Job 33
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Elihu Proposes The LORD Recompenses Justice
33:1   3756-3375-1161-235
33:1   ου μην δε αλλά
33:1   But in fact, 
191
άκουσον
hear, 
*
Ιωβ
O Job, 
3588
τα
  
4487-1473
ρήματά μου
my words, 
2532
και
and 
2981
λαλιάν
[3speech 
1801
ενωτίζου
1give ear 
1473
μου
2to my]! 
33:2   2400-1063
33:2   ιδού γαρ
33:2   For behold, 
455
ήνοιξα
I opened 
3588
το
  
4750-1473
στόμα μου
my mouth, 
2532
και
and 
2980
ελάλησεν
[2spoke 
3588
η
  
1100-1473
γλώσσά μου
1my tongue]. 
33:3   2513
33:3   καθαρά
33:3   [3 is pure 
1473
μου
1My 
3588
η
  
2588
καρδία
2heart] 
4487
ρήμασι
in words, 
4907-1161
σύνεσις δε
and the understanding 
5491-1473
χειλέων μου
of my lips 
2513
καθαρά
[2pure 
3539
νοήσει
1shall purpose]. 
33:4   4151
33:4   πνεύμα
33:4   [3spirit 
2304
θείον
2divine 
3588
το
1The] 
4160
ποιήσάν
made 
1473
με
me, 
4157-1161
πνοή δε
and the breath 
3841
παντοκράτορός
of the almighty 
1510.2.3
εστιν
is 
3739
η
what 
1321
διδάσκουσά
is teaching 
1473
με
me. 
33:5   1437
33:5   εάν
33:5   If 
1410
δύνη
you should be able, 
1325
δος
give 
1473
μοι
to me 
612
απόκρισιν
an answer 
4314
προς
for 
3778
ταύτα
these things! 
5278
υπόμεινον
Wait, 
2476
στήθι
stand 
2596
κατ'
against 
1473
εμέ
me, 
2532
και
and 
1473
εγώ
I 
2596
κατά
against 
1473
σε
you! 
33:6   1537
33:6   εκ
33:6   From out of 
4081
πηλού
clay 
1284.3-1473
διήρτισαι συ
you were molded 
5613
ως
as 
2532
και
also 
1473
εγώ
I; 
1537
εκ
[2from out of 
3588
του
3the 
1473
αυτού
4same clay 
1284.3
διηρτίσμεθα
1we were molded]. 
33:7   3756
33:7   ουχ
33:7   [3not 
3588
ο
  
5401
φόβος
5in the fear 
1473
μου
6of me 
1473
σε
1You 
4764.2
εκθαμβήσει
2shall 4whirl about], 
3761
ουδέ
nor 
3588
η
  
5495-1473
χειρ μου
[2my hand 
926
βαρεία
4heavy 
1510.8.3
έσται
1shall 3be] 
1909
επί
upon 
1473
σοι
you. 
33:8   4133
33:8   πλην
33:8   Except 
2036
είπας
you said 
1722
εν
in 
3775-1473
ωσί μου
my ears, 
5456
φωνήν
[2 the voice 
4487-1473
ρημάτων σου
3of your words 
191
ακήκοα
1I have heard], 
1360
διότι
for 
3004
λέγεις
you say, 
33:9   2513-1510.2.1
33:9   καθαρός ειμι
33:9   I am pure, 
3756
ουχ
not 
264
αμαρτών
having sinned; 
273
άμεμπτος
[3blameless 
1063
γαρ
1for 
1510.2.1
ειμί
2I am], 
3756-1063
ου γαρ
for I did not 
457.1
ηνόμησα
act lawlessly. 
33:10   3202.1
33:10   μέμψιν
33:10   [3a complaint 
1161
δε
1But 
2596
κατ'
4against 
1473
εμού
5me 
2147
εύρεν
2he found], 
2233-1161
ήγηται δε
and he has esteemed 
1473
με
me 
5618
ώσπερ
as if 
5227
υπεναντίον
an opponent. 
33:11   5087-1161
33:11   έθετο δε
33:11   And he put 
1722
εν
[2in 
3586
ξύλω
3 stocks of wood 
3588
τον
  
4228-1473
πόδα μου
1my foot], 
5442-1161
εφύλαξε δε
and guarded 
1473-3956
μου πάσας
all my 
3588
τας
  
3598
οδους
ways. 
33:12   4459-1063
33:12   πως γαρ
33:12   For how 
3004
λέγεις
say you, 
1342-1510.2.1
δίκαιός ειμί
I am righteous, 
2532
και
and 
3756
ουκ
he has not 
1873
επακήκοέ
heeded 
1473
μου
me? 
166
αιώνιος
[6eternal 
1063
γαρ
1For 
1510.2.3
εστιν
5is 
3588
ο
2the one 
1883
επάνω
3above 
1027.1
βροτών
4mortals]. 
33:13   3004-1161
33:13   λέγεις δε
33:13   But you say, 
1302
διατί
Why 
3588
της
  
1343-1473
δικαιοσύνης μου
of my righteousness 
3756
ουκ
has he not 
1873
επακήκοε
heeded 
3956
παν
every 
4487
ρήμα
word? 
33:14   1722-1063
33:14   εν γαρ
33:14   For when 
3588
τω
  
530
άπαξ
[4once 
2980
λαλήσαι
3speaks 
3588
ο
1the 
2962
κύριος
2 lord], 
1722-1161-3588
εν δε τω
or a 
1208
δευτέρω
second time, 
33:15   1798
33:15   ενύπνιον
33:15   sending a dream 
2228
η
or 
1722
εν
in 
3191.1
μελέτη
[2meditation 
3563.1
νυκτερινή
1a nightly], 
2228
η
or 
5613
ως
as 
3752
όταν
whenever 
1968
επιπίπτη
[3falls 
1170.1
δεινός
1an awful 
5401
φόβος
2fear] 
1909
επ'
upon 
444
ανθρώπους
men, 
1909
επί
in 
3572.1
νυσταγμάτων
slumberings 
1909
επί
upon 
2845
κοίτης
a bed; 
33:16   5119
33:16   τότε
33:16   then 
343
ανακαλύπτει
he uncovers 
3563
νουν
the mind 
444
ανθρώπων
of men 
1722
εν
in 
1491
είδεσι
sights 
5401
φόβου
of fear; 
5108
τοιούτοις
with such 
1473-1629
αυτοίς εξεφόβησεν
he frightens them, 
33:17   654
33:17   αποστρέψαι
33:17   to turn 
444
άνθρωπον
a man 
1537
εξ
from 
93
αδικίας
iniquity, 
3588
το
  
1161
δε
and 
4983-1473
σώμα αυτού
[2his body 
575
από
3from 
4430
πτώματος
4a calamitous downfall 
4506
ερρύσατο
1he rescues]. 
33:18   5339-1161
33:18   εφείσατο δε
33:18   And he spares 
3588
της
  
5590-1473
ψυχής αυτού
his soul 
575
από
from 
2288
θανάτου
death, 
2532
και
and spares 
3361
μη
[2 so as to not 
4098
πεσείν
3fall 
1473
αυτόν
1him] 
1722
εν
in 
4171
πολέμω
war. 
33:19   3825-1161
33:19   πάλιν δε
33:19   And again 
1651
ήλεγξεν
he reproves 
1473
αυτόν
him 
1909
επί
by 
3119
μαλακία
infirmity 
1909
επί
upon 
2845
κοίτης
his bed, 
2532
και
and 
4128
πλήθος
[2a multitude 
3747-1473
οστών αυτού
3of his bones 
3487.1
ενάρκησε
1he paralyzed]. 
33:20   3956
33:20   παν
33:20   [5any 
1161
δε
1And 
1035.1
βρωτόν
6eatable 
4621
σίτου
7grain 
3766.2
ου μη
2in no way 
1410
δύνηται
3shall he be able 
4327
προσδέξασθαι
4to favorably receive], 
2532
και
even though 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή αυτού
his soul 
1035
βρώσιν
[2food 
1937
επιθυμήσει
1desires]; 
33:21   2193
33:21   έως
33:21   until 
302
αν
whenever 
4595
σαπώσιν
[3should fester 
1473
αυτού
1his 
3588
αι
  
4561
σάρκες
2flesh], 
2532
και
and 
584
αποδείξη
[2should be exposed 
3588
τα
  
3747-1473
οστά αυτού
1his bones] 
2756
κενά
bare; 
33:22   1448
33:22   ήγγισε
33:22   [3approached 
1161
δε
1and 
1519
εις
4unto 
2288
θάνατον
5death 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή αυτού
2his soul], 
3588
η
  
1161
δε
and 
2222-1473
ζωή αυτού
his life 
1722
εν
unto 
86
άδη
Hades. 
33:23   1437
33:23   εάν
33:23   If 
1510.3
ώσι
there might be 
5507
χίλιοι
a thousand 
32
άγγελοι
messengers 
2287
θανατηφόροι
causing death, 
1520
εις
one 
1473
αυτών
of them 
3766.2
ου μη
in no way 
5103.1
τρώσει
shall pierce 
1473
αυτόν
him, 
1437
εάν
if 
3539
νοήση
he should purpose 
3588
τη
in his 
2588
καρδία
heart 
1994
επιστραφήναι
to turn 
4314
προς
towards 
2962
κύριον
the lord, 
312-1161
αναγγείλη δε
and announce 
444
ανθρώπω
to man 
3588
την
  
1438
εαυτού
his own 
3202.1
μέμψιν
complaint, 
3588
την
  
1161
δε
and 
458
ανομίαν αυτού
[2his lawlessness 
1166
δείξη
1should show]; 
33:24   472
33:24   ανθέξεται
33:24   he shall hold him 
3588
του
  
3361
μη
to not 
4098
πεσείν
fall 
1519
εις
into 
2288
θάνατον
death; 
365-1161
ανανεώσει δε
and he shall renew 
1473
αυτού
his 
3588
το
  
4983
σώμα
body 
5618
ώσπερ
as 
250.2
αλοιφήν
new plaster 
1909
επί
upon 
5109
τοίχου
a wall; 
3588
τα
  
1161
δε
and 
3747-1473
οστά αυτού
[2his bones 
1705
εμπλήσει
1he will fill up] 
3452
μυελού
with marrow. 
33:25   527.2
33:25   απαλυνεί
33:25   He will make tender 
1473
αυτού
his 
3588
τας
  
4561
σάρκας
flesh 
5618
ώσπερ
as 
3516
νηπίου
an infant, 
600-1161
αποκαταστήσει δε
and he shall restore 
1473
αυτόν
him 
409.1
ανδρωθέντα
to manhood 
1722
εν
among 
444
ανθρώποις
men. 
33:26   2172-1161
33:26   ευξάμενος δε
33:26   And one vowing 
4314
προς
to 
2962
κύριον
the lord, 
2532
και
and 
1184
δεκτά
[2accepted 
1473
αυτώ
3for him 
1510.8.3
έσται
1it will be]; 
1525-1161
εισελεύσεται δε
and he shall enter 
4383
προσώπω
[2face 
2513
καθαρώ
1with a clean], 
4862
συν
with 
1834.3
εξηγορία
an utterance of praise; 
591-1161
αποδώσει δε
and he will recompense 
444
ανθρώποις
[2to men 
1343
δικαιοσύνην
1righteousness]. 
33:27   1534
33:27   είτα
33:27   Even 
5119
τότε
then 
631.1
απομέμψεται
shall [2blame 
444
άνθρωπος
1a man] 
1473-1438
αυτός εαυτώ
himself, 
3004
λέγων
saying, 
3634
οία
What things 
4931
συνετέλουν
have I completed? 
2532
και
and 
3756
ουκ
[3not 
514
άξια
4worth 
2082.1
ήτασέ
1he chastised 
1473
με
2me] 
3739
ων
what 
264
ήμαρτον
I sinned. 
33:28   4982
33:28   σώσον
33:28   Deliver 
5590-1473
ψυχήν μου
my soul! 
3588
του
  
3361
μη
to not 
2064
ελθείν
come 
1519
εις
unto 
1312
διαφθοράν
corruption, 
2532
και
that 
3588
η
  
2222-1473
ζωή μου
my life 
5457
φως
[2light 
3708
όψεται
1shall see]. 
33:29   2400
33:29   ιδού
33:29   Behold, 
3778-3956
ταύτα πάντα
all these things 
2038
εργάται
[3works 
3588
ο
1the 
2478
ισχυρός
2strong one 
3598
οδούς
5ways 
5140
τρεις
4three] 
3326
μετά
with 
435
ανδρός
a man. 
33:30   2532
33:30   και
33:30   And 
4506
ερρύσατο
he rescued 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν μου
my soul 
1537
εκ
from 
2288
θανάτου
death, 
2443
ίνα
that 
3588
η
  
2222-1473
ζωή μου
my life 
1722
εν
in 
5457
φωτί
light 
134
αινή
should praise 
1473
αυτόν
him. 
33:31   1801
33:31   ενωτίζου
33:31   Give ear, 
*
Ιωβ
O Job, 
2532
και
and 
191
άκουέ
hear 
1473
μου
me! 
2973.1
κώφευσον
Be silent! 
2532
και
for 
1473
εγώ
I 
1510.2.1
ειμι
myself 
2980
λαλήσω
shall speak. 
33:32   1487
33:32   ει
33:32   If 
1510.2.6
εισί
there are 
1473-3056
σοι λόγοι
words in you, 
611
αποκρίθητί
answer 
1473
μοι
me! 
2980
λάλησον
Speak! 
2309-1063
θέλω γαρ
for I want 
1344
δικαιωθήναί
justice to be done 
1473
σε
for you. 
33:33   1508
33:33   ει μη
33:33   If not, 
1473
συ
you 
191
άκουσόν
hear 
1473
μου
me! 
2973.1
κώφευσον
Be silent! 
2532
και
and 
1321
διδάξω
I will teach 
1473
σε
you 
4678
σοφίαν
wisdom! 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Job 32
Top of Page
Top of Page