Jeremiah 4
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The LORD Calls Israel to Return
4:1   1437
4:1   εάν
4:1   If 
1994-*
επιστραφή Ισραήλ
Israel should return, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
4314
προς
to 
1473
με
me, 
1994
επιστραφήσεται
he shall be returned. 
2532
και
And 
1437
εάν
if 
4014
περιέλη
he should remove 
3588
τα
  
946-1473
βδελύγματα αυτού
his abominations 
575
από
from 
3588
του
  
4750-1473
στόματος αυτού
his mouth, 
2532
και
and 
575
από
[2from 
3588
του
  
4383
προσώπου
3in front 
1473
μου
4of me 
2125
ευλαβηθή
1should show reverence], 
4:2   2532
4:2   και
4:2   and 
3660
ομόση
should swear by an oath, 
2198-2962
ζη κύριος
The lord lives, 
3326
μετά
with 
225
αληθείας
truth, 
1722
εν
in 
2920
κρίσει
equity 
2532
και
and 
1722
εν
in 
1343
δικαιοσύνη
righteousness; 
2532
και
then 
2127
ευλογήσουσιν
they shall bless 
1722
εν
[2by 
1473
αυτώ
3him 
1484
έθνη
1nations]. 
2532
και
And 
1722
εν
by 
1473
αυτώ
him 
134
αινέσουσι
they shall give praise 
3588
τω
to 
2316
θεώ
God 
1722
εν
in 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem. 
4:3   3754
4:3   ότι
4:3   For 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
τοις
to the 
435
ανδράσιν
men 
*
Ιούδα
of Judah, 
2532
και
and 
3588
τοις
to the ones 
2730
κατοικούσιν
dwelling 
*
Ιερουσαλήμ
in Jerusalem, 
3504.1
νεώσατε
Plow 
1438
εαυτοίς
to yourselves 
3511.1
νεώματα
fields prepared for plowing! 
2532
και
and 
3361
μη
you should not 
4687
σπείρητε
sow 
1909
επ'
among 
173
ακάνθαις
thorn-bushes. 
4:4   4059
4:4   περιτμήθητε
4:4   Circumcise yourselves 
3588
τω
to 
2316-1473
θεώ υμών
your God, 
2532
και
and 
4059
περιτέμεσθε
circumcise 
3588
την
the 
4641-1473
σκληροκαρδίαν υμών
hardness of your heart, 
435
άνδρες
O men 
*
Ιούδα
of Judah, 
2532
και
and 
3588
οι
O ones 
2730
κατοικούντες
dwelling 
1722
εν
in 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem! 
3361
μη
lest 
1831
εξέλθη
[2should go forth 
5613
ως
3as 
4442
πυρ
4fire 
3588
ο
  
2372-1473
θυμός μου
1my rage], 
2532
και
and 
1572
εκκαυθήσεται
shall be kindled, 
2532
και
and 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
there will not be 
3588
ο
  
4570
σβέσων
one extinguishing 
575
από
from 
4383
προσώπου
in front 
4189
πονηρίας
of the wickednesses 
2006.1-1473
επιτηδευμάτων υμών
of your practices. 
The Coming Destruction of Jerusalem
4:5   312
4:5   αναγγείλατε
4:5   Announce 
1722
εν
in 
3588
τω
  
*
Ιούδα
Judah, 
2532
και
and 
191
ακουσθήτω
hearken 
1722
εν
in 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem! 
2036
είπατε
Say! 
4591
σημάνατε
Signify 
4536
σάλπιγγι
with a trumpet 
1909
επί
unto 
3588
της
the 
1093
γης
land! 
2896
κεκράξατε
Cry out 
3173
μέγα
great! 
2036
είπατε
Say! 
4863
συνάχθητε
Be gathered together! 
2532
και
and, 
1525
εισέλθωμεν
We should enter 
1519
εις
into 
3588
τας
the 
4172
πόλεις
[2cities 
3588
τας
  
5037.2
τειχήρεις
1walled]. 
4:6   353
4:6   αναλαβόντες
4:6   In taking up your things, 
5343
φεύγετε
flee 
1519
εις
unto 
*
Σιών
Zion! 
4692
σπεύσατε
Hasten, 
3361
μη
do not 
2476
στήτε
stand! 
3754
ότι
for 
2556
κακά
[3evils 
1473
εγώ
1I 
1863
επάγω
2bring] 
575
από
from 
1005
βορρά
the north, 
2532
και
and 
4936.1
συντριβήν
[2destruction 
3173
μεγάλην
1great]. 
4:7   305
4:7   ανέβη
4:7   [2ascended 
3023
λέων
1 The lion] 
1537
εκ
from out of 
3588
της
  
3128.1-1473
μάνδρας αυτού
his lair, 
1842
εξολοθρεύων
utterly destroying 
1484
έθνη
nations. 
1808
εξήρε
He lifted away 
2532
και
and 
1831
εξήλθεν
came forth 
1537
εκ
from out of 
3588
του
  
5117-1473
τόπου αυτού
his place, 
3588
του
  
5087
θείναι
to make 
3588
την
the 
1093
γην
earth 
1519
εις
for 
2050
ερήμωσιν
desolation; 
2532
και
and 
3588
αι
  
4172-1473
πόλεις σου
your cities 
2507
καθαιρεθήσονται
shall be demolished, 
3844
παρά
so as 
3588
το
to 
3361
μη
not 
2730
κατοικείσθαι
dwell 
1473
αυτάς
them. 
4:8   1909
4:8   επί
4:8   Concerning 
3778
τούτοις
these things 
4024
περιζώσασθε
gird yourselves 
4526
σάκκους
with sackcloths, 
2532
και
and 
2875
κόπτεσθε
lament, 
2532
και
and 
214
αλαλαξατε
shout! 
1360
διότι
because 
3756
ουκ
[5shall not 
654
απεστράφη
6be turned 
3588
ο
1the 
2372
θυμός
2rage 
3709
οργής
3of the anger 
2962
κυρίου
4 of the lord] 
575
αφ'
from 
1473
υμών
you. 
4:9   2532
4:9   και
4:9   And 
1510.8.3
έσται
it will be 
1722
εν
in 
1565
εκείνη
that 
3588
τη
  
2250
ημέρα
day, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
622
απολείται
[5shall perish 
3588
η
1the 
2588
καρδία
2heart 
3588
του
3of the 
935
βασιλέως
4king], 
2532
και
and 
3588
η
the 
2588
καρδία
heart 
3588
των
of the 
758
αρχόντων
rulers; 
2532
και
and 
3588
οι
the 
2409
ιερείς
priests 
1839
εκστήσονται
shall be amazed, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
4396
προφήται
prophets 
2296
θαυμάσονται
shall wonder. 
4:10   2532
4:10   και
4:10   And 
2036
είπα
I said, 
5599
ω
O 
1203
δέσποτα
master, 
2962
κύριε
lord, 
686
άρα
Surely 
1065
γε
indeed 
538
απατών
in beguiling 
538
ηπάτησας
you beguiled 
3588
τον
  
2992-3778
λαόν τούτον
this people, 
2532
και
and 
3588
την
  
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem, 
3004
λέγων
saying, 
1515
ειρήνη
Peace 
1510.8.3
έσται
will be 
1473
υμίν
to you; 
2532
και
whereas 
680
άψεται
[3shall touch 
3588
η
1the 
3162
μάχαιρα
2sword] 
2193
έως
unto 
3588
της
  
5590-1473
ψυχής αυτών
their soul. 
4:11   1722
4:11   εν
4:11   In 
3588
τω
  
2540-1565
καιρώ εκείνω
that time 
2046
ερούσι
they shall say 
3588
τω
  
2992-3778
λαώ τούτω
to this people, 
2532
και
and 
3588
τη
  
*
Ιερουσαλήμ
to Jerusalem, 
4151
πνεύμα
There is a spirit 
4106.1
πλανήσεως
of addiction to a delusion 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2048
ερήμω
wilderness; 
3598
οδός
the way 
3588
της
of the 
2364
θυγατρός
daughter 
3588
του
  
2992-1473
λαού μου
of my people 
3756
ουκ
is not 
1519
εις
to 
2513
καθαρόν
purity, 
3761
ουδ'
nor 
1519
εις
to 
39
άγιον
holiness. 
4:12   4151
4:12   πνεύμα
4:12   A spirit 
4138.1
πληρώσεως
of fullness 
2240
ήξει
shall come 
1473
μοι
to me; 
3568-1161
νυν δε
but now 
1473
εγώ
I 
2980
λαλήσω
shall speak 
2917-1473
κρίματά μου
my judgments 
4314
προς
against 
1473
αυτούς
them. 
4:13   2400
4:13   ιδού
4:13   Behold, 
5613
ως
as 
3507
νεφέλη
a cloud 
305
αναβήσεται
he shall ascend, 
2532
και
and 
5613
ως
[2as 
2616.6
καταιγίς
3a blast 
3588
τα
  
716-1473
άρματα αυτού
1his chariots]. 
2893.1
κουφότεροι
Lighter than 
105
αετών
eagles 
3588
οι
are 
2462-1473
ίπποι αυτού
his horses. 
3759
ουαί
Woe 
1473
ημίν
to us, 
3754
ότι
for 
5003
ταλαιπωρούμεν
we are in misery. 
4:14   637
4:14   απόπλυνε
4:14   Wash 
575
από
[2from 
2549
κακίας
3evils 
3588
την
  
2588-1473
καρδίαν σου
1your heart], 
*
Ιερουσαλήμ
O Jerusalem! 
2443
ίνα
that 
4982
σωθής
you should be delivered. 
2193
έως
For 
4219
πότε
how long 
5224
υπάρχουσιν
shall [3exist 
1722
εν
4in 
1473
σοι
5you 
1261
διαλογισμοί
1 the devices 
4192-1473
πόνων σου
2of your miseries]? 
4:15   1360
4:15   διότι
4:15   Because 
5456
φωνή
a voice 
312
αναγγέλλοντος
of one announcing 
1537
εκ
from out of 
*
Δαν
Dan 
2240
ήξει
shall come; 
2532
και
and 
191
ακουσθήσεται
[5shall be heard 
4192
πόνος
1 the misery 
1537
εξ
2from out of 
3735
όρους
3mount 
*
Εφραϊμ
4Ephraim]. 
4:16   363
4:16   αναμνήσατε
4:16   Remind 
1484
έθνη
nations! 
2400
ιδού
Behold, 
312
αναγγείλατε
announce 
1722
εν
in 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem! 
4963
συστροφαί
Confederacies 
2064
έρχονται
are come 
1537
εκ
from out of 
1093
γης
a land 
3113
μακρόθεν
far off, 
2532
και
and 
1325
έδωκαν
they uttered 
1909
επί
[2against 
3588
τας
3the 
4172
πόλεις
4cities 
*
Ιούδα
5of Judah 
5456-1473
φωνάς αυτών
1their voices]. 
4:17   5613
4:17   ως
4:17   As 
5442
φυλάσσοντες
ones guarding 
68
αγρόν
a field 
1096
εγένοντο
they have come 
1909
επ'
upon 
1473
αυτήν
her 
2945
κύκλω
round about; 
3754
ότι
for 
1473-272
εμού ημέλησας
you neglected me, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
4:18   3588
4:18   αι
4:18     
3598-1473
οδοί σου
Your ways 
2532
και
and 
3588
τα
  
2006.1-1473
επιτηδεύματά σου
your practices 
4160
εποίησαν
did 
3778
ταύτά
these things 
1473
σοι
to you; 
3778
αύτη
this is 
3588
η
  
2549-1473
κακία σου
your evil, 
3754
ότι
for 
4089
πικρά
it is bitter, 
3754
ότι
for 
680
ήψατο
it touched 
2193
έως
unto 
3588
της
  
2588-1473
καρδίας σου
your heart. 
4:19   3588
4:19   την
4:19     
2836-1473
κοιλίαν μου
My belly, 
3588
την
  
2836-1473
κοιλίαν μου
my belly 
217.1
αλγώ
aches, 
2532
και
and 
3588
τα
the 
145
αισθητήρια
senses 
3588
της
  
2588-1473
καρδίας μου
of my heart. 
3103.2
μαιμάσσει
[2is irresistibly led 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
1My soul]. 
4682
σπαράσσεται
[2is being thrown into a spasm 
3588
η
  
2588-1473
καρδία μου
1My heart]. 
3756
ου
I shall not 
4623
σιωπήσομαι
keep silent, 
3754
ότι
for 
5456
φωνήν
[3 the sound 
4536
σάλπιγγος
4of a trumpet 
191
ήκουσεν
2heard 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
1my soul], 
2906
κραυγήν
a cry 
4171
πολέμου
of war, 
4:20   2532
4:20   και
4:20   and 
5004
ταλαιπωρίας
of misery. 
4938.1
συντριμμόν
Conflict 
1941
επικαλείται
is being called upon, 
3754
ότι
for 
5003
τεταλαιπώρηκε
[4is in misery 
3956
πάσα
1all 
3588
η
2the 
1093
γη
3land] 
869
άφνω
suddenly. 
5003
τεταλαιπώρηκεν
[3languishes 
3588
η
1The 
4633
σκηνή
2tent]; 
1288
διεσπάσθησαν
[2have been pulled apart 
3588
αι
  
1193.1-1473
δέρρεις μου
1my hide coverings]. 
4:21   2193
4:21   έως
4:21   For 
4219
πότε
how long 
3708
όψομαι
shall I see 
5343
φεύγοντας
ones fleeing, 
191
ακούων
hearing 
5456
φωνήν
the sound 
4536
σαλπίγγων
of a trumpet? 
4:22   1360
4:22   διότι
4:22   For 
3588
οι
the ones 
2233
ηγούμενοι
leading 
3588
του
  
2992-1473
λαού μου
my people 
1473
εμέ
[3me 
3756
ουκ
1do not 
1492
ήδεισαν
2know]; 
5207
υιοί
[3sons 
878
άφρονές
2foolish 
1510.2.6
εισι
1they are], 
2532
και
and 
3756
ου
not 
4908
συνετοί
discerning. 
4680-1510.2.6
σοφοί εισι
They are wise 
3588
του
  
2554
κακοποιήσαι
to do evil, 
3588-1161
το δε
but the 
2573
καλώς
[2good 
4160
ποιήσαι
1doing] 
3756
ουκ
they have not 
1921
επέγνωσαν
recognized. 
4:23   1914
4:23   επέβλεψα
4:23   I looked 
1909
επί
upon 
3588
την
the 
1093
γην
earth, 
2532
και
and 
2400
ιδού
behold — 
3762
ουθέν
nothing; 
2532
και
and 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven, 
2532
και
and 
3756
ουκ
[3not 
1510.7.3
ην
2 were 
3588
τα
  
5457-1473
φώτα αυτού
1its lights]. 
4:24   1492
4:24   είδον
4:24   I beheld 
3588
τα
the 
3735
όρη
mountains, 
2532
και
and 
1510.7.3
ην
they was 
5141
τρέμοντα
trembling, 
2532
και
and 
3956
πάντας
all 
3588
τους
the 
1015
βουνούς
hills 
5015
ταρασσομένους
were being disturbed. 
4:25   1914
4:25   επέβλεψα
4:25   I looked, 
2532
και
and 
2400
ιδού
behold, 
3756-5224
ουκ υπήρχεν
[2did not exist 
444
άνθρωπος
1a man], 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
4071
πετεινά
birds 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven 
4422
επτόηντο
were terrified. 
4:26   1492
4:26   είδον
4:26   I beheld, 
2532
και
and 
2400
ιδού
behold, 
3588
ο
  
*
Κάρμηλος
Carmel 
2048
έρημος
was desolate, 
2532
και
and 
3956
πάσαι
all 
3588
αι
the 
4172
πόλεις
cities 
1716.1
εμπεπυρισμέναι
being set on fire 
4442
πυρί
by fire 
575
από
from 
4383
προσώπου
the countenance 
2962
κυρίου
of the lord; 
2532
και
and 
575
από
from 
4383
προσώπου
the countenance 
3709
οργής
of the anger 
2372-1473
θυμού αυτού
of his rage 
853
ηφανίσθησαν
they were removed from view. 
4:27   3592
4:27   τάδε
4:27   Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2048
έρημος
[5desolate 
1510.8.3
έσται
4will be 
3956
πάσα
1All 
3588
η
2the 
1093
γη
3earth]; 
4930
συντέλειαν
[4 unto completion 
1161
δε
1but 
3766.2
ου μη
2in no way 
4160
ποιήσω
3will I do it]. 
4:28   1909
4:28   επί
4:28   Upon 
3778
τούτοις
these things 
3996
πενθείτω
let [3mourn 
3588
η
1the 
1093
γη
2earth], 
2532
και
and 
4951.5
συσκοτασάτω
let [4be darkened 
3588
ο
1the 
3772
ουρανός
2heaven 
509
άνωθεν
3above]! 
1360
διότι
Because 
2980
ελάλησα
I have spoken, 
2532
και
and 
3756
ου
I shall not 
3340
μετανοήσω
change my mind. 
3729
ώρμησα
I advanced it, 
2532
και
and 
3756
ουκ
I will not 
654
αποστρέψω
turn 
575
απ'
from 
1473
αυτής
it. 
4:29   575
4:29   από
4:29   From 
5456
φωνής
the sound 
2460
ιππέως
of a horseman, 
2532
και
and 
1780.2
εντεταμένου
tightly stretched 
5115
τόξου
bow, 
402
ανεχώρησε
[3withdrew 
3956
πάσα
1every 
3588
η
  
5561
χώρα
2place]; 
1523.1
εισέδυσαν
they have entered 
1519
εις
into 
3588
τα
the 
4693
σπήλαια
caves, 
2532
και
and 
1519
εις
[2in 
3588
τα
3the 
251.1
άλση
4sacred groves 
2928
εκρύβησαν
1they were hid]; 
2532
και
and 
1909
επί
[2upon 
3588
τας
3the 
4073
πέτρας
4rocks 
305
ανέβησαν
1they ascended]. 
3956
πάσα
Every 
4172
πολις΄
city 
1459
εγκατελείφθησαν
they abandoned; 
3756
ου
[2does not 
2730
κατοικεί
3dwell 
1722
εν
4in 
1473
αυταίς
5them 
444
άνθρωπος
1man]. 
4:30   2532
4:30   και
4:30   And 
1473
συ
you, 
5100
τι
what 
4160
ποιήσεις
shall you do? 
1437
εάν
If 
4016
περιβάλη
you should put on 
2847
κόκκινον
scarlet, 
2532
και
and 
2885
κοσμήση
should be adorned 
2889
κόσμω
with an ornament 
5557
χρυσώ
of gold; 
2532
και
and 
1437
εάν
if 
1472
εγχρίση
you should rub 
4741.3
στίβι
antimony on 
3588
τους
  
3788-1473
οφθαλμούς σου
your eyes, 
1519
εις
[2 is in 
3152
μάταιον
3vain 
5611.2-1473
ωραϊσμός σου
1your finery]; 
683-1473
απώσαντό σε
[2thrusted you away 
3588
οι
  
2036.3-1473
ερασταί σου
1your lovers], 
3588
την
  
5590
ψυχήν
[3life 
1473
σου
2your 
2212
ζητούσιν
1they seek]. 
4:31   3754
4:31   ότι
4:31   For 
5456
φωνήν
[2a sound 
5613
ως
3as 
5605
ωδινούσης
4women travailing 
191
ήκουσα
1I heard]; 
3588
του
  
4726-1473
στεναγμού σου
your moaning 
5613
ως
as 
4414.2
πρωτοτοκούσης
one giving birth for the first time. 
5456
φωνή
The voice 
2364
θυγατρός
of the daughter 
*
Σιών
of Zion 
1590
εκλυθήσεται
shall faint, 
2532
και
and 
3935
παρήσει
[2shall weaken 
3588
τας
  
5495-1473
χείρας αυτής
1her hands]; 
3629.3
οίμοι
saying, Woe am 
1473
εγώ
I, 
3754
ότι
for 
1587
εκλείπει
[2fails 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
1my soul] 
1909
επί
over 
3588
τοις
the ones 
337
ανηρημένοις
being done away with. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Jeremiah 3
Top of Page
Top of Page