Proverbs 31
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Good Instruction
31:1   3588
31:1   οι
31:1     
1699
εμοί
My 
3056
λόγοι
words 
2046
είρηνται
have been spoken 
5259
υπό
by 
2316
θεού
God; 
935
βασιλέως
[2by a king 
5538
χρηματισμός
1 the divine answer], 
3739
ον
whom 
3811
επαίδευσεν
[2instructed 
3588
η
  
3384-1473
μήτηρ αυτού
1his mother]. 
31:2   5100
31:2   τι
31:2   What, 
5043
τέκνον
O child, 
5083
τηρήσεις
will you give heed to? 
5100
τι
What 
4488.1
ρήσεις
sayings 
2316
θεού
of God, 
4409.3
πρωτογενές
O first-born, 
1473
σοι
to you 
3004
λεγω
I speak, 
5207
υιέ
O son? 
5100
τι
What, 
5043
τέκνον
O child 
1699
εμής
of my 
2836
κοιλίας
belly? 
5100
τι
What, 
5043
τέκνον
O child 
1699
εμών
of my 
2171
ευχών
vows? 
31:3   3361
31:3   μη
31:3   You should not 
1325
δως
give 
1135
γυναιξί
[3to women 
4674
σον
1your 
4149
πλούτον
2wealth], 
2532
και
nor 
3588
τον
  
4674
σον
your 
3563
νουν
mind 
2532
και
and 
979
βίον
livelihood 
1519
εις
for 
5304.1
υστεροβουλίαν
an afterthought. 
3326
μετά
[3with 
1012
βουλής
4counsel 
3956
πάντα
2all things 
4160
ποίει
1Do]! 
3326
μετά
[2with 
1012
βουλής
3counsel 
3629.4
οινοπότει
1Drink wine]! 
31:4   3588
31:4   οι
31:4   The 
1413
δυνάσται
mighty ones 
2373.1-1510.2.6
θυμώδεις εισίν
are inclined to rage; 
3631
οίνον
[3wine 
3361
μη
1let them not 
4095
πινέτωσαν
2drink]! 
31:5   2443-3361
31:5   ίνα μη
31:5   lest 
4095
πίνοντες
drinking 
1950
επιλάθωνται
they should forget 
3588
της
  
4678
σοφίας
wisdom, 
2532
και
and 
3717
ορθά
[3rightly 
2919
κρινείν
4to judge 
3766.2
ου μη
1in no way 
1410
δύνωνται
2are able] 
3588
τους
the 
772
ασθενείς
weak. 
31:6   1325
31:6   δίδοτε
31:6   Give 
3178
μέθην
intoxicating drink 
3588
τοις
to the ones 
1722
εν
in 
3077
λύπαις
distresses, 
2532
και
and 
3631
οίνον
wine 
4095
πίνειν
to drink 
3588
τοις
to the ones 
1722
εν
in 
3601
οδύναις
griefs! 
31:7   2443
31:7   ίνα
31:7   that 
1950
επιλάθωνται
they should forget 
3588
της
their 
3997.1
πενίας
poverty, 
2532
και
and 
3588
των
their 
4192
πόνων
miseries 
3361
μη
should not 
3403
μνησθώσιν
be remembered 
2089
έτι
any longer. 
31:8   5207
31:8   υιέ
31:8   O Son, 
455
άνοιγε
open 
4674
σον
your 
4750
στόμα
mouth 
3056
λόγω
with the word 
2316
θεού
of God, 
2532
και
and 
2919
κρίνε
judge 
3956
πάντας
all 
5199.1
υγιώς
fairly! 
31:9   455
31:9   άνοιγε
31:9   Open 
4674
σον
your 
4750
στόμα
mouth, 
2532
και
and 
2919
κρίνε
judge 
1346
δικαιώς
justly, 
1252-1161
διάκρινε δε
and litigate for 
3993
πένητα
the needy 
2532
και
and 
772
ασθενή
weak! 
The Virtuous Woman
31:10   1135
31:10   γυναίκα
31:10   [4wife 
406.2
ανδρείαν
3a vigorous 
5100
τις
1Who 
2147
ευρήσει
2shall find]? 
5093
τιμιωτέρα
[4more esteemed than 
1161
δε
1For 
1510.2.3
εστι
3is 
3037
λίθων
6stones 
4185
πολυτελών
5very costly 
3588
η
  
5108
τοιαύτη
2such]. 
31:11   2293
31:11   θαρσεί
31:11   [4takes courage 
1909
επ'
5over 
1473
αυτή
6her 
3588
η
1The 
2588
καρδία
2heart 
3588
του
  
435-1473
ανδρός αυτής
3of her husband]. 
3588
η
  
5108
τοιαύτη
Such a one 
2570
καλών
[3of good 
4661
σκύλων
4spoils 
3756
ουκ
1will not 
639
απορήσει
2be distressed by the lack]. 
31:12   1754-1063
31:12   ενεργεί γαρ
31:12   For she exacts energy 
3588
τω
to 
435
ανδρί
her husband 
18
αγαθόν
for good, 
2532
και
and 
3756
ου
not 
2556
κακόν
bad 
3956
πάντα
for all 
3588
τον
the 
979
βίον
livelihood. 
31:13   3382.2
31:13   μηρυομένη
31:13   [4furling 
2053
έρια
5wool 
2532
και
6and 
3043
λίνον
7flax 
4160
εποίησεν
1She makes 
2173
εύχρηστα
3useful 
3588
ταις
  
5495-1473
χερσίν αυτής
2her hands]. 
31:14   1096
31:14   εγένετο
31:14   She became 
5616
ωσεί
as 
3491
ναυς
a ship 
1710
εμπορευομένη
trading 
3113
μακρόθεν
far off. 
4863
συνάγει
She gathers together 
1473
αυτής
her 
3588
τον
  
979
πλούτον
wealth, 
31:15   2532
31:15   και
31:15   and 
450
ανίσταται
she rises up 
1537
εκ
at 
3571
νυκτών
nights, 
2532
και
and 
1325
έδωκε
appoints 
1033
βρώματα
foods 
3588
τω
to the 
3624
οίκω
household, 
2532
και
and 
2041
έργα
works 
3588
ταις
to the 
2321.1
θεραπαίναις
female attendants. 
31:16   2334
31:16   θεωρήσασα
31:16   In viewing 
1091
γεώργιον
a farm, 
4248.1
επρίατο
she buys; 
575-1161
από δε
and from 
2590
καρπών
the fruits 
5495-1473
χειρών αυτής
of her hands 
2707.3
κατεφύτευσε
she plants 
2933
κτήμα
a possession. 
31:17   328
31:17   αναζωσαμένη
31:17   Girding up 
2478.2
ισχυρώς
[2strongly 
3588
την
  
3751-1473
οσφύν αυτής
1her loin], 
2043
ήρεισε
she establishes 
3588
τους
  
1023-1473
βραχίονας αυτής
her arms 
1519
εις
for 
2041
έργον
work. 
31:18   1089
31:18   εγεύσατο
31:18   She tastes 
3754
ότι
that 
2570-1510.2.3
καλόν εστι
it is good 
3588
το
  
2038
εργάζεσθαι
to work; 
2532
και
and 
3756
ουκ
[2is not 
642.2
αποσβέννυται
3extinguished 
3588
ο
  
3088-1473
λύχνος αυτής
1her lamp] 
3650
όλην
all 
3588
την
the 
3571
νύκτα
night. 
31:19   3588
31:19   τους
31:19     
40831473
πήχεις  αυτής
[2her cubits 
1614
εκτείνει
1She stretches out] 
1909
επί
unto 
3588
τα
the things 
4851
συμφέροντα
being advantageous; 
3588-1161
τας δε
and the things 
5495-1473
χείρας αυτής
of her hands 
2043
ερείδει
she sticks 
1519
εις
to 
824.1
άτρακτον
the spindle. 
31:20   5495
31:20   χείρας
31:20   [4hands 
1161
δε
1And 
1473
αυτής
3her 
1272
διήνοιξε
2she opens wide] 
3993
πένητι
to the needy, 
2590.1
καρπόν δε
and her wrist 
1614
εξέτεινε
she stretches out 
4434
πτωχώ
to the poor. 
31:21   3756
31:21   ου
31:21   [2does not 
5431
φροντίζει
3take thought 
3588
των
4of the things 
1722
εν
5in 
3624
οίκω
6 the house 
3588
ο
  
435-1473
ανήρ αυτής
1Her husband] 
3752
όταν
whenever 
4225
που
[2somewhere 
5549
χρονίζη
1he passes time]; 
3956-1063
πάντες γαρ
for all 
3588
οι
the ones 
3844
παρ'
of 
1473
αυτής
hers 
1746-1510.2.6
ενδεδυμένοι εισί
are being clothed. 
31:22   1364.1
31:22   δισσάς
31:22   A double 
5510.1
χλαίνας
goat's hair coat 
4160
εποίησε
she made 
3588
τω
  
435-1473
ανδρί αυτής
for her husband; 
1537-1161
εκ δε
and from out of 
1040
βύσσου
linen 
2532
και
and 
4209
πορφύρας
purple material 
1438-1742
εαυτή ενδύματα
garments for herself. 
31:23   4016.1
31:23   περίβλεπτος
31:23   [4admired 
1161
δε
1And 
1096
γίνεται
3is 
3588
ο
  
435-1473
ανήρ αυτής
2her husband] 
1722
εν
at 
4439
πύλαις
the gate 
2259
ηνίκα
when 
302
αν
ever 
2523
καθίση
he should sit 
1722
εν
in 
4892
συνεδρίω
the sanhedrin 
3326
μετά
with 
3588
των
the 
1088
γερόντων
aged 
3588
της
of the 
1093
γης
land. 
31:24   4616
31:24   σινδόνας
31:24   [2fine linen 
4160
εποίησε
1She makes], 
2532
και
and 
591
απέδοτο
gives back 
4023.1
 περιζώματα
loincloths 
3588
τοις
to the 
*
Χαναναίοις
Canaanites. 
31:25   2479
31:25   ισχύν
31:25   [2strength 
2532
και
3and 
2143
ευπρέπειαν
4beauty 
1746
ενεδύσατο
1She puts on], 
2532
και
and 
2165
ευφράνθη
is glad 
1722
εν
in 
2250
ημέραις
[2days 
2078
εσχάταις
1 the last]. 
31:26   4750
31:26   στόμα
31:26   [3mouth 
1161
δε
1And 
1473
αυτής
2of her ] 
455
ανοίγει
she opens 
4680.2
σοφώς
wisely 
2532
και
and 
3548.1
νομοθέσμως
lawfully; 
3588-1161
η δε
and 
1654-1473
ελεημοσυνη αυτης
her charity 
1722
εν
is in 
3588
τη
  
1100
γλωσση αυτης
her tongue. 
31:27   4721.1
31:27   στεγναί
31:27   [3are roofed 
1303.7
διατριβαί
1 The pastimes 
3624-1473
οίκω αυτής
2to her house], 
4621-1161
σίτα δε
and the grain 
3636
οκνηρά
of laziness 
3756
ουκ
she does not 
2068
έφαγε
eat. 
31:28   450
31:28   ανέστησε
31:28   She raises up 
3588
τα
  
5043-1473
τέκνα αυτής
her children, 
2532
και
and 
4147
επλούτησαν
they grow rich; 
2532
και
and 
3588
ο
  
435-1473
ανήρ αυτής
her husband 
134
ήνεσεν
praises 
1473
αυτήν
her. 
31:29   4183
31:29   πολλαί
31:29   Many 
2364
θυγατέρες
daughters 
2932
εκτήσαντο
acquired 
4149
πλούτον
riches; 
4183
πολλαί
many 
4160
εποίησαν
acted 
1411
δύναμιν
with ability; 
1473-1161
συ δε
but you 
5244.3
υπέρκεισαι
have precedence — 
5229
υπερήρας
you are elevated above 
3956
πάσας
all. 
31:30   5571
31:30   ψευδείς
31:30   [2is false 
699
αρέσκειαι
1Allurement], 
2532
και
and 
3152
μάταιον
[2vain 
2566.3
κάλλος
1beauty] 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
it is not 
1722
εν
in 
1473
σοι
you. 
1135
γυνή
[3woman 
1063
γαρ
1For 
4908
συνετή
2a discerning] 
2127
ευλογείται
is blessed; 
5401
φόβον
[4 the fear 
1161
δε
1and 
2962
κυρίου
5 of the lord 
1473
αυτή
2let her 
134
αινείτω
3praise]! 
31:31   1325
31:31   δότε
31:31   Give 
1473
αυτή
to her 
575
από
from 
2590
καρπών
the fruits 
5495-1473
χειρών αυτής
of her lips! 
2532
και
and 
134
αινείσθω
let [2be praised 
1722
εν
3at 
4439
πύλαις
4 the gates 
3588
ο
  
435-1473
ανήρ αυτής
1her husband]! 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Proverbs 30
Top of Page
Top of Page