Jeremiah 10
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
A Warning against Vain Idols
10:1   191
10:1   ακούσατε
10:1   Hear 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
2962
κυρίου
of the lord! 
3739
ο
which 
2980
ελάλησεν
he spoke 
1909
εφ'
to 
1473
υμάς
you, 
3624
οίκος
O house 
*
Ισραήλ
of Israel. 
10:2   3592
10:2   τάδε
10:2   Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2596
κατά
[3according to 
3588
τας
4the 
3598
οδούς
5ways 
3588
των
6of the 
1484
εθνών
7nations 
3361
μη
1Do not 
3129
μανθάνετε
2learn]! 
2532
και
And 
575
από
from 
3588
των
the 
4592
σημείων
signs 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven 
3361
μη
do not 
5399
φοβείσθε
fear! 
3754
ότι
for 
5399
φοβούνται
[2are fearing 
1473
αυτά
3them 
1484
έθνη
1nations]. 
10:3   3754
10:3   ότι
10:3   For 
3588
τα
the 
3544.1
νόμιμα
laws 
3588
των
of the 
1484
εθνών
nations 
3152
μάταια
are vain. 
3586-1510.2.3
ξύλον εστίν
An idol is a tree 
1537
εκ
[2from out of 
3588
του
3the 
1409.1
δρυμού
4forest 
1581
εκκεκομμένον
1being cut], 
2041
έργον
the work 
5045
τέκτονος
of a fabricator, 
2532
και
even 
5560.4
χώνευμα
a molten casting. 
10:4   694
10:4   αργυρίω
10:4   [3in silver 
2532
και
4and 
5553
χρυσίω
5gold 
2566.5
κεκαλλωπισμένα
2being bedecked 
1510.2.3
εστίν
1It is]. 
1722
εν
By 
4973.1
σφύραις
a hammer 
2532
και
and 
2247
ήλοις
nail 
4732
εστερέωσαν
they stiffen 
1473
αυτά
them, 
10:5   2532
10:5   και
10:5   and 
3756
ου
they do not 
2795
κινηθήσονται
move. 
694
αργύριον
[2a silver 
5117.1
τορευτόν
3turned piece 
1510.2.3
εστιν
1It is] — 
3756
ου λαλούσιν
they do not speak. 
142
αιρόμενα
Being lifted 
142
αρθήσονται
they shall be lifted, 
3754
ότι
for 
3756
ουκ
they shall not 
1910
επιβήσονται
mount themselves. 
3361
μη
You should not 
5399
φοβηθήτε
fear 
1473
αυτά
them, 
3754
ότι
for 
3766.2
ου μη
in no way 
2554
κακοποιήσωσι
should they do evil, 
2532
και
and 
18
αγαθόν
[2good 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
1there is no] 
1722
εν
in 
1473
αυτοίς
them. 
10:6   3756-1510.2.3
10:6   ουκ έστιν
10:6   There is not 
3664
όμοιός
one likened 
1473
σοι
to you, 
2962
κύριε
lord. 
3173
μέγας
Great 
1510.2.2
ει
are 
1473
συ
you, 
2532
και
and 
3173
μέγα
great 
3588
το
  
3686-1473
όνομά σου
is your name 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2479
ισχύϊ
strength. 
10:7   5100
10:7   τις
10:7   Who 
3756-5399
ου φοβηθήσεταί
shall not fear 
1473
σε
you, 
935
βασιλεύ
O king 
1484
εθνών
of nations? 
1473-1063
σοι γαρ
For to you 
4241
πρέπει
it is becoming. 
3754
ότι
For 
1722
εν
among 
3956
πάσι
all 
3588
τοις
the 
4680
σοφοίς
wise 
3588
των
of the 
1484
εθνών
nations, 
2532
και
and 
1722
εν
among 
3956
πάσαις
all 
3588
ταις
  
932-1473
βασιλείαις αυτών
their kingdoms, 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is not one 
3664
όμοιος
likened 
1473
σοι
to you. 
10:8   260
10:8   άμα
10:8   At the same time 
878
άφρονες
[2foolish 
2532
και
3and 
453
ανόητοί
4unthinking 
1510.2.6
εισι
1they are]. 
1319
διδασκαλία
[4a teacher 
3152
ματαίων
5of vanities 
1473
αυτών
1Their 
3586
ξύλον
2tree 
1510.2.3
εστίν
3is]. 
10:9   694
10:9   αργύριον
10:9   [2silver 
4325.4
προσβλητόν
1Amalgamated] 
575
από
from 
*
Θαρσείς
Tarshish; 
2240
ήξει
[2shall come 
5553
χρυσίον
1gold] 
*
Μοφάς
from Uphaz; 
2532
και
and 
5495
χειρ
by the hand 
5557.2
χρυσοχόων
of goldsmiths 
2041
έργα
[2works 
5079
τεχνιτών
3of craftsmen 
3956
πάντα
1 they are all]. 
5192
υάκινθον
[3blue 
2532
και
4and 
4209
πορφύραν
5purple 
1746
ενδύσουσιν
1They shall put on 
1473
αυτά
2them]. 
10:11   3779
10:11    ούτως
10:11   Thus 
2046
ερείτε
you shall say 
1473
αυτοίς
to them, 
2316
θεοί
The gods 
3739
οι
who 
3588
τον
[3the 
3772
ουρανόν
4heaven 
2532
και
5and 
3588
την
6the 
1093
γην
7earth 
3756
ουκ
1did not 
4160
εποίησαν
2make] 
622
απολέσθωσαν
let them be destroyed 
575
από
from 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
5270.1
υποκάτωθεν
from beneath 
3588
του
  
3772-3778
ουρανού τούτο
this heaven! 
10:12   2962
10:12   κύριος
10:12   The lord 
3588
ο
is the 
4160
ποιήσας
one making 
3588
την
the 
1093
γην
earth 
1722
εν
by 
3588
τη
  
2479-1473
ισχύϊι αυτού
his strength; 
461
ανορθώσας
erecting 
3588
την
the 
3611
οικουμένην
world 
1722
εν
by 
3588
τη
  
4678-1473
σοφία αυτού
his wisdom; 
2532
και
and 
1722
εν
by 
3588
τη
  
5428-1473
φρονήσει αυτού
his intellect 
1614
εξέτεινε
he stretched out 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven, 
10:13   2532
10:13   και
10:13   and 
4128
πλήθος
the multitude 
5204
ύδατος
of water 
1722
εν
in 
3772
ουρανώ
the heaven; 
2532
και
and 
321
ανήγαγε
he led 
3507
νεφέλας
clouds 
1537
εξ
from 
2078
εσχάτου
the end 
3588
της
of the 
1093
γης
earth; 
796
αστραπάς
[2lightnings 
1519
εις
3for 
5205
υετόν
4 the rain 
4160
εποίησε
1he made], 
2532
και
and 
1806
εξήγαγε
he brought out 
417
ανεμούς
winds 
1537
εκ
from 
2344-1473
θησαυρών αυτού
his treasuries. 
10:14   3471
10:14   εμωράνθη
10:14   [3was made moronish 
3956
πας
1Every 
444
άνθρωπος
2man] 
575
από
from 
1108
γνώσεως
knowledge; 
2617
κατησχύνθη
[3was disgraced 
3956
πας
1every 
5557.2
χρυσοχόος
2goldsmith] 
1909
επί
over 
3588
τοις
  
1099.3-1473
γλυπτοίς αυτού
his carved idols; 
3754
ότι
for 
5571
ψευδή
[2false 
5560.9
εχώνευσαν
1they cast] in a furnace; 
3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is no 
4151
πνεύμα
breath 
1722
εν
in 
1473
αυτοίς
them. 
10:15   3152-1510.2.3
10:15   ματαία εστιν
10:15   They are vanities, 
2041
έργα
[2works 
1702
εμπεπαιγμένα
1mocking]. 
1722
εν
In 
2540
καιρώ
the time 
1984-1473
επισκοπής αυτών
of their visitation 
622
απολούνται
they shall be destroyed. 
10:16   3756-1510.2.3
10:16   ουκ έστι
10:16   [2is not 
5108
τοιαύτη
1Such] 
3588
η
the 
3310
μερίς
portion 
3588
τω
  
*
Ιακώβ
of Jacob, 
3754
ότι
for 
3588
ο
the one 
4111
πλάσας
shaping 
3588
τα
  
3956
πάντα
all things 
1473-1510.2.3
αυτός εστι
is he, 
2532
και
and 
*
Ισραήλ
Israel 
4464
ράβδος
is the rod 
2817-1473
κληρονομία αυτού
of his inheritance — 
2962
κύριος
the lord 
1411
δυνάμεων
of forces 
3686-1473
όνομα αυτώ
is his name. 
The Coming Destruction
10:17   4863
10:17   συνήγαγεν
10:17   He gathered 
1855
έξωθεν
[2from outside 
3588
την
  
5287-1473
υπόστασιν αυτου
1his support] 
2730
κατοικούσα
dwelling 
1722
εν
in 
1588
εκλεκτοις
choice vessels. 
10:18   3754
10:18   ότι
10:18   For 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2400
ιδού
Behold, 
1473
εγώ
I 
4627.1
σκελίζω
trip up 
3588
τους
the ones 
2730
κατοικούντας
dwelling 
3588
την
  
1093-3778
γην ταύτην
this land. 
2532
και
And 
1570.2-1473
εκθλίψω αυτούς
I will squeeze them out 
3704
όπως
so that 
2147
ευρεθή
it should be found. 
10:19   3759
10:19   ουαί
10:19   Woe 
1909
επί
over 
4938-1473
συντρίμματί σου
your destruction, 
217.4
αλγηρά
[2 is painful 
3588
η
  
4127-1473
πληγή σου
1your wound]. 
2504
καγώ
And I 
2036
είπα
said, 
3689
όντως
Really 
3778
τούτο
this 
3588
το
  
5134-1473
τραύμά μου
is my wound, 
2532
και
and 
2638
κατέλαβέ
it overtook 
1473
με
me. 
10:20   3588
10:20   η
10:20     
4633-1473
σκηνή μου
My tent 
5003
εταλαιπώρησεν
is in miserable condition, 
3643.4
ώλετο
it was destroyed; 
2532
και
and 
3956
πάσαι
all 
3588
αι
  
1193.1-1473
δέρρεις μου
of my hide coverings 
1288
διεσπάσθησαν
were pulled apart. 
3588
οι
  
5207-1473
υιοί μου
My sons 
2532
και
and 
3588
τα
  
4263-1473
πρόβατά μου
my sheep 
3756-1510.2.6
ουκ εισίν
are no more; 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 
2089
έτι
more 
5117
τόπος
place 
3588
της
  
4633-1473
σκηνής μου
for my tent, 
5117
τόπος
nor a place 
3588
των
  
1193.1-1473
δέρρεών μου
for my hide coverings. 
10:21   3754
10:21   ότι
10:21   For 
3588
οι
the 
4166
ποιμένες
shepherds 
875.1
ηφρονεύσαντο
were unwise, 
2532
και
and 
3588
τον
  
2962
κύριον
[3 the lord 
3756
ουκ
1they do not 
2212
εζήτησαν
2seek]. 
1223
διά
On account of 
3778
τούτο
this 
3756-3539
ουκ ενόησε
[4comprehended not 
3956
πάσα
1all 
3588
η
2the 
3542
νομή
3 sheep of the pasture], 
2532
και
and 
1287
διεσκορπίσθησαν
are dispersed. 
10:22   5456
10:22   φωνή
10:22   [3a sound 
189
ακοής
4of a report 
2400
ιδού
1Behold 
2064
έρχεται
2there comes], 
2532
και
and 
4578
σεισμός
[2quake 
3173
μέγας
1a great] 
1537
εκ
from out of 
1093
γης
the land 
1005
βορρά
of the north, 
3588
του
  
5021
τάξαι
to order 
3588
τας
the 
4172
πόλεις
cities 
*
Ιούδα
of Judah 
1519
εις
for 
854
αφανισμόν
extinction, 
2532
και
and 
2845
κοίτην
a bed 
4765.1
στρουθών
for ostriches. 
10:23   1492
10:23   οίδα
10:23   I know, 
2962
κύριε
lord, 
3754
ότι
that 
3780
ουχί
[4 is not 
3588
του
  
444
ανθρώπου
3of man 
3588
η
1the 
3598
οδός
2way] 
1473
αυτού
his own; 
3761
ουδέ
nor 
435
ανήρ
shall a man 
4198
πορεύσεται
go 
2532
και
and 
2734.2
κατορθώσει
keep [2straight 
4197-1473
πορείαν αυτού
1his goings]. 
10:24   3811
10:24   παίδευσον
10:24   Correct 
1473
ημάς
us, 
2962
κύριε
lord, 
4133
πλην
only 
1722
εν
with 
2920
κρίσει
equity, 
2532
και
and 
3361
μη
not 
1722
εν
in 
2372
θυμώ
rage! 
2443
ίνα
that 
3361
μη
[2not 
3641-1473
ολίγους ημάς
4us few 
4160
ποιήσης
1you should 3make]. 
10:25   1632
10:25   έκχεον
10:25   Pour out 
3588
τον
  
2372-1473
θυμόν σου
your rage 
1909
επί
upon 
1484
έθνη
the nations! 
3588
τα
the ones 
3361
μη
not 
1492
ειδότα
knowing 
1473
σε
you; 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
932
βασιλείας
kingdoms 
3739
αι
which 
3588
το
  
3686-1473
όνομά σου
[2your name 
3756-1941
ουκ επεκαλέσαντο
1called not upon]. 
3754
ότι
For 
2719
κατέφαγον
they devoured 
3588
τον
  
*
Ιακώβ
Jacob, 
2532
και
and 
1814.4
εξανήλωσαν
completely consumed 
3588
τον
  
*
Ισραήλ
Israel, 
2532
και
and 
3588
την
  
3542-1473
νομήν αυτού
[2his pasture 
2049
ηρήμωσαν
1made desolate]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Jeremiah 9
Top of Page
Top of Page