Job 39
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
39:1   1487-1097
39:1   ει έγνως
39:1   Do you know 
2540
καιρόν
the time 
5109.1
τοκετού
of the birthing 
5130.1
τραγελάφων
of the antelopes 
4073
πέτρας
of the rock? 
5442-1161
εφύλαξας δε
And did you watch 
5604
ωδίνας
the birth pangs 
1643.1
ελάφων
of hinds? 
39:2   705-1161
39:2   ηρίθμησας δε
39:2   And did you count 
3376
μήνας
[3months 
1473
αυτών
1their 
4134
πλήρεις
2full] 
5109.1
τοκετού
of birthing? 
5604
ωδίνας
[4 birth pangs 
1161
δε
1and 
1473
αυτών
3their 
3089
έλυσας
2did you untie]? 
39:3   1625-1161
39:3   εξέθρεψας δε
39:3   And did you nourish 
1473
αυτών
their 
3588
τα
  
3813
παιδία
offspring 
1854
έξω
outside 
5401
φόβου
of fear? 
5604
ωδίνας
[4 birth pangs 
1161
δε
1and 
1473
αυτών
3their 
1821
εξαποστελείς
2will you send away]? 
39:4   640.2
39:4   απορρήξουσι
39:4   [2shall rip forth 
3588
τα
  
5043-1473
τέκνα αυτών
1Their young]; 
4129
πληθυνθήσονται
they shall be multiplied 
1722
εν
in 
1081
γεννήματι
offspring; 
1831
εξελεύσονται
their young will go forth 
2532
και
and 
3766.2
ου μη
in no way 
344
ανακάμψουσιν
shall return 
1473
αυτοίς
to them. 
39:5   5100-1161
39:5   τις δε
39:5   And who 
1510.2.3
εστίν
is 
3588
ο
the one 
863
αφείς
letting 
3688
όνον
[2donkey 
66
άγριον
1 the wild] 
1658
ελεύθερον
free? 
1199
δεσμούς
[5bonds 
1161
δε
1and 
1473
αυτού
4his 
5100
τις
2who 
3089
έλυσεν
3untied]? 
39:6   5087-1161
39:6   εθέμην δε
39:6   For I established 
3588
την
  
1244.1-1473
δίαιταν αυτού
for his habitation 
2048
έρημον
a wilderness, 
2532
και
and 
3588
τα
  
4638-1473
σκηνώματα αυτού
[2for his tents 
247.3
αλμυρίδα
1 the salt-flats]. 
39:7   2606
39:7   καταγελών
39:7   He ridicules 
4181.2
πολυοχλίας
the great multitude 
4172
πόλεως
of the city, 
3202.1
μέμψιν
[3 the complaint 
1161
δε
1and 
5409.3
φορολόγου
4of the tribute-gatherer 
3756-191
ουκ ακούων
2hears not]. 
39:8   2679.2
39:8   κατασκέψεται
39:8   He shall survey 
3735
όρη
the mountains 
3542-1473
νομήν αυτού
as his pasture, 
2532
και
and 
3694
οπίσω
[2after 
3956
παντός
3every 
5515
χλωρού
4green thing 
2212
ζητεί
1he seeks]. 
39:9   1014
39:9   βουλήσεται
39:9   [2shall 4be willing 
1161
δε
1And 
1473
σοι
6to you 
3439.2
μονόκερος
3 the unicorn 
1398
δουλεύσαι
5to serve], 
2228
η
or 
2837
κοιμηθήναι
to sleep 
1909
επί
at 
5336-1473
φάτνης σου
your stable? 
39:10   1210-1161
39:10   δήσεις δε
39:10   And will you tie 
1722
εν
[2with 
2438
ιμάσι
3straps 
2218-1473
ζυγόν αυτού
1his yoke], 
2228
η
or 
1670-1473
ελκύσει σου
will he draw 
831.4
αύλακας
furrows 
1722
εν
in 
3977.1
πεδίω
the plain? 
39:11   3982-1161
39:11   πέποιθας δε
39:11   And do you rely 
1909
επ'
upon 
1473
αυτώ
him, 
3754
ότι
because 
4183
πολλή
[2 is great 
2479-1473
ισχύς αυτού
1his strength]? 
1891.1-1161
επαφήσεις δε
and will you slacken 
1473
αυτώ
[2for him 
3588
τα
  
2041-1473
έργα σου
1your works]? 
39:12   4100-1161
39:12   πιστεύσεις δε
39:12   And do you trust 
3754
ότι
that 
591
αποδώσει
he will give back 
1473
σοι
to you 
3588
τον
the 
4703
σπόρον
seed, 
1533-1161
εισοίσει δε
and carry it into 
1473
σου
your 
3588
τον
  
257
άλωνα
threshing-floor? 
39:13   4420
39:13    πτέρυξ
39:13   The wing 
5059.6
τερπομένων
delighting 
3496.3
νεελάσσα
ostriches; 
1437
εάν
but 
4815
συλλάβη
should [2conceive 
775.1
ασίδα
1 the stork 
2532
και
2and 
3505.1
νέσσα
3feathers]? 
39:14   3754
39:14   ότι
39:14   for 
863
αφήσει
she shall let [2go 
1519
εις
3unto 
1093
γην
4 the earth 
3588
τα
  
5609-1473
ωά αυτής
1her eggs], 
2532
και
and 
1909
επί
[2upon 
5522
χουν
3 the dust 
2282
θάλψει
1she shall incubate]; 
39:15   2532
39:15   και
39:15   and 
1950
επελάθετο
she forgot 
3754
ότι
that 
4228
πους
the foot 
4650
σκορπιεί
will disperse them, 
2532
και
and 
2342
θηρία
the wild beasts 
68
αγρού
of the field 
2662
καταπατήσει
will trample them. 
39:16   644.1
39:16   απεσκλήρυνε
39:16   She hardened against 
3588
τα
  
5043-1438
τέκνα αυτής
her offspring, 
5620
ώστε
so as 
3361
μη
to not 
1438
εαυτήν
bereave herself; 
1519
εις
in 
2756
κενόν
vain 
2872
εκοπίασεν
she tired 
427
άνευ
without 
5401
φόβου
fear. 
39:17   3754
39:17   ότι
39:17   For 
2678.2
κατεσιώπησεν
[2quelled 
1473
αυτή
3her 
3588
ο
  
2316
θεός
1God] 
4678
σοφίαν
wisdom, 
2532
και
and 
3756-3307
ουκ εμέρισεν
portioned not 
1473
αυτή
to her 
1722
εν
with 
3588
τη
  
4907
συνέσει
understanding. 
39:18   2596
39:18   κατά
39:18   In 
2540
καιρόν
time 
1722
εν
[2in 
5311
ύψει
3height 
5312
υψώσει
1she will raise up high]; 
2606
καταγελάσεται
she will ridicule 
2462
ίππου
the horse 
2532
και
and 
3588
του
  
1912.2-1473
επιβάτου αυτού
his rider. 
39:19   2228
39:19   η
39:19   Or 
1473
συ
did you 
4060
περιέθηκας
invest 
2462
ίππω
the horse 
1411
δύναμιν
with power, 
1746
ενέδυσας δε
or clothe 
5137-1473
τραχήλω αυτού
his neck 
5401
φόβον
in fear? 
39:20   4060-1161
39:20   περιέθηκας δε
39:20   And did you invest 
1473
αυτώ
in him 
3833
πανοπλίαν
full armor, 
1391-1161
δόξα δε
and the glory 
4738
στήθεων αυτού
of his breast 
5110.1
τόλμη
in daring? 
39:21   461.1
39:21   ανορύσσων
39:21   [2rooting up 
1722
εν
3in 
3977.1
πεδίω
4 the plain 
1064.2
γαυριά
1He prances], 
1607-1161
εκπορεύεται δε
and he goes forth 
1519
εις
into 
3977.1
πεδίον
the plain 
1722
εν
in 
2479
ισχύϊ
strength. 
39:22   4876
39:22   συναντών
39:22   [2meeting up with 
956
βέλη
3spears 
2606
καταγελά
1He ridicules], 
2532
και
and 
3766.2
ου μη
in no way 
654
αποστραφή
turns 
575
από
from 
4604
σιδήρου
an iron weapon. 
39:23   1909
39:23   επ'
39:23   Against 
1473
αυτώ
him 
1064.2
γαυριά
prance 
5115
τόξον
the bow 
2532
και
and 
3162
μάχαιρα
sword; 
39:24   2532
39:24   και
39:24   and 
3709
οργή
in anger 
853
αφανιεί
he shall obliterate 
3588
την
the 
1093
γην
ground. 
3766.2
ου μη
In no way 
4100
πιστεύση
shall he trust 
2193
έως
until 
302
αν
whenever 
4591
σημάνη
[2signifies 
4536
σάλπιγξ
1 the trumpet]; 
39:25   4536-1161
39:25   σάλπιγγος δε
39:25   and with the trumpet 
4591
σημαινούσης
signifying, 
3004
λέγει
he says, 
2103.1
εύγε
Well done! 
4207-1161
πόρρωθεν δε
And at a distance 
3750.1
οσφραίνεται
he smells 
4171
πολέμου
war 
4862
συν
with 
247.1
άλματι
leaping 
2532
και
and 
2906
κραυγή
crying out. 
39:26   1537-1161
39:26   εκ δε
39:26   And from 
3588
της
  
4674
σης
your 
1989.1
επιστήμης
higher knowledge 
2476
έστηκεν
[2set 
2403.1
ιέραξ
1 does the hawk] 
375.1
αναπετάσας
having the look of effrontery 
3588
τας
with 
4420
πτέρυγας
wings 
185.4
ακίνητος
fixed 
2529
καθορών
looking down 
3588
τα
  
4314
προς
towards 
3558
νότον
the south? 
39:27   1909-1161
39:27   επί δε
39:27   And at 
3588
τω
  
4674
σω
your 
4366.2
προστάγματι
order 
5312
υψούται
[2rise up high 
105
αετός
1 does the eagle], 
1135.3-1161
γυψ δε
and does the vulture 
1909
επί
[3upon 
3555-1473
νοσσιάς αυτού
4its nest 
2516
καθεσθείς
1sit 
835
αυλίζεται
2lodged], 
39:28   1909
39:28   επ'
39:28   upon 
1851
εξοχή
the prominence 
4073
πέτρας
of the rock 
2532
και
and 
614
αποκρύφω
is concealed? 
39:29   1566-1510.6
39:29   εκείσε ων
39:29   Being at that place 
2212
ζητεί
he seeks 
3588
τα
  
4621
σίτα
grain ; 
4207
πόρρωθεν
[3at a distance 
3588
οι
  
3788-1473
οφθαλμοί αυτού
1his eyes 
4648
σκοπεύουσι
2watch], 
39:30   3502
39:30   νεοσσοί
39:30   [3young 
1161
δε
1and 
1473
αυτού
2his] 
5445.4
φύρονται
befoul themselves 
1722
εν
in 
129
αίματι
blood; 
3739-1161
ου δ'
and where 
302
αν
ever 
1510.3-2348
ώσι τεθνεώτες
ones dying might be, 
3916
παραχρήμα
immediately 
2147
ευρίσκονται
they are found. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Job 38
Top of Page
Top of Page