Jeremiah 5
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Rebellion of Israel
5:1   4063
5:1   περιδράμετε
5:1   Run about 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
3598
οδοίς
streets 
*
Ιερουσαλήμ
of Jerusalem, 
2532
και
and 
1492
ίδετε
see! 
2532
και
And 
1097
γνώτε
know, 
2532
και
and 
2212
ζητήσατε
seek 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
4113-1473
πλατείαις αυτής
her squares! 
1437
εάν
if 
2147
εύρητε
there should be found 
435
άνδρα
a man; 
1487
ει
if 
1510.2.3
έστι
there is 
4160
ποιών
one having 
2917
κρίμα
equity, 
2532
και
and 
2212
ζητών
seeking 
4102
πίστιν
trust — 
2532
και
and 
2436-1510.8.1
ίλεως έσομαι
I will be kind 
1473
αυτοίς
to them, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
5:2   2198-2962
5:2   ζη κύριος
5:2   As the lord lives, 
3004
λέγουσι
they say, 
1223
διά
On account of 
3778
τούτο
this 
3756
ουκ
do they not 
1722
εν
[2with 
5579
ψεύδεσιν
3lies 
3660
ομνύουσι
1swear by an oath]? 
5:3   2962
5:3   κύριε
5:3   lord, 
3588
οι
  
3788-1473
οφθαλμοί σου
your eyes 
1519
εις
look unto 
4102
πίστιν
trust. 
3146
εμαστίγωσας
You whipped 
1473
αυτούς
them, 
2532
και
and 
3756
ουκ
they were not 
4188.1
επόνεσαν
pained. 
4931-1473
συνετέλεσας αυτούς
You finished them off entirely, 
2532
και
but 
3756
ουκ
they did not 
2309
ηθέλησαν
want 
1209
δέξασθαι
to take 
3809
παιδείαν
correction. 
4732
εστερέωσαν
They solidified 
3588
τα
  
4383-1473
πρόσωπα αυτών
their faces 
5228
υπέρ
above 
4073
πέτραν
a rock, 
2532
και
and 
3756
ουκ
they did not 
2309
ηθέλησαν
want 
1994
επιστραφήναι
to turn towards you. 
5:4   2532
5:4   και
5:4   And 
1473
εγώ
I 
2036
είπα
said, 
2481
ίσως
perhaps 
4434-1510.2.6
πτωχοί εισι
they are poor, 
1360
διότι
because 
3756-1410
ουκ ηδυνήθησαν
they are not able. 
3754
ότι
For 
3756
ουκ
they do not 
1097
έγνωσαν
know 
3598
οδόν
the way 
2962
κυρίου
of the lord, 
2532
και
and 
2920
κρίσιν
the equity 
2316
θεού
of God. 
5:5   4198
5:5   πορεύσομαι
5:5   I will go 
4314
προς
to 
3588
τους
the 
99.1
αδρούς
stout men 
2532
και
and 
2980
λαλήσω
speak 
1473
αυτοίς
to them, 
3754
ότι
for 
1473
αυτοί
they 
1921
επέγνωσαν
recognized 
3598
οδόν
the way 
2962
κυρίου
of the lord, 
2532
και
and 
2920
κρίσιν
the equity 
2316
θεού
of God. 
2532
και
And 
2400
ιδού
behold, 
3661
ομοθυμαδόν
with one accord 
4937
συνέτριψαν
they broke 
2218
ζυγόν
the yoke, 
1284
διέρρηξαν
they tore up 
1199
δεσμούς
the bonds. 
5:6   1223
5:6   διά
5:6   On account of 
3778
τούτο
this 
3817
έπαισεν
[2smote 
1473
αυτούς
3them 
3023
λέων
1a lion] 
1537
εκ
from out of 
3588
του
the 
1409.1
δρυμού
forest; 
2532
και
and 
3074
λύκος
the wolf 
2193
έως
[3unto 
3588
των
  
3614
οικιών
4 their houses 
3645
ωλόθρευσεν
1annihilated 
1473
αυτούς
2them]; 
2532
και
and 
3917
πάρδαλις
a leopard 
1127
εγρηγόρησεν
acted vigilant 
1909
επί
over 
3588
τας
  
4172-1473
πόλεις αυτών
their cities. 
3956
πάντες
All 
3588
οι
the ones 
1607
εκπορευόμενοι
going forth 
575
απ'
from 
1473
αυτών
them 
2340
θηρεύσονται
shall be hunted; 
3754
ότι
for 
4129
επλήθυναν
they multiplied 
763-1473
ασεβείας αυτών
their impiety, 
2480
ίσχυσαν
they strengthened 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
654.1-1473
αποστροφαίς αυτών
their rejection. 
5:7   4169
5:7   ποία
5:7   What kind 
3778
τούτων
[4for these things 
2436
ίλεως
1of kindness 
1096
γένωμαί
2should happen 
1473
σοι
3to you]? 
5207-1473
υιοί σου
Your sons 
1459
εγκατέλιπόν
abandoned 
1473
με
me, 
2532
και
and 
3660
ώμνυον
they swore by an oath 
1722
εν
by 
3588
τοις
the ones 
3756
ουκ
not 
1510.6
ούσι
being 
2316
θεοίς
gods. 
2532
και
And 
5526
εχόρτασα
I have filled 
1473
αυτούς
them, 
2532
και
and 
3429
εμοιχώντο
they committed adultery, 
2532
και
and 
1722
εν
[2in 
3624
οίκοις
3 the houses 
4204
πορνών
4of harlots 
2647
κατέλυον
1rested up]. 
5:8   2462
5:8   ίπποι
5:8   [3horses 
2337.2
θηλυμανείς
2sex-crazed 
1096
εγενήθησαν
1They became]; 
1538
έκαστος
each 
1909
επί
[2over 
3588
την
3the 
1135
γυναίκα
4wife 
3588
του
  
4139-1473
πλησίον αυτού
5of his neighbor 
5532.1
εχρεμέτιζεν
1snorting]. 
5:9   3361
5:9   μη
5:9   Shall 
1909
επί
[4over 
3778
τούτοις
5these things 
3756
ουκ
2not 
1980
επισκέψομαι
13visit]? 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
2228
η
or 
1484
έθνει
[2a nation 
5108
τοιούτω
1to such] 
3756-1556
ουκ εκδικήσει
shall not [2take vengeance 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
1my soul]? 
5:10   305
5:10   ανάβητε
5:10   Ascend 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
4303.1-1473
προμαχώνας αυτής
her battlements, 
2532
και
and 
2679
κατασκάψατε
raze! 
4930
συντέλειαν
[4unto completion 
1161
δε
1But 
3361
μη
2you should not 
4160
ποιήσητε
3do it]. 
622
απολέσετε
Destroy 
3588
τα
  
5288.2-1473
υποστηρίγματα αυτής
her supports! 
3754
ότι
for 
3588
του
  
2962
κυρίου
[2of the lord 
3756-1510.2.6
ουκ εισίν
1they are not]. 
5:11   3754
5:11   ότι
5:11   For 
114
αθετών
in disrespecting 
114
ηθέτησεν
they disrespected 
1519
εις
against 
1473
εμέ
me, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
3588
ο
even the 
3624
οίκος
house 
*
Ισραήλ
of Israel, 
2532
και
and 
3588
ο
the 
3624
οίκος
house 
*
Ιούδα
of Judah. 
5:12   5574
5:12   εψεύσαντο
5:12   They have lied 
3588
τω
to 
2962-1473
κυρίω αυτών
their lord, 
2532
και
and 
2036
είπον
they said, 
3756
ουκ
[3not so 
1510.2.3
έστι
2are 
3778
ταύτα
1These things]; 
3756
ουχ
there shall not 
2240
ήξει
come 
1909
εφ'
upon 
1473
ημάς
us 
2556
κακά
bad things, 
2532
και
and 
3162
μάχαιραν
the sword 
2532
και
and 
3042
λιμόν
hunger 
3756
ουκ
we will not 
3708
οψόμεθα
see. 
5:13   3588
5:13   οι
5:13     
4396-1473
προφήται ημών
Our prophets 
1510.7.6
ήσαν
were 
1519
εις
into 
417
ανέμον
the wind, 
2532
και
and 
3056
λόγος
the word 
2962
κυρίου
of the lord 
3756
ουχ
does not 
5224
υπήρχεν
exist 
1722
εν
among 
1473
αυτοίς
them. 
3779
ούτως
Thus 
1510.8.3
έσται
it shall be 
1473
αυτοίς
to them. 
5:14   1223
5:14   διά
5:14   On account of 
3778
τούτο
this, 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3841
παντοκράτωρ
almighty, 
446.2
ανθ' ων
Because 
2980
ελαλήσατε
you spoke 
3588
το
  
4487-3778
ρήμα τούτο
this word, 
2400
ιδού
behold, 
1473
εγώ
I 
1325
δέδωκα
have given 
3588
τους
  
3056-1473
λόγους μου
my words 
1519
εις
into 
3588
το
  
4750-1473
στόμα σου
your mouth 
4442
πυρ
as fire, 
2532
και
and 
3588
τον
  
2992-3778
λαόν τούτον
this people 
3586
ξύλα
as wood, 
2532
και
and 
2719
καταφάγεται
it shall devour 
1473
αυτούς
them. 
The Coming Destruction
5:15   2400
5:15   ιδού
5:15   Behold, 
1863
επάγω
I bring 
1909
εφ'
upon 
1473
υμάς
you 
1484
έθνος
a nation 
4207
πόρρωθεν
at a distance, 
3624
οίκος
O house 
*
Ισραήλ
of Israel, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
1484
έθνος
[2nation 
2478
ισχυρόν
1A strong], 
1484
έθνος
a nation 
575
απ'
from 
165
αιώνος
the eon, 
1484
έθνος
a nation 
3739
ου
of which 
3756-191
ουκ ακούση
you shall not hear 
3588
της
the 
5456
φωνής
voice 
3588
της
  
1100-1473
γλώσσης αυτού
of its language . 
5:16   3956
5:16   πάντες
5:16   All 
2478
ισχυροί
strong men; 
5329.1-1473
φαρέτρα αυτού
his quiver 
5613
ως
is as 
5028
τάφος
a tomb 
455
ανεωγμένος
being open. 
5:17   2532
5:17   και
5:17   And 
2719
κατέδονται
they shall devour 
3588
τον
  
2326-1473
θερισμόν υμών
your harvest, 
2532
και
and 
3588
τους
  
740-1473
άρτους υμών
your bread loaves. 
2532
και
And 
2719
κατέδονται
they shall devour 
3588
τους
  
5207-1473
υιούς υμών
your sons, 
2532
και
and 
3588
τας
  
2364-1473
θυγατέρας υμών
your daughters. 
2532
και
And 
2719
κατέδονται
they shall devour 
3588
τα
  
4263-1473
πρόβατα υμών
your sheep, 
2532
και
and 
3588
τους
  
3448-1473
μόσχους υμών
your calves. 
2532
και
And 
2719
κατέδονται
they shall devour 
3588
τους
  
290-1473
αμπελώνας υμών
your vineyards, 
2532
και
and 
3588
τους
  
4808.1-1473
συκώνας υμών
your fig groves, 
2532
και
and 
3588
τους
  
1638-1473
ελαιώνας υμών
your olive groves. 
2532
και
And 
248
αλοήσουσι
they shall thresh 
3588
τας
  
4172
πόλεις
[2cities 
3588
τας
  
3793.1-1473
οχυράς υμών
1your fortified], 
1909
εφ'
(upon 
3739
αις
which 
1473
υμείς
you 
3982
πεποίθατε
rely 
1909
επ'
upon 
1473
αυταίς
them,) 
1722
εν
by 
4501
ρομφαία
the broadsword. 
5:18   2532
5:18   και
5:18   And 
1510.8.3
έσται
it will be 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
2250-1565
ημέραις εκείναις
those days, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
ο
  
2316-1473
θεός σου
your God, 
3766.2
ου μη
in no way 
4160
ποιήσω
will I appoint 
1473
υμάς
you 
1519
εις
unto 
4930
συντέλειαν
completion. 
5:19   2532
5:19   και
5:19   And 
1510.8.3
έσται
it will be 
3752
όταν
whenever 
2036
είπητε
you should say, 
5100-1752
τίνος ένεκεν
For what reason 
4160
εποίησε
did [3do 
2962
κύριος
1 the lord 
3588
ο
  
2316-1473
θεός ημών
2our God] 
1473
ημίν
to us 
3956
πάντα
all 
3778
ταύτα
these things? 
2532
και
That 
2046
ερείς
you shall say 
1473
αυτοίς
to them, 
446.2
ανθ' ων
Because 
1459
εγκατελίπετέ
you abandoned 
1473
με
me, 
2532
και
and 
1398
εδουλεύσατε
served 
2316-245
θεοίς αλλοτρίοις
strange gods 
1722
εν
in 
3588
τη
  
1093-1473
γη υμών
your land. 
3779
ούτως
Thus 
1398
δουλεύσετε
shall you serve 
245
αλλοτρίοις
strangers 
1722
εν
in 
1093
γη
a land 
3756
ουχ
not 
1473
υμών
of yours. 
5:20   312
5:20   αναγγείλατε
5:20   Announce 
3778
ταύτα
these things 
1519
εις
unto 
3588
τον
the 
3624
οίκον
house 
*
Ιακώβ
of Jacob, 
2532
και
and 
191
ακουσθήτω
let it be heard 
1722
εν
in 
3588
τω
  
*
Ιούδα
of Judah! 
5:21   191
5:21   ακούσατε
5:21   Hearken 
1211
δη
indeed 
3778
ταύτα
to these things, 
2992
λαός
[4people 
3474
μωρός
1O moronish 
2532
και
2and 
174.1
ακάρδιος
3heartless]! 
3788-1473
οφθαλμοί αυτοίς
They have eyes, 
2532
και
and 
3756
ου
they do not 
991
βλέπουσιν
see; 
3775-1473
ώτα αυτοίς
they have ears, 
2532
και
and 
3756
ουκ
they do not 
191
ακούουσι
hear. 
5:22   3361
5:22   μη
5:22   Will 
1473
εμέ
[3me 
3756
ου
1you not 
5399
φοβηθήσεσθε
2fear], 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord? 
2228
η
or 
575
από
before 
4383-1473
προσώπου μου
my face 
3756
ουκ
will you not 
2125
ευλαβηθήσεσθε
show veneration? 
3588
τον
the 
5021
τάξαντα
one ordering 
285
άμμον
the sand 
3725
όριον
for a limit 
3588
τη
to the 
2281
θαλάσση
sea 
4366.2
πρόσταγμα
[2order 
166
αιώνιον
1as an eternal], 
2532
και
and 
3756
ουχ
the sea shall not 
5233
υπερβήσεται
pass over 
1473
αυτό
it; 
2532
και
and 
5015
ταραχθήσεται
it shall be disturbed 
2532
και
but 
3756
ου
it will not 
1410
δυνήσεται
be prevailing; 
2532
και
and 
2278
ηχήσουσι
[2shall resound 
3588
τα
  
2949-1473
κύματα αυτής
1its waves], 
2532
και
but 
3756
ουχ
shall not 
5233
υπερβήσεται
pass over 
1473
αυτό
it. 
5:23   3588
5:23   τω
5:23     
1161
δε
But 
2992-3779
λαώ τούτω
to this people 
1096
εγενήθη
there became 
2588
καρδία
[2heart 
432.1
ανήκοος
1an unhearing], 
2532
και
and 
545
απειθής
a resistance of persuasion. 
1578
εξέκλιναν
They turned aside 
2532
και
and 
565
απήλθοσαν
departed. 
5:24   2532
5:24   και
5:24   And 
3756
ουκ
they have not 
2036
είπαν
said 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2588-1473
καρδία αυτών
their heart, 
5399-1211
φοβηθώμεν δη
We should indeed fear 
2962
κύριον
the lord 
3588
τον
  
2316-1473
θεόν ημών
our God, 
3588
τον
the 
1325
διδόντα
one giving 
1473
ημίν
to us 
5205
υετόν
[4rain 
4406
πρώϊμον
1 the early 
2532
και
2and 
3797
όψιμον
3late] 
2596
κατά
according to 
2540
καιρόν
its season 
4138.1
πληρώσεως
of the fullness 
4366.2
προστάγματος
of the order 
2326
θερισμού
of harvest, 
2532
και
and 
5442
εφύλαξεν
he guarded it 
1473
ημίν
for us. 
5:25   3588
5:25   αι
5:25     
458-1473
ανομίαι υμών
Your lawless deeds 
1578
εξέκλιναν
turned aside 
3778
ταύτα
these things. 
2532
και
And 
3588
αι
  
266-1473
αμαρτίαι υμών
your sins 
868
απέστησαν
removed 
3588
τα
the 
18
αγαθά
good things 
575
αφ'
from 
1473
υμών
you. 
5:26   3754
5:26   ότι
5:26   For 
2147
ευρέθησαν
[2were found 
1722
εν
3among 
3588
τω
  
2992-1473
λαώ μου
4my people 
765
ασεβείς
1impious men]. 
2532
και
And 
3803
παγίδα
[2a snare 
2476
έστησαν
1they set] 
1311
διαφθείραι
to corrupt 
435
άνδρας
men; 
2532
και
and 
4815
συνελαμβάνοσαν
they conceive their plan. 
5:27   5613
5:27   ως
5:27   As 
3803
παγίς
a snare 
2186
εφεσταμένη
having been set 
4134
πλήρης
is full 
4071
πετεινών
of birds, 
3779
ούτως
so 
3588
οι
  
3624-1473
οίκοι αυτών
their houses 
4134
πλήρεις
are full 
1388
δόλου
of treachery. 
1223
διά
On account of 
3778
τούτο
this 
3170
εμεγαλύνθησαν
they were magnified, 
2532
και
and 
4147
επλούτησαν
enriched. 
5:28   3975
5:28   επαχύνθησαν
5:28   They became fat 
2532
και
and 
3845
παρέβησαν
violated 
2920
κρίσιν
equity. 
3756-2919
ουκ έκριναν
They judged not 
2920
κρίσιν
the case 
3737
ορφανού
of the orphan, 
2532
και
and 
2920
κρίσιν
[2 for the case 
5503
χήρας
3of the widow 
3756-2919
ουκ εκρίνοσαν
1they judged not]. 
5:29   3361
5:29   μη
5:29   Shall I not 
1909
επί
[2for 
3778
τούτοις
3these 
3756
ουκ
  
1980
επισκέψομαι
1watch], 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord? 
2228
η
or 
1722
εν
to 
1484
έθνει
[2a nation 
5108
τοιούτω
1such] 
3756
ουκ
shall I not 
1556
εκδικήσει
avenge 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
my soul? 
5:30   1611
5:30   έκστασις
5:30   A change of state 
2532
και
and 
5424.2
φρικτά
causes for shuddering 
1096
εγενήθη
was taken place 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth. 
5:31   3588
5:31   οι
5:31   The 
4396
προφήται
prophets 
4395
προφητεύουσιν
prophesied 
94
άδικα
unjustly, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
2409
ιερείς
priests 
1948.1
επεκρότησαν
clapped 
3588
ταις
  
5495-1473
χερσίν αυτών
their hands; 
2532
και
and 
3588
ο
  
2992-1473
λαός μου
my people 
25
ηγάπησεν
have loved it 
3779
ούτως
so. 
2532
και
And 
5100
τι
what 
4160
ποιήσετε
will you do 
1519
εις
in 
3588
τα
the times 
3326
μετά
after 
3778
ταύτα
these things? 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Jeremiah 4
Top of Page
Top of Page