Job 37
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Elihu Relates the Sovereignty of The LORD
37:1   2532
37:1   και
37:1   And 
575
από
from 
3778
ταύτης
this 
5015
εταράχθη
[2is disturbed 
3588
η
  
2588-1473
καρδία μου
1my heart], 
2532
και
and 
640.1
απερρύη
was dropped down 
1537
εκ
from out of 
3588
του
  
5117-1473
τόπου αυτής
its place. 
37:2   191
37:2   άκουε
37:2   Hear 
189
ακοήν
a report 
1722
εν
in 
3709
οργή
anger 
2372
θυμού
of rage 
2962
κυρίου
of the lord! 
2532
και
And 
3191.1
μελέτη
a meditation 
1537
εκ
from out of 
4750-1473
στόματος αυτού
his mouth 
1831
εξελεύσεται
shall come forth. 
37:3   5270
37:3   υποκάτω
37:3   Underneath 
3956
παντός
all 
3588
του
the 
3772
ουρανού
heaven 
3588
η
  
746
αρχή αυτού
is his sovereignty, 
2532
και
and 
3588
το
  
5457-1473
φως αυτού
his light 
1909
επί
is upon 
4420
πτερύγων
the wings 
3588
της
of the 
1093
γης
earth. 
37:4   3694
37:4   οπίσω
37:4   After 
1473
αυτού
him 
994
βοήσεται
[2shall yell out 
5456
φωνή
1a voice]; 
1026.2
βροντήσει
he shall thunder 
1722
εν
with 
5456
φωνή
the sound 
5196-1473
ύβρεως αυτού
of his insult; 
2532
και
and 
3756-465.1
ουκ ανταλλάξει
he shall not bargain 
1473
αυτούς
them, 
3754
ότι
that 
191
ακούσει
one shall hear 
5456-1473
φωνήν αυτού
his voice. 
37:5   1026.2
37:5   βροντήσει
37:5   [3will thunder 
3588
ο
1The 
2478
ισχυρός
2strong one 
1722
εν
5with 
5456-1473
φωνή αυτού
6his voice 
2297
θαυμασία
4wonders]. 
5610
ώραν
[2a season 
5087
έθετο
1He established] 
2934
κτήνεσιν
for animals, 
1492-1161
οίδασι δε
and they know 
2845
κοίτης
[2of the fold 
5010
τάξιν
1 the order]. 
1909
επί
Upon 
3778-3956
τούτοις πάσιν
all these things 
3756
ουκ
[3is not 
1839
εξίσταταί
4receded 
1473
σου
1your 
3588
η
  
1271
διάνοια
2thought], 
3761
ουδέ
nor is 
1259
διαλλάσσεταί
[3reconciled 
1473
σου
1your 
3588
η
  
2588
καρδία
2heart] 
575
από
with 
4983
σώματος
your body. 
4160-1063
εποίησε γαρ
For he did 
3173
μεγάλα
great things 
3739
α
which 
3756-1492
ουκ ήδειμεν
we knew not; 
37:6   4929
37:6   συντάσσων
37:6   ordering 
5510
χιόνι
the snow, saying, 
1096
γίνου
Be 
1909
επί
upon 
1093
γης
the earth; 
2532
και
and 
5494
χειμών
the winter 
5205
υετόν
rain 
1412.1-1473
δυναστείας αυτού
of his command. 
37:7   1722
37:7   εν
37:7   In 
5495
χειρί
the hand 
3956
παντός
of every 
444
ανθρώπου
man 
2696
κατασφραγίζει
he seals up, 
2443
ίνα
that 
1097
γνώ
[3should know 
3956
πας
1every 
444
άνθρωπος
2man] 
3588
την
  
1438
εαυτού
his own 
769
ασθένειαν
weakness. 
37:8   1525
37:8   εισήλθε
37:8   [3entered 
1161
δε
1And 
2342
θηρία
2 the wild beasts] 
5259
υπό
under 
3588
την
the 
4629.2
σκέπην
protection, 
2270-1161
ησύχασαν δε
and are tranquil 
1909
επί
in 
2845
κοίτης
their lair. 
37:9   1537
37:9   εκ
37:9   From out of 
5009
ταμιείων
inner chambers 
1904
επέρχονται
come 
3601
οδύναι
griefs, 
575-1161
από δε
and from 
207.1
ακρωτηρίων
extremities 
5592
ψύχος
chilliness. 
37:10   2532
37:10   και
37:10   And 
575
από
from 
4157
πνοής
the breath 
2478
ισχυρού
of the strong one 
1325
δώσει
he appoints 
3803.1
πάγος
ice; 
3608.1-1161
οιακίζει δε
and he steers 
3588
το
the 
5204
ύδωρ
water 
5613
ως
where 
1437
εάν
ever 
1014
βούληται
he wants. 
37:11   2532
37:11   και
37:11   And 
1588
εκλεκτόν
if a chosen 
2667.2
καταπλάσσει
[2plasters over 
3507
νεφέλη
1cloud], 
1287
διασκορπιεί
[2disperses 
3509
νέφος
3 the cloud 
5457-1473
φως αυτού
1 then his light], 
37:12   2532
37:12   και
37:12   and 
1473
αυτός
he 
2945.1
κυκλώματα
[2 the swirls 
1294
διαστρέψει
1shall turn aside] 
1722
εν
by 
2302.2
θεεβουλαθώθ
his rule 
1519
εις
for performing 
2041-1473
έργα αυτών
their works — 
3956
πάντα
all 
3745-302
όσα αν
as much as 
1781
εντείληται
he should give charge 
1473
αυτοίς
to them. 
37:13   3778
37:13   ταύτα
37:13   These things 
4929
συντέτακται
were ordered 
3844
παρ'
by 
1473
αυτού
him 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth. 
1437
εάν
Whether 
1519
εις
for 
3809
παιδείαν
instruction, 
1437
εάν
whether 
1519
εις
for 
3588
την
  
1093-1473
γην αυτού
his land, 
1437
εάν
whether 
1519
εις
for 
1656
έλεος
an object of his mercy, 
2147
ευρήσει
he shall find 
1473
αυτόν
it. 
37:14   1801
37:14   ενωτίζου
37:14   Give ear 
3778
ταύτα
to these things, 
*
Ιωβ
O Job! 
2476
στήθι
Stand 
3560
νουθετού
admonished 
1411
δύναμιν
by the power 
2962
κυρίου
of the lord! 
37:15   1492
37:15   οίδαμεν
37:15   We know 
3754
ότι
that 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
5087
έθετο
established 
3588
τα
  
2041-1473
έργα αυτού
his works, 
5457
φως
[2light 
4160
ποιήσας
1making] 
1537
εκ
out of 
4655
σκότους
darkness. 
37:16   1987-1161
37:16   επίσταται δε
37:16   And he knows 
1253
διάκρισιν
the distinction 
3509
νεφών
of clouds, 
1808.1-1161
εξαίσια δε
and the extraordinary 
4430
πτώματα
calamitous downfalls 
4190
πονηρών
of the wicked. 
37:17   1473-1161
37:17   σου δε
37:17   And your 
3588
η
  
4749
στολή
apparel 
2329.1
θερμή
is hot, 
2270
ησυχάζεται δε
but there is tranquility 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth 
575
από
from 
3558
νότου
the south. 
37:18   4732
37:18   στερεώσεις
37:18   Will you solidify 
3326
μετ'
with 
1473
αυτού
him 
1519
εις
for 
3822.3
παλαιώματα
things grown old; 
2478
ισχυραί
things which are strong 
5613
ως
as 
3706
οράσις
the vision 
2025.1
επιχύσεως
of a vessel? 
37:19   1302
37:19   διατί
37:19   Why 
1321
δίδαξόν
teach 
1473
με
me, 
5100
τι
what 
2046
ερούμεν
shall we say 
1473
αυτώ
to him? 
2532
και
then 
3973
παυσώμεθα
let us cease 
4183
πολλά
[2much 
3004
λέγοντες
1 from saying]. 
37:20   3361
37:20   μη
37:20   Is there 
976
βίβλος
a book 
2228
η
or 
1122
γραμματεύς
scribe 
1473-3936
μοι παρέστηκεν
standing beside me, 
2443
ίνα
that 
444
άνθρωπον
[3a man 
2476
εστηκώς
1standing 
2678.2
κατασιωπήσω
2I should quell]? 
37:21   3956
37:21   πάσι
37:21   [6to all 
1161
δε
1But 
3756
ουχ
4 is not 
3707
ορατόν
5visible 
3588
το
2the 
5457
φως
3light]; 
5080.2-1510.2.3
τηλαυγές εστιν
it is radiant 
1722
εν
among 
3588
τοις
the things 
3822.3
παλαιώμασιν
grown old, 
5618
ώσπερ
as if 
3588
το
  
3844
παρ'
from 
1473
αυτού
him 
1909
επί
upon 
3509
νεφών
the clouds. 
37:22   575
37:22   από
37:22   From 
1005
βορρά
the north 
3509
νέφη
are clouds 
5551.1
χρυσαυγούντα
shining like gold; 
1909
επί
in 
3778
τούτοις
these 
3173
μεγάλη
[7 is great 
3588
η
1the 
1391
δόξα
2glory 
2532
και
3and 
5092
τιμή
4honor 
3844
παρά
5from 
3841
παντοκράτορος
6 the almighty]; 
37:23   2532
37:23   και
37:23   and 
3756
ουχ
we do not 
2147
ευρίσκομεν
find 
243
άλλον
another 
3664
όμοιον
likened 
3588
τη
to 
2479-1473
ισχύϊ αυτού
his strength. 
3588
ο
The one 
3588
τα
  
1342
δίκαια
[2justly 
2919
κρίνων
1judging], 
3756-3633
ουκ οίει
do you not imagine 
1522-1473
εισακούειν αυτόν
that he listens? 
37:24   1352
37:24   διο
37:24   Therefore 
5399
φοβηθήσονται
[2shall fear 
1473
αυτόν
3him 
3588
οι
  
444
άνθρωποι
1men]; 
5399
φοβηθήσονται
[6shall fear 
1161
δε
1and 
1473
αυτόν
7him 
2532
και
2even 
3588
οι
3the 
4680
σοφοί
4wise 
2588
καρδία
5in heart]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Job 36
Top of Page
Top of Page