Jeremiah 49
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Judgment against Ammon
49:1   3588
49:1    τοις
49:1   To the 
5207
υιοίς
sons 
*
Αμμών
of Ammon, 
3779
ούτως
thus 
2036
είπε
said 
2962
κύριος
the lord, 
3361
μη
[2no 
5207
υιοί
3sons 
3756-1510.2.6
ουκ εισίν
1Are there] 
1722
εν
in 
*
Ισραήλ
Israel? 
2228
η
or 
3880
παραληψόμενος
[3inheriting 
3756
ουκ
2no one 
1510.2.3
έστιν
1is there] 
1473
αυτών
of them? 
1302
διατί
Why did 
3880-*
παρέλαβε Μολχόμ
Milcom inherit 
3588
τον
  
*
Γαδ
Gad, 
2532
και
and 
3588
ο
  
2992-1473
λαός αυτών
their people 
1722
εν
[2in 
4172-1473
πόλεσιν αυτών
3their cities 
1774
ενοικεί
1dwell]? 
49:2   1223
49:2   διά
49:2   On account of 
3778
τούτο
this, 
2400
ιδού
behold, 
2250
ημέραι
days 
2064
έρχονται
come, 
5346
φησί
says 
2962
κύριος
the lord, 
2532
και
and 
190.9
ακουτιώ
I shall cause to be heard 
1909
επί
upon 
*
Ραββάθ
Rabbah 
5207
υιών
of the sons 
*
Αμμών
of Ammon 
2351
θόρυβον
a tumult 
4171
πολέμου
of war. 
2532
και
And 
1510.8.6
έσονται
they shall be 
1519
εις
for 
4.2
άβατον
an untrodden land, 
2532
και
and 
1519
εις
for 
684
απώλειαν
destruction. 
2532
και
And 
3588
οι
  
1041-1473
βωμοί αυτής
her shrines 
1722
εν
[2by 
4442
πυρί
3fire 
2618
κατακαυθήσονται
1shall be incinerated], 
2532
και
and 
3880-*
παραλήψεται Ισραήλ
Israel shall inherit 
3588
την
  
746-1473
αρχήν αυτού
his rule, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
49:3   214
49:3   αλάλαξον
49:3   Shout, 
*
Εσεβών
O Heshbon! 
3754
ότι
for 
3643.4-*
ώλετο Γαϊ
Ai was destroyed. 
2896
κεκράξατε
Cry out, 
2364
θυγατέρες
O daughters 
*
Ραββάθ
of Rabbah! 
4024
περιζώσασθε
Gird on 
4526
σάκκους
sackcloths! 
1952.2
επιληπτεύεσθε
Be possessed, 
2532
και
and 
2875
κόψασθε
lament 
1909
επί
over 
*
Μολχόμ
Milcom! 
3754
ότι
For 
1722
εν
in 
599.2
αποικία
resettlement 
897.2
βαδιούνται
[4shall proceed 
3588
οι
  
2409-1473
ιερείς αυτού
1his priests 
2532
και
2and 
3588
οι
  
758-1473
άρχοντες αυτού
3his rulers] 
260
άμα
together. 
49:4   5100
49:4   τι
49:4   Why do you 
21
αγαλλιάσθε
exult 
1722
εν
in 
*
Εμακείμ
Emakeim, 
2364
θυγάτηρ
O daughter 
3588
της
of the 
2483.1
ιταμίας
audacity, 
3588
η
the one 
3982
πεποιθύια
relying 
1909
επί
upon 
3588
τοις
  
2344-1473
θησαυροίς αυτής
her treasures; 
3739
η
the one 
3004
λέγουσα
saying, 
5100
τις
Who 
2064
ελεύσεται
shall come 
1519
εις
to 
1473
εμέ
me? 
49:5   2400
49:5   ιδού
49:5   Behold, 
1473
εγώ
I 
5342
φέρω
will bring 
1909
επί
upon 
1473
σε
you 
5401
φόβον
fear, 
2036
είπε
said 
2962
κύριος
the lord 
3588
των
of the 
1411
δυνάμεων
forces, 
575
από
from 
3956
πάσης
all 
3588
της
  
4040-1473
περιοίκου σου
of your adjacent places. 
2532
και
And 
1289
διασπαρήσεσθε
you shall be scattered 
1538
έκαστος
each 
1519
εις
unto 
4383-1473
πρόσωπον αυτού
his front, 
2532
και
and 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
there shall not be 
3588
ο
  
4863
συνάγων
one gathering 
3588
τους
the 
216.1
αλωμένους
runaways. 
49:6   2532
49:6   και
49:6   And 
3326
μετά
after 
3778
ταύτα
these things 
1994
επιστρέψω
I will return 
3588
την
the 
161
αιχμαλωσίαν
captivity 
5207
υιών
of the sons 
*
Αμμών
of Ammon, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
49:7   3588
49:7    τη
49:7   To 
*
Ιδουμαία
Edom, 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
There is no 
2089
έτι
more 
4678
σοφία
wisdom 
1722
εν
in 
*
Θαιμάν
Teman. 
622
απώλετο
[4was destroyed 
1012
βουλή
1 The counsel 
1537
εκ
2of 
4908
συνετών
3experts]. 
3634.2
ώχετο
[2was undone 
4678-1473
σοφία αυτών
1Their wisdom]. 
49:8   538
49:8   ηπατήθη
49:8   [2was beguiled 
3588
ο
  
5117-1473
τόπος αυτών
1Their place]. 
900
βαθύνατε
Deepen 
1438
εαυτοίς
to yourselves 
1519
εις
into 
2524.1
κάθισιν
sitting, 
3588
οι
O ones 
2730
κατοικούντες
dwelling 
1722
εν
in 
*
Δαιδάν
Dedan, 
3754
ότι
for 
1422
δύσκολα
[2difficult 
4160
εποίησεν
1he made]; 
71
ήγαγον
I led 
1473
αυτόν
him 
1722
εν
in 
5550
χρόνω
the time 
3739
ω
which 
1980
επεσκεψάμην
I visited 
1909
επ'
against 
1473
αυτόν
him. 
49:9   3754
49:9   ότι
49:9   For 
5166.1
τρυγηταί
grape gatherers 
2064
ήλθόν
came 
1473
σοι
to you — 
3588
οι
the ones 
3756-2641
ου καταλείψουσί
who shall not leave behind 
1473
σοι
to you 
2640
καταλείμματα
vestiges. 
5616
ωσεί
As 
2812
κλέπται
thieves 
1722
εν
in 
3571
νυκτί
the night 
2007
επιθήσουσι
they shall put 
5495-1473
χείρας αυτών
their hands. 
49:10   3754
49:10   ότι
49:10   For 
1473
εγώ
I 
2694
κατέσυρα
dragged down 
3588
τον
  
*
Ησαύ
Esau; 
343
ανεκάλυψα
I uncovered 
3588
τα
  
2927-1473
κρυπτά αυτών
their hidden things; 
2928
κρυβήναι
[3to hide 
3766.2
ου μη
1in no way 
1410
δύνωνται
2shall they be able]; 
3643.4
ώλοντο
they were destroyed 
1223
διά
by 
5495
χείρα
the hand 
80-1473
αδελφού αυτού
of his brother, 
2532
και
and 
1069-1473
γείτονος αυτού
his neighbor; 
2532
και
and 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
he is not. 
49:11   5275
49:11   υπολειπέσθαι
49:11   Let [2be left behind 
3737-1473
ορφανόν σου
1your orphan] 
2443
ίνα
that 
2198
ζήσηται
he should live, 
2532
και
and 
1473
εγώ
I 
2198
ζήσομαι
shall enliven, 
2532
και
and 
5503-1473
χήραι σου
your widows 
1909
επ'
[2upon 
1473
εμέ
3me 
1679
ελπιούσιν
1shall hope]. 
49:12   3754
49:12    ότι
49:12   For 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2400
ιδού
Behold, 
3739
οις
the ones which 
3756-1510.7.3
ουκ ην
were not 
3551
νόμος
by law 
4095
πιείν
to drink 
3588
το
the 
4221
ποτήριον
cup, 
4095
έπιον
drank; 
2532
και
and 
1473
συ
you 
121.1
αθωωμένη
for being acquitted 
3766.2
ου μη
in no way 
121.1
αθωωθής
shall be acquitted; 
3754
ότι
for 
4095
πιών
by drinking 
4095
πίεσαι
you shall drink. 
49:13   3754
49:13   ότι
49:13   For 
2596
κατ'
according to 
1683
εμαυτού
myself 
3660
ώμοσα
I swear by an oath, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
3754
ότι
that 
1519
εις
for 
4.2
άβατον
an untrodden land, 
2532
και
and 
1519
εις
for 
3680
ονειδισμόν
scorning, 
2532
και
and 
1519
εις
for 
2672.1
κατάρασιν
a curse, 
1510.8.2
έση
you will be 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
1473
αυτής
of her; 
2532
και
and 
3956
πάσαι
all 
3588
αι
  
4172-1473
πόλεις αυτής
her cities 
1510.8.6
έσονται
shall be 
2048
έρημοι
wildernesses 
1519
εις
into 
3588-166
τον αιώνα
eon. 
49:14   189
49:14   ακοήν
49:14   In hearing, 
191
ήκουσα
I heard 
3844
παρά
from 
2962
κυρίου
the lord, 
2532
και
and 
32
αγγέλους
[2messengers 
1519
εις
3unto 
1484
έθνη
4nations 
649
απέστειλε
1he sent], saying, 
4863
συνάχθητε
Gather together, 
2532
και
and 
3854
παραγένεσθε
come 
1519
εις
to 
1473
αυτήν
her! 
450
ανάστητε
Rise up 
1519
εις
for 
4171
πόλεμον
war! 
49:15   2400
49:15   ιδού
49:15   Behold, 
3397
μικρόν
[3 to be small 
1325
δέδωκά
1I have appointed 
1473
σε
2you] 
1722
εν
among 
1484
έθνεσιν
nations, 
2122.1
ευκαταφρόνητον
despicable 
1722
εν
among 
444
ανθρώποις
men. 
49:16   3588
49:16   η
49:16     
3806.1-1473
παιγνία σου
Your play 
1471.4
ενεχείρησέ
took in hand 
1473
σοι
against you; 
2483.1
ιταμία
audacity 
2588-1473
καρδίας σου
of your heart 
2647
κατέλυσε
deposed 
5168
τρυμαλιάς
holes 
4073
πετρών
of rocks, 
4815
συνέλαβεν
it seized 
2479
ισχύν
the strength 
1015
βουνού
[2hill 
5308
υψηλού
1of a high]. 
3754
ότι
For 
1437
εάν
if 
5312
υψώσης
you should raise up high 
5618
ώσπερ
[2as 
105
αετός
3an eagle 
3555-1473
νοσσιάν σου
1your nest], 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
1564
εκείθεν
from there 
2507
καθελώ
I will lower 
1473
σε
you. 
49:17   2532
49:17   και
49:17   And 
1510.8.3-3588-*
έσται η Ιδουμαία
Edom will be 
1519
εις
for 
4.2
άβατον
an untrodden land. 
3956
πας
All 
3588
ο
the ones 
3899
παραπορευόμενος
coming 
1909
επ'
upon 
1473
αυτήν
her 
1839
εκστήσεται
shall be amazed, 
2532
και
and 
4947.3
συριεί
shall whistle 
1909
επί
over 
3956
πάσαν
all 
3588
την
  
4127
πληγήν αυτής
her calamities. 
49:18   5618
49:18   ώσπερ
49:18   As 
2690
κατεστράφη
[6were eradicated 
*
Σόδομα
1Sodom 
2532
και
2and 
*
Γόμαρρα
3Gomorrah 
2532
και
4and 
3588
αι
  
3941-1473
πάροικοι αυτής
5her sojourners], 
2036
είπε
said 
2962
κύριος
the lord, 
3766.2
ου μη
in no way 
2523
καθίσει
shall [2sit 
1563
εκεί
3there 
444
άνθρωπος
1a man], 
2532
και
nor 
3766.2
ου μη
in any way 
2730
κατοικήσει
should [3dwell 
1563
εκεί
4there 
5207
υιός
1a son 
444
ανθρώπου
2of man]. 
49:19   2400
49:19   ιδού
49:19   Behold, 
5618
ώσπερ
as 
3023
λέων
a lion 
305
αναβήσεται
he shall ascend 
1537
εκ
from out of 
3319
μέσου
the midst 
3588
του
of the 
*
Ιορδάνου
Jordan 
1519
εις
unto 
5117
τόπον
the place 
*
Αιθάμ
of Aitham. 
3754
ότι
For 
5036
ταχύ
quickly 
1559
εκδιώξω
I will drive 
1473
αυτούς
them 
575
απ'
from 
1473
αυτής
her. 
2532
και
And 
3588
τους
[2the 
3495
νεανίσκους
3young men 
1909
επ'
4against 
1473
αυτής
5her 
2186
επιστήσατε
1you set]! 
3754
ότι
For 
5100
τις
who 
5618
ώσπερ
is as 
1473
εγώ
I? 
2532
και
And 
5100
τις
who 
436
αντιστήσεταί
shall oppose 
1473
μοι
me? 
2532
και
And 
5100
τις
who 
3778
ούτος
is this 
4166
ποιμήν
shepherd 
3739
ος
who 
2476
στήσεται
shall stand 
2596-4383
κατά προσωπόν
in front 
1473
μου
of me? 
49:20   1223
49:20   διά
49:20   On account of 
3778
τούτο
this, 
191
ακούσατε
hear 
1012
βουλήν
the plan 
2962
κυρίου
of the lord! 
3739
ην
which 
1011
εβουλεύσατο
he planned 
1909
επί
against 
3588
την
  
*
Ιδουμαίαν
Edom; 
2532
και
and 
3053-1473
λογισμόν αυτού
his device 
3739
ον
which 
3049
ελογίσατο
he devised 
1909
επί
against 
3588
τους
the ones 
2730
κατοικούντας
dwelling 
*
Θαιμάν
Teman. 
1437-3361
εάν μη
Surely 
4859.2
συμψησθώσι
[5shall be scraped away 
3588
τα
1the 
1646
ελάχιστα
2least 
3588
των
3of the 
4263
προβάτων
4sheep]. 
1437-3361
εάν μη
Surely 
4.3
αβατωθή
[2shall be made impassable 
1909
επ'
3for 
1473
αυτούς
4them 
2646.1-1473
κατάλυσις αυτών
1their resting-place]? 
49:21   575
49:21   από
49:21   From 
5456
φωνής
the sound 
4431-1473
πτώσεως αυτών
of their downfall 
4579
εσείσθη
[3was shaken 
3588
η
1the 
1093
γη
2earth]. 
2906-1473
κραυγή σου
Your cry 
1722
εν
in 
2281
θαλάσση
the sea 
191
ηκούσθη
was heard. 
49:22   2400
49:22   ιδού
49:22   Behold, 
5618
ώσπερ
as 
105
αετός
an eagle 
305
αναβήσεται
he shall ascend, 
2532
και
and 
3708
όψεται
shall see, 
2532
και
and 
1614
εκτενεί
shall stretch out 
3588
τας
the 
4420
πτέρυγας
wings 
1909
επ'
against 
3794-1473
οχυρώματα αυτής
her fortresses. 
2532
και
And 
1510.8.3
έσται
[6will be 
3588
η
1the 
2588
καρδία
2heart 
3588
των
3of the 
2478
ισχυρών
4strong ones 
3588
της
  
*
Ιδουμαίας
5of Edom] 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2250-1565
ημέρα εκείνη
that day 
5613
ως
as 
2588
καρδία
the heart 
1135
γυναικός
of a woman 
5605
ωδινούσης
travailing. 
Judgment against Damascus
49:23   3588
49:23    τη
49:23   To 
*
Δαμασκώ
Damascus. 
2617-*
κατησχύνθη Ημάθ
Hamath was disgraced 
2532
και
and 
*
Αρφάδ
Arpad; 
3754
ότι
for 
191
ήκουσαν
they heard 
189
ακοήν
[2report 
4190
πονηράν
1an evil]. 
1839
εξέστησαν
They were startled; 
2373
εθυμώθησαν
they were enraged; 
373
αναπαύσασθαι
[3to rest 
3766.2
ου μη
1in no way 
1410
δύνωνται
2shall they be able]. 
49:24   1590-*
49:24   εξελύθη Δαμασκός
49:24   Damascus was enfeebled; 
654
απεστράφη
she was turned 
1519
εις
to 
5437
φυγήν
flight; 
5156
τρόμος
trembling 
1949
επελάβετο
took hold of 
1473
αυτής
her; 
4730.3
στένωσις
straitness 
2532
και
and 
3601
οδύναι
grief 
2722
κατείχον
constrained 
1473
αυτήν
her 
5616
ωσεί
as 
5605
ωδίνουσαν
one being in travail. 
49:25   4459
49:25   πως
49:25   O how 
3780
ουχί
was she not 
1459
εγκατέλιπε
abandoned, 
4172
πόλιν
[2city 
134.2
αινήν
1praised], 
2968
κώμην
the town 
25
ηγάπημενην
being loved. 
49:26   1223
49:26   διά
49:26   On account of 
3778
τούτο
this, 
4098
πεσούνται
[2shall fall 
3495
νεανίσκοι
1young men] 
1722
εν
in 
4113-1473
πλατείαις σου
your squares; 
2532
και
and 
3956
πάντες
all 
3588
οι
the 
435
άνδρες
men, 
3588
οι
  
4170.3-1473
πολεμισταί σου
your warriors, 
4098
πεσούνται
shall fall 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2250-1565
ημέρα εκείνη
that day, 
5346
φησί
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
των
of the 
1411
δυνάμεων
forces. 
49:27   2532
49:27   και
49:27   And 
2545
καύσω
I will kindle 
4442
πυρ
a fire 
1722
εν
in 
5038
τείχει
the wall 
*
Δαμασκού
of Damascus, 
2532
και
and 
2719
καταφάγεται
it shall devour 
296
άμφοδα
the plaza 
5207
υιόυ
of the son 
*
΄ Αδερ
of Hadad. 
49:28   3588
49:28   τη
49:28   To 
*
Κηδάρ
Kedar 
2532
και
and 
3588
τη
to the 
938
βασιλίσση
queen 
3588
της
of the 
833
αυλής
courtyard 
3739
ην
which 
3960
επάταξε
[4struck 
*
Ναβουχοδονόσορ
1Nebuchadnezzar 
935
βασιλεύς
2king 
*
Βαβυλώνος
3of Babylon]. 
3779
ούτως
Thus 
2036
είπε
said 
2962
κύριος
the lord, 
450
ανάστητε
Rise up 
2532
και
and 
305
ανάβητε
ascend 
1909
επί
unto 
*
Κηδάρ
Kedar, 
2532
και
and 
4141
πλήξατε
strike 
3588
τους
the 
5207
υιούς
sons 
*
Κεδέμ
of Kedem! 
49:29   4633-1473
49:29   σκηνάς αυτών
49:29   [2their tents 
2532
και
3and 
3588
τα
  
4263-1473
πρόβατα αυτών
4their sheep 
2983
λήψονται
1They shall take], 
2440-1473
ιμάτια αυτών
their garments 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τα
  
4632-1473
σκεύη αυτών
their vessels; 
2532
και
and 
2574-1473
καμήλους αυτών
[2their camels 
2983
λήψονται
1they shall take] 
1438
εαυτοίς
for themselves. 
2532
και
And 
2564
καλέσατε
you call 
1909
επ'
upon 
1473
αυτούς
them 
684
απώλειαν
destruction 
2943
κυκλόθεν
round about! 
49:30   5343
49:30   φεύγετε
49:30   Flee 
3029
λίαν
exceedingly! 
900
εβαθύνατε
Deepen 
1519
εις
into 
2524.1
κάθισιν
sitting! 
2521
καθήμενοι
sitting down 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
833
αυλή
courtyard, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
3754
ότι
For 
1011
εβουλεύσατο
[4planned 
1909
εφ'
5against 
1473
υμάς
6you 
*
Ναβουχοδονόσορ
1Nebuchadnezzar 
935
βασιλεύς
2king 
*
Βαβυλώνος
3of Babylon] 
1012
βουλήν
a plan, 
2532
και
and 
3049
ελογίσατο
devised 
1909
εφ'
against 
1473
υμάς
you 
3053
λογισμόν
a device. 
49:31   450
49:31   ανάστηθι
49:31   Rise up 
2532
και
and 
305
ανάβηθι
ascend 
1909
επί
upon 
1484
έθνος
[2nation 
2155.1
ευσταθούν
1a stable]! 
2521
καθήμενον
one sitting down 
1519
εις
for 
403.1
αναψυχήν
respite, 
3739
οις
which 
3756-1510.2.6
ουκ εισί
there are no 
2374
θύραι
doors 
3756
ου
nor 
3449.2
μοχλοί
bars — 
3441
μόνοι
alone 
2647
καταλύουσι
they rest up. 
49:32   2532
49:32   και
49:32   And 
1510.8.6
έσονται
[2will be 
3588
οι
  
2574-1473
κάμηλοι αυτών
1their camels] 
1519
εις
for 
4307.2
προνομήν
plunder, 
2532
και
and 
4128
πλήθος
the multitude 
2934-1473
κτηνών αυτών
of their cattle 
1519
εις
will be for 
684
απώλειαν
destruction. 
2532
και
And 
3039
λικμήσω
I shall winnow 
1473
αυτούς
them 
3956
παντί
with every 
4151
πνεύματι
wind, 
2751
κεκαρμένους
being shaven 
4253-4383
προ προσώπου
in front 
1473
αυτών
of them; 
1537
εκ
from 
3956
παντός
every 
4008
πέραν
side 
1473
αυτών
of them 
5342
οίσω
I will bring 
3588
την
  
5157-1473
τροπήν αυτών
their enemy routing them, 
2036
είπε
said 
2962
κύριος
the lord. 
49:33   2532
49:33   και
49:33   And 
1510.8.3
έσται
[3will be 
3588
η
1the 
833
αυλή
2courtyard] 
1303.7
διατριβή
for a pastime 
4765.1
στρουθών
of ostriches, 
2532
και
and 
4.2
άβατος
an untrodden place 
2193
έως
unto 
165
αιώνος
the eon; 
3766.2
ου μη
in no way 
2523
καθίση
shall [2be seated 
1563
εκεί
3there 
444
άνθρωπος
1a man], 
2532
και
nor 
3766.2
ου μη
in any way 
2730
κατοικήση
should [3dwell 
1563
εκεί
4there 
5207
υιός
1a son 
444
ανθρώπου
2of man]. 
Judgment Against Elam
49:34   2532
49:34    και
49:34   And 
1096
εγένετο
came to pass 
4487
ρήμα
the word 
2962
κυρίου
of the lord 
4314
προς
to 
*
Ιερεμίαν
Jeremiah 
3588
τον
the 
4396
προφήτης
prophet 
2596
κατά
against 
3588
της
  
*
Αιλάμ
Elam, 
1722
εν
in 
746
αρχή
the beginning 
932
βασιλείας
of the reign 
*
Σεδεκίας
of Zedekiah 
935
βασιλέως
king 
*
Ιούδα
of Judah, 
3004
λέγων
saying, 
49:35   3592
49:35   τάδε
49:35   Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
των
of the 
1411
δυνάμεων
forces, 
2400
ιδού
Behold, 
1473
εγώ
I 
4937
συνετρίψω
break 
3588
το
the 
5115
τόξον
bow 
*
Αιλάμ
of Elam, 
746
αρχή
the source 
1412.1-1473
δυναστείας αυτών
of their dominions. 
49:36   2532
49:36   και
49:36   And 
1863
επάξω
I shall bring 
1909
επί
upon 
*
Αιλάμ
Elam 
5064
τέσσαρας
four 
417
ανέμους
winds 
1537
εκ
from 
3588
των
the 
5064
τεσσάρων
four 
206.1
άκρων
uttermost parts 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven; 
2532
και
and 
1289
διασπερώ
I will scatter 
1473
αυτούς
them 
1722
εν
in 
3956
πάσι
all 
3588
τοις
  
417-3778
ανέμοις τούτοις
these winds; 
2532
και
and 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
there will not be 
1484
έθνος
a nation 
3739
ο
which 
3756
ουχ
shall not 
2240
ήξει
come — 
3588
οι
the ones 
1856
εξωσμένοι
being pushing out 
*
Αιλάμ
of Elam. 
49:37   2532
49:37   και
49:37   And 
4422
πτοήσω
I shall terrify 
1473
αυτούς
them 
1726
εναντίον
before 
3588
των
  
2190-1473
εχθρών αυτών
their enemies, 
3588
των
of the ones 
2212
ζητούντων
seeking 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν αυτών
their life. 
2532
και
And 
1863
επάξω
I will bring 
1909
επ'
upon 
1473
αυτούς
them 
2556
κακόν
evil 
2596
κατά
according to 
3588
την
the 
3709
οργήν
anger 
3588
του
  
2372-1473
θυμού μου
of my rage, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
2532
και
And 
1883.4
επαποστελώ
I will send [2as successor 
3694
οπίσω
3after 
1473
αυτών
4them 
3588
την
  
3162-1473
μάχαιραν μου
1my sword], 
2193
έως
until 
3588
του
the 
1814.4
εξαναλώσαι
completely consuming 
1473
αυτούς
them. 
49:38   2532
49:38   και
49:38   And 
5087
θήσω
I will put 
3588
τον
  
2362-1473
θρόνον μου
my throne 
1722
εν
in 
*
Αιλάμ
Elam, 
2532
και
and 
1821
εξαποστελώ
I will send out 
1564
εκείθεν
from there 
935
βασιλέα
a king 
2532
και
and 
3175
μεγιστάνας
great men, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
49:39   2532
49:39   και
49:39   And 
1510.8.3
έσται
it will be 
1909
επ'
at 
2078
εσχατών
the latter ends 
3588
των
of the 
2250
ημερών
days 
654
αποστρέψω
I will return 
3588
την
the 
161
αιχμαλωσίαν
captivity 
*
Αιλάμ
of Elam, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Jeremiah 48
Top of Page
Top of Page