Luke 3
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
John the Baptist in the Wilderness
3:1   1722
3:1   εν
3:1   [2in 
2094
έτει
4year 
1161
δε
1And 
4003
πεντεκαιδεκάτω
3 the fifteenth] 
3588
της
of the 
2231
ηγεμονίας
governing 
*
Τιβερίου
of Tiberius 
*
Καίσαρος
Caesar, 
2230
ηγεμονεύοντος
and the governing 
*
Ποντίου
of Pontius 
*
Πιλάτου
Pilate 
3588
της
of the 
*
Ιουδαίας
Jews, 
2532
και
and 
5075
τετραρχούντος
[2being tetrarch 
3588
της
  
*
Γαλιλαίας
3of Galilee 
*
Ηρώδου
1Herod], 
*-1161
Φιλίππου δε
and Philip 
3588
του
  
80-1473
αδελφού αυτού
his brother 
5075
τετραρχούντος
being tetrarch 
3588
της
  
*
Ιτουραίας
of Iturea 
2532
και
and 
*
Τραχωνίτιδος
Trachonitis 
5561
χώρας
the region, 
2532
και
and 
*
Λυσανίου
Lysanias 
3588
της
  
*-5075
Αβιληνής τετραρχούντος
being tetrarch of Abilene, 
3:2   1909
3:2   επ'
3:2   with 
749
αρχιερέων
chief priests 
*
΄ Αννα
Annas 
2532
και
and 
*
Καϊάφα
Caiaphas, 
1096
εγένετο
came 
4487
ρήμα
the word 
2316
θεού
of God 
1909
επί
unto 
*
Ιωάννην
John 
3588
τον
the 
3588
του
  
*-5207
Ζαχαρίου υιόν
son of Zacharias 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2048
ερήμω
wilderness. 
3:3   2532
3:3   και
3:3   And 
2064
ήλθεν
he went 
1519
εις
into 
3956
πάσαν
all 
3588
την
the 
4066
περίχωρον
place round about 
3588
του
the 
*
Ιορδάνου
Jordan 
2784
κηρύσσων
proclaiming 
908
βάπτισμα
an immersion 
3341
μετανοίας
of repentance 
1519
εις
for 
859
άφεσιν
a release 
266
αμαρτιών
of sins; 
3:4   5613
3:4   ως
3:4   as 
1125
γέγραπται
it has been written 
1722
εν
in 
976
βίβλω
the book 
3056
λόγων
of the words 
*
Ησαϊου
of Isaiah 
3588
του
the 
4396
προφήτου
prophet, 
3004
λέγοντος
saying, 
5456
φωνή
A voice 
994
βοώντος
yelling 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2048
ερήμω
wilderness, 
2090
ετοιμάσατε
Prepare 
3588
την
the 
3598
οδόν
way 
2962
κυρίου
of the Lord! 
2117
ευθείας
[2straight 
4160
ποιείτε
1Make] 
3588
τας
  
5147-1473
τρίβους αυτού
his roads! 
3:5   3956
3:5   πάσα
3:5   Every 
5327
φάραγξ
ravine 
4137
πληρωθήσεται
shall be filled, 
2532
και
and 
3956
παν
every 
3735
όρος
mountain 
2532
και
and 
1015
βουνός
hill 
5013
ταπεινωθήσεται
shall be lowered; 
2532
και
and 
1510.8.3
έσται
[3will be 
3588
τα
1the 
4646
σκολιά
2crooked] 
1519
εις
for 
2117
ευθείαν
straight, 
2532
και
and 
3588
αι
the 
5138
τραχείαι
rough 
1519
εις
for 
3598
οδούς
[2ways 
3006
λείας
1smooth]; 
3:6   2532
3:6   και
3:6   and 
3708
όψεται
[3shall see 
3956
πάσα
1all 
4561
σαρξ
2flesh] 
3588
το
the 
4992
σωτήριον
deliverance 
3588
του
  
2316
θεού
of God. 
3:7   3004
3:7   έλεγεν
3:7   He said 
3767
ούν
then 
3588
τοις
to the 
1607
εκπορευομένοις
[2coming forth 
3793
όχλοις
1multitudes] 
907
βαπτισθήναι
to be immersed 
5259
υπ'
by 
1473
αυτού
him, 
1081
γεννήματα
Offspring 
2191
εχιδνών
of vipers, 
5100
τις
who 
5263
υπέδειξεν
indicated 
1473
υμίν
to you 
5343
φυγείν
to flee 
575
από
from 
3588
της
the 
3195
μελλούσης
[2about to be 
3709
οργής
1wrath]? 
3:8   4160
3:8   ποιήσατε
3:8   Do 
3767
ούν
then 
2590
καρπούς
fruits 
514
αξίους
worthy 
3588
της
of the 
3341
μετανοίας
repentance! 
2532
και
For 
3361
μη
you should not 
756
άρξησθε
begin 
3004
λέγειν
to say 
1722
εν
among 
1438
εαυτοίς
yourselves, 
3962
πατέρα
[2father 
2192
έχομεν
1We have] 
3588
τον
  
*
Αβραάμ
Abraham; 
3004-1063
λέγω γαρ
for I say 
1473
υμίν
to you, 
3754
ότι
that 
1410-3588-2316
δύναται ο θεός
God is able 
1537
εκ
from out of 
3588
των
  
3037-3778
λίθων τούτων
these stones 
1453
εγείραι
to raise 
5043
τέκνα
children 
3588
τω
to 
*
Αβραάμ
Abraham. 
3:9   2235-1161
3:9   ήδη δε
3:9   But already 
2532
και
even 
3588
η
the 
513
αξίνη
axe 
4314
προς
[2at 
3588
την
3the 
4491
ρίζαν
4root 
3588
των
5of the 
1186
δένδρων
6trees 
2749
κείται
1is situated]. 
3956
παν
Every 
3767-1186
ουν δένδρον
tree then 
3361
μη
not 
4160
ποιούν
producing 
2590
καρπόν
[2fruit 
2570
καλόν
1good] 
1581
εκκόπτεται
is cut down, 
2532
και
and 
1519
εις
[2into 
4442
πυρ
3 the fire 
906
βάλλεται
1thrown]. 
3:10   2532
3:10   και
3:10   And 
1905
επηρώτων
[3asked 
1473
αυτόν
4him 
3588
οι
1the 
3793
όχλοι
2multitudes], 
3004
λέγοντες
saying, 
5100
τι
What 
3767
ούν
then 
4160
ποιήσομεν
shall we do? 
3:11   611-1161
3:11   αποκριθείς δε
3:11   And answering 
3004
λέγει
he says 
1473
αυτοίς
to them, 
3588
ο
The one 
2192
έχων
having 
1417
δύο
two 
5509
χιτώνας
inner garments, 
3330
μεταδότω
share 
3588
τω
with the one 
3361
μη
not 
2192
έχοντι
having! 
2532
και
And 
3588
ο
the one 
2192
έχων
having 
1033
βρώματα
foods, 
3668
ομοίως
in like manner 
4160
ποιείτω
do! 
3:12   2064-1161
3:12   ήλθον δε
3:12   And there came 
2532
και
also 
5057
τελώναι
tax collectors 
907
βαπτισθήναι
to be immersed, 
2532
και
and 
2036
είπον
they said 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
1320
διδάσκαλε
Teacher, 
5100
τι
what 
4160
ποιήσομεν
shall we do? 
3:13   3588-1161
3:13   ο δε
3:13   And he 
2036
είπε
said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
3367
μηδέν
[2nothing 
4183
πλέον
3more 
3844
παρά
4beyond 
3588
το
5that 
1299
διατεταγμένον
6being set in order 
1473
υμίν
7to you 
4238
πράσσετε
1exact]! 
3:14   1905
3:14   επηρώτων
3:14   [3asked 
1161
δε
1And 
1473
αυτόν
4him 
2532
και
5also 
4754
στρατευόμενοι
2soldiers], 
3004
λέγοντες
saying, 
2532
και
And 
1473
ημείς
we, 
5100
τι
what 
4160
ποιήσομεν
shall we do? 
2532
και
And 
2036
είπε
he said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
3367
μηδένα
No one 
1286
διασείσητε
should you shake up 
3366
μηδέ
nor 
4811
συκοφαντήσητε
extort, 
2532
και
and 
714
αρκείσθε
let [2be sufficient 
3588
τοις
  
3800-1473
οψωνίοις υμών
1your rations]! 
3:15   4328
3:15   προσδοκώντος
3:15   [4were expecting 
1161
δε
1And 
3588
του
2the 
2992
λαού
3people], 
2532
και
and 
1260-3956
διαλογιζομένων πάντων
all were reasoning 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
2588-1473
καρδίαις αυτών
their hearts 
4012
περί
concerning 
3588
του
  
*
Ιωάννου
John, 
3379
μήποτε
if perhaps 
1473
αυτός
he 
1510.4
είη
may be 
3588
ο
the 
5547
Χριστός
Christ. 
3:16   611-3588-*
3:16   απεκρίνατο ο Ιωάννης
3:16   John answered 
537
άπασι
all together, 
3004
λέγων
saying, 
1473
εγώ
I 
3303
μεν
indeed 
5204
ύδατι
[3in water 
907
βαπτίζω
1immerse 
1473
υμάς
2you], 
2064-1161
έρχεται δε
but comes 
3588
ο
the one 
2478
ισχυρότερός
stronger than 
1473
μου
me, 
3739
ου
of whom 
3756-1510.2.1
ουκ ειμί
I am not 
2425
ικανός
fit 
3089
λύσαι
to untie 
3588
τον
the 
2438
ιμάντα
strap 
3588
των
  
5266-1473
υποδημάτων αυτού
of his sandals; 
1473
αυτός
he 
1473-907
υμάς βαπτίσει
will immerse you 
1722
εν
in 
4151
πνεύματι
[2spirit 
39
αγίω
1holy] 
2532
και
and 
4442
πυρί
in fire; 
3:17   3739
3:17   ου
3:17   of whom 
3588
το
the 
4425
πτύον
winnowing fan 
1722
εν
is in 
3588
τη
  
5495-1473
χειρί αυτού
his hand, 
2532
και
and 
1245
διακαθαριεί
he will thoroughly cleanse 
3588
την
  
257-1473
άλωνα αυτού
his threshing-floor; 
2532
και
and 
4863
συνάξει
he will gather 
3588
τον
the 
4621
σίτον
grain 
1519
εις
into 
3588
την
  
596-1473
αποθήκην αυτού
his storehouse; 
3588-1161
το δε
and the 
892
άχυρον
straw 
2618
κατακαύσει
he will incinerate with 
4442
πυρί
[2fire 
762
ασβέστω
1inextinguishable]. 
3:18   4183
3:18   πολλά
3:18   [4many 
3303
μεν
2indeed 
3767
ούν
3then 
2532
και
1And] 
2087
έτερα
other things 
3870
παρακαλών
comforting 
2097
ευηγγελίζετο
he announced good news to 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people. 
The Immersion of Jesus
3:19   3588
3:19   ο
3:19     
1161
δε
But 
*
Ηρώδης
Herod 
3588
ο
the 
5076
τετράρχης
tetrarch, 
1651
ελεγχόμενος
being reproved 
5259
υπ'
by 
1473
αυτού
him 
4012
περί
concerning 
*
Ηρωδιάδος
Herodias 
3588
της
the 
1135
γυναικός
wife 
3588
του
  
80-1473
αδελφού αυτού
of his brother 
*
Φιλιππου
Philip, 
2532
και
and 
4012
περί
concerning 
3956
πάντων
all 
3739
ων
[2which 
4160
εποίησε
4did 
4190
πονηρών
1 the evils 
3588
ο
  
*
Ηρώδης
3Herod], 
3:20   4369
3:20   προσέθηκε
3:20   added 
2532
και
also 
3778
τούτο
this 
1909
επί
unto 
3956
πάσι
all — 
2532
και
that 
2623
κατέκλεισε
he imprisoned 
3588
τον
  
*
Ιωάννην
John 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
5438
φυλακή
prison. 
3:21   1096-1161
3:21   εγένετο δε
3:21   And it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
907
βαπτισθήναι
immersing 
537
άπαντα
all 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people, 
2532
και
and 
*
Ιησού
Jesus 
907
βαπτισθέντος
being immersed 
2532
και
and 
4336
προσευχομένου
praying, 
455
ανεωχθήναι
[3was opened 
3588
τον
1the 
3772
ουρανόν
2heaven], 
3:22   2532
3:22   και
3:22   and 
2597
καταβήναι
[4came down 
3588
το
1the 
4151
πνεύμα
3spirit 
3588
το
  
39
άγιον
2holy] 
4984
σωματικώ
bodily 
1491
είδει
in a form 
5616
ωσεί
as 
4058
περιστεράν
a dove 
1909
επ'
upon 
1473
αυτόν
him, 
2532
και
and 
5456
φωνήν
a voice 
1537
εξ
out of 
3772
ουρανού
heaven 
1096
γενέσθαι
came, 
3004
λέγουσαν
saying, 
1473
συ
You 
1510.2.2
ει
are 
3588
ο
  
5207-1473
υιός μου
my son 
3588
ο
the 
27
αγαπητός
beloved; 
1722
εν
in 
1473
σοι
you 
2106
ευδόκησα
I take pleasure. 
The Genealogy of Jesus
3:23   2532
3:23   και
3:23   And 
1473
αυτός
[2himself 
1510.7.3
ην
3was 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus 
5616
ωσεί
4about 
2094
ετών
6years old 
5144
τριάκοντα
5thirty] 
756
αρχόμενος
in beginning, 
1510.6
ων
being 
5613
ως
as 
3543
ενομίζετο
was thought 
5207
υιός
the son 
*
Ιωσήφ
of Joseph, 
3588
του
the son of 
*
Ηλί
Heli, 
3:24   3588
3:24   του
3:24   the son of 
*
Ματθάτ
Matthat, 
3588
του
the son of 
*
Λευϊ
Levi 
3588
του
the son of 
*
Μελχί
Melchi, 
3588
του
the son of 
*
Ιαννά
Janna, 
3588
του
the son of 
*
Ιωσήφ
Joseph, 
3:25   3588
3:25   του
3:25   the son of 
*
Ματταθίου
Mattathias, 
3588
του
the son of 
*
Αμώς
Amos, 
3588
του
the son of 
*
Ναούμ
Naum, 
3588
του
the son of 
*
Εσλί
Esli, 
3588
του
the son of 
*
Ναγγαί
Nagge, 
3:26   3588
3:26   του
3:26   the son of 
*
Μαάθ
Maath, 
3588
του
the son of 
*
Ματταθίου
Mattathias, 
3588
του
the son of 
*
Σεμεϊ
Semei, 
3588
του
the son of 
*
Ιωσήφ
Joseph, 
3588
του
the son of 
*
Ιούδα
Juda, 
3:27   3588
3:27   του
3:27   the son of 
*
Ιωαννά
Joanna, 
3588
του
the son of 
*
Ρησά
Rhesa, 
3588
του
the son of 
*
Ζοροβάβελ
Zerubbabel, 
3588
του
the son of 
*
Σαλαθιήλ
Salathiel, 
3588
του
the son of 
*
Νηρί
Neri, 
3:28   3588
3:28   του
3:28   the son of 
*
Μελχί
Melchi, 
3588
του
the son of 
*
Αδδί
Addi, 
3588
του
the son of 
*
Κωσάμ
Cosam, 
3588
του
the son of 
*
Ελμωδάμ
Elmodam, 
3588
του
the son of 
*
Ηρ
Er, 
3:29   3588
3:29   του
3:29   the son of 
*
Ιωσή
Jose, 
3588
του
the son of 
*
Ελιέζερ
Eliezer, 
3588
του
the son of 
*
Ιωρείμ
Jorim, 
3588
του
the son of 
*
Ματθάτ
Matthat, 
3588
του
the son of 
*
Λευϊ
Levi, 
3:30   3588
3:30   του
3:30   the son of 
*
Σιμεών
Simeon, 
3588
του
the son of 
*
Ιούδα
Juda, 
3588
του
the son of 
*
Ιωσήφ
Joseph, 
3588
του
the son of 
*
Ιωνάν
Jonan, 
3588
του
the son of 
*
Ελιακείμ
Eliakim, 
3:31   3588
3:31   του
3:31   the son of 
*
Μελεά
Melea, 
3588
του
the son of 
*
Μαϊναν
Menan, 
3588
του
the son of 
*
Ματταθά
Mattatha, 
3588
του
the son of 
*
Ναθάν
Nathan, 
3588
του
the son of 
*
Δαβίδ
David, 
3:32   3588
3:32   του
3:32   the son of 
*
Ιεσσαί
Jesse, 
3588
του
the son of 
*
Ωβήδ
Obed, 
3588
του
the son of 
*
Βοόζ
Boaz, 
3588
του
the son of 
*
Σαλμών
Salmon, 
3588
του
the son of 
*
Ναασσών
Naasson, 
3:33   3588
3:33   του
3:33   the son of 
*
Αμιναδάβ
Aminadab, 
3588
του
the son of 
*
Αράμ
Aram, 
3588
του
the son of 
*
Εσρώμ
Esrom, 
3588
του
the son of 
*
Φαρές
Perez, 
3588
του
the son of 
*
Ιούδα
Juda, 
3:34   3588
3:34   του
3:34   the son of 
*
Ιακώβ
Jacob, 
3588
του
the son of 
*
Ισαάκ
Isaac, 
3588
του
the son of 
*
Αβραάμ
Abraham, 
3588
του
the son of 
*
Θάρρα
Terah, 
3588
του
the son of 
*
Ναχώρ
Nachor, 
3:35   3588
3:35   του
3:35   the son of 
*
Σαρούχ
Saruch, 
3588
του
the son of 
*
Ραγαύ
Ragau, 
3588
του
the son of 
*
Φαλέκ
Phalec, 
3588
του
the son of 
*
Εβέρ
Heber, 
3588
του
the son of 
*
Σαλά
Sala, 
3:36   3588
3:36   του
3:36   the son of 
*
Καϊνάν
Cainan, 
3588
του
the son of 
*
Αρφαξάδ
Arphaxad, 
3588
του
the son of 
*
Σημ
Shem, 
3588
του
the son of 
*
Νώε
Noah, 
3588
του
the son of 
*
Λάμεχ
Lamech, 
3:37   3588
3:37   του
3:37   the son of 
*
Μαθουσάλα
Mathusala, 
3588
του
the son of 
*
Ενώχ
Enoch, 
3588
του
the son of 
*
Ιαρέδ
Jared, 
3588
του
the son of 
*
Μαλελεήλ
Maleleel, 
3588
του
the son of 
*
Καϊνάν
Cainan, 
3:38   3588
3:38   του
3:38   the son of 
*
Ενώς
Enos, 
3588
του
the son of 
*
Σηθ
Seth, 
3588
του
the son of 
*
Αδαμ
Adam, 
3588
του
the son of 
2316
θεού
God. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Luke 2
Top of Page
Top of Page