Proverbs 21
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Pious and Impious
21:1   5618
21:1   ώσπερ
21:1   As 
3730
ορμή
a rush 
5204
ύδατος
of water, 
3779
ούτως
so 
2588
καρδία
is the heart 
935
βασιλέως
of a king 
1722
εν
in 
5495
χειρί
the hand 
2316
θεού
of God; 
3739
ου
where 
1437
εάν
ever 
2309
θέλων
wishing 
3506
νεύση
he should nod, 
1563
εκεί
there 
2827
έκλινεν
he leans 
1473
αυτήν
it. 
21:2   3956
21:2   πας
21:2   Every 
435
ανήρ
man 
5316
φαίνεται
appears 
1438
εαυτώ
[2to himself 
1342
δίκαιος
1just]; 
2720
κατευθύνει
[3straightens out 
1161
δε
1but 
2588
καρδίας
4 the heart 
2962
κύριος
2 the lord]. 
21:3   4160
21:3   ποιείν
21:3   To do 
1342
δίκαια
just things 
2532
και
and 
226
αληθεύειν
to be truthful 
701-3844
αρεστά παρά
are more pleasing 
2316
θεώ
to God 
3123
μάλλον
rather, 
2228
η
than 
2378
θυσιών
a sacrifice 
129
αίμα
of blood. 
21:4   3169.6
21:4   μεγαλόφρων
21:4   A high-minded man 
1909
εφ'
[2in 
5196
ύβρει
3 his insolence 
2351.2
θρασυκάρδιος
1is bold-hearted]; 
2987.1-1161
λαμπτήρ δε
and the torch 
765
ασεβών
of the impious 
266
αμαρτία
is sin. 
21:5   1261
21:5   διαλογισμοί
21:5   The thoughts 
406.2
ανδρείου
of the vigorous 
1519
εις
are in 
4140
πλησμονήν
plenty; 
2532
και
and 
3956
πας
every one 
3588
ο
  
4692
σπεύδων
hastening 
1722
εν
is unto 
1640
ελάσσονι
less. 
21:6   3588
21:6   ο
21:6   The one 
1754
ενεργών
producing 
2343.1
θησαυρίσματα
treasures 
1100
γλώσση
[2tongue 
5571
ψευδεί
1by a lying] 
3152
μάταια
[2vanity 
1377
διώκει
1pursues], 
2532
και
and 
2064
έρχεται
comes 
1909
επί
unto 
3803
παγίδος
the snare 
2288
θανάτου
of death. 
21:7   3639
21:7   όλεθρος
21:7   The ruin 
765
ασεβέσιν
of the impious 
1963.2
επιξενωθήσεται
is welcomed as a guest; 
3756-1161
ου γαρ
for they do not 
1014
βούλονται
prefer 
4238
πράσσειν
to do 
3588
τα
the 
1342
δίκαια
just things. 
21:8   4314
21:8   προς
21:8   To 
3588
τους
the 
4646
σκολιούς
crooked ones, 
4646
σκολιάς
[3crooked 
3598
οδούς
4ways 
649
αποστέλλει
2sends 
3588
ο
  
2316
θεός
1God]; 
53
αγνά
[3 are pure 
1063
γαρ
1for 
2532
και
4and 
3717
ορθά
5straight 
3588
τα
  
2041-1473
έργα αυτού
2his works]. 
21:9   2908
21:9   κρείσσον
21:9   Better 
3611
οικείν
to live 
1909
επί
upon 
1137
γωνίας
a corner 
5217.1
υπαίθρου
of the housetop in the open air, 
2228
η
than 
2867
κεκονιαμένοις
houses being whitewashed 
3326
μετά
with 
93
αδικίας
injustice, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3624
οίκω
[2house 
2839
κοινώ
1a profane]. 
21:10   5590
21:10   ψυχή
21:10   The soul 
765
ασεβούς
of the impious 
1937
επιθυμεί
desires 
2556
κακών
evils; 
3756-1563
ουκ ελεηθήσεται
it shall not be shown mercy 
5259
υπ'
by 
3762
ουδενός
anyone 
3588
των
  
444
ανθρώπων
of men. 
21:11   2210
21:11   ζημιουμένου
21:11   With the penalizing 
189.1
ακολάστου
of an unrestrained man, 
3835
πανουργότερος
[4more clever 
1096
γίνεται
3becomes 
3588
ο
1the 
172
άκακος
2guileless man]; 
4920
συνιών δε
but by perceiving, 
4680
σοφός
a wise man 
1209
δέξεται
will receive 
1108
γνώσιν
knowledge. 
21:12   4920
21:12   συνιεί
21:12   [2perceives 
1342
δίκαιος
1A just man] 
2588
καρδίας
the hearts 
765
ασεβών
of the impious; 
2532
και
and 
5336.3
φαυλίζει
he treats [2as worthless 
765
ασεβείς
1 the impious] 
1722
εν
in 
2556
κακοίς
their evils. 
21:13   3739
21:13   ος
21:13   The one who 
5420
φράσσει
shuts up 
3588
τα
  
3775-1473
ώτα αυτού
his ears 
3588
του
  
3361
μη
to not 
191
ακούσαι
heed 
772
ασθενούς
the weak, 
2532
και
even 
1473
αυτός
himself 
1941
επικαλέσεται
shall call out, 
2532
και
and 
3756
ουκ
there will not 
1510.8.3
έσται
be 
3588
ο
  
1522
εισακούων
one listening. 
21:14   1394
21:14   δόσις
21:14   [2present 
2977.2
λάθριος
1A private] 
396
ανατρέπει
prostrates 
3709
οργάς
angers; 
1435
δώρων
[4gifts 
1161
δε
1but 
3588
ο
2the one 
5339
φειδόμενος
3sparing 
2372
θυμόν
7rage 
1453
εγερεί
5shall raise up 
2478
ισχυρόν
6strong]. 
21:15   2167
21:15   ευφροσύνη
21:15   It is with gladness 
1342
δικαίων
for the just 
4160
ποιείν
to have 
2917
κρίμα
equity; 
3741-1161
όσιος δε
but a sacred man 
169
ακάθαρτος
is unclean 
3844
παρά
by 
2557
κακούργοις
evildoers. 
21:16   435
21:16   ανήρ
21:16   A man 
4105
πλανώμενος
wandering 
1537
εξ
from 
3598
οδού
the way 
1343
δικαιοσύνης
of righteousness 
1722
εν
[2in 
4864
συναγωγή
3 the gathering 
1095.2
γιγάντων
4of giants 
373
αναπαύσεται
1shall rest]. 
21:17   435
21:17   ανήρ
21:17   A man 
1729
ενδεής
lacking, 
25
αγαπά
loves 
2167
ευφροσύνην
gladness, 
5368
φιλών
being fond of 
3631
οίνον
wine 
2532
και
and 
1637
έλαιον
oil 
1519
εις
in 
4149
πλούτον
wealth; 
21:18   4027-1161
21:18   περικάθαρμα δε
21:18   and the rubbish 
1342
δικαίου
of the just 
459
άνομος
is a lawless man, 
2532
και
and 
473
αντί
for 
2117
ευθέων
upright ones 
3892.1
παράνομος
a lawbreaker. 
21:19   2908
21:19   κρείσσον
21:19   Better 
3611
οικείν
to live 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2048
ερήμω
wilderness 
2228
η
than 
3326
μετά
with 
1135
γυναικός
a wife 
3163.3
μαχίμου
being combative 
2532
και
and 
1101.3
γλωσσώδους
talkative 
2532
και
and 
3711
οργίλου
prone to anger. 
21:20   2344
21:20   θησαυρός
21:20   [2treasure 
1938.1
επιθυμητός
1A desirable] 
373
αναπαύσεται
shall rest 
1909
επί
upon 
4750
στόματος
the mouth 
4680
σοφού
of the wise; 
878-1161
άφρονες δε
but foolish 
435
άνδρες
men 
2666
καταπίονται
will swallow 
1473
αυτόν
it. 
21:21   3598
21:21   οδός
21:21   The way 
1343
δικαιοσύνης
of righteousness 
2532
και
and 
1654
ελεημοσύνης
charity 
2147
ευρήσει
shall find 
2222
ζωήν
life 
2532
και
and 
1391
δόξαν
glory. 
21:22   4172
21:22   πόλεις
21:22   [4cities 
3793.1
οχυράς
3fortified 
1910
επέβη
2mounts against 
4680
σοφός
1A wise man], 
2532
και
and 
2507
καθείλε
demolishes 
3588
το
the 
3794
οχύρωμα
fortress 
1909
εφ'
upon 
3739
ω
which 
3982
επεποίθεισαν
[3relied upon 
3588
οι
1the 
765
ασεβείς
2impious]. 
21:23   3739
21:23   ος
21:23   The one who 
5442
φυλάσσει
guards 
3588
το
  
4750-1473
στόμα αυτού
his mouth 
2532
και
and 
3588
την
the 
1100
γλώσσαν
tongue 
1301
διατηρεί
carefully keeps 
1537
εκ
[2from 
2347
θλίψεως
3affliction 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν αυτού
1his soul]. 
21:24   2351.3
21:24   θρασύς
21:24   A bold 
2532
και
and 
829
αυθάδης
self-willed 
2532
και
and 
213
αλαζών
ostentatious man 
3061
λοιμός
[2pestilent 
2564
καλείται
1is called]; 
3739-1161
ος δε
and the man who 
3422.2
μνησικακεί
resents 
3892.1
παράνομος
is a lawbreaker. 
21:25   1939
21:25   επιθυμίαι
21:25   Desires 
3636
οκνηρόν
[2 the lazy 
615
αποκτεινούσιν
1kill], 
3756
ου
[4to not 
1063
γαρ
1for 
4255
προαιρούνται
3resolve 
3588
αι
  
5495-1473
χείρες αυτού
2his hands] 
4160
ποιείν
do 
5100
τι
anything. 
21:26   765
21:26   ασεβής
21:26   An impious man 
1937
επιθυμεί
lusts 
3650
όλην
[3 the whole 
3588
την
  
2250
ημέραν
4day 
1939
επιθυμίας
2lusts 
2556
κακάς
1evil]; 
3588-1161
ο δε
but the 
1342
δίκαιος
just one 
1656
ελεεί
desires mercy, 
2532
και
and 
3627
οικτείρει
he pities 
857.1
αφειδώς
unsparingly. 
21:27   2378
21:27   θυσίαι
21:27   Sacrifices 
765
ασεβών
of the impious 
946
βδέλυγμα
are an abomination 
2962
κυρίω
to the lord; 
2532-1063
και γαρ
for even 
3892.2
παρανόμως
[3unlawfully 
4374
προσφέρουσιν
1they bring 
1473
αυτάς
2them]. 
21:28   3144
21:28   μάρτυς
21:28   [2witness 
5571
ψευδής
1A lying] 
622
απολείται
shall perish; 
435
ανήρ
a man 
5255
υπήκοος
who is subject 
5442
φυλασσόμενος
[2guardedly 
2980
λαλήσει
1will speak]. 
21:29   765
21:29   ασεβής
21:29   An impious 
435
ανήρ
man 
335.2
αναιδώς
impudently 
5307.2
υφίσταται
stands 
4383
προσώπω
in front; 
3588-1161
ο δε
but the 
2117
ευθύς
upright man 
1473
αυτός
himself 
4920
συνιεί
perceives 
3588
τας
  
3598-1473
οδούς αυτού
his ways. 
21:30   3756-1510.2.3
21:30   ουκ έστι
21:30   There is no 
4678
σοφία
wisdom, 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 
406.1
ανδρεία
courage, 
3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is no 
1012
βουλή
counsel 
4314
προς
to 
3588
τον
the 
765
ασεβή
impious. 
21:31   2462
21:31   ίππος
21:31   A horse 
2090
ετοιμάζεται
is prepared 
1519
εις
for 
2250
ημέραν
a day 
4171
πολέμου
of battle; 
3844
παρά
[3 is by 
1161
δε
1but 
2962
κυρίου
4 the lord 
3588
η
  
996
βοήθεια
2help]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Proverbs 20
Top of Page
Top of Page