Job 34
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Elihu Proposes that The LORD Inspects Men
34:1   5274-1161
34:1   υπολαβών δε
34:1   And undertaking, 
*
Ελιού
Elihu 
3004
λέγει
says, 
34:2   191
34:2   ακούσατέ
34:2   Hear 
1473
μου
me! 
4680
σοφοί
O wise men. 
1987
επιστάμενοι
O ones having knowledge, 
1801
ενωτίζεσθε
give ear to 
3588
το
the 
2570
καλόν
good! 
34:3   3754
34:3   ότι
34:3   For 
3775
ους
the ear 
3056
λόγους
[2words 
1381
δοκιμάζει
1tries], 
2532
και
and 
2995
λάρυγξ
the throat 
1089
γεύεται
tastes 
1035
βρώσιν
food. 
34:4   2920
34:4   κρίσιν
34:4   Judgment 
138
ελώμεθα
we should take up 
1438
εαυτοίς
for ourselves; 
1097
γνώμεν
we should know 
303.1
αναμέσον
between 
1438
εαυτών
ourselves 
3739-5100
ο τι
what 
2570
καλόν
is good. 
34:5   3754
34:5   ότι
34:5   For 
2046
είρηκεν Ιωβ
Job has said, 
1342-1510.2.1
δίκαιός ειμι
I am righteous; 
3588
ο
the 
2962
κύριος
lord 
525
απήλλαξέ
has dismissed 
1473
μου
my 
3588
το
  
2917
κρίμα
judgment. 
34:6   5574-1161
34:6   εψεύσατο δε
34:6   And he lied 
35882917
τω κρίματί μου
in my judgment; 
972
βίαιον
[2 is violent 
3588
το
  
956-1473
βέλος μου
1my spear] 
427
άνευ
without 
93
αδικίας
injustice. 
34:7   5100
34:7   τις
34:7   What 
435
ανήρ
man 
5618
ώσπερ
is as 
*
Ιωβ
Job, 
4095
πίνων
drinking 
3456.1
μυκτηρισμόν
sneering 
5618
ώσπερ
as if 
5204
ύδωρ
water? 
34:8   3756
34:8   ουκ
34:8   Not 
264
αμαρτών
sinning, 
3761
ουδέ
nor 
764
ασεβήσας
being impious, 
3761
ουδ'
nor 
3654
όλως
wholly 
2841
κοινωνήσαι
participating 
3326
μετά
with 
4160
ποιούντων
ones committing 
3588
τα
  
459
άνομα
lawless deeds, 
3588
του
  
4198
πορευθήναι
to go 
3326
μετά
with 
765
ασεβών
the impious. 
34:9   3361
34:9   μη
34:9   [3not 
1063
γαρ
1For 
2036
είπης
2you should] say 
3754
ότι
that 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
there will not be 
1984
επισκοπή
an overseeing 
435
ανδρός
of a man — 
2532
και
and 
1984
επισκοπή
there is an overseeing 
1473
αυτώ
of him 
3844
παρά
by 
2962
κυρίου
the lord. 
34:10   1352
34:10   διό
34:10   Therefore, 
4908
συνετοί
O discerning 
2588
καρδίας
of heart, 
191
ακούσατέ
hear 
1473
μου
me! 
3361
μη
[2not 
1473
μοι
4to me 
1510.4
είη
1May it 3be] 
1725
έναντι
before 
2962
κυρίου
the lord 
764
ασεβήσαι
to be impious, 
2532
και
and 
1725
έναντι
before 
3841
παντοκράτορος
the almighty 
5015
ταράξαι
to disturb 
3588
το
  
1342
δίκαιον
justice. 
34:11   235
34:11   αλλά
34:11   But 
591
αποδιδοί
he gives back 
444
ανθρώπω
to man 
2505
καθά
as 
4160
ποιεί
[3does 
1538
έκαστος
1each 
1473
αυτών
2of them], 
2532
και
and 
1722
εν
by 
5147
τρίβω
a path 
435
ανδρός
man 
2147
ευρήσει
will find 
1473
αυτόν
him. 
34:12   3633-1161
34:12   οίει δε
34:12   And do you imagine 
3588
τον
the 
2962
κύριον
lord 
824
άτοπα
[2something out of place 
4160
ποιήσειν
1doing], 
2228
η
or that 
3588
ο
the 
3841
παντοκράτωρ
almighty 
5015
ταράξει
will disturb 
2920
κρίσιν
a judgment — 
3739
ος
the one who 
4160
εποίησε
made 
3588
την
the 
1093
γην
earth? 
34:13   5100-1161
34:13   τις δε
34:13   And who 
1510.2.3
εστίν
is 
3588
ο
the one 
4160
ποιών
acting 
3588
την
  
5259
υπ'
under 
3772
ουρανόν
heaven, 
2532
και
and 
3588
τα
[2the things 
1751
ενόντα
3being in it 
3956
πάντα
1all]? 
34:14   1487-1063
34:14   ει γαρ
34:14   For if 
1014
βούλοιτο
he might want 
4912
συσχείν
to constrain, 
2532
και
and 
3588
το
[2the 
4151
πνεύμα
3spirit 
3844
παρ'
4by 
1473
αυτώ
5himself 
2722
κατασχείν
1to hold down], 
34:15   5053
34:15   τελευτήσει
34:15   [3would come to an end 
3956
πάσα
1all 
4561
σαρξ
2flesh] 
3661
ομοθυμαδόν
with one accord. 
3956
πας
Every 
1027.1
βροτός
mortal 
1519
εις
[2into 
1093
γην
3 the earth 
565
απελεύσεται
1shall go forth] 
3606
όθεν
from where 
2532
και
even 
4111
επλάσθη
he was shaped. 
34:16   1487-1161
34:16   ει δε
34:16   But if 
3361-3560
μη νουθετή
he should not admonish, 
191
άκουε
then hear 
3778
ταύτα
these things! 
1801
ενωτίζου
Give ear 
5456
φωνήν
to the sound 
4487
ρημάτων
of words! 
34:17   1492-1473
34:17   ίδε συ
34:17   Behold then 
3588
τον
the 
3404
μισούντα
one detesting 
459
άνομα
lawless deeds, 
2532
και
and 
3588
τον
the one 
3643.4
ολλύντα
destroying 
3588
τους
the 
4190
πονηρούς
wicked, 
1510.6
όντα
being 
166
αιώνιον
eternally 
1342
δίκαιον
righteous. 
34:18   765
34:18   ασεβής
34:18   Impious is 
3588
ο
the one 
3004
λέγων
saying 
935
βασιλεί
to a king, 
3891
παρανομείς
You act unlawfully, and saying, 
765
ασεβέστατος
O impious one, 
3588
τοις
to the 
758
άρχουσιν
rulers, 
34:19   3739
34:19   ος
34:19   who 
3756
ουκ
was not 
1870
επαισχύνθη
feeling of respect for 
4383
πρόσωπον
the person 
1784
εντίμου
of honor, 
3761
ουδέ
nor 
1492
οίδε
knows 
5092
τιμήν
[2honor 
5087
θέσθαι
1to appoint] 
99.1
αδροίς
to the stout men, 
2296
θαυμασθήναι
to admire 
4383-1473
πρόσωπα αυτών
their persons. 
34:20   2756
34:20   κενά
34:20   [3in vanity 
1161
δε
1But 
1473
αυτοίς
4to them 
576
αποβήσεται
2it shall result], 
3588
το
  
2896
κεκραγέναι
to cry out 
2532
και
and 
1189
δείσθαι
to beseech 
435
ανδρός
a man; 
5530-1063
εχρήσαντο γαρ
for they dealt 
3892.2
παρανόμως
unlawfully, 
1578
εκκλεινομένων
turning aside 
102
αδυνάτων
the disabled. 
34:21   1473-1063
34:21   αυτός γαρ
34:21   For he 
3706.1-1510.2.3
ορατής εστιν
is an observer 
2041
έργων
of the works 
444
ανθρώπων
of men, 
2990
λέληθε
[5has escaped 
1161
δε
1and 
1473
αυτόν
6him 
3762
ουδέν
2nothing 
3739
ων
3of how 
4238
πράσσουσιν
4they act]; 
34:22   3761
34:22   ουδέ
34:22   nor 
1510.2.3
εστι
is there 
5117
τόπος
a place 
3588
του
  
2928
κρυβήναι
to hide 
3588
τους
for the ones 
4160
ποιούντας
doing 
3588
τα
  
459
άνομα
lawless deeds. 
34:23   3754
34:23   ότι
34:23   For 
3756
ουκ
[2not 
1909
επ'
4upon 
435
άνδρα
5a man 
5087
θήσει
1he will 3put] 
2089
έτι
any longer. 
34:24   3588
34:24   ο γαρ
34:24   For 
2962
κύριος
the lord 
3956-2186.4
πάντας εφορά
inspects all; 
3588
ο
He is the one 
2638
καταλαμβάνων
perceiving 
421
ανεξιχνίαστα
untraceable things, 
1741
ένδοξά
honorable things 
5037
τε
also, 
2532
και
and 
1808.1
εξαίσια
extraordinary things 
3739
ων
which 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 
706
αριθμός
number; 
34:25   3588
34:25   ο
34:25   the one 
1107
γνωρίζων
knowing 
1473
αυτών
their 
3588
τα
  
2041
έργα
works, 
2532
και
and 
4762
στρέψει
he shall turn 
3571
νύκτα
night upon them, 
2532
και
and 
5013
ταπεινωθήσονται
they shall be humbled. 
34:26   4570-1161
34:26   έσβεσε δε
34:26   And he extinguishes 
765
ασεβείς
the impious, 
3707-1161
ορατοί δε
for they are visible 
1726
εναντίον
before 
1473
αυτού
him. 
34:27   3754
34:27   ότι
34:27   For 
1578
εξέκλιναν
they turned aside 
1537
εκ
from 
3551
νόμου
the law 
2316
θεού
of God; 
1345
δικαιώματα
[4ordinances 
1473
αυτού
3his 
3756
ουκ
1they did not 
1921
επέγνωσαν
2recognize], 
34:28   3588
34:28   του
34:28   so as 
1863
επαγαγείν
to bring 
1909
επ'
unto 
1473
αυτόν
him 
2906
κραυγήν
the cry 
3993
πενήτων
of the needy; 
2532
και
for 
2906
κραυγήν
[2 the cry 
4434
πτωχών
3of the poor 
1522
εισακούσεται
1he will listen to]; 
34:29   2532
34:29   και
34:29   and 
1473
αυτός
he 
2271
ησυχίαν
[2rest 
3930
παρέξεται
1will furnish], 
2532
και
and 
5100
τις
who 
2613
καταδικάσεται
will condemn? 
2532
και
and 
2928
κρύψει
he will hide 
4383
πρόσωπον
his face, 
2532
και
and 
5100
τις
who 
3708
όψεται
shall see 
1473
αυτόν
him? 
2532
και
even 
2596
κατά
against 
1484
έθνους
a nation 
2532
και
and 
2596
κατά
against 
444
ανθρώπου
a man 
3674
ομού
together; 
34:30   936
34:30   βασιλεύων
34:30   giving reign to 
444
άνθρωπον
a man 
5273
υποκριτήν
who is a hypocrite, 
575
από
because of 
1421.2
δυσκολίας
the discontent 
2992
λαού
of people, 
34:31   3754
34:31   ότι
34:31   that 
4314
προς
to 
3588
τον
the 
2478
ισχυρόν
mighty one 
3588
ο
  
3004
λέγων
saying, 
2983
είληφα
I have received blessings; 
3756
ουκ
I will not 
1757.2
ενεχυράσω
take anything for security. 
34:32   427
34:32   άνευ
34:32   [2apart from 
1683
εμαυτού
3myself 
3708
όψομαι
1I will see]; 
1473
συ
you 
1166
δείξόν
show 
1473
μοι
to me, 
1487
ει
if 
93
αδικίαν
[2iniquity 
2038
ειργασάμην
1I practiced]! 
3766.2
ου μη
then in no way 
4369
προσθήσω
shall I proceed. 
34:33   3361
34:33   μη
34:33   Will 
3844
παρά
[3on 
1473
σου
4you 
661
αποτίσει
1he pay 
1473
αυτήν
2it], 
3754
ότι
in that 
1473
συ
you 
683
απώση
should have thrust it away; 
3754
ότι
for 
1473
συ
you 
1586
εκλέξη
shall choose, 
2532
και
and 
3756
ουκ
not 
1473
εγώ
I, 
2532
και
and 
5100
τι
what 
1097
έγνως
you know — 
2980
λάλησον
speak! 
34:34   1352
34:34   διό
34:34   Therefore 
4908
συνετοί
the discerning 
2588
καρδίας
in heart 
2046
ερούσι
shall say 
3778
ταύτα
these things, 
435
ανήρ
[3man 
1161
δε
1and 
4680
σοφός
2a wise] 
191
ακήκοέ
hears 
1473
μου
my 
3588
το
  
4487
ρήμα
word. 
34:35   *-1161
34:35   Ιωβ δε
34:35   But Job 
3756
ουκ
[2not 
1722
εν
3with 
4907
συνέσει
4understanding 
2980
ελάλησε
1spoke]; 
3588
τα
  
1161
δε
and 
4487-1473
ρήματα αυτού
his words 
3756
ουκ
are not 
1722
εν
with 
1989.1
επιστήμη
higher knowledge. 
34:36   3756-3375-1161-235
34:36   ου μην δε αλλά
34:36   But in fact, 
3129
μάθε
learn 
*
Ιωβ
Job! 
3361
μη
No 
1325
δως
[2give 
2089
έτι
1longer] 
470.1
ανταπόκρισιν
an answer 
5618
ώσπερ
as 
3588
οι
the 
878
άφρονες
fools, 
34:37   2443
34:37   ίνα
34:37   that 
3361
μη
we should not 
4369
προσθώμεν
add 
1909
εφ'
upon 
266-1473
αμαρτίαις ημών
our sins; 
458-1161
ανομία δε
for lawlessness 
1909
εφ'
[2against 
1473
ημίν
3us 
3049
λογισθείη
1may be imputed 
4183
πολλά
5many 
2980
λαλούντων
4in speaking] 
4487
ρήματα
words 
1726
εναντίον
before 
3588
του
the 
2962
κυρίου
lord. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Job 33
Top of Page
Top of Page