Proverbs 20
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Trustworthiness of the Righteous
20:1   189.1
20:1   ακόλαστον
20:1   Unrestrained 
3631
οίνος
wine 
2532
και
and 
5197.1
υβριστικόν
outrageous 
3178
μέθη
intoxication, 
3956-1161
πας δε
and all 
3588
ο
  
3075
λυμαινόμενος
being laid waste 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
shall not be 
4680
σοφός
wise. 
20:2   3756-1308
20:2   ου διαφέρει
20:2   [3differs not 
547
απειλή
1 The intimidation 
935
βασιλέως
2of a king] 
2372
θυμού
from the rage 
3023
λέοντος
of a lion; 
3588-1161
ο δε
and the 
3947
παροξύνων
one provoking 
1473
αυτόν
him 
2532
και
even 
1961.1
επιμιγνύμενος
is intermixing 
264
αμαρτάνει
sins 
1519
εις
against 
3588
την
  
1438
εαυτού
his own 
5590
ψυχήν
soul. 
20:3   1391
20:3   δόξα
20:3   It is glory 
435
ανδρί
for man 
654
αποστρέφεσθαι
to turn 
3059
λοιδορίας
from reviling; 
3956-1161
πας δε
but every 
878
άφρων
fool 
5108
τοιούτοις
[2in such matters 
4844.3
συμπλέκεται
1is closely joined]. 
20:4   3679
20:4   ονειδιζόμενος
20:4   Berating 
3636
οκνηρός
a lazy one 
3756
ουκ
does not 
153
αισχύνεται
shame him, 
5615
ωσαύτως
likewise 
2532
και
also 
3588
ο
the one 
1155
δανειζόμενος
borrowing 
4621
σίτον
grain 
1722
εν
in 
281.1
αμητώ
harvest. 
20:5   5204
20:5   ύδωρ
20:5   [3water 
901
βαθύ
2 is deep 
1012
βουλή
1Counsel] 
1722
εν
for 
2588
καρδία
the heart 
435
ανδρός
of a man; 
435
ανήρ
[3man 
1161
δε
1and 
5429
φρόνιμος
2an intelligent] 
1817.1-1473
εξαντλήσει αυτήν
shall draw it out. 
20:6   3173
20:6   μέγα
20:6   A great 
444
άνθρωπος
man, 
2532
και
and 
5093
τίμιον
[3 is precious 
435
ανήρ
2man 
1655
ελεήμων
1a merciful]; 
435
άνδρα
[5man 
1161
δε
1but 
4103
πιστόν
4a trustworthy 
2041
έργον
2 it is work 
2147
ευρείν
3to find]. 
20:7   3739
20:7   ος
20:7   The one who 
390
αναστρέφεται
behaves 
299
άμωμος
unblemished 
1722
εν
in 
1343
δικαιοσύνη
righteousness, 
3107
μακαρίους
[3blessed 
3588
τους
  
3816-1473
παίδας αυτού
2his children 
2641
καταλείψει
1shall leave]. 
20:8   3752
20:8   όταν
20:8   Whenever 
935
βασιλεύς
[2king 
1342
δίκαιος
1a just] 
2523
καθίση
shall sit 
1909
επί
upon 
2362
θρόνου
a throne, 
3756
ουκ
not 
1726.1
εναντιούται
[3withstands 
1722
εν
4before 
3788-1473
οφθαλμοίς αυτού
5his eyes 
3956
παν
1any 
4190
πονηρόν
2evil]. 
20:9   5100
20:9   τις
20:9   Who 
2744
καυχήσεται
shall boast 
53
αγνήν
[2a pure 
2192
έχειν
1to have] 
3588
την
  
2588
καρδίαν
heart? 
2228
η
or 
5100
τις
who 
3955
παρρήσιασεται
shall speak openly 
2513-1510.1
καθαρός είναι
to be clean 
575
από
from 
266
αμαρτιών
sins? 
20:10   4712.3
20:10   στάθμιον
20:10   An untrue weight, 
3173
μέγα
great 
2532
και
and 
3397
μικρόν
small, 
2532
και
and 
3358
μέτρα
[2measures 
1364.1
δισσά
1 untrue double] 
169
ακάθαρτα
are unclean 
1799
ενώπιον
before 
2962
κυρίου
the lord 
2532
και
even 
297
αμφότερα
both; 
2532
και
even 
3588
ο
the one 
4160
ποιών
making 
1473
αυτά
them. 
20:11   1722
20:11   εν
20:11   [5in 
3588
τοις
  
2006.1-1473
επιτηδεύμασι αυτού
6his practices 
4846.1
συμποδισθήσεται
4will be bound hand and foot 
3495
νεανίσκος
1 The young man 
3326
μετά
2with 
3741
οσίου
3a sacred man], 
2532
και
and 
2117
ευθεία
[2 will be straight 
3588
η
  
3598-1473
οδός αυτού
1his way]. 
20:12   3775
20:12   ους
20:12   The ear 
191
ακούει
hears, 
2532
και
and 
3788
οφθαλμός
the eye 
3708
ορά
sees; 
2962
κυρίου
[4 of the lord 
2041
έργα
3 are the works 
2532
και
1and 
297
αμφότερα
2both]. 
20:13   3361
20:13   μη
20:13   Do not 
25
αγάπα
love 
2635
καταλαλείν
to speak ill! 
2443
ίνα
that 
3361
μη
you should not 
1808
εξαρθής
be lifted away; 
1272-1161
διάνοιξον δε
but open wide 
3588
τους
  
3788-1473
οφθαλμούς σου
your eyes, 
2532
και
and 
1705
εμπλήσθητι
be filled up 
740
άρτων
with bread loaves! 
20:14   2556
20:14   κακόν
20:14   Bad, 
2556
κακόν
bad 
3004
λέγει
says 
3588
ο
the one 
59
αγοράζων
buying, 
2532
και
but 
5613
ως
when 
565
απέλθη
he should depart 
5119
τότε
then 
2744
καυχήσεται
he shall boast. 
20:15   1510.2.3
20:15   εστι
20:15   There is 
5557
χρυσός
gold 
2532
και
and 
4128
πλήθος
multitude 
3037
λίθων
[2stones 
4185
πολυτελών
1of very costly], 
2532
και
and 
4632
σκεύη
[2vessel 
1784
έντιμα
1 the valued] — 
5491
χείλη
lips 
4907
συνέσεως
of understanding. 
20:16   851
20:16   αφελού
20:16   Remove 
3588
το
the 
2440
ιμάτιον
garment 
3588
του
of the 
1449.1
εγγυώντος
one guaranteeing a loan 
473
αντί
for 
245
αλλοτρίου
a stranger, 
2532
και
and 
473
αντί
[5for 
245
αλλοτρίας
6a strange woman 
2983
λάβε
1take 
1757.5
ενέχυρον
2security 
3844
παρ'
3from 
1473
αυτού
4him]! 
20:17   2238.1
20:17   ηδύς
20:17   [3agreeable 
444
ανθρώπω
4to man 
740
άρτος
1Bread 
5571
ψεύδους
2of falsehood], 
2532
και
and 
1899
έπειτα
thereupon 
1705
εμπλησθήσεται
[2shall be filled up 
3588
το
  
4750-1473
στόμα αυτού
1his mouth] 
5469.1
χαλίκων
of gravel. 
20:18   1261
20:18   διαλογισμοί
20:18   A device 
1722
εν
with 
1012
βουλή
counsel 
4723
στερεώνται
solidifies, 
2941-1161
κυβερνήσεσι δε
and [4with guidance 
1096
γίνεται
1let 3be 
4171
πόλεμος
2war]! 
20:19   3588
20:19   ο
20:19   The one 
343
ανακαλύπτων
uncovering 
1012
βουλάς
counsel 
1722
εν
in 
4892
συνεδρίω
a sanhedrin 
4198
πορεύεται
goes 
1316.3
δίγλωσσος
double-tongued; 
2532
και
and 
3326
μετά
[2with 
4115
πλαντύνοντος
3 the one widening 
3588
τα
4the things 
1438
εαυτού
5of his own 
3361-3396
μη μίχθητι
1be not mixed] 
5491
χείλη
lips! 
20:20   2551
20:20   κακολογούντος
20:20   One speaking evil of 
3962
πατέρα
father 
2228
η
or 
3384
μητέρα
mother, 
4570
σβεσθήσεται
[2shall be extinguished 
2987.1
λαμπτήρ
1 his torch]; 
3588-1161
αι δε
and the 
2880.1
κόραι
pupils 
3588
των
  
3788-1473
οφθαλμών αυτού
of his eyes 
3708
όψονται
shall see 
4655
σκότος
darkness. 
20:21   3310
20:21   μερίς
20:21   A portion 
1986.3
επισπουδαζομένη
being hastily gotten 
1722
εν
at 
4413
πρώτοις
first, 
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
5052.2
τελευταίοις
finalities 
3756
ουκ
shall not 
2127
ευλογηθήσεται
be blessed. 
20:22   3361-2036
20:22   μη είπης
20:22   You should not say, 
5099
τίσομαι
I will pay back 
3588
τον
the 
2190
εχθρόν
enemy; 
235
αλλ'
but 
5278
υπόμεινον
wait on 
3588
τον
the 
2962
κύριον
lord 
2443
ίνα
that 
1473-997
σοι βοηθήση
he should help you. 
20:23   946
20:23   βδέλυγμα
20:23   [3 is an abomination 
2962
κυρίω
4 to the lord 
1364.1
δίσσον
1A double 
4712.3
στάθμιον
2weight]; 
2532
και
and 
2218
ζυγός
[2yoke balance scale 
1386
δόλιος
1a deceitful] 
3756
ου
is not 
2570
καλόν
good 
1799
ενώπιον
before 
1473
αυτού
him. 
20:24   3844
20:24   παρά
20:24   [5by 
2962
κυρίου
6 the lord 
2116
ευθύνεται
4 are straightened 
3588
τα
1The 
1226.1
διαβήματα
2footsteps 
435
ανδρί
3of a man]; 
2349-1161
θνητός δε
but a mortal, 
4459
πως
how 
302
αν
can 
3539
νοήσαι
he comprehend 
3588
τας
  
3598-1473
οδούς αυτού
his ways? 
20:25   3803
20:25   παγίς
20:25   It is a snare 
435
ανδρί
to a man 
5036
ταχύ
quickly 
5100
τι
[2anything 
3588
των
  
2398
ιδίων
3of his own 
37
αγιάσαι
1to sanctify]; 
3326-1063
μετά γαρ
for after 
3588
το
  
2172
εύξασθαι
vowing it, 
3340
μετανοείν
changing of the mind 
1096
γίνεται
happens. 
20:26   3039.1
20:26   λικμήτωρ
20:26   [3 is a winnower 
765
ασεβών
4of the impious 
935
βασιλεύς
2king 
4680
σοφός
1A wise]; 
2532
και
and 
1911
επιβαλεί
he puts 
1473
αυτοίς
[2to them 
5164
τροχόν
1 the wheel]. 
20:27   5457
20:27   φως
20:27   The light 
2962
κυρίου
of the lord 
4157
πνοή
is the breath 
444
ανθρώπων
of men, 
3739
ος
which 
2045
ερευνά
searches 
5009
ταμιεία
the storerooms 
2836
κοιλίας
of the bellies. 
20:28   1654
20:28   ελεημοσύνη
20:28   Charity 
2532
και
and 
225
αλήθεια
truth 
5438
φυλακή
are a guard 
935
βασιλεί
to a king, 
2532
και
and 
4033
περικυκλώσουσιν
they will surround 
1722
εν
[2in 
1343
δικαιοσύνη
3righteousness 
3588
τον
  
2362-1473
θρόνον αυτού
1his throne]. 
20:29   2889
20:29   κόσμος
20:29   An ornament 
3494
νεανίαις
to young men 
4678
σοφία
is wisdom; 
1391-1161
δόξα δε
and the glory 
4245
πρεσβυτέρων
of older men 
4171.1
πολιαί
is gray hair. 
20:30   5299.1
20:30   υπώπια
20:30   Bruises 
2532
και
and 
4938
συντρίμματα
breaks 
4876
συναντά
meet with 
2556
κακοίς
bad men; 
4127-1161
πληγαί δε
and calamities 
1519
εις
shall come to 
5009
ταμιεία
the storerooms 
2836
κοιλίας
of their bellies. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Proverbs 19
Top of Page
Top of Page