Job 38
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The LORD Questions Job
38:1   3326-1161
38:1   μετά δε
38:1   And after 
3588
το
the 
3973
παύσασθαι
ceasing 
*
Ελιού
[3of Elihu 
3588
της
1of the 
3012.1
λέξεως
2speech], 
2036
είπεν
[3said 
3588
ο
1the 
2962
κύριος
2 lord] 
3588
τω
  
*
Ιωβ
to Job 
1223
διά
through 
2978
λαίλαπος
a tempest 
2532
και
and 
3509
νεφέλης
cloud, saying, 
38:2   5100
38:2   τις
38:2   Who 
3778
ούτος
is this 
3588
ο
  
2928
κρύπτων
hiding 
1012
βουλήν
counsel, 
4912-1161
συνέχων δε
and constraining 
4487
ρήματα
matters 
1722
εν
in 
2588
καρδία
heart, 
1473
εμέ
[4from me 
1161
δε
1and 
3633
οίεται
2imagines 
2928
κρύπτειν
3to hide]? 
38:3   2224
38:3   ζώσαι
38:3   Tie up 
5618
ώσπερ
[2as 
435
ανήρ
3a man 
3588
την
  
3751-1473
οσφύν σου
1your loin]! 
2065-1161
ερωτήσω δε
And I will ask 
1473
σε
you, 
1473-1161
συ δε
and you 
1473-611
μοι αποκρίθητι
answer me! 
38:4   4226
38:4   που
38:4   Where 
1510.7.2
ης
were you 
1722
εν
in 
3588
τω
  
2311-1473
θεμελιούν με
my laying the foundation 
3588
την
for the 
1093
γην
earth? 
518-1161
απάγγελον δε
And report 
1473
μοι
to me! 
1487
ει
if 
1987
επίστη
you should have knowledge of 
4907
σύνεσιν
understanding. 
38:5   5100
38:5   τις
38:5   Who 
5087
έθετο
established 
3588
τα
the 
3358
μέτρα
measures 
1473
αυτής
of it, 
1487
ει
if 
1492
οίδας
you know? 
2228
η
Or 
5100
τις
who 
3588
ο
is the one 
1863
επαγαγών
bringing 
4683.1
σπαρτίον
a measuring cord 
1909
επ'
upon 
1473
αυτής
it? 
38:6   1909
38:6   επί
38:6   Upon 
5100
τίνος
what 
3588
οι
  
2916.1-1473
κρίκοι αυτής
are its hooks 
4078
πεπήγασι
pitched on? 
5100-1161
τις δε
And who 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
ο
the one 
906
βαλών
laying [2foundation 
3037
λίθον
3stone 
1137.1
γωνιαίον
1an angular] 
1909
επ'
upon 
1473
αυτής
it? 
38:7   3753
38:7   ότε
38:7   When 
1096
εγενήθησαν
[2came to pass 
798
άστρα
1 the stars], 
134
ήνεσάν
[3praised 
1473
με
4me 
5456
φωνή
6a great voice 
3173
μεγάλη
5with 
3956
πάντες
1all 
32-1473
άγγελοί μου
2my angels]. 
38:8   5420-1161
38:8   έφραξα δε
38:8   And I shut up 
2281
θάλασσαν
the sea 
4439
πύλαις
with gates, 
3753
ότε
when 
3103.2
εμαίμασσεν
it was led irresistibly 
1537
εκ
[2out of 
2836
κοιλίας
4belly 
3384-1473
μητρός αυτής
3its mother's 
1607
εκπορευομένη
1going forth]. 
38:9   5087-1161
38:9   εθέμην δε
38:9   And I established 
1473-3509
αυτή νέφος
the cloud for its 
292.1
αμφίασιν
clothing, 
3658.1-1161
ομίχλη δε
and fog 
1473
αυτήν
for its 
4683
εσπαργάνωσα
being swaddled. 
38:10   5087-1161
38:10   εθέμην δε
38:10   And I established 
1473-3725
αυτή όρια
limits for it, 
4060
περιθείς
I put in place 
2806.1
κλείθρα
bolts 
2532
και
and 
4439
πύλας
gates. 
38:11   2036-1161
38:11   είπα δε
38:11   And I said 
1473
αυτή
to it, 
3360
μέχρι
Unto 
3778
τούτου
this far 
2064
ελεύση
you shall come, 
2532
και
and 
3756
ουχ
shall not 
5233
υπερβήση
pass over; 
235
αλλ'
and 
1722
εν
within 
4572
σεαυτή
yourself 
4937
συντριβήσονταί
[3shall break 
1473
σου
1your 
3588
τα
  
2949
κύματα
2waves]. 
38:12   2228
38:12   η
38:12   Or 
1909
επί
by 
1473
σου
you 
4929
συντέταχα
have I ordered 
5338
φέγγος
[2brightness 
4407
πρωϊνόν
1 the early morning]? 
2193.1-1161
Εωσφόρος δε
And did the morning star 
1492
είδε
behold 
3588
την
  
1438
εαυτού
his own 
5010
τάξιν
order; 
38:13   1949
38:13   επιλαβέσθαι
38:13   to take hold of 
4420
πτερύγων
the wings 
1093
γης
of the earth, 
1621
εκτινάξαι
to shake off 
765
ασεβείς
the impious 
1537
εξ
from 
1473
αυτής
it. 
38:14   2228
38:14   η
38:14   Or 
1473
συ
did you, 
2983
λαβών
having taken 
1093
γης
earth's 
4081
πηλόν
clay, 
4111
έπλασας
shape 
2226
ζώον
a living creature, 
2532
και
and 
2980.2
λαλητόν
[2 the power of speech 
1473
αυτόν
3to it 
5087
έθου
1establish] 
1909
επί
upon 
1093
γης
the earth? 
38:15   851-1161
38:15   αφείλες δε
38:15   And have you removed 
575
από
[3from 
765
ασεβών
4 the impious 
3588
το
1the 
5457
φως
2light], 
1023
βραχίονα
[3 the arm 
1161
δε
1and 
5244
υπερηφάνων
4of the proud 
4937
συνέτριψας
2broke]? 
38:16   2064
38:16   ήλθες
38:16   Did you come 
1909
επί
unto 
4077
πηγήν
the spring 
2281
θαλάσσης
of the sea, 
1722
εν
[3in 
1161
δε
1and 
2487
ίχνεσιν
4 the tracks 
12
αβύσσου
5of the deep 
4043
περιεπάτησας
2walk]? 
38:17   455
38:17   ανοίγονται
38:17   [4open 
1161
δε
1And 
1473
σοι
5to you 
5401
φόβω
6in fear 
4439
πύλαι
2 do the gates 
2288
θανάτου
3of death]; 
4440.1-1161
πυλωροί δε
and did gatekeepers 
86
άδου
of Hades, 
1492
ιδόντες
in beholding 
1473
σε
you, 
4421.1
έπτηξαν
become alarmed? 
38:18   3560-1161
38:18   νενουθέτησαι δε
38:18   And have you been admonished 
3588
το
about the 
2148.1
εύρος
breadth 
3588
της
  
5259
υπ'
under 
3772
ουρανόν
heaven? 
312
ανάγγειλον
Announce it 
1211
δη
indeed 
1473
μοι
to me! 
4214-5100
πόση τις
how great 
1510.2.3
εστι
it is. 
38:19   4169-1161
38:19   ποία δε
38:19   And of what kind 
1093
γη
of land 
835
αυλίζεται
lodges 
3588
το
the 
5457
φως
light? 
4655-1161
σκότους δε
And darkness, 
4169
ποίος
what kind 
3588
ο
  
5117
τόπος
of place? 
38:20   1487
38:20   ει
38:20   If 
71
αγάγοις
you could lead 
1473
με
me 
1519
εις
into 
3725-1473
όρια αυτών
their limits, 
1499.1
ει δε και
and even if 
1987
επίστασαι
you know 
5147-1473
τρίβους αυτών
their paths. 
38:21   1492
38:21   οίδας
38:21   Have you known 
686-3754
άρα ότι
that it is so 
5119
τότε
then 
1080
γεγέννησαι
because you were born, 
706-1161
αριθμός δε
and the number 
2094-1473
ετών σου
of your years 
4183
πολύς
great? 
38:22   2064-1161
38:22   ήλθες δε
38:22   But did you come 
1909
επί
unto 
2344
θησαυρούς
the treasuries 
5510
χιόνος
of snow? 
2344
θησαυρούς
[3 the treasuries 
1161
δε
1and 
5464
χαλάζης
4of hail 
3708
εώρακας
2have you seen]? 
38:23   606-1161
38:23   απόκειται δε
38:23   And is it reserved 
1473
σοι
to you 
1519
εις
for 
5610
ώραν
the hour 
2190
εχθρών
of the enemies, 
1519
εις
for 
2250
ημέραν
the day 
4171
πολέμου
of war 
2532
και
and 
3163
μάχης
battle? 
38:24   4159-1161
38:24   πόθεν δε
38:24   And from what place 
1607
εκπορεύεται
goes forth 
3974.1
πάχνη
the frost, 
2228
η
or 
1286.1
διασκεδάννυται
[2is dispersed 
3558
νότος
1 the south wind] 
1519
εις
into 
3588
την
the place 
5259
υπ'
under 
3772
ουρανόν
heaven? 
38:25   5100-1161
38:25   τις δε
38:25   And who 
2090
ητοίμασεν
prepared 
5205
υετώ
[3rain 
2974.4
λάβρω
2 of the fierce 
4511
ρύσιν
1 the flow], 
3598-1161
οδόν δε
and a way 
2942.2
κυδοιμώ
in uproar; 
38:26   3588
38:26   του
38:26     
5204.2
υετίσαι
to rain 
1909
επί
upon 
1093
γην
the land 
3739
ου
of which 
3756
ουκ
there is no 
435
ανήρ
man, 
2048
έρημον
the wilderness 
3739
ου
of which 
3756
ουχ
there is no 
5224
υπάρχει
[2existing 
444
άνθρωπος
1man] 
1722
εν
in 
1473
αυτή
it; 
38:27   3588
38:27   του
38:27     
5526
χορτάσαι
so as to fill 
4.2
άβατον
the untrodden 
2532
και
and 
516.2
αοίκητον
uninhabited land, 
2532
και
and 
3588
του
the 
1545.2
εκβλαστήσαι
causing to sprout forth 
1841
έξοδον
the issue 
5514
χλόης
of tender shoots? 
38:28   5100
38:28   τις
38:28   Who 
1510.2.3
εστίν
is 
5205
υετού
the rain's 
3962
πατήρ
father, 
5100-1161
τις δε
and who 
1510.2.3
εστίν
is 
3588
ο
the one 
5088
τετοκώς
giving birth to 
1040.3
βώλους
droplets 
1408.1
δρόσου
of dew? 
38:29   1537
38:29   εκ
38:29   [2from out of 
1064
γαστρός
4womb 
1161
δε
1And 
5100
τίνος
3whose] 
1607
εκπορεύεται
comes forth 
3588
ο
the 
2930
κρύσταλλος
ice; 
3974.1
πάχνην
[4 the frost 
1161
δε
1and 
1722
εν
5in 
3772
ουρανώ
6 the heaven 
5100
τις
2who 
5088
τέτοκεν
3gave birth to], 
38:30   3739
38:30   η
38:30   which 
2597
καταβαίνει
comes down 
5618
ώσπερ
as if 
5204
ύδωρ
water 
4482
ρέον
flowing? 
4383
πρόσωπον
[4 the face 
1161
δε
1And 
12
αβύσσου
5of the abyss 
5100
τις
2who 
4421.1
έπτηξε
3alarmed]? 
38:31   4920-1161
38:31   συνήκας δε
38:31   And do you perceive 
1199
δεσμόν
the bond 
*
Πλειάδος
of Pleiades; 
2532
και
and 
5418
φραγμόν
[2 the barrier 
*
Ωρίωνος
3of Orion 
455
ήνοιξας
1did you open]? 
38:32   2228
38:32   η
38:32   Or 
1272
διανοίξεις
will you open 
3099.2
Μαζουρώθ
Mazuroth 
1722
εν
in 
2540-1473
καιρώ αυτού
its time? 
2532
και
And 
*
΄ Εσπερον
Hesperus 
1909
επί
with 
2864-1473
κόμης αυτού
its tail — 
71
άξεις
will you lead 
1473
αυτόν
it? 
38:33   1987-1161
38:33   επίστασαι δε
38:33   And do you know 
5157
τροπάς
the circuits 
3772
ουρανού
of heaven, 
2228
η
or 
3588
τα
the things 
5259
υπ'
[3under 
3772
ουρανόν
4heaven 
3661
ομοθυμαδόν
2with one accord 
1096
γινόμενα
1taking place]? 
38:34   2564-1161
38:34   καλέσεις δε
38:34   And will you call 
3509
νέφος
a cloud 
5456
φωνή
by voice, 
2532
και
and 
5156
τρόμω
in trembling 
5204
ύδατος
[3water of rain 
2974.4
λάβρου
2 the fierce 
5219
υπακούσεταί
1will] obey 
1473
σοι
you? 
38:35   649-1161
38:35   αποστελείς δε
38:35   And will you send 
2769.2
καραυνούς
thunderbolts? 
2532
και
and 
4198
πορεύσονται
will they go forth? 
2046-1161
ερούσι δε
and shall they say 
1473
σοι
to you, 
5100
τι
What 
1510.2.3
εστί
is it? 
38:36   5100-1161
38:36   τις δε
38:36   And who 
1325
έδωκε
gave 
1135
γυναιξίν
women 
5307.1
υφάσματος
[2 for a woven work 
4678
σοφίαν
1wisdom], 
2228
η
or 
4164.2
ποικιλτικήν
[2for embroidery 
1989.1
επιστήμην
1skill]? 
38:37   5100-1161
38:37   τις δε
38:37   And who is 
3588
ο
the one 
705
αριθμών
counting 
3509
νέφη
clouds 
4678
σοφία
in wisdom, 
3772
ουρανόν
[3 the heaven 
1161
δε
1and 
1519
εις
4unto 
1093
γην
5 the earth 
2827
έκλινε
2leaned], 
38:38   5502.4-1161
38:38   κέχυται δε
38:38   and it is poured 
5618
ώσπερ
as 
1093
γη
earth's 
2866.4
κονία
powder, 
2853-1161
κεκόλληκα δε
and I have cleaved 
1473
αυτόν
it 
5618
ώσπερ
as 
3037
λίθω
a stone 
2942.1
κύβον
cube? 
38:39   2340-1161
38:39   θηρεύσεις δε
38:39   And will you hunt 
3023
λέουσι
[2for the lions 
1003.1
βοράν
1a prey]? 
5590
ψυχάς
[3 the souls 
1161
δε
1and 
1404
δρακόντων
4of dragons 
1705
εμπλήσεις
2fill up]? 
38:40   1165.1-1063
38:40   δεδοίκασι γαρ
38:40   for they are in awe 
1722
εν
in 
2845-1473
κοίταις αυτών
their lairs, 
2521-1161
κάθηνται δε
and they sit 
1722
εν
in 
5208
ύλαις
the woods 
1748
ενεδρεύοντες
lying in wait. 
38:41   5100-1161
38:41   τις δε
38:41   And who 
2090
ητοίμασε
prepared 
2876
κόρακι
[2for the crow 
1003.1
βοράν
1carrion]? 
3502
νεοσσοί
[3young 
1063
γαρ
1for 
1473
αυτού
2its 
4314
προς
6to 
2962
κύριον
7 the lord 
2896
κεκράγασι
5cry out 
4105
πλανώμενοι
4in wandering 
3588
τα
  
4621
σίτα
9grain 
2212
ζητούντες
8seeking]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Job 37
Top of Page
Top of Page