Jeremiah 50
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Word against Babylon
50:1   3588
50:1    ο
50:1   The 
3056
λόγος
word 
2962
κυρίου
of the lord 
3739
ον
which 
2980
ελάλησεν
he spoke 
1909
επί
against 
*
Βαβυλώνα
Babylon, 
2532
και
and 
1909
επί
against 
1093
γην
the land 
*
Χαλδαίων
of the Chaldeans, 
1722
εν
by 
5495
χειρί
the hand 
*
Ιερεμίου
of Jeremiah 
3588
του
the 
4396
προφήτου
prophet. 
50:2   312
50:2   αναγγείλατε
50:2   Announce 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
1484
έθνεσι
nations, 
2532
και
and 
190.8
ακουστά
[2audible 
4160
ποιήσατε
1make it]! 
142
άρατε
Lift up 
4592
σημείον
a sign 
2532
και
and 
190.8
ακουστόν
[2audible 
4160
ποιήσατε
1make it]! 
2532
και
And 
3361-2928
μη κρύψητε
you should not hide it. 
2036
είπατε
Say! 
234.1-*
εάλωκε Βαβυλών
Babylon is captured. 
2617-*
κατησχύνθη Βήλ
Bel was disgraced. 
3860-*
παρεδόθη Μαιρωδάχ
Merodach was delivered up. 
153
ησχύνθησαν
[2were shamed 
3588
τα
  
1099.3-1473
γλυπτά αυτών
1their carvings]. 
3860
παρεδόθη
[2were delivered up 
3588
τα
  
1497-1473
είδωλα αυτών
1Their idols]. 
50:3   3754
50:3   ότι
50:3   For 
305
ανέβη
ascended 
1909
επ'
upon 
1473
αυτήν
her 
1484
έθνος
a nation 
575
από
from 
1005
βορρά
the north. 
3778
ούτος
This one 
5087
θήσει
put 
3588
την
  
1093-1473
γην αυτής
her land 
1519
εις
for 
854
αφανισμόν
extinction, 
2532
και
and 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
there will not be 
3588
ο
one 
2730
κατοικών
dwelling 
1722
εν
in 
1473
αυτή
her 
575
από
from 
444
ανθρώπου
man 
2532
και
and 
2934
κτηνους
beast. 
50:4   4531
50:4   εσαλεύθησαν
50:4   They shook 
2532
και
and 
4198
επορεύθησαν
went; 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
2250-1565
ημέραις εκείναις
those days, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3588
τω
  
2540-1565
καιρώ εκείνω
that time, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2240
ήξουσιν
[4shall come 
3588
οι
1the 
5207
υιοί
2sons 
*
Ισραήλ
3of Israel]; 
1473
αυτοί
they 
2532
και
and 
3588
οι
the 
5207
υιοί
sons 
*
Ιούδα
of Judah 
2009.1
επί το αυτό
together. 
897.2
βαδίζοντες
Proceeding 
2532
και
and 
2799
κλαίοντες
weeping 
4198
πορεύσονται
they shall go 
3588
τον
[2the 
2962
κύριον
3 lord 
2316-1473
θεόν αυτών
4their God 
2212
ζητούντες
1seeking]. 
50:5   2193
50:5   έως
50:5   [4unto 
*
Σιών
5Zion 
2065
ερωτήσουσι
1They shall ask 
3588
την
2the 
3598
οδόν
3way]; 
5602-1063
ώδε γαρ
for here 
3588
το
  
4383-1473
πρόσωπον αυτών
[2their face 
1325
δώσουσι
1they shall set], 
2532
και
and 
2240
ήξουσι
they shall come 
2532
και
and 
2703
καταφεύξονται
shall take refuge 
4314
προς
with 
2962
κύριον
the lord; 
1242
διαθήκη
[3covenant 
1063
γαρ
1for 
166
αιώνιος
2 the everlasting] 
3756
ουκ
shall not 
1950
επιλησθήσεται
be forgotten. 
50:6   4263
50:6   πρόβατα
50:6   [4sheep 
622
απολωλότα
3perishing 
1096
εγενήθη
2became 
3588
ο
  
2992-1473
λαός μου
1My people]; 
3588
οι
  
4166-1473
ποιμένες αυτών
their shepherds 
1856-1473
έξωσαν αυτούς
pushed them out; 
1909
επί
[2upon 
3588
τα
3the 
3735
όρη
4mountains 
635-1473
απεπλάνησαν αυτούς
1they led them astray]; 
1537
εξ
from 
3735
όρους
mountain 
1909
επί
unto 
1015
βουνόν
hill 
3634.2
ώχοντο
they set out, 
1950
επελάθοντο
they forgot 
2845-1473
κοίτης αυτών
their fold. 
50:7   3956
50:7   πάντες
50:7   All 
3588
οι
the ones 
2147
ευρίσκοντες
finding 
1473
αυτούς
them 
355
 ανήλισκον
consumed 
1473
αυτούς
them. 
3588
οι
  
2190-1473
εχθροί αυτών
Their enemies 
2036
είπον
said, 
3361
μη
We should not 
447
ανώμεν
spare 
1473
αυτούς
them, 
446.2
ανθ' ων
because 
264
ήμαρτον
they sinned 
3588
τω
against the 
2962
κυρίω
lord, 
3542
νομή
the pasture 
1343
δικαιοσύνης
of righteousness 
3588
τω
to the one 
4863
συναγαγόντι
gathering 
3588
τους
  
3962-1473
πατέρας αυτών
their fathers — 
3588
ο
the 
2962
κύριος
lord. 
50:8   526
50:8   απαλλοτριώθητε
50:8   Be separated 
1537
εκ
from out of 
3319
μέσου
the midst 
*
Βαβυλώνος
of Babylon, 
2532
και
and 
575
από
from 
1093
γης
the land 
*
Χαλδαίων
of the Chaldeans! 
2532
και
And 
1831
εξέλθετε
go forth 
2532
και
and 
1096
γένεσθε
become 
5618
ώσπερ
as 
1404
δράκοντες
dragons 
2596-4383
κατά πρόσωπον
in front 
4263
προβάτων
of sheep! 
50:9   3754
50:9   ότι
50:9   For 
2400
ιδού
behold, 
1473
εγώ
I 
1453
εγείρω
raise up 
1909
επί
against 
*
Βαβυλώνα
Babylon 
4864
συναγωγάς
gatherings 
1484
εθνών
[2nations 
3173
μεγάλων
1of great] 
1537
εκ
from out of 
1093
γης
the land 
1005
βορρά
of the north, 
2532
και
and 
3904.4
παρατάξονται
they shall deploy 
1473
αυτή
against her. 
1564
εκείθεν
From there 
234.1
αλώσεται
she shall be captured 
5613
ως
as 
1002
βολίς
the arrow 
3163.2
μαχητού
[2warrior 
4908
συνετού
1of an expert] 
3756
ουκ
shall not 
1994
επιστρέψει
return 
2756
κενή
empty. 
50:10   2532
50:10   και
50:10   And 
1510.8.3
έσται
[3will be 
3588
η
1the 
*
Χαλδαία
2Chaldeans] 
1519
εις
for 
4307.2
προνομήν
plunder; 
3956
πάντες
all 
3588
οι
the ones 
4307.1
προνομεύοντες
despoiling 
1473
αυτήν
her 
1705
εμπλησθήσονται
will be filled up, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
50:11   3754
50:11   ότι
50:11   For 
2165
ηυφραίνεσθε
you were glad, 
2532
και
and 
2620
κατεκαυχάσθε
gloried over 
1283
διαρπάζοντες
plundering 
3588
την
  
2817-1473
κληρονομίαν μου
of my inheritance. 
1360
διότι
For 
4640
εσκιρτάτε
you leaped 
5613
ως
as 
999.1
βοϊδια
young bullocks 
1722
εν
in 
1008
βοτάνη
a pasture, 
2532
και
and 
2768.3
εκερατίζετε
gored 
5613
ως
as 
5022
ταύροι
bulls. 
50:12   153
50:12   ησχύνθη
50:12   [3shamed 
3588
η
  
3384-1473
μήτηρ υμών
1Your mother 
4970
σφόδρα
2 is exceedingly]; 
1788
ενετράπη
[4felt shame 
3588
η
1the one 
5088
τεκούσα
2giving birth to 
1473
υμάς
3you]. 
2400
ιδού
Behold, 
2078
εσχάτη
the last 
1484
εθνών
of the nations 
2048
έρημος
shall be desolate 
2532
και
and 
4.2
άβατος
untrodden. 
50:13   575
50:13   από
50:13   From 
3709
οργής
the anger 
2962
κυρίου
of the lord 
3756
ου
it shall not 
2730
κατοικηθήσεται
be dwelt in, 
2532
και
and 
1510.8.3
έσται
[2will be 
1519
εις
3for 
854
αφανισμόν
4extinction 
3956
πάσα
1all]. 
2532
και
And 
3956
πας
all 
3588
ο
  
1353
διοδεύων
traveling 
1223
διά
through 
*
Βαβυλώνος
Babylon 
4658.1
σκυθρωπάσει
shall look downcast, 
2532
και
and 
4947.3
συριεί
shall whistle 
1909
επί
at 
3956
πάσαν
all 
3588
την
  
4127-1473
πληγήν αυτής
her calamity. 
50:14   3904.4
50:14   παρατάξασθε
50:14   Deploy 
1909
επί
against 
*
Βαβυλώνα
Babylon 
2943
κύκλοθεν
round about, 
3956
πάντες
all 
5037.1
τείνοντες
stretching 
5115
τόξον
the bow! 
5114.2
τοξεύσατε
Shoot 
1909
επ'
against 
1473
αυτήν
her! 
3361-5339
μη φείσησθε
Spare not 
1909
επί
against her 
3588
τοις
  
5114.1-1473
τοξεύμασιν υμων
your bows! 
3754
οτι
for 
3588
τω
against the 
2962
κυριω
lord 
264
ημαρτεν
she sinned. 
50:15   2532
50:15   και
50:15   And 
2629.21473
κατακρατήσατε  αυτήν
secure her! 
3886
παρελύθησαν
[2were disabled 
3588
αι
  
5495-1473
χείρες αυτής
1Her hands]; 
4098
έπεσον
[3fell 
3588
αι
1the 
1874.2-1473
επάλξεις αυτής
2parapets]; 
2679
κατεσκάφη
[2was razed 
3588
το
  
5038-1473
τείχος αυτής
1her wall]. 
3754
ότι
For 
1557
εκδίκησις
[2vengeance 
3844
παρά
3by 
3588
του
  
2316
θεού
4God 
1510.2.3
εστιν
1it is]. 
1556
εκδικήσατε
Take vengeance 
1909
επ'
against 
1473
αυτήν
her. 
2531
καθώς
As 
4160
εποίησε
she did, 
4160
ποιήσατε
you do 
1473
αυτή
to her! 
50:16   1842
50:16   εξολοθρεύσατε
50:16   Utterly destroy 
4690
σπέρμα
the seed 
1537
εκ
from out of 
*
Βαβυλώνος
Babylon! 
2722
κατέχοντα
the one holding 
1407
δρέπανον
the sickle 
1722
εν
in 
2540
καιρώ
the time 
2326
θερισμού
of harvest, 
575
από
from 
4383
προσώπου
in front 
3162-*
μαχαίρας Ελληνικής
of the Grecian sword. 
1538
έκαστος
Each 
1519
εις
unto 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν αυτού
his people 
654
αποστρέψουσι
shall return, 
2532
και
and 
1538
έκαστος
each 
1519
εις
unto 
3588
την
  
1093-1473
γην αυτού
his land 
5343
φεύξεται
shall flee. 
50:17   4263
50:17   πρόβατον
50:17   [3sheep 
4105
πλανώμενον
2is a wandering 
*
Ισραήλ
1Israel]; 
3023
λέοντες
lions 
1856-1473
έξωσαν αυτόν
pushed him out. 
3588
ο
The 
4413
πρώτος
[3first 
2068
έφαγεν
4devoured 
1473
αυτόν
5him 
935
βασιλεύς
1king 
*
Ασσούρ
2of Assyria], 
2532
και
and 
3778
ούτος
this one 
5305
ύστερον
afterwards 
3588
τα
  
3747-1473
οστά αυτού
devoured his bones — 
935
βασιλεύς
the king 
*
Βαβυλώνος
of Babylon. 
50:18   1223
50:18   διά
50:18   On account of 
3778
τούτο
this, 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
των
of the 
1411
δυνάμεων
forces, 
3588
ο
the 
2316
θεός
God 
*
Ισραήλ
of Israel, 
2400
ιδού
Behold, 
1473
εγώ
I 
1556
εκδικώ
take vengeance 
1909
επί
against 
3588
τον
the 
935
βασιλέα
king 
*
Βαβυλώνος
of Babylon 
2532
και
and 
3588
την
  
1093-1473
γην αυτού
his land, 
2531
καθώς
as 
1556
εξεδίκησα
I took vengeance 
1909
επί
against 
3588
τον
the 
935
βασιλέα
king 
*
Ασσούρ
of Assyria. 
50:19   2532
50:19   και
50:19   And 
600
αποκαταστήσω
I will restore 
3588
τον
  
*
Ισραήλ
Israel 
1519
εις
unto 
3588
την
  
3542-1473
νομήν αυτού
his pasture. 
2532
και
And 
3500.1
νεμήσεται
he shall feed 
1722
εν
on 
3588
τω
  
*
Καρμήλω
Carmel, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
*
Βασάν
Bashan, 
2532
και
and 
1722
εν
on 
3735
όρει
mount 
*
Εφραϊμ
Ephraim, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3588
τω
  
*
Γαλαάδ
Gilead, 
2532
και
and 
1705
εμπλησθήσεται
[2shall be satisfied 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή αυτού
1his soul]. 
50:20   1722
50:20   εν
50:20   In 
3588
ταις
  
2250-1565
ημέραις εκείναις
those days, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3588
τω
  
2540-1565
καιρώ εκείνω
that time, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2212
ζητήσουσι
they shall seek 
3588
την
the 
93
αδικίαν
unrighteousness 
*
Ισραήλ
of Israel, 
2532
και
and 
3756
ουχ
it will not 
5224
υπάρξει
exist. 
2532
και
And they shall seek 
3588
τας
the 
266
αμαρτίας
sins 
*
Ιούδα
of Judah, 
2532
και
and 
3766.2
ου μη
in no way 
2147
ευρεθώσιν
shall they be found. 
3754
ότι
For 
2436
ίλεως
[2kindness 
1510.8.1
έσομαι
1I will be] 
3588
τοις
to the ones 
5275
υπολελειμμένοις
being left behind. 
50:21   1909
50:21   επί
50:21   Upon 
3588
της
the 
1093
γης
land, 
4090
πικρώς
Bitterly, 
1910
επίβηθι
mount up 
1909
επ'
against 
1473
αυτήν
her! 
2532
και
And 
1909
επί
against 
3588
τους
the ones 
2730
κατοικούντας
dwelling 
1722
εν
in 
1473
αυτή
her 
1556
εκδίκησον
punish 
3162
μαχαίρα
by sword, 
2532
και
and 
853
αφάνισον
obliterate! 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
2532
και
And 
4160
ποίει
do 
2596
κατά
according to 
3956
πάντα
all 
3745
όσα
as much as 
1781
εντέλλομαί
I give charge 
1473
σοι
to you! 
50:22   5456
50:22   φωνή
50:22   The sound 
4171
πολέμου
of war 
2532
και
and 
4936.1
συντριβή
[2destruction 
3173
μεγάλη
1great] 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Χαλδαίων
of Chaldeans. 
50:23   4459
50:23   πως
50:23   O how 
4787.2
συνεκλάσθη
[6was broken in pieces 
2532
και
7and 
4937
συνετρίβη
8defeated 
3588
η
1the 
4973.1
σφύρα
2hammer 
3956
πάσης
3of all 
3588
της
4the 
1093
γης
5earth]? 
4459
πως
O how 
1096
εγενήθη
[2became 
1519
εις
3for 
854
αφανισμόν
4extinction 
*
Βαβυλών
1Babylon] 
1722
εν
among 
1484
έθνεσιν
the nations? 
50:24   2007
50:24   επιθήσονταί
50:24   They shall attack 
1473
σοι
you. 
2532
και
and 
234.1
αλώση
you shall be captured, 
*
Βαβυλών
O Babylon, 
2532
και
and 
3756-1097
ου γνώση
you did not know. 
2147
ευρέθης
You shall be found 
2532
και
and 
2983
ελήφθης
taken, 
3754
ότι
for 
3588
τω
against the 
2962
κυρίω
lord 
436
αντέστης
you opposed. 
50:25   455-2962
50:25   ήνοιξε κύριος
50:25   The lord opened 
3588
τον
  
2344-1473
θησαυρόν αυτού
his treasury, 
2532
και
and 
1627
εξήνεγκε
brought forth 
3588
τα
the 
4632
σκεύη
items 
3709-1473
οργής αυτού
of his anger; 
3754
ότι
for 
2041
έργον
it is a work 
3588
τω
for the 
2962
κυρίω
lord 
2316
θεώ
God 
3588
των
of the 
1411
δυνάμεων
forces, 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Χαλδαίων
of Chaldeans. 
50:26   3754
50:26   ότι
50:26   For 
2064
εληλύθασιν
[2have come 
3588
οι
  
2540-1473
καιροί αυτής
1her times]. 
455
ανοίξατε
Open 
3588
τας
  
596-1473
αποθήκας αυτής
her storehouses! 
2045
ερευνήσατε
Search 
1473
αυτήν
her 
5613
ως
as 
4693
σπήλαιον
a cave, 
2532
και
and 
1842
εξολοθρεύσατε
utterly destroy 
1473
αυτήν
her! 
3361-1096
μη γενέσθω
Let [3not be 
1473
αυτής
1her 
2640
κατάλειμμα
2vestige]! 
50:27   369.2
50:27   αναξηράνατε
50:27   Dry up 
3956
πάντας
all 
3588
τους
  
2590-1473
καρπούς αυτής
her fruits, 
2532
και
and 
2597
καταβήτωσαν
go down 
1519
εις
for 
4967
σφαγήν
slaughter! 
3759
ουαί
Woe 
1473
αυτοίς
to them, 
3754
ότι
for 
2240
ήκει
[2is come 
3588
η
  
2250-1473
ημέρα αυτών
1their day], 
2532
και
and 
2540
καιρός
a time 
1557-1473
εκδικήσεως αυτών
of their punishment. 
50:28   5456
50:28   φωνή
50:28   A sound 
5343
φευγόντων
of ones fleeing 
2532
και
and 
391.2
ανασωζομένων
escaping 
1537
εκ
from out of 
1093
γης
the land 
*
Βαβυλώνος
of Babylon, 
3588
του
  
312
αναγγείλαι
to announce 
1722
εν
unto 
*
Σιών
Zion 
3588
την
the 
1557
εκδίκησιν
vengeance 
3844
παρά
by 
2962
κυρίου
the lord 
2316-1473
θεού ημών
our God — 
1557
εκδίκησιν
vengeance 
3485-1473
ναού αυτού
of his temple. 
50:29   3853
50:29   παραγγείλατε
50:29   Exhort 
1909
επί
[2against 
*
Βαβυλώνα
3Babylon 
4183
πολλοίς
1many]! 
3956
παντί
to every one 
1780.2
εντείνοντι
stretching tight 
5115
τόξον
the bow. 
3924.2
παρεμβάλλετε
Camp 
1909
επ'
upon 
1473
αυτήν
her 
2943
κυκλόθεν
round about! 
3361
μη
Let there not 
1510.5
έστω
be 
1473
αυτής
her 
391.2
ανασωζόμενος
escaping! 
467
ανταπόδοτε
Recompense 
1473
αυτή
to her 
2596
κατά
according to 
3588
τα
  
2041-1473
έργα αυτής
her works! 
2596
κατά
According to 
3956
πάντα
all 
3745
όσα
as much as 
4160
εποίησε
she did, 
4160
ποιήσατε
you do 
1473
αυτή
to her! 
3754
ότι
For 
4314
προς
[2against 
3588
τον
3the 
2962
κύριον
4 lord 
436
αντέστη
1she withstood] 
2316
θεόν
God, 
39
άγιον
the holy one 
*
Ισραήλ
of Israel. 
50:30   1223
50:30   διά
50:30   On account of 
3778
τούτο
this 
4098
πεσούνται
[2shall fall 
3588
οι
  
3495-1473
νεανίσκοι αυτής
1her young men] 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
4113-1473
πλατείαις αυτής
her squares, 
2532
και
and 
3956
πάντες
all 
3588
οι
the 
435
άνδρες
men, 
3588
οι
  
4170.3-1473
πολεμισταί αυτής
her warriors, 
4495
ριφήσονται
shall be tossed down 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2250-1565
ημέρα εκείνη
that day, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
50:31   2400
50:31   ιδού
50:31   Behold, 
1473
εγώ
am 
4314
προς
against 
1473
σε
you, 
5244
υπερήφανε
O proud one, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
3588
των
of the 
1411
δυνάμεων
forces; 
3754
ότι
for 
2240
ήκει
[2is come 
3588
η
  
2250-1473
ημέρα σου
1your day], 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2540
καιρός
time 
1557-1473
εκδικήσεώς σου
of your punishment. 
50:32   2532
50:32   και
50:32   And 
770
ασθενήσει
[2shall be weakened 
3588
η
  
5196-1473
ύβρις σου
1your insolence] 
2532
και
and 
4098
πεσείται
shall fall, 
2532
και
and 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
there shall not be 
3588
ο
  
450
ανιστών
one raising 
1473
αυτήν
it. 
2532
και
And 
381
ανάψω
I will kindle 
4442
πυρ
a fire 
1722
εν
in 
3588
τω
  
1409.1-1473
δρυμώ αυτής
her forest, 
2532
και
and 
2719
καταφάγεται
it shall devour 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the things 
2945
κύκλω
round about 
1473
αυτής
her. 
50:33   3592
50:33   τάδε
50:33   Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
των
of the 
1411
δυνάμεων
forces, 
2616
καταδεδυνάστευνται
[9have been tyrannized 
3588
οι
1The 
5207
υιοί
2sons 
*
Ισραήλ
3of Israel 
2532
και
4and 
3588
οι
5the 
5207
υιοί
6sons 
*
Ιούδα
7of Judah 
260
άμα
8together]. 
3956
πάντες
All 
3588
οι
the ones 
162
αιχμαλωτεύσαντες
capturing 
1473
αυτούς
them 
2616
κατεδυνάστευσαν
tyrannized 
1473
αυτούς
them; 
3754
ότι
for 
3756
ουκ
they did not 
2309
ηθέλησαν
want 
1821-1473
εξαποστείλαι αυτούς
to send them out. 
50:34   2532
50:34   και
50:34   But 
3588
ο
the one 
3084
λυτρούμενος
ransoming 
1473
αυτούς
them 
2478
ισχυρός
is strong; 
2962
κύριος
the lord 
3841
παντοκράτωρ
almighty 
3686-1473
όνομα αυτώ
is his name. 
2920
κρίσιν
[2equitably 
2919
κρινεί
1He will judge] 
4314
προς
against 
3588
τους
  
476-1473
αντιδίκους αυτού
his opponents, 
3704
όπως
that 
1808
εξάρη
[3should be removed 
3588
την
1the 
1093
γην
2land]; 
2532
και
and 
3947
παροξύνει
he provokes 
3588
τοις
the ones 
2730
κατοικούσι
dwelling 
*
Βαβυλώνα
in Babylon. 
50:35   3162
50:35   μάχαιραν
50:35   A sword 
1909
επί
upon 
3588
τους
the 
*
Χαλδαίους
Chaldeans, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τους
the ones 
2730
κατοικούντας
dwelling 
*
Βαβυλώνα
Babylon, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
3175-1473
μεγιστάνας αυτής
her great men, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
4908-1473
συνετούς αυτής
her experts. 
50:36   3162
50:36   μάχαιραν
50:36   A sword 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
3132.1-1473
μάντεις αυτής
her clairvoyants, 
2532
και
and 
878-1510.8.6
άφρονες έσονται
they shall be fools. 
3162
μάχαιραν
A sword 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
3163.2-1473
μαχητάς αυτής
her warriors, 
2532
και
and 
3886
παραλυθήσονται
they shall be disabled. 
50:37   3162
50:37   μάχαιραν
50:37   A sword 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
2462-1473
ίππους αυτών
their horses, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τα
  
716-1473
άρματα αυτών
their chariots, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τον
the 
4830.4
σύμμικτον
consolidation 
3588
τον
(the one 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
1473
αυτής
of her,) 
2532
και
and 
1510.8.6
έσονται
they will be 
5613
ως
as 
1135
γυναίκες
women. 
3162
μάχαιραν
A sword 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
2344-1473
θησαυρούς αυτής
her treasures, 
2532
και
and 
1283
διαρπαγήσονται
they shall be plundered. 
50:38   1909
50:38   επί
50:38   [2upon 
3588
τω
  
5204-1473
ύδατι αυτής
3her water 
3982
επεποίθει
1It relied]; 
2532
και
and 
2617
καταισχυνθήσονται
they shall be disgraced. 
3754
ότι
For 
1093
γη
[2a land 
3588
των
  
1099.3
γλυπτών
3of carved images 
1510.2.3
εστι
1it is], 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
3520
νήσοις
islands 
2620
κατεκαυχώντο
they gloried over. 
50:39   1223
50:39   διά
50:39   On account of 
3778
τούτο
this 
2730
κατοικήσουσιν
[2shall dwell 
2444.1
ινδάλματα
1 the effigies] 
1722
εν
among 
3588
ταις
the 
3520
νήσοις
islands, 
2532
και
and 
2730
κατοικήσουσιν
there shall dwell 
1722
εν
in 
1473
αυταίς
them 
2364
θυγατέρες
daughters 
4577.1
σειρήνων
of sirens. 
3766.2
ου μη
In no way 
2730
κατοικηθή
should it be inhabited 
3765
ουκέτι
any longer 
1519
εις
unto 
3588
τον
the 
165
αιώνα
eon, 
3762.1
ου δε μη
nor 
2681
κατασκηνωθήσεται
shall it be encamped 
2193
έως
unto 
1074
γενεάς
generation 
2532
και
and 
2532
γενεάς
generation. 
50:40   2531
50:40   καθώς
50:40   As 
2690-3588-2316
κατέστρεψεν ο θεός
God eradicated 
*
Σόδομα
Sodom 
2532
και
and 
*
Γόμορρα
Gomorrah 
2532
και
and 
3588
τας
the places 
3672.6
ομορούσας
adjoining 
1473
αυταίς
them, 
2036-2962
είπε κύριος
said the lord, 
3766.2
ου μη
in no way 
2730
κατοικήσει
shall [2dwell 
1563
εκεί
3there 
444
άνθρωπος
1man], 
2532
και
and 
3766.2
ου μη
in no way 
3939
παροικήσει
shall [3sojourn 
1563
εκεί
4there 
5207
υιός
1a son 
444
ανθρώπου
2of man]. 
50:41   2400
50:41   ιδού
50:41   Behold, 
2992
λαός
a people 
2064
έρχεται
come 
575
από
from 
1005
βορρά
the north, 
2532
και
and 
1484
έθνος
[2nation 
3173
μέγα
1a great], 
2532
και
and 
935
βασιλείς
[2kings 
4183
πολλοί
1many] 
1825
εξεγερθήσονται
shall be awakened 
575
απ'
from 
2078
εσχάτου
the end 
3588
της
of the 
1093
γης
earth. 
50:42   5115
50:42   τόξον
50:42   [2a bow 
2532
και
3and 
1471.6
εγχειρίδιον
4a knife 
2192
έχοντες
1They are holding]. 
2483.2-1510.2.3
ιταμός εστι
They are audacious, 
2532
και
and 
3766.2
ου μη
in no way 
1653
ελεήση
shall they show mercy. 
3588
η
  
5456-1473
φωνή αυτών
Their voice 
5613
ως
[2as 
2281
θάλασσα
3 the sea 
2278
ηχήσει
1shall sound]. 
1909
εφ'
Upon 
2462
ίπποις
horses 
2459.1
ιππάσονται
they shall ride, 
3903
παρεσκευασμένοι
being prepared 
5618
ώσπερ
as 
4442
πυρ
fire 
1519
εις
for 
4171
πόλεμον
war 
4314
προς
against 
1473
σε
you, 
2364
θυγάτηρ
O daughter 
*
Βαβυλώνος
of Babylon. 
50:43   191
50:43   ήκουσε
50:43   [3heard 
935
βασιλεύς
1 The king 
*
Βαβυλώνος
2of Babylon] 
3588
την
the 
189
ακοήν
report 
1473
αυτών
of them, 
2532
και
and 
3886
παρελύθησαν
[2were disabled 
3588
αι
  
5495-1473
χείρες αυτού
1his hands]; 
2347
θλιψις
affliction 
2629.2-1473
κατεκράτησεν αυτού
held him firmly, 
5604
ωδίνες
pangs 
5613
ως
as 
5088
τικτούσης
a woman giving birth. 
50:44   2400
50:44   ιδού
50:44   Behold, 
5618
ώσπερ
as if 
3023
λέων
a lion, 
305
αναβήσεται
he shall ascend 
575
από
from 
3588
του
the 
*
Ιορδάνου
Jordan 
1519
εις
into 
5117
τόπον
the place 
*
Αιθάν
Aithan. 
3754
ότι
For 
5030
ταχέως
quickly 
1559-1473
εκδιώξω αυτούς
I will drive them 
575
απ'
from 
1473
αυτής
her, 
2532
και
and 
3956
πάντα
[2every 
3495
νεανίσκον
3young man 
1909
επ'
4against 
1473
αυτήν
5her 
2186
επιστήσω
1I will set]. 
3754
ότι
For 
5100
τις
who 
5618
ώσπερ
is as 
1473
εγώ
I, 
2532
και
and 
5100
τις
who 
436
αντιστήσεταί
shall oppose 
1473
μοι
me, 
2532
και
and 
5100
τις
who 
3778
ούτος
is this 
3588
ο
  
4166
ποιμήν
shepherd 
3739
ος
who 
2476
στήσεται
shall stand 
2596-4383
κατά πρόσωπόν
in front of 
1473
μου
me? 
50:45   1223
50:45   διά
50:45   On account of 
3778
τούτο
this, 
191
ακούσατε
hear 
3588
την
the 
1012
βουλήν
plan 
2962
κυρίου
of the lord! 
3739
ην
which 
1011
βεβούλευται
he has planned 
1909
επί
against 
*
Βαβυλώνα
Babylon; 
2532
και
and 
3053-1473
λογισμούς αυτού
his devices 
3739
ους
which 
3049
ελογίσατο
he devised 
1909
επί
against 
3588
τους
the ones 
2730
κατοικούντας
dwelling 
1093
γην
the land 
3588
των
of the 
*
Χαλδαίων
Chaldeans. 
1437-3361
εάν μη
Surely 
1311
διαφθαρή
[4will be utterly destroyed 
3588
τα
1the 
721
αρνία
2little lambs 
3588
των
  
4263-1473
προβάτων αυτών
3of their sheep]. 
1437-3361
εάν μη
Surely 
853
αφανισθή
[2shall be removed 
3542
νομή
1 the pasture] 
575
απ'
from 
1473
αυτών
them. 
50:46   1360
50:46   διοτι
50:46   For 
575
από
from 
5456
φωνής
the sound 
259
αλώσεως
of the conquest 
*
Βαβυλώνος
of Babylon 
4579
σεισθήσεται
[3shall be shaken 
3588
η
1the 
1093
γη
2earth], 
2532
και
and 
2906-1473
κραυγή αυτη΄ς
her cry 
1722
εν
among 
1484
έθνεσιν
nations 
191
ακουσθήσεται
shall be heard. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Jeremiah 49
Top of Page
Top of Page