Judges 5
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Song of Deborah and Barak
5:1   2532
5:1   και
5:1   And 
103
ήσαν
[6sang 
*
Δεββωρά
1Deborah 
2532
και
2and 
*
Βαράκ
3Barak 
5207
υιός
4son 
*
Αβινεέμ
5of Abinoam] 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2250-1565
ημέρα εκείνη
that day, 
2532
και
and 
2036
είπεν
said, 
5:2   1722
5:2   εν
5:2   In 
3588
τω
the 
756
άρξασθαι
rule 
747
αρχηγούς
of chiefs 
1722
εν
in 
*
Ισραήλ
Israel, 
1722
εν
in 
4254.1
προαιρέσει
resolve 
2992
λαού
of people, 
2127
ευλογείτε
bless 
2962
κύριον
the lord! 
5:3   191
5:3   ακούσατε
5:3   Hear, 
935
βασιλείς
O kings! 
1801
ενωτίζεσθε
Give ear, 
4568.2
σατράπαι
O satraps! 
1473
εγώ
I 
3588
τω
[2to the 
2962
κυρίω
3 lord 
103
άσομαι
1shall sing], 
2532
και
and 
5567
ψαλώ
I shall strum 
3588
τω
to the 
2316
θεώ
God 
*
Ισραήλ
of Israel. 
5:4   2962
5:4   κύριε
5:4   lord, 
1722
ει
in 
3588
τη
  
1841-1473
εξόδω σου
your exodus 
1722
εκ
from 
*
Σειρ
Seir, 
1722
εν
in 
3588
τω
  
522-1473
απαίρειν σε
your departing 
1537
εξ
from out of 
68
αγρού
the field 
*
Εδώμ
of Edom, 
1093
γη
the earth 
4579
εσείσθη
was shaken, 
2532-1065
και γε
and indeed 
3588
ο
the 
3772
ουρανός
heaven 
5015
εταράχθη
was disturbed, 
2532
και
and 
3588
αι
the 
3507
νεφέλαι
clouds 
4712.1
έσταξαν
dripped 
5204
ύδωρ
water. 
5:5   3735
5:5   όρη
5:5   Mountains 
4531
εσαλεύθησαν
shook 
575
από
from 
4383
προσώπου
the face 
2962
κυρίου
of the lord; 
3778
τούτο
this 
*
Σινά
Sinai 
575
από
from 
4383
προσώπου
the face 
2962
κυρίου
of the lord 
2316
θεού
God 
*
Ισραήλ
of Israel. 
5:6   1722
5:6   εν
5:6   In 
2250
ημέραις
the days 
*
Σαμεγάρ
of Shamgar 
5207
υιόυ
son 
*
Ανάθ
of Anath, 
1722
εν
in 
2250
ημέραις
the days 
*
Ιαήλ
of Jael, 
1587
εξέλιπον
[2failed 
3598
οδούς
1 the ways], 
2532
και
and 
4198
επορεύθησαν
they went 
824.2
ατραπούς
by short cuts. 
4198
επορεύθησαν
They went 
3598
οδούς
by ways 
1294
διεστραμμένας
being turned aside. 
5:7   1587
5:7   εξέλιπον
5:7   [5failed 
3588
οι
1The 
2730
κατοικούντες
2ones dwelling 
1722
εν
3in 
3588
τω
  
*
Ισραήλ
4Israel], 
1587
εξέλιπον
they failed 
2193
έως
until 
3739
ου
of which time 
450-*
ανέστη Δεββωρά
Deborah rose up, 
3754
ότι
that 
450
ανέστη
[2rose up 
3384
μήτηρ
1a mother] 
1722
εν
in 
*
Ισραήλ
Israel. 
5:8   140
5:8   ηρέτισαν
5:8   They selected 
2316-2537
θεούς καινούς
new gods, 
5119
τότε
then 
4170
επολέμησαν
[3waged war 
4172
πόλεις
1cities 
758
αρχόντων
2of rulers]; 
4629.2
σκέπη
[3for protection 
3494.1
νεανίδων
4of young women 
4577.2
σειρομάστων
1spears 
3708
οφθή
2appeared], 
2532
και
even 
4577.2
σειρομάστης
a spear — 
5062
τεσσαράκοντα
forty 
5505
χιλιάσιν
thousand 
1722
εν
in 
3588
τω
  
*
Ισραήλ
Israel. 
5:9   3588
5:9   η
5:9     
2588-1473
καρδία μου
My heart 
1909
επί
is with 
3588
τα
the 
1299
διατεταγμένα
things ordered 
3588
τω
  
*
Ισραήλ
to Israel. 
3588
οι
The 
1413
δυνάσται
mighty 
3588
του
of the 
2992
λαού
people — 
2127
ευλογείτε
you bless 
3588
τον
the 
2962
κύριον
lord! 
5:10   1910
5:10   επιβεβηκότες
5:10   O ones mounting 
1909
επί
upon 
5268
υποζυγίων
beasts of burden, 
1909
επί
upon 
2985.1
λαμπηνών
covered royal chariots, 
2521
καθήμενοι
sitting down 
1909
επί
upon 
2922
κριτηρίου
a judgment seat, 
2532
και
and 
4198
πορευόμενοι
going 
1909
εφ'
by 
3598
οδώ
the way — 
5350
φθέγξασθε
utter! 
5:11   5456
5:11   φωνήν
5:11   A sound 
351.1
ανακρουομένων
of the men playing music 
303.1
αναμέσον
in the midst 
2165
ευφραινομένων
of ones making merry. 
1563
εκεί
There 
1325
δώσουσι
they shall give 
1343
δικαιοσύνην
righteousness 
2962
κυρίω
to the lord. 
1343
δικαιοσύνας
O righteousness 
1765
ενίσχυσον
grow in strength 
1722
εν
in 
3588
τω
  
*
Ισραήλ
Israel! 
5119
τότε
Then 
2597
κατέβη
shall go down 
1519
εις
into 
3588
τας
  
4172-1473
πόλεις αυτού
his cities 
3588
ο
the 
2992
λαός
people 
2962
κυρίου
of the lord. 
5:12   1825
5:12   εξεγείρου
5:12   Awaken, 
1825
εξεγείρου
awaken, 
*
Δεββωρά
O Deborah! 
1825
εξεγείρου
Awaken, 
1825
εξεγείρου
awaken! 
2980
λαλεί
Speak 
3326
μετ'
with 
5603
ωδής
an ode! 
1817
εξανίστασο
Rise up, 
*
Βαράκ
O Barak! 
2532
και
And 
163
αιχμαλώτιζε
take captive 
161-1473
αιχμαλωσίαν σου
your captivity, 
5207
υιός
O son 
*
Αβινεέμ
of Abinoam! 
5:13   5119
5:13   τότε
5:13   Then 
3170
εμεγαλύνθη
[2was magnified 
3588
η
  
2479-1473
ισχύς αυτού
1his strength]. 
2962
κύριε
lord 
5013
ταπείνωσόν
abase 
1473
μοι
to me 
3588
τους
the ones 
2478
ισχυροτέρους
stronger 
1473
μου
than me! 
2992
λαός
People 
*
Εφραϊμ
Ephraim 
5097
ετιμωρήσατο
punished 
1473
αυτούς
them 
1722
εν
in 
2835.1
κοιλάδι
the valley. 
80
αδελφός σου
Your brother 
*
Βενιαμίν
Benjamin 
1722
εν
among 
2992-1473
λαοίς σου
your peoples. 
5:14   *
5:14    Εφραϊμ
5:14   Ephraim 
1610-1473
εξερρίζωσεν αυτούς
rooted them out 
1722
εν
among 
3588
τω
  
*
Αμαλήκ
Amalek. 
3694
οπίσω
After 
1473
σου
you, 
*
Βενιαμίν
Benjamin, 
1722
εν
with 
3588
τοις
  
2992-1473
λαοίς σου
your peoples. 
1537
εξ
Of 
1473
εμού
me, 
*
Μαχείρ
Machir, 
2597
κατέβησαν
they came down 
1830
εξερευνώντες
searching out; 
2532
και
and 
1537
εκ
from 
*
Ζαβουλών
Zebulun 
1765
ενισχυόντες
growing in strength 
1722
εν
in 
4638.1
σκήπτρω
chiefdom 
1335
διηγήσεως
of the narrative 
1122
γραμματέως
of a scribe. 
5:15   2532
5:15   και
5:15   And 
758
άρχοντες
the rulers 
1722
εν
were in 
*
Ισσάχαρ
Issachar 
3326
μετά
with 
*
Δεβώρρας
Deborah 
2532
και
and 
*
Ισσάχαρ
Issachar; 
3779
ούτω
so 
*
Βαράκ
Barak 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2835.1
κοιλάδι
valley 
1821
εξαπέστειλεν
sent out 
3979.1-1473
πεζούς αυτού
his footmen 
1722
εν
in 
1243
διαιρέσεσιν
the divisions 
*
Ρουβήν
of Reuben — 
3173
μεγάλοι
in great 
194.1
ακριβασμοί
restrictions 
2588
καρδίας
of heart. 
5:16   2444
5:16   ινατί
5:16   Why 
1473
μοι
with me 
2521
κάθησθε
did you settle 
303.1
αναμέσον
between 
3588
των
the 
3446.1
μοσφαθαϊμ
sheepfolds 
3588
του
  
1522
εισακούειν
to listen to 
4947.1
συριγμούς
whistlings 
1825
εξεγειρόντων
arousing 
3588
του
  
1330
διελθείν
to go through 
1519
εις
for 
3588
τα
the ones 
3588
του
  
*
Ρουβήν
of Reuben — 
3173
μεγάλοι
in great 
1840.2
εξιχνιασμοί
trackings out 
2588
καρδίας
of heart? 
5:17   *
5:17   Γαλαάδ
5:17   Gilead 
1722
εν
[2on 
3588
τω
3the 
4008
πέραν
4other side 
3588
του
5of the 
*
Ιορδάνου
6Jordan 
2681
κατεσκήνωσε
1encamped]. 
2532
και
And 
*
Δαν
Dan — 
2444
ινατί
why 
3939
παροικείς
does he sojourn 
4143
πλοίοις
in boats? 
*
Ασήρ
Asher 
3939
παρώκησεν
sojourns 
3844
παρ'
by 
123
αιγιαλόν
the shore 
2281
θαλασσών
of seas, 
2532
και
and 
1909
επί
at 
3588
τας
  
1249.1-1473
διακοπάς αυτού
his breaches 
2681
κατεσκήνωσεν
he will encamp. 
5:18   *
5:18   Ζαβουλών
5:18   Zebulun — 
2992
λαός
a people 
3679
ονειδίσας
berating 
5590-1473
ψυχήν αυτού
their soul 
1519
εις
to 
2288
θάνατον
death; 
2532
και
and 
*
Νεφθαλί
Naphtali 
1909
επί
was upon 
5311
ύψη
the heights 
68
αγρού
of a field. 
5:19   2064
5:19    ήλθον
5:19   [2came 
935
βασιλείς
1Kings] 
2532
και
and 
3904.4
παρετάξαντο
deployed; 
5119
τότε
then 
4170
επολέμησαν
[3waged war 
935
βασιλείς
1 the kings 
*
Χαναάν
2of Canaan] 
1722
εν
in 
*
Τεννάχ
Taanach, 
1909
επί
at 
3588
του
the 
5204
ύδατος
water 
*
Μαγεδδώ
of Megiddo; 
4124
πλεονεξίαν
a desire for wealth 
694
αργυρίου
of silver 
3756-2983
ουκ έλαβον
they did not have. 
5:20   1537
5:20   εκ
5:20   From 
3588
του
the 
3772
ουρανού
heaven 
3904.4
παρετάξαντο
they deployed; 
3588
οι
the 
792
αστέρες
stars 
1537
εκ
from 
3588
της
  
5010
τάξεως αυτών
their order 
3904.4
παρετάξαντο
deployed 
3326
μετά
against 
*
Σισάρα
Sisera. 
5:21   5493
5:21   χειμάρρους
5:21   The rushing stream 
*
Κισών
Kishon 
1544-1473
εξέβαλεν αυτούς
cast them out, 
5493
χειμάρρους
the rushing stream 
2504.1
Καδημίμ
of antiquity , 
5493
χειμάρρους
the rushing stream 
*
Κισών
Kishon; 
2662
καταπατήσει
[4shall trample 
1473
αυτούς
5them 
5590
ψυχή
3soul 
1473
μου
1my 
1415
δυνατή
2mighty]. 
5:22   5119
5:22   τότε
5:22   Then 
1709.1
ενεπόδισθησαν
they were impeded, 
4418
πτέρναι
the heels 
2462
ίππων
of horses 
4710
σπουδή
[2with diligence 
4692
εσπεύσαν
1were hastened] 
2478-1473
ισχυροί αυτού
by his mighty ones. 
5:23   2672
5:23   καταράσθε
5:23   Curse 
*
Μηρώζ
Meroz! 
2036
είπεν
said 
2532
ο
the 
32
άγγελος
angel 
2962
κυρίου
of the lord. 
2672.1
καταράσει
With a curse, 
2672
καταράσασθε
curse 
3956
πας
every one 
3588
ο
  
2730
κατοικών
dwelling 
1473
αυτήν
in it! 
3754
ότι
for 
3756-2064
ουκ ήλθον
they came not 
1519
εις
to 
3588
την
the 
996
βοήθειαν
help 
2962
κυρίου
of the lord. 
2962
κύριος
The lord 
998
βοηθός
is a helper 
1722
εν
against 
3163.2
μαχηταίς
warriors. 
5:24   2127
5:24   ευλογηθείη
5:24   May she be blessed 
1537
εκ
of 
1135
γυναικών
women — 
*
Ιαήλ
Jael 
1135
γυνή
wife 
*
Χαβέρ
of Heber 
3588
του
the 
*
Κιναίου
Kenite; 
575
από
above 
1135
γυναικών
the women 
1722
εν
in 
4633
σκηνή
the tent 
2127
ευλογηθείη
may she be blessed. 
5:25   5204
5:25   ύδωρ
5:25   [3for water 
154
ήτησεν
1He asked 
1473
αυτήν
2her], 
2532
και
and 
1051
γάλα
[2milk 
1325
έδωκεν
1she gave] 
1473
αυτώ
to him 
1722
εν
in 
3011.3
λεκάνη
a pan; 
2478
ισχυρών
[3of strong ones 
4331
προσήγγισε
1she drew near 
1016.2
βούτυρον
2butter]. 
5:26   3588
5:26    την
5:26     
5495
χείρα αυτής
[2her hand 
1519
εις
3for 
3956.1
πάσσαλον
4a peg 
1614
εξέτεινε
1She stretched out], 
2532
και
and 
1188-1473
δεξιάν αυτής
her right 
1519
εις
for 
4973.1
σφύραν
the hammer 
2872
κοπιώντων
of a laborer; 
2532
και
and 
4973.2-*
εσφυροκόπησε
she struck [2with a hammer 
*
Σισάρα
1Sisera]; 
1335.2
διήλωσε
she nailed 
2776-1473
κεφαλήν αυτού
his head; 
2532
και
yes, 
3960
επάταξε
she struck, 
1335.2
διήλωσε
she nailed 
2924.7-1473
κρόταφον αυτού
his temple. 
5:27   303.1
5:27   αναμέσον
5:27   In between 
3588
των
  
4228-1473
ποδών αυτής
her feet 
4794
συγκύψας
bowing 
4098
έπεσε
he fell; 
2837
εκοιμήθη
he slept 
3342
μεταξύ
between 
4228-1473
ποδών αυτής
her feet; 
2578
έκαμψεν
he bent; 
4098
έπεσεν
he fell; 
1722
εν
in 
3739
ω
which 
2578
έκαμψεν
he bent 
1563
εκεί
there 
4098
έπεσεν
he fell 
5005.1
ταλαιπώρως
miserably. 
5:28   1223
5:28   διά
5:28   Through 
3588
της
the 
2376
θυρίδος
window 
1253.1
διέκυπτε
[4looked 
2532
και
5and 
2648
κατεμάνθανεν
6studied 
3588
η
1the 
3384
μήτηρ
2mother 
*
Σισάρα
3of Sisera] — 
1223
διά
through 
3588
της
the 
1350.2
δικτυωτής
latticed window. 
1302
διάτι
Why 
2077.3
ησχάτισε
was [2late 
3588
το
  
716-1473
άρμα αυτού
1his chariot] 
3854
παραγενέσθαι
to arrive? 
1302
διατί
Why did 
5549
εχρόνισαν
[3pass time 
2487
ίχνη
1 the track 
716-1473
αρμάτων αυτού
2of his chariots]? 
5:29   4680
5:29   σοφαί
5:29   [3wise ladies 
756
αρχουσών
2leading 
1473
αυτής
1Her] 
470
ανταπεκρίναντο
answered 
4314
προς
to 
1473
αυτήν
her, 
2532
και
and 
1473
αυτή
she 
654
απέστρεψε
returned 
3056-1473
λόγους αυτής
her words 
1438
εαυτή
to herself. 
5:30   3756-2147
5:30   ουχί ευρήσουσιν
5:30   Shall they not find 
1473
αυτόν
him 
1266
διαμερίζοντα
dividing 
4661
σκύλα
the spoils? 
5373.1
φιλιάζως
Befriending 
5384
φίλοις
friends 
1519
εις
to 
2776
κεφαλήν
[2head ruler 
1415
δυνατού
1a mighty]. 
4661
σκύλα
Spoils 
906.1
βαμμάτων
of dyed things 
3588
τω
for 
*
Σισάρα
Sisera, 
4661
σκύλα
spoils 
906.1
βαμμάτων
of dyed 
4163.1
ποικιλίας
embroidery 
911
βαφή
dipped. 
906.1
βάμματα
Dyed 
4164.3
ποικιλτών
embroidered works, 
3588
τω
  
5137-1473
τραχήλω αυτού
[2for his neck 
4661
σκύλα
1spoils]. 
5:31   3779
5:31   ούτως
5:31   Thus 
622
απόλοιντο
may [3be destroyed 
3956
πάντες
1all 
3588
οι
  
2190-1473
εχθροί σου
2your enemies], 
2962
κύριε
lord. 
2532
και
And 
3588
οι
the 
25
αγαπώντες
ones loving 
1473
αυτόν
him 
2531
καθώς
be as 
3588
η
the 
395
ανατολή
rising 
3588
του
of the 
2246
ηλίου
sun 
1722
εν
in 
1411-1473
δυνάμει  αυτού
his power. 
2532
και
And 
2270
ησύχασεν
[3was quiet 
3588
η
1the 
1093
γη
2land] 
5062
τεσσαράκοντα
forty 
2094
έτη
years. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Judges 4
Top of Page
Top of Page