Proverbs 29
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Yielding upon The LORD
29:1   2908
29:1   κρείσσων
29:1   Better 
435
ανήρ
a man 
1650
ελέγχων
of reproofs, 
435
ανδρός
than a man 
4644
σκληροτραχήλου
hard-necked; 
1819.1-1063
εξαπίνης γαρ
for suddenly 
5392.2
φλεγομένου
[3blazing up 
1473
αυτού
4for him 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
1there is no 
2392
ίασις
2healing]. 
29:2   1471.1
29:2   εγκωμιαζομένων
29:2   In the lauding 
1342
δικαίων
of the just 
2165
ευφρανθήσονται
[2will be glad 
2992
λαοί
1peoples]; 
758
αρχόντων
[4 the rule 
1161
δε
1but 
765
ασεβών
5of the impious 
4730.1
στένουσιν
3moan over 
435
άνδρες
2men]. 
29:3   435
29:3   ανδρός
29:3   A man 
5368
φιλούντος
fond of 
4678
σοφίαν
wisdom 
2165
ευφραίνεται
gladdens 
3588
ο
  
3962-1473
πατήρ αυτού
his father; 
3739-1161
ος δε
but the one 
4165
ποιμαίνει
tending 
4204
πόρνας
harlots 
622
απολεί
destroys 
4149
πλούτον
wealth. 
29:4   935
29:4   βασιλεύς
29:4   [2king 
1342
δίκαιος
1A just] 
450
ανίστησι
establishes 
5561
χώραν
regions; 
435
ανήρ
[3man 
1161
δε
1but 
3892.1
παράνομος
2a lawbreaking] 
2679
κατασκάπτει
razes them. 
29:5   3739
29:5   ος
29:5   The one who 
3903
παρασκευάζεται
makes preparations 
1909
επί
[2against 
4383
πρόσωπον
3 the person 
3588
του
  
1438
εαυτού
4of his own 
5384
φίλου
5friend 
1350
δίκτυον
1with a net] 
4016-1473
περιβαλλεί αυτό
puts it around 
3588
τοις
  
1438
εαυτού
his own 
4228
ποσίν
feet. 
29:6   264
29:6   αμαρτάνοντι
29:6   [4sinning 
435
ανδρί
3against a man 
3173
μεγάλη
1A great 
3803
παγίς
2snare is set]; 
1342-1161
δίκαιος δε
but the just 
1722
εν
[2in 
5479
χαρά
3joy 
2532
και
4and 
1722
εν
5in 
2167
ευφροσύνη
6gladness 
1510.8.3
έσται
1will be]. 
29:7   1987
29:7   επίσταται
29:7   [2has knowledge 
1342
δίκαιος
1A just man] 
2919
κρίνειν
to judge 
3998
πενιχροίς
for the destitute; 
3588-1161
ο δε
but the 
765
ασεβής
impious 
3756
ου
do not 
3539
νοεί
comprehend 
1108
γνώσιν
knowledge; 
2532
και
and 
4434
πτωχώ
to the poor 
3756
ουχ
there does not 
5224
υπάρχει
exist 
3563
νους
the mind 
1921.2
επιγνώμων
of an arbitrator. 
29:8   435
29:8   άνδρες
29:8   [2men 
3061
λοιμοί
1Mischievous] 
1572
εξέκαυσαν
burn away 
4172
πόλιν
a city; 
4680-1161
σοφοί δε
but wise men 
654
απέστρεψαν
turn away 
3709
οργήν
anger. 
29:9   435
29:9   ανήρ
29:9   [2man 
4680
σοφός
1A wise] 
2919
κρινεί
judges 
1484
έθνη
nations; 
435
ανήρ
[3man 
1161
δε
1but 
5337
φαύλος
2a heedless], 
3710
οργιζόμενος
in provoking to anger, 
2606
καταγελάται
ridicules 
2532
και
and 
3756
ου
is not 
2670.4
καταπτήσσει
struck with awe. 
29:10   435
29:10   άνδρες
29:10   Men 
129
αιμάτων
[2in blood 
3353
μέτοχοι
1 being partners] 
3404
μισήσουσιν
shall detest 
3741
όσιον
the sacred; 
3588-1161
οι δε
but the 
2117
ευθείς
upright 
1567
εκζητήσουσι
will seek after 
5590-1473
ψυχήν αυτού
his soul. 
29:11   3650
29:11   όλον
29:11   [5entire 
3588
τον
  
2372
θυμόν
6rage 
1473
αυτού
4his 
1627
εκφέρει
3brings forth 
3588
ο
1The 
878
άφρων
2fool]; 
4680-1161
σοφός δε
but the wise 
5009.2
ταμιεύεται
stores his up 
2596
κατά
in 
3313
μέρος
part. 
29:12   935
29:12   βασιλέως
29:12   A king 
5219
υπακούοντος
hearkening 
3056
λόγον
[2matter 
94
άδικον
1in an unjust] 
3956
πάντες
makes all 
3588
οι
the ones 
5259
υπ'
under 
1473
αυτόν
him 
3892.1
παράνομοι
lawbreakers. 
29:13   1157
29:13   δανειστού
29:13   A money-lender 
2532
και
and 
5533
χρεωφειλέτου
debtor, 
240
αλλήλοις
when one another 
4905
συνελθόντων
come together 
1984
επισκοπήν
[4to oversee 
4160
ποιείται
3commits 
297
αμφοτέρων
5both 
3588
ο
1the 
2962
κύριος
2 lord]. 
29:14   935
29:14   βασιλέως
29:14   A king 
1722
εν
[3in 
225
αλήθεια
4truth 
2919
κρίνοντος
1judging 
4434
πτωχούς
2 the poor], 
3588
ο
  
2362-1473
θρόνος αυτού
his throne 
1519
εις
[2for 
3142
μαρτύριον
3good testimony 
2525
κατασταθήσεται
1shall be established]. 
29:15   4127
29:15   πληγαί
29:15   Strokes 
2532
και
and 
1650
έλεγχοι
reproofs 
1325
διδόασι
give 
4678
σοφίαν
wisdom; 
3816-1161
παις δε
but a child 
4105
πλανώμενος
wandering 
153
αισχύνει
shames 
1118-1473
γονείς αυτού
his parents. 
29:16   4183
29:16   πολλών
29:16   [2of many 
1510.6
όντων
1 With the being] 
765
ασεβών
impious, 
4183
πολλαί
many 
1096
γίνονται
[2take place 
266
αμαρτίαι
1sins]; 
3588-1161
οι δε
but with the 
1342
δίκαιοι
just, 
1565-4098
εκείνων πιπτόντων
at the falling of those, 
2705.3
κατάφοβοι
fear 
1096
γίνονται
takes place. 
29:17   3811
29:17   παίδευε
29:17   Correct 
5207-1473
υιόν σου
your son, 
2532
και
and 
373-1473
αναπαύσει σε
he will cause you rest, 
2532
και
and 
1325
δώσει
he will give 
2889
κόσμον
a decoration 
3588
τη
to 
5590-1473
ψυχή σου
your soul. 
29:18   3766.2
29:18   ου μη
29:18   In no way 
5224
υπάρξη
should there exist 
1834.2
εξηγητής
an expositor 
1484
έθνει
[2nation 
3892.1
παρανόμω
1to a lawbreaking]; 
3588-1161
ο δε
but the one 
5442
φυλάσσων
keeping 
3588
τον
the 
3551
νόμον
law 
3108.1
μακάριστος
is most blessed. 
29:19   3056
29:19   λόγοις
29:19   [5by words 
3756
ου
3will not be 
3811
παιδευθήσεται
4corrected 
3610
οικέτης
2domestic servant 
4642
σκληρός
1A recalcitrant]; 
1437-1063-2532
εάν γαρ και
for even if 
3539
νοήση
he comprehends 
3756
ουχ
he will not 
5219
υπακούσεται
obey. 
29:20   1437
29:20   εάν
29:20   If 
1492
ίδης
you should behold 
435
άνδρα
a man 
5036
ταχύν
hasty 
1722
εν
in 
3056
λόγοις
words, 
1097
γίνωσκε
know 
3754
ότι
that 
1680
ελπίδα
[4hope 
2192
έχει
3has 
3123
μάλλον
5rather than 
3588
ο
1the 
878
άφρων
2fool] 
1473
αυτού
he! 
29:21   3739
29:21   ος
29:21   The one who 
2686.1
κατασπαταλά
lives wastefully 
1537
εκ
from 
3816
παιδός
child hood 
3610-1510.8.3
οικέτης έσται
will be a domestic servant; 
2078-1161
έσχατον δε
and at the end 
3600
οδυνηθήσεται
will grieve 
1909
εφ'
over 
1438
εαυτώ
himself. 
29:22   435
29:22   ανήρ
29:22   A man 
2373.1
θυμώδης
inclined to rage 
3736
ορύσσει
digs up 
3497.2
νείκος
altercation; 
435-1161
ανήρ δε
and a man 
3711
οργίλος
prone to anger 
1846
εξώρυξεν
gouges up 
266
αμαρτίας
sin. 
29:23   5196
29:23   ύβρις
29:23   Insolence 
435
άνδρα
[2a man 
5013
ταπεινοί
1abases]; 
3588-1161
τους δε
but the 
5012.1
ταπεινόφρονας
[3 the humble-minded 
2043
ερείδει
2establishes 
1391
δόξη
4in glory 
2962
κύριος
1 lord]. 
29:24   3739
29:24   ος
29:24   The one who 
3307
μερίζεται
shares 
2812
κλέπτη
with a thief 
3404
μισεί
detests 
3588
την
  
1438
εαυτού
his own 
5590
ψυχήν
soul. 
1437-1161
εάν δε
And if 
3727
όρκου
an oath 
4388
προτεθέντος
having been set before 
191
ακούσαντες
ones hearing, 
3361
μη
but they should not 
312
αναγγείλωσι
announce it, 
29:25   5399
29:25   φοβηθέντες
29:25   they, fearing 
2532
και
and 
153
αισχυνθέντες
shaming 
444
ανθρώπους
men, 
5286.3
υπεσκελισθήσονται
shall be tripped up; 
3588-1161
ο δε
but the 
3982
πεποιθώς
one yielding 
1909
επί
upon 
2962
κύριον
the lord 
2165
ευφρανθήσεται
shall be glad. 
763
ασέβεια
Impiety 
435
ανδρί
in man 
1325
δίδωσι
makes 
4968.5
σφάλμα
man trip; 
3588
ο δε
but the one 
3982
πεποιθώς
yielding 
1909
επί
unto 
3588
τω
the 
1203
δεσπότη
master 
4982
σωθήσεται
shall be preserved. 
29:26   4183
29:26   πολλοί
29:26   Many 
2323
θεραπεύουσι
attend to 
4383
πρόσωπα
the persons 
2233
ηγουμένων
of leaders; 
3844-1161
παρά δε
but by 
2962
κυρίου
the lord 
1096
γίνεται
[2happens 
3588
το
  
1342
δίκαιον
1justice] 
435
ανδρί
to a man. 
29:27   946
29:27   βδέλυγμα
29:27   [3 is an abomination 
1342
δίκαιος
1A just 
435
ανήρ
2man 
435
ανδρί
5man 
94
αδίκω
4to an unjust]; 
946-1161
βδέλυγμα δε
and an abomination 
459
ανόμω
to the lawless one 
2720
κατευθύνουσα
is a straight 
3598
οδός
way. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Proverbs 28
Top of Page
Top of Page