Jeremiah 6
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Destruction from the North
6:1   1765
6:1   ενισχύσατε
6:1   Grow in strength, 
5207
υιοί
O sons 
*
Βενιαμίν
of Benjamin, 
1537
εκ
from 
3319
μέσου
the midst 
3588
της
  
*
Ιερουσαλήμ
of Jerusalem! 
2532
και
And 
1722
εν
in 
*
Θεκουέ
Tekoa 
4591
σημάνατε
signify 
4536
σάλπιγγι
by trumpet! 
2532
και
And 
5228
υπερ
over 
*
Βηθαχάρμα
Beth-haccerem 
142
άρατε
lift 
4592
σημείον
a sign! 
3754
ότι
For 
2556
κακά
bad things 
1582.2
εκκέκυφεν
look 
575
από
from 
1005
βορρά
the north, 
2532
και
and 
4936.1
συντριβή
[2destruction 
3173
μεγάλη
1great] 
1096
γινεται
is happening. 
6:2   2532
6:2   και
6:2   And 
851
αφαιρεθήσεται
[2shall be removed 
3588
το
  
5311-1473
ύψος σου
1your haughtiness], 
2364
θύγατερ
O daughter 
*
Σιών
of Zion. 
6:3   1519
6:3   εις
6:3   [3unto 
1473
αυτήν
4her 
2240
ήξουσι
2shall come 
4166
ποιμένες
1Shepherds] 
2532
και
and 
3588
τα
  
4168-1473
ποίμνια αυτών
their flocks; 
2532
και
and 
4078
πήξουσιν
they shall pitch 
1909
επ'
[2against 
1473
αυτήν
3her 
4633
σκηνάς
1tents] 
2945
κύκλω
round about. 
2532
και
And 
4165
ποιμανούσιν
[2shall tend 
1538
έκαστος
1each] 
3588
τη
  
5495-1473
χειρί αυτού
with his hand. 
6:4   3903
6:4   παρασκευάσασθε
6:4   Make preparations 
1909
επ'
against 
1473
αυτήν
her 
1519
εις
for 
4171
πόλεμον
war! 
450
ανάστητε
Rise up! 
2532
και
for 
305
αναβώμεν
we should ascend 
1909
επ'
upon 
1473
αυτήν
her 
3314
μεσημβρίας
at midday. 
3759
ουαί
Woe 
1473
ημίν
to us, 
3754
ότι
for 
2827
κέκλικεν
[3has declined 
3588
η
1the 
2250
ημέρα
2day], 
3754
ότι
for 
1587
εκλείπουσιν
[5fail 
3588
αι
1the 
4639
σκιαί
2shadows 
3588
της
3of the 
2250
ημέρας
4day]. 
6:5   450
6:5   ανάστητε
6:5   Rise up! 
2532
και
for 
305
αναβώμεν
we should ascend 
1722
εν
at 
3571
νυκτί
night, 
2532
και
and 
1311
διαφθείρωμεν
utterly destroy 
3588
το
  
2310-1473
θεμέλια αυτής
her foundations. 
6:6   3754
6:6   ότι
6:6   For 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
των
of the 
1411
δυνάμεων
forces, 
1581
έκκοψον
Cut down 
3588
τα
  
3586-1473
ξύλα αυτής
her trees! 
1632
έκχεον
Discharge 
1909
επί
[2against 
*
Ιερουσαλήμ
3Jerusalem 
1411
δύναμιν
1a force], 
5599
ω
O 
4172
πόλις
[2city 
5571
ψευδής
1lying]! 
3650
όλη
Complete 
2615.1
καταδυναστεία
tyranny 
1722
εν
is in 
1473
αυτή
her. 
6:7   5613
6:7   ως
6:7   As 
5594
ψύχει
[2cools 
2978.1
λάκκος
1a well] 
5204-1473
ύδωρ αυτού
its water, 
3779
ούτως
so 
5594
ψύχει
[2cools 
2549
κακία
1evil] 
1473
αυτής
her. 
763
ασέβεια
Impiety 
2532
και
and 
5004
ταλαιπωρία
misery 
191
ακουσθήσεται
shall be heard 
1722
εν
in 
1473
αυτή
her 
1909
επί
before 
4383-1473
πρόσωπον αυτής
her face 
1275
διαπαντός
always. 
6:8   4192
6:8   πόνω
6:8   In misery 
2532
και
and 
3148
μάστιγι
with a whip 
3811
παιδευθήση
you shall be corrected, 
*
Ιερουσαλήμ
O Jerusalem, 
3361
μη
lest 
868
αποστή
[2should depart 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
1my soul] 
575
από
from 
1473
σου
you; 
3361
μη
lest 
4160
ποιήσω
I should make 
1473
σε
you 
4.2
άβατον
an untrodden 
1093
γην
land, 
3748
ήτις
which 
3756
ου
shall not 
2733.1
κατοικισθήσεται
be settled in. 
6:9   3754
6:9   ότι
6:9   For 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
των
of the 
1411
δυνάμεων
forces, 
2561.3
καλαμάσθε
Glean! 
2561.3
καλαμάσθε
Glean 
5613
ως
[4as 
288
άμπελον
5a grapevine 
3588
τα
1the 
2645
κατάλοιπα
2remnants 
3588
του
  
*
Ισραήλ
3of Israel]! 
1994
επιστρέψατε
Return 
5613
ως
as 
5166
τρυγών
one gathering the vintage 
1909
επί
returns unto 
3588
τον
  
2593.5-1473
καρτάλλον αυτού
his basket! 
6:10   4314
6:10   προς
6:10   To 
5100
τίνα
whom 
2980
λαλήσω
should I speak, 
2532
και
and 
1263
διαμαρτύρωμαι
testify, 
2532
και
and 
1522
εισακούσεται
he shall hearken? 
2400
ιδού
Behold, 
564
απερίτμητα
[2 are uncircumcised 
3588
τα
  
3775-1473
ώτα αυτών
1their ears], 
2532
και
and 
3756-1410
ου δύνανται
they are not able 
191
ακούειν
to hear. 
2400
ιδού
Behold, 
3588
το
the 
4487
ρήμα
word 
2962
κυρίου
of the lord 
1096
εγενήθη
became 
1473
αυτοίς
to them 
1519
εις
as 
3680
ονειδισμόν
a scorning; 
3766.2
ου μη
in no way 
1014
βουληθώσιν
shall they be willing 
1473-191
αυτό ακούσαι
to hear it. 
6:11   2532
6:11   και
6:11   And 
3588
τον
  
2372-1473
θυμόν μου
[2my rage 
4130
έπλησα
1I filled], 
2532
και
and 
1907
επέσχον
I waited, 
2532
και
but 
3756
ου
not 
4931-1473
συνετέλεσα αυτούς
finished them off entirely. 
1632
εκχεώ
I will pour out 
1909
επί
upon 
3516
νήπια
the simple ones 
1855
έξωθεν
outside, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
4864
συναγωγήν
the gathering 
3495
νεανίσκων
of young men 
260
άμα
together; 
3754
ότι
for 
435
ανήρ
man 
2532
και
and 
1135
γυνή
woman 
4815
συλληφθήσονται
shall be seized; 
4245
πρεσβύτερος
the elder 
3326
μετά
with 
4134
πλήρους
the one full 
2250
ημερών
of days. 
6:12   2532
6:12   και
6:12   And 
3344
μεταστραφήσονται
[2shall be transferred 
3588
αι
  
3614-1473
οικίαι αυτών
1their houses] 
1519
εις
to 
2087
ετέρους
others, 
68
αγροί
with fields 
2532
και
and 
3588
αι
  
1135-1473
γυναίκες αυτών
their wives 
2009.1
επιτοαυτό
together. 
3754
ότι
For 
1614
εκτενώ
I will stretch out 
3588
την
  
5495-1473
χείρά μου
my hand 
1909
επί
against 
3588
τους
the ones 
2730
κατοικούντας
dwelling 
3588
την
  
1093-3778
γην ταύτην
this land, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
6:13   3754
6:13   ότι
6:13   For 
575
από
from 
3397-1473
μικρού αυτών
their small 
2532
και
and 
2193
έως
unto 
3173
μεγάλου
great 
3956
πάντες
all 
4931
συνετελέσαντο
have completed 
459
άνομα
lawless deeds; 
575
από
from 
2409
ιερέως
the priest 
2532
και
and 
2193
έως
unto 
5578
ψευδοπροφήτου
false prophet, 
3956
πάντες
all 
4160
εποίησαν
acted 
5571
ψευδή
falsely. 
6:14   2532
6:14   και
6:14   And 
2390
ιώντο
they repaired 
3588
το
the 
4938
σύντριμμα
destruction 
3588
του
  
2992-1473
λαού μου
of my people 
1848
εξουθενούντες
treating it with contempt, 
2532
και
and 
3004
λέγοντες
saying, 
1515
ειρήνη
Peace. 
2532
και
And 
4226
που
where 
1510.2.3
εστιν
is 
1515
ειρήνη
peace? 
6:15   2617
6:15   κατησχύνθησαν
6:15   They were shamed 
3754
ότι
for 
1587
εξελίποσαν
they failed; 
2532
και
but 
3761
ουδ'
neither 
5613
ως
as 
2617
καταισχυνόμενοι
ones being disgraced 
2617
κατησχύνθησαν
were they disgraced; 
2532
και
and 
3588
την
  
819-1473
ατιμίαν αυτών
their dishonor 
3756-1097
ουκ έγνωσαν
they knew not. 
1223
διά
On account of 
3778
τούτο
this 
4098
πεσούνται
they shall fall 
1722
εν
in 
3588
τη
  
4431-1473
πτώσει αυτών
their downfall, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
2540
καιρώ
time 
1984-1473
επισκοπής αυτών
of their visitation 
622
απολούνται
they shall perish, 
2036
είπε
said 
2962
κύριος
the lord. 
6:16   3592
6:16   τάδε
6:16   Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2476
στήτε
Stand 
1909
επί
upon 
3588
ταις
the 
3598
οδοίς
ways, 
2532
και
and 
1492
ίδετε
behold! 
2532
και
and 
2065
ερωτήσατε
ask 
5147
τρίβους
[2roads 
2962
κυρίου
3 of the lord 
166
αιωνίους
1of eternal]! 
2532
και
and 
1492
ίδετε
see 
4169
ποιά
what kind 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
η
the 
3598
οδός
[2way 
3588
η
  
18
αγαθή
1good]! 
2532
και
and 
897.2
βαδίζετε
proceed 
1722
εν
in 
1473
αυτή
it! 
2532
και
and 
2147
ευρήσετε
you will find 
49
αγνισμόν
purification 
3588
ταις
to 
5590-1473
ψυχαίς υμών
your souls. 
2532
και
And 
2036
είπαν
they said, 
3756
ου
We will not 
4198
πορευσόμεθα
go. 
6:17   2525
6:17   κατέστακα
6:17   I have placed 
1909
εφ'
over 
1473
υμάς
you 
4649
σκοπούς
watchmen; 
191
ακούσατε
hearken 
3588
της
to the 
5456
φωνής
sound 
4536
σάλπιγγος
of the trumpet! 
2532
και
But 
2036
είπαν
they said, 
3756
ουκ
We will not 
191
ακουσόμεθα
hearken. 
6:18   1223
6:18   διά
6:18   On account of 
3778
τούτο
this, 
191
ήκουσαν
[3heard 
3588
τα
1the 
1484
έθνη
2nations], 
2532
και
and 
3588
οι
the ones 
4165
ποιμαίνοντες
tending 
3588
τα
  
4168-1473
ποίμνια αυτών
their flocks. 
6:19   191
6:19   άκουε
6:19   Hearken, 
1093
γη
O earth! 
2400
ιδού
Behold, 
1473
εγώ
I 
1863
επάγω
will bring 
1909
επί
upon 
3588
τον
  
2992-3778
λαόν τούτον
this people 
2556
κακά
bad things 
3588
τον
the 
2590
καρπόν
fruit 
654.1-1473
αποστροφής αυτών
of their rejection. 
3754
ότι
For 
3588
τω
  
3056-1473
λόγω μου
my word 
3756-4337
ου προσέσχον
they heeded not, 
2532
και
and 
3588
τον
  
3551-1473
νόμον μου
my law 
683
απώσαντο
they have thrust away. 
6:20   2444
6:20   ινατί
6:20   Why 
1473
μοι
[5to me 
3030
λίβανον
2frankincense 
1537
εκ
3from out of 
*
Σαβά
4Sheba 
5342
φέρετε
1do you bring], 
2532
και
and 
2792
κιννάμωμον
cinnamon 
1537
εκ
from out of 
1093
γης
a land 
3113
μακρόθεν
far off? 
3588
τα
  
3646-1473
ολοκαυτώματα υμών
Your whole burnt-offerings 
3756-1510.2.6
ουκ εισί
are not 
1184
δεκτά
acceptable, 
2532
και
and 
3588
αι
  
2378-1473
θυσίαι υμών
your sacrifices 
3756
ουχ
have not 
2237.1
ήδυνάν
delighted 
1473
μοι
me. 
6:21   1223
6:21   διά
6:21   On account of 
3778
τούτο
this, 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2400
ιδού
Behold, 
1473
εγώ
I 
1325
δίδωμι
impute 
1909
επί
upon 
3588
τον
  
2992-3778
λαόν τούτον
this people 
769
ασθένειαν
weakness, 
2532
και
and 
770
ασθενήσουσι
[4shall weaken 
1722
εν
5in 
1473
αυτή
6it 
3962
πατέρες
1fathers 
2532
και
2and 
5207
υιοί
3sons] 
260
άμα
together; 
1069
γείτων
neighbor 
2532
και
and 
3588
ο
  
4139-1473
πλησίον αυτού
his near one 
622
απολούνται
shall perish. 
6:22   3592
6:22   τάδε
6:22   Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2400
ιδού
Behold, 
2992
λαός
a people 
2064
έρχεται
comes 
575
από
from 
1005
βορρά
the north, 
2532
και
and 
1484
έθνη
nations 
1825
εξεγερθήσονται
shall be awakened 
575
απ'
from 
2078
εσχάτου
the end 
3588
της
of the 
1093
γης
earth. 
6:23   5115
6:23   τόξον
6:23   Bow 
2532
και
and 
2214.1
ζιβύνην
pike 
2902
κρατήσουσιν
they shall hold. 
2483.2-1510.2.3
ιταμός εστι
It is audacious, 
2532
και
and 
3756
ουκ
will not 
1653
ελεήσει
show mercy. 
5456-1473
φωνή αυτού
Its sound 
5613
ως
is as 
2281
θάλασσα
the sea 
2949.1
κυμαίνουσα
swelling up. 
1909
εφ'
Upon 
2462
ίπποις
horses 
2532
και
and 
716
άρμασι
chariots 
3904.4
παρατάξεται
it shall deploy 
5613
ως
as 
4442
πυρ
fire 
1519
εις
for 
4171
πόλεμον
war 
4314
προς
against 
1473
σε
you, 
2364
θυγάτερ
O daughter 
*
Σιών
of Zion. 
6:24   191
6:24   ηκούσαμεν
6:24   We heard 
3588
την
the 
189
ακοήν
report 
1473
αυτών
of them; 
3886
παρελύθησαν
[2were disabled 
3588
αι
  
5495-1473
χείρες ημών
1our hands]; 
2347
θλίψις
affliction 
2722-1473
κατέσχεν ημάς
holds us down; 
5604
ωδίνες
pangs 
5613
ως
as 
5088
τικτούσης
a woman giving birth. 
6:25   3361-1607
6:25   μη εκπορεύεσθε
6:25   Do not go forth 
1519
εις
into 
68
αγρόν
a field, 
2532
και
and 
1722
εν
[3in 
3588
ταις
4the 
3598
οδοίς
5ways 
3361
μη
1do not 
897.2
βαδίζετε
2proceed]! 
3754
ότι
For 
4501
ρομφαία
a broadsword 
3588
των
of the 
2190
εχθρών
enemies 
3939
παροικεί
sojourns 
2943
κυκλόθεν
round about. 
6:26   2364
6:26   θυγάτηρ
6:26   Daughter 
2992-1473
λαού μου
of my people, 
4024
περίζωσαι
gird on 
4526
σάκκον
sackcloth! 
2661.3
κατάπασαι
Strew 
4700
σποδόν
ashes! 
3997
πένθος
[3mourning 
27
αγαπητού
4as of a beloved one 
4160
ποιήσαι
1You shall observe 
4572
σεαυτή
2for yourself] 
2870
κοπετόν
by beating the breast 
3629.2
οικτρόν
pitiably. 
3754
ότι
For 
1810
εξαίφνης
suddenly 
2240
ήξει
[2shall come 
5004
ταλαιπωρία
1misery] 
1909
εφ'
upon 
1473
υμάς
you. 
6:27   1381.1
6:27   δοκιμαστήν
6:27   [3 as an approver 
1325
δέδωκά
1I have appointed 
1473
σε
2you] 
1722
εν
among 
2992
λαοίς
peoples 
1381
δεδοκιμασμένοις
being tried; 
2532
και
and 
1097
γνώση
you shall know 
1722
εν
in 
3588
τω
  
1381-1473
δοκιμάσαι με
my trying 
3588
την
  
3598-1473
οδόν αυτών
their way. 
6:28   3956
6:28   πάντες
6:28   All 
432.1
ανήκοοι
are unhearing, 
4198
πορευόμενοι
going 
4646.2
σκολιώς
crookedly; 
5475
χαλκός
as brass 
2532
και
and 
4604
σίδηρος
iron 
3956
πάντες
[2all 
1311
διεφθαρμένοι
3being corrupted 
1510.2.6
εισίν
1they are]. 
6:29   1587
6:29   εξέλιπε
6:29   [2failed 
5445.6
φυσητήρ
1 The bellows] 
575
από
at 
4442
πυρός
the fire; 
1587
εξέλιπε
[2failed 
3432.1
μόλιβδος
1 the lead]; 
1519
εις
[3in 
2756
κενόν
4vain 
695
αργυροκόπος
1 the silversmith 
694.1
αργυροκοπεί
2works silver]; 
4189-1473
πονηρίαι αυτών
their wickednesses 
3756
ουκ
do not 
5080
ετάκησαν
melt away. 
6:30   694
6:30   αργύριον
6:30   [4silver 
593
αποδεδοκιμασμένον
3rejected 
2564
καλέσατε
1Call 
1473
αυτούς
2them]! 
3754
ότι
for 
593
απεδοκίμασεν
[2rejected 
1473
αυτούς
3them 
2962
κύριος
1 the lord]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Jeremiah 5
Top of Page
Top of Page