
αυτών
of them 
1537
εξ
from among 
444
ανθρώπων
men. 
The Four Marvels
30:15   3588
30:15   τη
30:15   [4to the 
945.1
βδέλλη
5leech 
5140
τρεις
2three 
2364
θυγατέρες
3daughters 
1510.7.6
ήσαν
1There were 
26.1
αγαπήσει
7in affection 
25
αγαπώμεναι
6being loved], 
3588
αι
  
5140-3778
τρεις αύται
these three 
3756
ουκ
did not 
1705
ενεπίμπλασαν
fulfill 
1473
αυτήν
her, 
2532
και
and 
3588
η
to the 
5067
τετάρτη
fourth 
3756
ουκ
it was not 
714
ηρκέσθη
sufficient 
2036
ειπείν
to say, 
2425
ικανόν
Enough — 
30:16   86
30:16   άδης
30:16   Hades, 
2532
και
and 
2064.2
έρως
passion 
1135
γυναικός
of a woman, 
2532
και
and 
1093
γη
earth 
3756
ουκ
not 
1705
εμπιπλαμένη
filled 
5204
ύδατος
with water; 
2532
και
and 
5204
ύδωρ
water 
2532
και
and 
4442
πυρ
fire 
3766.2
ου μη
in no way 
2036
είπωσιν
shall say, 
714
αρκεί
It sufficies. 
30:17   3788
30:17   οφθαλμόν
30:17   The eye 
2606
καταγελώντα
ridiculing 
3962
πατρός
a father, 
2532
και
and 
818
ατιμάζοντα
dishonoring 
1094
γήρας
the old age 
3384
μητρός
of a mother — 
1581-1473
εκκόψαισαν αυτόν
[5cut it out 
2876
κόρακες
1let the crows 
1537
εκ
2from 
3588
των
3the 
5327
φαράγγων
4ravines], 
2532
και
and 
2719
καταφάγοισαν
may [3devour 
1473
αυτόν
4it 
3502
νεοσσοί
1 the young 
105
αετών
2of the eagles]. 
30:18   5140
30:18   τρία
30:18   [3three things 
1161
δε
1And 
1510.2.3
εστιν
2there are] 
102
αδύνατά
impossible 
1473
μοι
for me 
3539
νοήσαι
to comprehend, 
2532
και
and 
3588
το
the 
5067
τέταρτον
fourth 
3756
ουκ
I do not 
1921
επιγινώσκω
know — 
30:19   2487
30:19   ίχνη
30:19   the traces 
105
αετού
[2eagle 
4072
πετομένου
1of a flying], 
2532
και
and 
3598
οδούς
the ways 
3789
όφεως
of a serpent 
1909
επί
upon 
4073
πέτρας
a rock, 
2532
και
and 
5147
τρίβους
the paths 
3491
νηός
of a ship 
4194.1
ποντοπορούσης
passing through the sea, 
2532
και
and 
3598
οδούς
the ways 
435
ανδρός
of a man 
1722
εν
in 
3503
νεότητι
youth. 
30:20   5108
30:20   τοιαύτη
30:20   Such is the 
3598
οδός
way 
1135
γυναικός
[2woman 
3428
μοιχαλίδος
1of an adulterous], 
3588
η
  
3752
όταν
whenever 
4238
πράξη
she should act 
633
απονιψαμένη
in washing herself, 
3762
ουδέν
[2not 
5346
φησι
1she says] 
4238
πεπραχέναι
to have acted 
824
άτοπον
out of place. 
30:21   1223
30:21   διά
30:21   By 
5140
τριών
three things 
4579
σείεται
[3is shaken 
3588
η
1the 
1093
γη
2earth], 
3588-1161
το δε
and the 
5067
τέταρτον
fourth 
3756
ου
it is not 
1410
δύναται
able 
5342
φέρειν
to bear — 
30:22   1437
30:22   εάν
30:22   if 
3610
οικέτης
a domestic servant 
936
βασιλεύση
should reign, 
2532
και
and 
878
άφρων
a fool 
4130
πλησθή
should be filled 
4618.2
σιτίων
with food, 
30:23   2532
30:23   και
30:23   and 
3610.1
οικέτις
a female domestic servant, 
1437
εάν
if 
1544
εκβάλη
she is cast out 
3588
την
  
1438
εαυτής
by her own 
2959
κυρίαν
lady, 
2532
και
and 
3404.1
μισητή
a hateful 
1135
γυνή
wife 
1437
εάν
if 
5177
τύχη
she should attain 
435
ανδρός
[2man 
18
αγαθού
1a good]. 
30:24   5064
30:24   τέσσαρα
30:24   [3four 
1161
δε
1And 
1510.2.3
εστιν
2there are] 
1640
ελάχιστα
lesser things 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
3778-1161
ταύτα δε
and these 
1510.2.3
εστι
are 
4680
σοφώτερα
wiser 
3588
των
than the 
4680
σοφών
wise — 
30:25   3588
30:25   οι
30:25   the 
3463.4
μύρμηκες
ants 
3739
οις
in whom 
3361-1510.2.3
μη εστιν
there is no 
2479
ισχύς
strength, 
2532
και
and 
2090
ετοιμάζονται
they prepare 
2330
θέρους
[2in summer 
3588
την
  
5160
τροφήν
1nourishment]. 
30:26   2532
30:26   και
30:26   And 
3588
οι
the 
5518.1
χοιρογρύλλιοι
rabbits — 
1484
έθνος
a nation 
3756
ουκ
not 
2478
ισχυρόν
being strong, 
3588
οι
the ones 
4160
εποιήσαντο
making 
1722
εν
[3in 
4073
πέτραις
4 the rocks 
3588
τους
  
1438
εαυτών
1their own 
3624
οίκους
2houses]. 
30:27   4.1
30:27   αβασίλευτόν
30:27   [4independent 
1510.2.3
εστιν
3is 
3588
η
1The 
200
ακρίς
2locust], 
2532
και
but 
1611.2
εκστρατεύει
she marches 
575
αφ'
[2from 
1520
ενός
3one 
2752
κελεύσματος
4word of command 
2158.1
ευτάκτως
1orderly]. 
30:28   2532
30:28   και
30:28   And 
2561.1
καλαβώτης
the newt, 
5495
χερσίν
with its hands 
2043
ερειδόμενος
sticking, 
2532
και
and 
2099.1
ευάλωτος
[2easily caught 
1510.6
ων
1being], 
2730
κατοικεί
it dwells 
1722
εν
in 
3794
οχυρώμασι
the fortresses 
935
βασιλέων
of kings. 
30:29   5140
30:29   τρία
30:29   [3three 
1161
δε
1And 
1510.2.3
εστιν
2there are] 
3739
α
which 
2137.1
ευόδως
[2prosperously 
4198
πορεύεται
1go], 
2532
και
and 
3588
το
the 
5067
τέταρτον
fourth 
3739
ο
which 
2573
καλώς
[2well 
1224
διαβαίνει
1passes over] — 
30:30   4661.1
30:30   σκύμνος
30:30   [2cub 
3023
λέοντος
1a lion] 
2478
ισχυρότερος
is stronger than 
2934
κτηνών
the beasts, 
3739
ος
which 
3756
ουκ
does not 
654
αποστρέφεται
turn away, 
3761
ουδέ
nor 
2670.4
καταπτήσσει
is struck with awe 
2934
κτήνος
of any beast, 
30:31   2532
30:31   και
30:31   and 
220
αλέκτωρ
a rooster 
1704
εμπεριπατών
walking about 
1722
εν
among 
2338
θηλείαις
females 
2174.1
ευψύχως
confidently, 
2532
και
and 
5131
τράγος
a he-goat 
2233
ηγούμενος
taking the lead 
137.2
αιπολίου
of a flock of goats, 
2532
και
and 
935
βασιλεύς
a king 
1215
δημηγορών
delivering a public address 
1722
εν
to 
1484
έθνει
a nation. 
30:32   1437
30:32   εάν
30:32   If 
4290.2
πρόη
you should let go 
4572
σεαυτόν
of yourself 
1519
εις
in 
2167
ευφροσύνη
gladness, 
2532
και
and 
1614
εκτείνης
should stretch out 
3588
την
  
5495-1473
χείρά σου
your hand 
3326
μετά
for 
3163
μάχης
a fight 
818
ατιμασθήση
you shall be dishonored. 
30:33   271.1
30:33   άμελγε
30:33   Extract 
1051
γάλα
milk, 
2532
και
and 
1510.8.3
έσται
there will be 
1016.2
βούτυρον
butter; 
1437-1161
εάν δε
but if 
1600.2
εκπιέζης
you should pressure 
3455.1
μυκτήρας
the nostrils 
1831
εξελεύσεται
there shall come forth 
129
αίμα
blood; 
1437-1161
εάν δε
and if 
1828
εξέλκης
you should drag out 
3056
λόγους
words, 
1831
εξελεύσονται
there shall come forth 
2920
κρίσεις
litigations 
2532
και
and 
3163
μάχαι
fights. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Proverbs 29
Top of Page
Top of Page