Jeremiah 9
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The LORD Leaves His People
9:1   5100
9:1   τις
9:1   Who 
1325
δώσει
will give 
2776-1473
κεφαλή μου
my head 
5204
ύδωρ
water, 
2532
και
and 
3788-1473
οφθαλμοίς μου
my eyes 
4077
πηγήν
a spring 
1144
δακρύων
of tears, 
2532
και
that 
2799
κλαύσομαι
I shall weep for 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν μου
[2my people 
3778
τούτον
1this] 
2250
ημέρας
day 
2532
και
and 
3571
νυκτός
night, 
3588
τους
the ones 
5135
τετραυματισμένους
being slain 
2364
θυγατρός
of the daughter 
2992-1473
λαού μου
of my people? 
9:2   5100
9:2   τις
9:2   Who 
1325
δώσει
shall give 
1473
μοι
to me 
1722
εν
[3of 
3588
τη
4the 
2048
ερήμω
5wilderness 
4712.4
σταθμόν
1a post house 
2078
έσχατον
2at the end]? 
2532
και
for 
2641
καταλείψω
I shall leave 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν μου
my people, 
2532
και
and 
565
απελεύσομαι
I shall go forth 
575
απ'
from 
1473
αυτών
them, 
3754
ότι
for 
3956
πάντες
they all 
3429
μοιχώνται
commit adultery; 
4923.1
σύνοδος
a convocation 
114
αθετούντων
of ones annulling covenant. 
9:3   2532
9:3   και
9:3   And 
1780.2
ενέτειναν
they stretched tight 
3588
την
  
1100-1473
γλώσσαν αυτών
their tongue 
5613
ως
as 
5115
τόξον
a bow; 
5579
ψεύδος
a lie 
2532
και
and 
3756
ου
no 
4102
πίστις
trust 
1765
ενίσχυσεν
grows in strength 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth. 
3754
ότι
For 
1537
εκ
[2from 
2556
κακών
3evils 
1519
εις
4unto 
2556
κακά
5evils 
1831
εξήλθοσαν
1they went], 
2532
και
and 
1473
εμέ
[2me 
3756
ουκ
3not 
1097
έγνωσαν
1they knew], 
5346
φησί
says 
2962
κύριος
the lord. 
9:4   1538
9:4   έκαστος
9:4   [2each 
575
από
4of 
3588
του
  
4139-1473
πλησίον αυτού
5his neighbor 
5442
φυλάξασθε
1Let 3take guard], 
2532
και
and 
1909
επ'
[3upon 
80-1473
αδελφοίς αυτών
4their brethren 
3361
μη
1let them not 
3982
πεποίθατε
2rely]! 
3754
ότι
For 
3956
πας
every 
80
αδελφός
brother 
4418
πτέρνη
[2with the heel 
4418.1
πτερνιεί
1shall stomp], 
2532
και
and 
3956
πας
every 
5384
φίλος
friend 
1387.1
δολίως
[2deceitfully 
4198
πορεύσεται
1shall go]. 
9:5   1538
9:5   έκαστος
9:5   Each 
2596
κατά
[2against 
3588
του
  
5384-1473
φίλου αυτού
3his friend 
2661.1
καταπαίξεται
1shall mock]. 
225
αλήθειαν
[3truth 
3766.2
ου μη
1In no way 
2980
λαλήσωσι
2shall they speak]. 
3129
μεμάθηκεν
[2has learned 
3588
η
  
1100-1473
γλώσσα αυτών
1Their tongue] 
2980
λαλείν
to speak 
5571
ψευδή
falsely. 
91
ηδίκησαν
They wronged, 
2532
και
and 
3756-1257
ου διέλιπον
stopped not 
3588
του
  
1994
επιστρέψαι
to turn back. 
9:6   5110
9:6   τόκος
9:6   Interest 
1909
επί
upon 
5110
τόκω
interest, 
1388
δόλος
treachery 
1909
επί
upon 
1388
δόλω
treachery; 
3756
ουκ
they have not 
2309
ηθέλησαν
wanted 
1492
ειδέναι
to behold 
1473
με
me, 
5346
φησί
says 
2962
κύριος
the lord. 
9:7   1223
9:7   διά
9:7   On account of 
3778
τούτο
this, 
3592
τάδε
Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
των
of the 
1411
δυνάμεων
forces, 
2400
ιδού
Behold, 
1473
εγώ
I 
4448-1473
πυρώσω αυτούς
shall set them on fire, 
2532
και
and 
1381
δοκιμώ
try 
1473
αυτούς
them. 
3754
τι
What 
4160
ποιήσω
will I act 
575
από
before 
4383
προσώπου
the face 
4189
πονηρίας
of the wickedness 
2364
θυγατρός
of the daughter 
2992-1473
λαού μου
of my people? 
9:8   1002
9:8   βολίς
9:8   [3arrow 
5103.1
τιτρώσκουσα
2 is a piercing 
3588
η
  
1100-1473
γλώσσα αυτών
1Their tongue]; 
1386
δόλια
[4deceitful 
3588
τα
1the 
4487
ρήματα
2words 
3588
του
  
4750-1473
στόματος αυτών
3of their mouth]; 
3588
τω
[3 to 
4139-1473
πλησίον αυτού
4his neighbor 
2980
λαλεί
1one speaks 
1516
ειρηνικά
2peaceably], 
2532
και
and 
1722
εν
in 
1438
εαυτώ
himself 
2192
έχει
he has 
3588
την
  
2189
έχθραν
hatred. 
9:9   3361
9:9   μη
9:9   Shall 
1909
επί
[3upon 
3778
τούτοις
4these 
3756
ουκ
1I not 
1980
επισκέψομαι
2visit], 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord? 
2228
η
or, 
1722
εν
[5on 
2992
λαώ
7a people 
5108
τοιούτω
6such 
3756
ουκ
3not 
1556
εκδικήσει
1shall 4take vengeance 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
2my soul]? 
A Lamentation Over Jerusalem
9:10   1909
9:10   επί
9:10   Concerning 
3588
τα
the 
3735
όρη
mountains, 
2983
λάβετε
take up 
2870
κοπετόν
a lamenting! 
2532
και
and 
1909
επί
for 
3588
τας
the 
5147
τρίβους
roads 
3588
της
of the 
2048
ερήμου
wilderness, 
2355
θρήνον
a wailing! 
3754
ότι
For 
1587
εξέλιπον
they failed 
3844
παρά
by 
3588
το
there 
3361
μη
not 
1510.1
είναι
being 
444
ανθρώπους
men. 
3756-191
ουκ ήκουσαν
They heard not 
5456
φωνήν
the sound 
5223
υπάρξεως
of the existence 
575
από
of 
4071
πετεινών
winged creatures 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven. 
2532
και
And 
2193
έως
  
2934
κτηνών
the cattle 
1839
εξέστησαν
receded — 
3634.2
ώχοντο
they were set out. 
9:11   2532
9:11   και
9:11   And 
1325
δώσω
I will give 
3588
την
  
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem 
1519
εις
for 
3350.2
μετοικίαν
displacement, 
2532
και
and 
1519
εις
for 
2732
κατοικητήριον
a home 
1404
δρακόντων
of dragons. 
2532
και
And 
3588
τας
the 
4172
πόλεις
cities 
*
Ιούδα
of Judah 
1519
εις
[2for 
854
αφανισμόν
3extinction 
5087
θήσομαι
1I will appoint], 
3844
παρά
so as 
3588
το
  
3361
μη
to not 
2730
κατοικείσθαι
be dwelt in. 
9:12   5100
9:12   τις
9:12   Who is 
3588
ο
the 
444
άνθρωπος
[2man 
3588
ο
  
4908
συνετός
1discerning]? 
2532
και
then 
4920
συνέτω
let him perceive 
3778
τούτο
this! 
2532
και
And 
3588
ο
the 
3056
λόγος
word 
4750
στόματος
of the mouth 
2962
κυρίου
of the lord 
4314
προς
is with 
1473
αυτόν
him, 
312
αναγγειλάτω
let him announce 
1473
υμίν
to you 
1752
ένεκεν
on account of 
5100
τίνος
why 
622
απώλετο
[3was destroyed 
3588
η
1the 
1093
γη
2land]! 
381
ανήφθη
It was lit on fire 
5613
ως
as 
2048
έρημος
a wilderness, 
3844
παρά
so as 
3588
το
  
3361
μη
to not 
1353
διοδεύεσθαι
travel through 
1473
αυτήν
it. 
9:13   2532
9:13   και
9:13   And 
2036-2962
είπε κύριος
the lord said 
4314
προς
to 
1473
με
me, 
1223
διά
On account of 
3588
το
  
1459-1473
εγκαταλιπείν αυτούς
their abandoning 
3588
τον
  
3551-1473
νόμον μου
my law 
3739
ον
which 
1325
έδωκα
I put 
4253
προ
before 
4383-1473
προσώπου αυτών
their face, 
2532
και
and 
3756
ουκ
they have not 
191
ήκουσαν
hearkened to 
3588
της
  
5456-1473
φωνής μου
my voice; 
9:14   235
9:14   αλλα
9:14   but 
4198
επορεύθησαν
went 
3694
οπίσω
after 
3588
των
the things 
701
αρεστών
pleasing 
3588
της
  
2588-1473
καρδίας αυτών
their heart — 
3588
της
the 
2556
κακής
evil thing; 
2532
και
and 
3694
οπίσω
after 
3588
των
the 
1497
ειδώλων
idols 
3739
α
which 
1321
εδίδαξαν
[2taught 
1473
αυτούς
3them to worship 
3588
οι
  
3962-1473
πατέρες αυτών
1their fathers]. 
9:15   1223
9:15   διά
9:15   On account of 
3778
τούτο
this, 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord 
3588
των
of the 
1411
δυνάμεων
forces, 
3588
ο
the 
2316
θεός
God 
*
Ισραήλ
of Israel, 
2400
ιδού
Behold, 
1473
εγώ
I 
5595
ψωμίζω
will feed 
1473
αυτούς
them 
318
ανάγκας
distresses, 
2532
και
and 
42221473
ποτιώ  αυτούς
I will cause them to drink 
5204
ύδωρ
water 
5521
χολής
of bile. 
9:16   2532
9:16   και
9:16   And 
1287
διασκορπιώ
I will disperse 
1473
αυτούς
them 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
1484
έθνεσιν
nations 
3739
ους
which 
3756
ουκ
[2not 
1097-1473
εγίνωσκον αυτοι
1they knew], 
2532
και
nor 
3588
οι
  
3962-1473
πατέρες αυτών
their fathers. 
2532
και
And 
1883.4
επαποστελώ
I will send [3as a successor 
1909
επ'
4upon 
1473
αυτούς
5them 
3588
την
1the 
3162
μάχαιραν
2sword], 
2193
έως
until 
3588
του
  
1814.41473
εξαναλωσαι  αυτούς
they are completely consumed 
1722
εν
by 
1473
αυτή
it. 
9:17   3592
9:17   τάδε
9:17   Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2564
καλέσατε
Call 
3588
τας
the 
2354
θρηνούσας
wailing women 
2532
και
and 
2064
ελθέτωσαν
let them come! 
2532
και
And 
4314
προς
to 
3588
τας
the 
4680
σοφάς
wise women 
649
αποστείλατε
send, 
2532
και
and 
5350
φθεγξάσθωσαν
let them utter their voice! 
9:18   2532
9:18   και
9:18   And 
2983
λαβέτωσαν
let them take 
1909
εφ'
upon 
1473
υμάς
you 
2355
θρήνον
a lamentation! 
2532
και
And 
2609
καταγαγέτωσαν
let [2lead down 
3588
οι
  
3788-1473
οφθαλμοί υμών
1your eyes] 
1144
δάκρυα
tears! 
2532
και
And 
3588
τα
  
991.1-1473
βλέφαρα υμών
[2your eyelids 
4482
ρείτω
1let] flow 
5204
ύδωρ
water! 
9:19   3754
9:19   ότι
9:19   For 
5456
φωνή
a voice 
3629.1
οίκτου
of lament 
191
ηκούσθη
was heard 
1722
εν
in 
*
Σιών
Zion, saying, 
4459
πως
O how 
5003
εταλαιπωρήσαμεν
we became in misery. 
2617
κατησχύνθημεν
We were disgraced 
4970
σφόδρα
very much, 
3754
ότι
for 
1459
εγκατελίπομεν
we abandoned 
3588
την
the 
1093
γην
land, 
2532
και
and 
641
απερρίψαμεν
threw away 
3588
τα
  
4638-1473
σκηνώματα ημών
our tents. 
9:20   191
9:20   ακούσατε
9:20   Hear 
1211
δη
indeed, 
1135
γυναίκες
O women, 
3056
λόγον
the word 
2316
θεού
of God! 
2532
και
And 
1209
δεξάσθω
let [2receive 
3588
τα
  
3775-1473
ώτα υμών
1your ears] 
3056
λόγους
the words 
4750-1473
στόματος αυτού
of his mouth! 
2532
και
And 
1321
διδάξατε
teach 
3588
τας
  
2364-1473
θυγατέρας υμών
your daughters 
3629.1
οίκτον
a lamentation! 
2532
και
and 
1135
γυνή
let every woman teach 
3588
την
  
4139-1473
πλησίον αυτής
her neighbor 
2355
θρήνον
wailing! 
9:21   3754
9:21   ότι
9:21   For 
305
ανέβη
[2ascended 
2288
θάνατος
1death] 
1223
διά
through 
3588
των
  
2376-1473
θυρίδων υμών
your windows; 
1525
εισήλθεν
it entered 
1519
εις
into 
3588
την
  
1093-1473
γην υμών
your land 
3588
του
  
1625.3
εκτρίψαι
to obliterate 
3516
νήπια
infants 
1855
έξωθεν
outside, 
2532
και
and 
3495
νεανίσκους
young men 
575
από
from 
3588
των
the 
4113
πλατειών
squares. 
9:22   2532
9:22   και
9:22   And 
1510.8.6
έσονται
[4will be 
3588
οι
1the 
3498
νεκροί
2dead 
3588
των
  
444
ανθρώπων
3of men] 
1519
εις
for 
3855.2
παράδειγμα
an example 
1909
επί
upon 
4383
προσώπου
the face 
3588
του
of the 
3977.1
πεδίου
plain 
3588
της
  
1093-1473
γης υμών
of your land; 
2532
και
and 
5613
ως
as 
5528
χόρτος
grass 
3694
οπίσω
after 
2325
θερίζοντος
being mowed, 
2532
και
and 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
there will not be 
3588
ο
  
4863
συνάγων
one gathering. 
9:23   3592
9:23   τάδε
9:23   Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
3361
μη
Let not 
2744
καυχάσθω
[2boast 
3588
ο
1the 
4680
σοφός
2wise man] 
1722
εν
in 
3588
τη
  
4678-1473
σοφία αυτού
his wisdom! 
2532
και
And 
3361
μη
let not 
2744
καυχάσθω
[3boast 
3588
ο
1the 
2478
ισχυρός
2strong man] 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2479-1473
ισχύϊ αυτού
his strength! 
2532
και
And 
3361
μη
let not 
2744
καυχάσθω
[3boast 
3588
ο
1the 
4145
πλούσιος
2rich man] 
1722
εν
in 
3588
τω
  
4149-1473
πλούτω αυτού
his riches! 
9:24   235
9:24   αλλ'
9:24   But 
1722
εν
in 
3778
τούτω
this 
2744
καυχάσθω
[2let him boast 
3588
ο
  
2744
καυχώμενος
1boasting]! 
4920
συνιείν
To perceive 
2532
και
and 
1097
γινώσκειν
to know 
1473
με
me, 
3754
ότι
that 
1473
εγώ
I 
1510.2.1
ειμι
am 
2962
κύριος
the lord, 
3588
ο
the 
4160
ποιών
one having 
1656
έλεος
mercy, 
2532
και
and 
2917
κρίμα
judgment, 
2532
και
and 
1343
δικαιοσύνην
righteousness 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth. 
3754
ότι
For 
1722
εν
[2 is in 
3778
τούτοις
3these things 
3588
το
  
2307-1473
θέλημά μου
1my will], 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
9:25   2400
9:25   ιδού
9:25   Behold, 
2250
ημέραι
days 
2064
έρχονται
come, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
2532
και
and 
1980
επισκέψομαι
I will visit 
1909
επί
upon 
3956
πάντας
all 
4059
περιτετμημένους
having been circumcised 
203-1473
ακροβυστίας αυτών
of their uncircumcision; 
9:26   1909
9:26   επ'
9:26   upon 
*
Αίγυπτον
Egypt, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
*
Ιούδαν
Judah, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
*
Εδώμ
Edom, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
5207
υιούς
the sons 
*
Αμμών
of Ammon, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
5207
υιούς
the sons 
*
Μωάβ
of Moab, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3956
παν
every one 
4029.1
περικειρόμενον
shaving 
2596
κατά
round about 
4383-1473
πρόσωπον αυτού
his face — 
3588
τους
of the ones 
2730
κατοικούντας
dwelling 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2048
ερήμω
wilderness. 
3754
ότι
For 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
1484
έθνη
nations 
564
απερίτμητα
are uncircumcised 
4561
σαρκί
in flesh, 
2532
και
and 
3956
πας
all 
3624
οίκος
the house 
*
Ισραήλ
of Israel 
564
απερίτμητοι
uncircumcised 
2588-1473
καρδίας αυτών
of their heart. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Jeremiah 8
Top of Page
Top of Page