Jeremiah 51
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The LORD Awakens against Babylon
51:1   3592
51:1    τάδε
51:1   Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2400
ιδού
Behold, 
1473
εγώ
I 
1825
εξεγείρω
awaken 
1909
επί
against 
*
Βαβυλώνα
Babylon, 
2532
και
and 
1909
επί
against 
3588
τους
the 
2730-*
κατοικούντας Χαλδαίους
Chaldeans dwelling there 
417
άνεμον
[3wind 
2742
καύσωνα
2burning 
1311
διαφθείροντα
1an utterly destroying]. 
51:2   2532
51:2   και
51:2   And 
1821
εξαποστελώ
I shall send 
1909
επί
against 
*
Βαβυλώνα
Babylon 
5197
υβριστάς
arrogant ones. 
2532
και
And 
2530.1
καθυβρίσουσιν
they shall insult 
1473
αυτήν
her, 
2532
και
and 
3075
λυμανούνται
lay waste 
3588
την
  
1093-1473
γην αυτής
her land. 
3759
ουαί
Woe 
1909
επί
upon 
*
Βαβυλώνα
Babylon 
2943
κυκλόθεν
round about 
1722
εν
in 
2250
ημέρα
the day 
2561-1473
κακώσεως αυτής
of her affliction. 
51:3   1909
51:3   επ'
51:3   Upon 
1473
αυτή
her let 
5037.1
τεινέτω
[3stretch 
3588
ο
1the one 
5037.1
τείνων
2stretching] 
3588
το
  
5115-1473
τόξον αυτού
his bow, 
2532
και
and 
4060
περιθέσθω
put on 
3739
α
what 
1510.2.3
εστιν
is 
3696-1473
όπλα αυτού
his weapons! 
2532
και
And 
3361-5339
μη φείσησθε
spare not 
1909
επί
against 
3588
τους
  
3495-1473
νεανίσκους αυτής
her young men, 
2532
και
and 
853
αφανίσατε
obliterate 
3956
πάσαν
all 
3588
την
  
1411-1473
δύναμιν αυτής
her force! 
51:4   2532
51:4   και
51:4   And 
4098
πεσούνται
[2shall fall 
5134.1
τραυματίαι
1slain] 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Χαλδαίων
of the Chaldeans, 
2532
και
and 
2621.2
κατακεκεντημένοι
men being pierced through 
1855
έξωθεν
will fall from outside 
1473
αυτής
of her. 
51:5   1360
51:5   διότι
51:5   For 
3756
ουκ
[4have not 
5503.3
εχήρευσεν
5been widowed 
*
Ισραήλ
1Israel 
2532
και
2and 
*
Ιούδας
3Judah] 
575
από
from 
2316-1473
θεού αυτών
their God, 
575
από
from 
2962
κυρίου
the lord 
3841
παντοκράτορος
almighty. 
3754
ότι
For 
3588
η
  
1093-1473
γη αυτών
their land 
4130
επλήσθη
was filled 
93
αδικίας
with injustice 
575
από
from 
3588
των
the 
39
αγίων
holy things 
*
Ισραήλ
of Israel. 
51:6   5343
51:6   φεύγετε
51:6   Flee 
1537
εκ
from out of 
3319
μέσου
the midst 
*
Βαβυλώνος
of Babylon, 
2532
και
and 
391.2
ανασώζετε
let [2rescue 
1538
έκαστος
1each] 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν αυτού
his life! 
3361
μη
You should not 
641
απορριφήτε
be reeling 
1722
εν
in 
3588
τη
  
93-1473
αδικία αυτής
her iniquity, 
3754
ότι
for 
2540
καιρός
[2 the time 
1557-1473
εκδικήσεως αυτής
3of her punishment 
1510.2.3
εστι
1it is] 
3844
παρά
by 
2962
κυρίου
the lord; 
468
ανταπόδομα
a recompense 
1473
αυτός
he 
467
ανταποδίδωσιν
shall recompense 
1473
αυτή
to her. 
51:7   4221
51:7   ποτήριον
51:7   A cup 
5552
χρυσούν
of gold 
*
Βαβυλών
is Babylon 
1722
εν
in 
5495
χειρί
the hand 
2962
κυρίου
of the lord, 
3182
μεθύσκον
intoxicating 
3956
πάσαν
all 
3588
την
the 
1093
γην
earth; 
575
από
[3from 
3588
του
  
3631-1473
οίνου αυτής
4her wine 
4095
επίοσαν
2drank 
1484
έθνη
1 the nations]; 
1223
διά
on account of 
3778
τούτο
this 
4531
εσαλεύθησαν
they are shaken. 
51:8   2532
51:8   και
51:8   And 
869
άφνω
suddenly 
4098-*
έπεσε Βαβυλών
Babylon fell, 
2532
και
and 
4937
συνετρίβη
was broken. 
2354
θρηνείτε
Lament 
1473
αυτήν
her! 
2983
λάβετε
Take 
4488.2
ρητίνην
balm 
3588
τη
  
1312-1473
διαφθορά αυτής
for her hurt! 
1513
είπως
if by any means 
2390
ιαθήσεται
she should be healed. 
51:9   2394.4
51:9   ιατρεύσαμεν
51:9   We medically treated 
3588
την
  
*
Βαβυλώνα
Babylon, 
2532
και
and 
3756
ουκ
she would not 
2390
ιάθη
be healed. 
1459
εγκαταλίπωμεν
We should abandon 
1473
αυτήν
her, 
2532
και
and 
565
απέλθωμεν
[2go forth 
1538
έκαστος
1each] 
1519
εις
unto 
3588
την
  
1093-1473
γην αυτού
his land, 
3754
ότι
for 
1448
ήγγικεν
[2has approached 
1519
εις
3unto 
3772
ουρανόν
4heaven 
3588
το
  
2917-1473
κρίμα αυτής
1her judgment]. 
1808
εξήρεν
You lifted 
2193
έως
unto 
3588
των
the 
798
άστρων
stars. 
51:10   1627-2962
51:10   εξήνεγκε κύριος
51:10   The lord brought forth 
3588
το
  
2917-1473
κρίμα αυτού
his judgment. 
1205
δεύτε
Come, 
2532
και
for 
312
αναγγείλωμεν
we should announce 
1722
εν
in 
*
Σιών
Zion 
3588
τα
the 
2041
έργα
works 
2962
κυρίου
of the lord 
3588
του
  
2316-1473
θεού ημών
our God. 
51:11   3903
51:11   παρασκευάζετε
51:11   Prepare 
3588
τα
the 
5114.1
τοξεύματα
bows! 
4137
πληρούτε
fill 
3588
τας
the 
5329.1
φαρέτρας
quivers! 
1453-2962
ήγειρε κύριος
The lord aroused 
3588
το
the 
4151
πνεύμα
spirit 
935
βασιλέως
of the king 
*
Μήδων
of the Medes. 
3754
ότι
For 
1519
εις
[2 is against 
*
Βαβυλώνα
3Babylon 
3588
η
  
3709-1473
οργή αυτού
1his anger], 
1842
εξολοθρεύσαι
to utterly destroy 
1473
αυτήν
her. 
3754
ότι
For 
1557
εκδίκησις
[2vengeance 
3844
παρά
3from 
2962
κυρίου
4 the lord 
1510.2.3
εστιν
1it is]; 
1557
εκδίκησις
vengeance 
2992-1473
λαού αυτού
of his people. 
51:12   1909
51:12   επί
51:12   Against 
5038
τειχέων
the walls 
*
Βαβυλώνος
of Babylon 
142
άρατε
lift up 
4592
σημείον
a sign! 
2186
επιστήσατε
Set 
5438
φυλακάς
watches! 
2090
ετοιμάσατε
Prepare 
3696
όπλα
shields! 
3754
ότι
for 
1471.4
ενεχείρησεν
[2took in hand 
2532
και
3and 
4160
ποιήσει
4he will do 
2962
κύριος
1 the lord] 
3739
όσα
what 
2980
ελάλησεν
he spoke 
1909
επί
against 
3588
τους
the ones 
2730
κατοικούντας
dwelling 
*
Βαβυλώνα
Babylon, 
51:13   2681
51:13   κατασκηνούντας
51:13   O ones encamping 
1909
εφ'
upon 
5204
ύδασι
[2waters 
4183
πολλοίς
1many], 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
4128
πλήθει
the multitude 
2344-1473
θησαυρών αυτής
of her treasures, 
2240
ήκει
[3is come 
3588
το
  
4009-1473
πέρας σου
1your limit 
230
αληθώς
2truly] 
1519
εις
into 
3588
τα
  
4698-1473
σπλάγχνα σου
your intestines. 
51:14   3754
51:14   ότι
51:14   For 
3660-2962
ώμοσε κύριος
the lord swore by an oath 
2596
κατά
according to 
3588
του
  
1023-1473
βραχίονος αυτού
his arm, saying, 
1360
διότι
For 
4137
πληρώσω
I shall fill 
1473
σε
you 
444
ανθρώπων
of men 
5616
ωσεί
as 
200
ακρίδων
locusts, 
2532
και
and 
5350
φθέγξονται
[3shall utter a sound 
1909
επί
4against 
1473
σε
5you 
3588
οι
1the ones 
2597
καταβαίνοντες
2going down]; 
51:15   3588
51:15   ο
51:15   the one 
4160
ποιών
making 
1093
γην
the earth 
1722
εν
with 
3588
τη
  
2479-1473
ισχύϊ αυτού
his strength, 
2090
ετοιμάζων
preparing 
3611
οικουμένην
the world 
1722
εν
in 
3588
τη
  
4678-1473
σοφία αυτού
his wisdom; 
1722
εν
with 
3588
τη
  
4907-1473
συνέσει αυτού
his understanding 
1614
εξέτεινε
he stretched out 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven. 
51:16   1519
51:16   εις
51:16   At 
5456
φωνήν
his voice 
5087
έθετο
he set 
4128
πλήθος
a great 
2279
ήχους
echo 
5204
ύδατος
of water 
1722
εν
in 
3772
ουρανώ
the heaven, 
2532
και
and 
321
ανήγαγε
he led 
3507
νεφέλας
clouds 
575
απ'
from 
2078
εσχάτου
the end 
3588
της
of the 
1093
γης
earth. 
796
αστραπάς
[2lightnings 
1519
εις
3for 
5205
υετόν
4 the rain 
4160
εποίησε
1He made], 
2532
και
and 
1806
εξήγαγε
he led 
5457
φως
light 
1537
εκ
from out of 
2344-1473
θησαυρών αυτού
his treasuries. 
51:17   3471
51:17   εμωράνθη
51:17   [3has acted moronish 
3956
πας
1Every 
444
άνθρωπος
2man] 
575
από
because of 
1108
γνώσεως
knowledge; 
2617
κατησχύνθη
[3was disgraced 
3956
πας
1every 
5557.2
χρυσοχόος
2goldsmith] 
575
από
because of 
3588
των
  
1099.3-1473
γλυπτών αυτών
their carved images. 
3754
ότι
For 
5571
ψευδή
[2false gods 
5560.9
εχώνευσαν
1they cast]; 
3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is no 
4151
πνεύμα
breath 
1722
εν
in 
1473
αυτοίς
them. 
51:18   3152-1510.2.3
51:18   μάταιά εστιν
51:18   They are vain 
2041
έργα
works, 
3467.1
μεμωκημένα
being scorned. 
1722
εν
In 
2540
καιρώ
the time 
1980.2-1473
επισκέψεως αυτών
of their visitation 
622
απολούνται
they shall be destroyed. 
51:19   3756
51:19   ου
51:19   Not 
5108
τοιαύτη
such 
3310
μερίς
is the portion 
3588
τω
  
*
Ιακώβ
to Jacob; 
3754
ότι
for 
3588
ο
the one 
4111
πλάσας
shaping 
3588
τα
  
3956
πάντα
all things, 
1473
αυτός
he 
1510.2.3
εστι
is 
2817-1473
κληρονομία αυτού
his inheritance; 
2962
κύριος
the lord 
3588
των
of the 
1411
δυνάμεων
forces 
3686-1473
όνομα αυτώ
is his name. 
51:20   1287-1473
51:20   διασκορπίζεις συ
51:20   You scatter 
1473
μοι
for me 
4632
σκεύη
items 
4171
πολέμου
of war; 
2532
και
and 
1287
διασκορπιώ
I shall scatter 
1722
εν
[2by 
1473
σοι
3you 
1484
έθνη
1nations]; 
2532
και
and 
1808
εξαρώ
I will lift away 
1537
εκ
[2from 
1473
σου
3you 
935
βασιλείς
1kings]. 
51:21   2532
51:21   και
51:21   And 
1287
διασκορπιώ
I will scatter 
1722
εν
by 
1473
σοι
you 
2462
ίππον
the horse 
2532
και
and 
1912.21473
επιβάτην  αυτού
his rider. 
2532
και
And 
1287
διασκορπιώ
I will scatter 
1722
εν
by 
1473
σοι
you 
716
άρματα
chariots 
2532
και
and 
306.3-1473
αναβάτας αυτών
their riders. 
51:22   2532
51:22   και
51:22   And 
1287
διασκορπιώ
I will scatter 
1722
εν
by 
1473
σοι
you 
435
άνδρα
husband 
2532
και
and 
1135
γυναίκα
wife. 
2532
και
And 
1287
διασκορπιώ
I will scatter 
1722
εν
by 
1473
σοι
you 
4246
πρεσβύτην
the old man 
2532
και
and 
3813
παιδίον
child. 
2532
και
And 
1287
διασκορπιώ
I will scatter 
1722
εν
by 
1473
σοι
you 
3495
νεανίσκον
the young man 
2532
και
and 
3933
παρθένον
virgin. 
51:23   2532
51:23   και
51:23   And 
1287
διασκορπιώ
I will scatter 
1722
εν
by 
1473
σοι
you 
4166
ποιμένα
the shepherd 
2532
και
and 
3588
το
  
4168-1473
ποίμνιον αυτού
his flock. 
2532
και
And 
1287
διασκορπιώ
I will scatter 
1722
εν
by 
1473
σοι
you 
1092
γεωργόν
the farmer 
2532
και
and 
3588
το
  
1091-1473
γεώργιον αυτού
his farm. 
2532
και
And 
1287
διασκορπιώ
I will scatter 
1722
εν
by 
1473
σοι
you 
2232
ηγεμόνας
governors 
2532
και
and 
4755-1473
στρατηγούς σου
your commandants. 
51:24   2532
51:24   και
51:24   And 
467
ανταποδώσω
I will recompense 
3588
τη
to 
*
Βαβυλώνι
Babylon 
2532
και
and 
3956
πάσι
to all 
3588
τοις
the 
2730-*
κατοικούσι Χαλδαίοις
Chaldeans dwelling there 
3956
πάσας
all 
3588
τας
  
2549-1473
κακίας αυτών
their evils 
3739
ας
which 
4160
εποίησαν
they did 
1909
επί
against 
*
Σιών
Zion 
2596
κατ'
before 
3788-1473
οφθαλμούς υμών
your eyes, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
51:25   2400
51:25   ιδού
51:25   Behold, 
1473
εγώ
am 
4314
προς
against 
1473
σε
you, 
3588
το
  
3735
όρος
[2mountain 
3588
το
  
1311
διεφθαρμένον
1O corrupting], 
3588
το
  
1311
διαφθείρον
corrupting 
3956
πάσαν
all 
3588
την
the 
1093
γην
earth. 
2532
και
And 
1614
εκτενώ
I will stretch out 
3588
την
  
5495-1473
χείρα μου
my hand 
1909
επί
against 
1473
σε
you. 
2532
και
And 
2633.4
κατακυλίω
I will roll [3downwards 
1473-575
σε από
4from you 
3588
των
1the 
4073
πετρών
2rocks], 
2532
και
and 
1325
δώσω
I will make 
1473
σε
you 
5613
ως
as 
3735
όρος
a mountain 
1716.1
εμπεπυρισμένον
being set on fire. 
51:26   2532
51:26   και
51:26   And 
3766.2
ου μη
in no way 
2983
λάβωσιν
shall they take 
575
από
from 
1473
σου
you 
3037
λίθον
a stone 
1519
εις
for 
1137
γωνίαν
a corner, 
2532
και
and 
3037
λίθον
a stone 
1519
εις
for 
2310
θεμέλιον
a foundation. 
3754
ότι
For 
1519
εις
into 
854
αφανισμόν
[2extinction 
166
αιώνιον
1eternal] 
1510.8.2
έση
you will be, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
51:27   142
51:27   άρατε
51:27   Lift up 
4592
σημείον
a sign 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth! 
4537
σαλπίσατε
Trump 
1722
εν
among 
1484
έθνεσι
the nations 
4536
σάλπιγγι
with a trumpet! 
37
αγιάσατε
Sanctify 
1909
επ'
[2against 
1473
αυτήν
3her 
1484
έθνη
1 the nations]! 
3853
παραγγείλατε
Exhort 
1909
επ'
[2against 
1473
αυτήν
3her 
932
βασιλείαις
1kingdoms] — 
*
Αραράτ
Ararat 
3844
παρ'
by 
1473
εμού
me, 
2532
και
and 
3588
τοις
to the 
*
Ασκαναζαίοις
Ashchenazi! 
2186
επιστήσατε
Set 
1909
επ'
against 
1473
αυτήν
her 
956.1
βελοστάσεις
a range of weapons! 
307
αναβιβάσατε
Haul 
1909
επ'
against 
1473
αυτήν
her 
2462
ίππων
the horses 
5613
ως
as 
200
ακρίδων
[2of locusts 
4128
πλήθος
1a multitude]! 
51:28   307
51:28   αναβιβάσατε
51:28   Haul up 
1909
επ'
[2against 
1473
αυτήν
3her 
1484
έθνη
1nations]! 
3588
τον
the 
935
βασιλέα
king 
3588
των
of the 
*
Μήδων
Medes 
2532
και
and 
3956
πάσης
all 
3588
της
the 
1093
γης
earth; 
3588
τους
  
2233-1473
ηγουμένους αυτού
his leaders, 
2532
και
and 
3956
πάντας
all 
3588
τους
  
4755-1473
στρατηγούς αυτού
of his commandants. 
51:29   4579
51:29   εσείσθη
51:29   [3was shaken 
3588
η
1The 
1093
γη
2earth], 
2532
και
and 
4188.1
επόνεσε
toiled 
1360
διότι
because 
1817
εξανέστη
[3rose up 
1909
επί
4against 
*
Βαβυλώνα
5Babylon 
3053
λογισμός
1 the device 
2962
κυρίου
2 of the lord], 
3588
του
  
5087
θείναι
to appoint 
3588
την
the 
1093
γην
land 
*
Βαβυλώνος
of Babylon 
1519
εις
for 
854
αφανισμόν
extinction, 
2532
και
and 
3361
μη
to not 
2730
κατοικείσθαι
inhabit 
1473
αυτήν
it. 
51:30   1587
51:30   εξέλιπε
51:30   [3failed 
3163.2
μαχητής
1 The warrior 
*
Βαβυλώνος
2of Babylon] 
3588
του
  
4170
πολεμείν
to wage war, 
2521
καθήσονται
they shall sit 
1563
εκεί
there 
1722
εν
in 
4042
περιοχή
the citadel. 
2352
εθραύσθη
[2was enfeebled 
3588
η
  
1412.1-1473
δυναστεία αυτών
1Their domination]; 
1096
εγενήθησαν
they became 
5616
ωσεί
as 
1135
γυναίκες
women; 
1716.1
ενεπυρίσθη
he set on fire 
3588
τα
  
4638-1473
σκηνώματα αυτής
her tents; 
4937
συνετρίβησαν
[2were broken 
3588
οι
  
3449.2-1473
μοχλοί αυτής
1her bars]. 
51:31   1377
51:31   διώκων
51:31   One is pursuing 
1519
εις
to 
529
απάντησιν
meet 
1377
διώκοντος
one pursuing 
1377
διώξεται
to pursue; 
2532
και
and 
312
αναγγέλλων
one announcing 
1519
εις
to 
529
απάντησιν
meet 
312
αναγγέλλοντος
one announcing 
3588
του
  
312
αναγγείλαι
to announce 
3588
τω
to the 
935
βασιλεί
king 
*
Βαβυλώνος
of Babylon 
3754
ότι
that 
234.1
εάλωκεν
[2is captured 
3588
η
  
4172-1473
πόλις αυτού
1his city]. 
51:32   575
51:32   απ'
51:32   Of 
2078
εσχάτου
the last 
3588
των
  
1225.1-1473
διαβάσεων αυτού
of his fords 
2983
ελήφθησαν
were taken, 
2532
και
and 
3588
τα
  
4959.1-1473
συστηματα αυτού
his assemblages 
1716.1
ενεπυρίσθησαν
were burned 
1722
εν
by 
4442
πυρί
fire, 
2532
και
and 
435-1473
άνδρες αυτού
his men 
3588
οι
  
4170.3
πολεμισταί
warriors 
1831
εξέρχονται
are coming forth. 
51:33   1360
51:33   διότι
51:33   For 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
των
of the 
1411
δυνάμεων
forces, 
3588
ο
the 
2316
θεός
God 
*
Ισραήλ
of Israel; 
3624
οίκοι
The houses 
935
βασιλέως
of the king 
*
Βαβυλώνος
of Babylon 
5613
ως
[2as 
257
άλων
3a threshing-floor 
5611.3
ώριμος
4in season 
248
αλοηθήσεται
1shall be threshed]; 
2089
έτι
still 
3397
μικρόν
a little 
2532
και
and 
2240
ήξει
[2shall come 
3588
ο
  
281.1-1473
αμητός αυτής
1her harvest]. 
51:34   2719
51:34   κατέφαγέ
51:34   He devoured 
1473
με
me, 
3307
εμερίσατό
[4portioned 
1473
με
5me 
*
Ναβουχοδονόσορ
1Nebuchadnezzar 
935
βασιλεύς
2king 
*
Βαβυλώνος
3of Babylon]; 
2638
κατέλαβέ
[3overtook 
1473
με
4me 
4655
σκότος
2darkness 
3016
λεπτόν
1a fine]; 
2666-1473
κατέπιέ με
he swallowed me down 
5613
ως
as 
1404
δράκων
a dragon; 
4130
έπλησε
he filled 
3588
την
  
2836-1473
κοιλίαν αυτού
his belly 
575
από
of 
3588
της
  
5172-1473
τρυφής μου
my delicacies. 
51:35   1856
51:35   έξωσάν
51:35   [5pushed 
1473
με
6me 
3588
οι
  
3449-1473
μόχθοι μου
1My troubles 
2532
και
2and 
3588
αι
  
5004-1473
ταλαιπωρίαι μου
3my miseries] 
1519
εις
into 
*
Βαβυλώνα
Babylon, 
2046
ερεί
[3shall say 
2730
κατοικούσα
1 the one dwelling 
*
Σιών
2Zion]; 
2532
και
and, 
3588
το
  
129-1473
αίμα μου
My blood 
1909
επί
is upon 
3588
τους
the 
2730
κατοικούντας
[2dwelling there 
*
Χαλδαίους
1Chaldeans], 
2046
ερεί
[2shall say 
*
Ιερουσαλήμ
1Jerusalem]. 
51:36   1223
51:36   διά
51:36   On account of 
3778
τούτο
this 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2400
ιδού
Behold, 
1473
εγώ
I 
2919
κρινώ
shall judge 
3588
την
  
476-1473
αντίδικόν σου
your opponent, 
2532
και
and 
1556
εκδικήσω
I will avenge 
3588
την
  
1557-1473
εκδίκησίν σου
your punishment, 
2532
και
and 
2049
ερημώσω
I will make desolate 
3588
την
  
2281-1473
θάλασσαν αυτής
her sea, 
2532
και
and 
3583
ξηρανώ
dry up 
3588
την
  
4077-1473
πηγήν αυτής
her spring. 
51:37   2532
51:37   και
51:37   And 
1510.8.3-*
έσται Βαβυλών
Babylon will be 
1519
εις
for 
854
αφανισμόν
extinction, 
2731
κατοίκησις
a dwelling 
1404
δρακόντων
of dragons, 
854
αφανισμός
an extincion 
4947.1
συριγμός
hissing, 
2532
και
and 
3756-2730
ου κατοικηθήσεται
it shall not be inhabited. 
51:38   5613
51:38   ως
51:38   As 
3023
λέοντες
lions 
1825
εξηγέρθησαν
they were aroused 
260
άμα
together, 
2532
και
and 
5613
ως
as 
4661.1
σκύμνοι
cubs 
3023
λεόντων
of lions. 
51:39   1722
51:39   εν
51:39   In 
3588
τη
  
2328.1-1473
θερμασία αυτών
their heat 
1325
δώσω
I will give 
4220.1-1473
πότημα αυτοίς
to them a drink, 
2532
και
and 
3184
μεθύσω
I shall intoxicate 
1473
αυτούς
them 
3704
όπως
so that 
2589.2
καρωθώσι
they should be stupefied, 
2532
και
and 
5258.1
υπνώσωσιν
should sleep 
5258
ύπνον
[2sleep 
166
αιώνιον
1an everlasting], 
2532
και
and 
3766.2
ου μη
no way 
1453
εγερθώσι
should they be roused, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
51:40   2601-1473
51:40   καταβίβασον αυτούς
51:40   I shall bring them down 
5613
ως
as 
704
άρνας
lambs 
1519
εις
to 
4967
σφαγήν
slaughter, 
2532
και
and 
5613
ως
as 
2919.1
κριούς
rams 
3326
μετ'
with 
2056
ερίφων
kids. 
51:41   4459
51:41   πως
51:41   O how 
234.1-*
εάλω Σεσάκ
Sheshach is captured, 
2532
και
and 
2340
εθηρεύθη
[6is hunted 
3588
το
1the 
2745
καύχημα
2boasting 
3956
πάσης
3of all 
3588
της
4the 
1093
γης
5earth]. 
4459
πως
O how 
1096-*
εγένετο Βαβυλών
Babylon became 
1519
εις
for 
854
αφανισμόν
extinction 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
1484
έθνεσιν
nations. 
51:42   305
51:42   ανέβη
51:42   [3ascended 
1909
επί
4upon 
*
Βαβυλώνα
5Babylon 
3588
η
1The 
2281
θάλασσα
2sea] 
1722
εν
with 
2279
ήχω
the sound 
2949-1473
κυμάτων αυτής
of its waves, 
2532
και
and 
2619
κατεκαλύφθη
she was covered up. 
51:43   1096
51:43   εγενήθησαν
51:43   [2became 
3588
αι
  
4172-1473
πόλεις αυτής
1Her cities] 
1519
εις
for 
854
αφανισμόν
extinction, 
1093
γη
[4land 
504
άνυδρος
1a waterless 
2532
και
2and 
4.2
άβατος
3untrodden]. 
3756-2730
ου κατοικήσει
There shall not dwell 
1722
εν
in 
1473
αυτή
her 
3762
ουδείς
not one thing, 
3762.1
ουδέ μη
nor 
2647
καταλυσή
should there rest up 
1722
εν
in 
1473
αυτή
her 
5207
υιός
a son 
444
ανθρώπου
of man. 
51:44   2532
51:44   και
51:44   And 
1556
εκδικήσω
I shall take vengeance 
1909
επί
against 
*
Βαβυλώνα
Babylon, 
2532
και
and 
1627
εξοίσω
I will bring forth 
3739
α
what 
2666
κατέπιεν
she swallowed down 
1537
εκ
from out of 
3588
του
  
4750-1473
στόματος αυτής
her mouth; 
2532
και
and 
3766.2
ου μη
in no way 
4863
συναχθώσι
should [3gather 
4314
προς
4to 
1473
αυτήν
5her 
2089
έτι
6any more 
3588
τα
1the 
1484
έθνη
2nations]. 
2532
και
And 
1065
γε
even 
5038
τείχος
the wall 
*
Βαβυλώνος
of Babylon 
4098
πεσείται
shall fall. 
51:45   1831
51:45   εξέλθετε
51:45   Come forth 
575
από
from 
3319-1473
μέσου αυτού
his midst 
2992-1699
λαός εμός
my people, 
2532
και
and 
4982
σώσατε έκαστος
let each deliver 
3588
την
  
1438
εαυτού
his own 
5590
ψυχήν
life 
575
από
from 
3709
οργής
the anger 
2372
θυμού
of the rage 
2962
κυρίου
of the lord! 
51:46   3379
51:46   μήποτε
51:46   Lest at any time 
527.6
απαλωθή
[2should be consumed 
3588
η
  
2588-1473
καρδία υμών
1your heart], 
2532
και
and 
5399
φοβηθήτε
you should be afraid 
1223
διά
on account of 
3588
την
the 
189
ακοήν
report 
3739
η
which 
191
ακουσθήσεται
shall be heard 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
1093
γη
land, 
2532
και
and 
2240
ήξει
[2shall come 
1722
εν
3in 
1763
ενιαυτώ
4a year 
189
ακοή
1 the report], 
2532
και
and 
3326
μετά
after 
3588
τον
the 
1763
ενιαυτόν
year 
189
ακοή
another report; 
5004
ταλαιπωρία
misery 
2532
και
and 
93
αδικία
iniquity 
1909
επί
over 
3588
της
the 
1093
γης
land, 
2532
και
and 
2961
κυριεύων
one dominating 
1909
επί
over 
2961
κυριεύοντα
the one dominating. 
51:47   1223
51:47   διά
51:47   On account of 
3778
τούτο
this, 
2400
ιδού
behold, 
2250
ημέραι
days 
2064
έρχονται
come, 
2532
και
and 
1556
εκδικήσω
I shall take vengeance 
1909
επί
upon 
3588
τα
the 
1099.3
γλυπτά
carvings 
*
Βαβυλώνος
of Babylon, 
2532
και
and 
3956
πάσα
all 
3588
η
  
1093-1473
γη αυτών
their land 
153
αισχυνθήσεται
shall be made ashamed, 
3956
πάντες
all 
5134.1-1473
τραυματίαι αυτής
her slain 
4098
πεσούνται
shall fall 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
1473
αυτής
of her. 
51:48   2532
51:48   και
51:48   And 
2165
ευφρανθήσονται
shall be glad 
1909
επί
over 
*
Βαβυλώνα
Babylon 
3588
οι
the 
3772
ουρανοί
heavens 
2532
και
and 
3588
η
the 
1093
γη
earth, 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the ones 
1722
εν
in 
1473
αυτοίς
them. 
3754
ότι
For 
575
από
from 
1005
βορρά
the north 
2064
έρχονται
comes 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him 
1842
εξολοθρεύοντες
ones utterly destroying, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
51:49   2532
51:49   και
51:49   And 
1065
γε
even as 
*
Βαβυλών
Babylon 
4098
πεσείν
[2to fall 
4160
εποίησε
1acted] 
3588
τους
of the ones 
5134.1
τραυματίας
slain 
*
Ισραήλ
of Israel, 
2532
και
also 
1722
εν
in 
*
Βαβυλώνι
Babylon 
4098
πεσούνται
[5shall fall 
5134.1
τραυματίαι
1 the slain 
3956
πάσης
2of all 
3588
της
3the 
1093
γης
4earth]. 
51:50   391.2
51:50   ανασωζόμενοι
51:50   O ones being rescued 
575
από
from 
4501
ρομφαίας
the broadsword, 
4198
πορεύεσθε
go 
2532
και
and 
3361-2476
μη ιστάσθε
do not stand! 
3403
μνήσθητε
Make mention, 
3588
οι
O ones 
3113
μακρόθεν
far off, 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
lord, 
2532
και
and 
*-305
Ιερουσαλήμ αναβήτω
let Jerusalem ascend 
1909
επί
upon 
3588
την
  
2588-1473
καρδίαν υμών
your heart! 
51:51   153
51:51   ησχύνθημεν
51:51   We were ashamed 
3754
ότι
for 
191
ηκούσαμεν
we heard 
3680-1473
ονειδισμόν ημών
our scorning. 
2619
κατεκάλυψέν
[2covered up 
819
ατιμία
1Dishonor] 
3588
το
  
4383-1473
πρόσωπον ημών
our face. 
3754
ότι
For 
1525
εισήλθον
[2entered 
241
αλλογενείς
1foreigners] 
1519
εις
into 
3588
τα
  
39-1473
άγια ημών
our holy places, 
1519
εις
into 
3624
οίκον
the house 
2962
κυρίου
of the lord. 
51:52   1223
51:52   διά
51:52   On account of 
3778
τούτο
this, 
2400
ιδού
behold, 
2250
ημέραι
days 
2064
έρχονται
come, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2532
και
and 
1556
εκδικήσω
I will take vengeance 
1909
επί
against 
3588
τα
  
1099.3-1473
γλυπτά αυτής
her carved images. 
2532
και
And 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
3588
τη
  
1093-1473
γη αυτής
her land 
4098
πεσούνται
[2shall fall 
5134.1
τραυματίαι
1 the slain]. 
51:53   3754
51:53   ότι
51:53   For 
1437
εάν
though 
305-*
αναβή Βαβυλών
Babylon should ascend 
5613
ως
as 
3588
ο
the 
3772
ουρανός
heaven, 
2532
και
and 
3754-1437
ότι εάν
though 
3793.2
οχυρώση
she should fortify 
5311
ύψος
the height 
2479-1473
ισχύος αυτής
of her strength; 
3844
παρ'
from 
1473
εμού
me 
2240
ήξουσιν
shall come 
1842
εξολοθρεύοντες
ones utterly destroying 
1473
αυτήν
her, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
51:54   5456
51:54   φωνή
51:54   The sound 
2906
κραυγής
of a cry 
1722
εν
in 
*
Βαβυλώνι
Babylon, 
2532
και
and 
4936.1
συντριβή
[2destruction 
3173
μεγάλη
1great] 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Χαλδαίων
of Chaldeans. 
51:55   3754
51:55   ότι
51:55   For 
1842-2962
εξωλόθρευσε κύριος
the lord utterly destroyed 
3588
την
  
*
Βαβυλώνα
Babylon. 
2532
και
And 
622
απώλεσεν
he destroyed 
575
απ'
from 
1473
αυτής
her 
5456
φωνήν
[2voice 
3173
μεγάλην
1a great] 
2278
ηχούσαν
sounding 
5613
ως
as 
5204
ύδατα
[2waters 
4183
πολλά
1many]; 
1325
έδωκεν
he gave 
1519
εις
[2for 
3639
όλεθρον
3ruin 
5456-1473
φωνήν αυτής
1her voice]. 
51:56   3754
51:56   ότι
51:56   For 
2064
ήλθεν
[2came 
1909
επί
3upon 
*
Βαβυλώνα
4Babylon 
5004
ταλαιπωρία
1misery]; 
234.1
εάλωσαν
[2captured 
3588
οι
  
3163.2-1473
μαχηταί αυτής
1her warriors]; 
4422
επτοήται
[2was terrified 
5115-1473
τόξον αυτών
1their bow]; 
3754
ότι
for 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
467
ανταποδίδωσιν
recompenses 
1473
αυτοίς
to them. 
51:57   2962
51:57   κύριος
51:57   The lord 
467
ανταποδίδωσιν
recompenses 
1473
αυτή
to her 
3588
την
the 
469
ανταπόδοσιν
recompense, 
2532
και
and 
3184
μεθύσει
he shall intoxicate 
3178
μέθη
[2by intoxication 
3588
τους
  
2232-1473
ηγεμόνας αυτής
1her governors], 
2532
και
and 
3588
τους
  
4680-1473
σοφούς αυτής
her wise men, 
2532
και
and 
3588
τους
  
4755-1473
στρατηγούς αυτής
her commandants, 
3004
λέγει
says 
3588
ο
the 
935
βασιλεύς
king — 
2962
κύριος
the lord 
3841
παντοκράτωρ
almighty 
3686-1473
όνομα αυτώ
is his name. 
51:58   3592
51:58   τάδε
51:58   Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3841
παντοκράτωρ
almighty, 
5038
τείχος
The wall 
*
Βαβυλώνος
of Babylon 
4115
επλατύνθη
was widened; 
2679
κατασκαπτόμενον
by razing 
2679
κατασκαφήσεται
it shall be razed, 
2532
και
and 
3588
αι
  
4439
πύλαι
[3gates 
1473
αυτής
1her 
3588
αι
  
5308
υψηλαί
2high] 
1722
εν
by 
4442
πυρί
fire 
1716.1
εμπυρισθήσονται
shall be set on fire; 
2532
και
and 
2872
κοπιάσουσι
[2shall tire 
2992
λαοί
1peoples] 
1519
εις
in 
2756
κενόν
vanity, 
2532
και
and 
1484
έθνη
nations 
1722
εν
[2in 
746
αρχή
3 their rule 
1587
εκλείψουσιν
1shall fail]. 
51:59   3588
51:59   ο
51:59   The 
3056
λόγος
word 
3739
ον
which 
1781-2962
ενετείλατο κύριος
the lord gave charge 
*
Ιερεμία
to Jeremiah 
3588
τω
the 
4396
προφήτη
prophet 
2036
ειπείν
to say 
3588
τω
to 
*
Σαραϊα
Seraiah 
5207
υιώ
son 
*
Νηρίου
of Neriah, 
5207
υιόυ
son 
*
Μαασαίου
of Maaseiah 
3753
ότε
when 
4198
επορεύετο
he went 
3844
παρά
with 
*
Σεδεκίου
Zedekiah 
935
βασιλέως
the king 
*
Ιούδα
of Judah 
1519
εις
into 
*
Βαβυλώνα
Babylon 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2094
έτει
[2year 
3588
τω
  
5067
τετάρτω
1fourth] 
3588
της
  
932-1473
βασιλείας αυτού
of his kingdom. 
2532
και
And 
*
Σαραϊας
Seraiah 
758
άρχων
was ruler 
1435
δώρων
of the gifts. 
51:60   2532
51:60   και
51:60   And 
1125-*
έγραψεν Ιερεμίας
Jeremiah wrote 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
2556
κακά
evils 
3739
α
which 
2240
ήξει
shall come 
1909
επί
upon 
*
Βαβυλώνα
Babylon 
1722
εν
in 
975
βιβλίω
a scroll; 
3956
πάντας
all 
3588
τους
  
3056-3778
λόγους τούτους
these words 
3588
τους
  
1125
γεγραμμένους
being written 
1909
επί
against 
*
Βαβυλώνα
Babylon. 
51:61   2532
51:61   και
51:61   And 
2036-*
είπεν Ιερεμίας
Jeremiah said 
4314
προς
to 
*
Σαραϊαν
Seraiah, 
3752
όταν
Whenever 
2064
έλθης
you should come 
1519
εις
into 
*
Βαβυλώνα
Babylon, 
2532
και
and 
3708
όψη
shall see, 
2532
και
and 
314
αναγνώση
shall read 
3956
πάντας
all 
3588
τους
  
3056-3778
λόγους τούτους
these words; 
51:62   2532
51:62   και
51:62   then 
2046
ερείς
you shall say, 
2962
κύριε
lord, 
1473
συ
you 
2980
ελάλησας
spoke 
1909
επί
against 
3588
τον
  
5117-3778
τόπον τούτον
this place, 
3588
του
  
1842
εξολοθρεύσαι
to utterly destroy 
1473
αυτόν
it, 
2532
και
and 
3588
του
  
3361-1510.1
μη είναι
to not be 
1722
εν
in 
1473
αυτώ
it 
2730
κατοικούντας
any dwelling 
575
από
from 
444
ανθρώπου
man 
2193
έως
unto 
2934
κτήνους
beast, 
3754
ότι
for 
854
αφανισμός
[2an extinction 
1519
εις
3into 
3588
τον
4the 
165
αιώνα
5eon 
1510.8.3
έσται
1it will be]. 
51:63   2532
51:63   και
51:63   And 
1510.8.3
έσται
it will be 
3752
όταν
whenever 
3973
παύση
you shall cease 
3588
του
  
314
αναγινώσκειν
to read 
3588
το
  
975-3778
βιβλίον τούτο
this scroll, 
2532
και
that 
1926.1
επιδήσεις
you shall fasten 
1909
επ'
upon 
1473
αυτό
it 
3037
λίθον
a stone, 
2532
και
and 
4495
ρίψεις
shall toss 
1473
αυτόν
it 
1519
εις
into 
3319
μέσον
the midst 
3588
του
of the 
*
Ευφράτου
Euphrates, 
51:64   2532
51:64   και
51:64   and 
2046
ερείς
shall say, 
3779
ούτως
So 
2616.2-*
καταδύσεται Βαβυλών
shall Babylon descend, 
2532
και
and 
3766.2
ου μη
in no way 
450
αναστή
shall she rise up 
575
από
from 
4383
προσώπου
in front 
3588
των
of the 
2556
κακών
evils 
3739
ων
which 
1473
εγώ
I 
1863
επάγω
bring 
1909
επ'
upon 
1473
αυτήν
her, 
2532
και
and 
1587
εκλείψει
it shall vanish. 
2193
έως
Until 
3778
τούτου
this 
3588
τα
are the 
4487
ρήματα
words 
3588
του
  
*
Ιερεμίου
of Jeremiah. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Jeremiah 50
Top of Page
Top of Page