James 5
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
A Warning to the Rich
5:1   33
5:1   άγε
5:1   Come 
3568
νυν
now, 
3588
οι
O 
4145
πλούσιοι
rich, 
2799
κλαύσατε
weep 
3649
ολολύζοντες
shrieking 
1909
επί
over 
3588
ταις
  
5004-1473
ταλαιπωρίαις υμών
your miseries, 
3588
ταις
the ones 
1904
επερχομέναις
coming upon you! 
5:2   35884149
5:2   ο πλούτος υμών
5:2   Your riches 
4595
σέσηπε
are rotted, 
2532
και
and 
3588
τα
  
2440-1473
ιμάτια υμών
your garments 
4598
σητόβρωτα
[2moth-eaten 
1096
γέγονεν
1have become]. 
5:3   3588
5:3   ο
5:3     
5557-1473
χρυσός υμών
Your gold 
2532
και
and 
3588
ο
  
696
άργυρος
silver 
2728
κατίωται
are corroded, 
2532
και
and 
3588
ο
  
2447-1473
ιός αυτών
their poison 
1519
εις
[2for 
3142
μαρτύριον
3a testimony 
1473
υμίν
4against you 
1510.8.3
έσται
1shall be], 
2532
και
and 
2068
φάγεται
shall eat 
3588
τας
  
4561-1473
σάρκας υμών
your flesh 
5613
ως
as 
4442
πυρ
fire. 
2343
εθησαυρίσατε
You treasured up 
1722
εν
in 
2078
εσχάταις
your last 
2250
ημέραις
days. 
5:4   2400
5:4   ιδού
5:4   Behold, 
3588
ο
the 
3408
μισθός
wage 
3588
των
of the 
2040
εργατών
workers, 
3588
των
of the ones 
270
αμησάντων
reaping 
3588
τας
  
5561-1473
χώρας υμών
your places; 
3588
ο
the one 
650
απεστερημένος
being deprived 
575
αφ'
by 
1473
υμών
you 
2896
κράζει
cries out; 
2532
και
and 
3588
αι
the 
995
βοαί
yells 
3588
των
of the ones 
2325
θερισάντων
harvesting 
1519
εις
[2into 
3588
τα
3the 
3775
ώτα
4ears 
2962
κυρίου
5of the Lord 
4519
σαβαώθ
6of Hosts 
1525
εισεληλύθασιν
1have entered]. 
5:5   5171
5:5   ετρυφήσατε
5:5   You indulged 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
4684
εσπαταλήσατε
lived extravagantly; 
5142
εθρέψατε
you maintained 
3588
τας
  
2588-1473
καρδίας υμών
your hearts 
5613
ως
as 
1722
εν
in 
2250
ημέρα
a day 
4967
σφαγής
of slaughter. 
5:6   2613
5:6   κατεδικάσατε
5:6   You condemned, 
5407
εφονεύσατε
you murdered 
3588
τον
the 
1342
δίκαιον
just; 
3756
ουκ
he does not 
498
αντιτάσσεται
resist against 
1473
υμίν
you. 
Ending Exhortations
5:7   3114
5:7   μακροθυμήσατε
5:7   Patiently wait 
3767
ούν
then, 
80
αδελφοί
brethren, 
2193
έως
until 
3588
της
the 
3952
παρουσίας
arrival 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord! 
2400
ιδού
Behold, 
3588
ο
the 
1092
γεωργός
farmer 
1551
εκδέχεται
looks out for 
3588
τον
the 
5093
τίμιον
precious 
2590
καρπόν
fruit 
3588
της
of the 
1093
γης
earth, 
3114
μακροθυμών
patiently waiting 
1909
επ'
for 
1473
αυτώ
it, 
2193
έως
until 
302
αν
whenever 
2983
λάβη
it should receive 
5205
υετόν
[4rain 
4406
πρώϊμον
1 the early 
2532
και
2and 
3797
όψιμον
3late]. 
5:8   3114
5:8   μακροθυμήσατε
5:8   [3patiently wait 
2532
και
2also 
1473
υμείς
1You]! 
4741
στηρίξατε
Establish 
3588
τας
  
2588-1473
καρδίας υμών
your hearts! 
3754
ότι
for 
3588
η
the 
3952
παρουσία
arrival 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord 
1448
ήγγικε
approaches. 
5:9   3361
5:9   μη
5:9   Do not 
4727
στενάζετε
moan 
2596
κατ'
against 
240
αλλήλων
one another, 
80
αδελφοί
brethren, 
2443
ίνα
that 
3361
μη
you should not 
2919
κριθήτε
be judged! 
2400
ιδού
Behold, 
3588
ο
the 
2923
κριτής
judge 
4253
προ
[2before 
3588
των
3the 
2374
θυρών
4doors 
2476
έστηκεν
1stands]. 
5:10   5262
5:10   υπόδειγμα
5:10   [2for an example 
2983
λάβετε
1Take] 
3588
της
the 
2552
κακοπαθείας
evil suffering, 
80-1473
αδελφοί μου
my brethren, 
2532
και
and 
3588
της
the 
3115
μακροθυμίας
long-suffering 
3588
τους
of the 
4396
προφήτας
prophets, 
3739
οι
the ones who 
2980
ελάλησαν
spoke 
3588
τω
in the 
3686
ονόματι
name 
2962
κυρίου
of the Lord! 
5:11   2400
5:11   ιδού
5:11   Behold, 
3106
μακαρίζομεν
we declare happy 
3588
τους
the ones 
5278
υπομένοντας
enduring. 
3588
την
The 
5281
υπομονήν
endurance 
*
Ιώβ
of Job 
191
ηκούσατε
you have heard, 
2532
και
and 
3588
το
the 
5056
τέλος
end 
2962
κυρίου
by the Lord 
1492
είδετε
you know; 
3754
ότι
that 
4184
πολύσπλαγχνός
[2very compassionate 
1510.2.3
εστι
1he is] 
2532
και
and 
3629
οικτίρμων
pitying. 
5:12   4253
5:12   προ
5:12   [2before 
3956
πάντων
3all things 
1161
δε
1But], 
80-1473
αδελφοί μου
my brethren, 
3361
μη
do not 
3660
ομνύετε
swear by an oath, 
3383
μήτε
neither by 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven, 
3383
μήτε
nor 
3588
την
the 
1093
γην
earth, 
3383
μήτε
nor 
243-5100
άλλον τινά
any other 
3727
όρκον
oath; 
1510.5
ήτω
[2let 5be 
1161
δε
1but 
1473
υμών
3your 
3588
το
  
3483
ναι
4yes], 
3483
ναι
Yes! 
2532
και
and 
3588
το
the 
3756
ου
no, 
3756
ου
No! 
2443
ίνα
that 
3361
μη
[2not 
1519
εις
4into 
5272
υπόκρισιν
5hypocrisy 
4098
πέσητε
1you should 3fall]. 
5:13   2553-5100
5:13   κακοπαθεί τις
5:13   Does anyone suffer hardships 
1722
εν
among 
1473
υμίν
you? 
4336
προσευχέσθω
Let him pray! 
2114-5100
ευθυμεί τις
Is anyone cheerful? 
5567
ψαλλέτω
Let him strum praise! 
5:14   770-5100
5:14   ασθενεί τις
5:14   Is anyone sick 
1722
εν
among 
1473
υμίν
you? 
4341
προσκαλεσάσθω
Let him call on 
3588
τους
the 
4245
πρεσβυτέρους
elders 
3588
της
of the 
1577
εκκλησίας
assembly, 
2532
και
and 
4336
προσευξάσθωσαν
let them pray 
1909
επ'
over 
1473
αυτόν
him, 
218
αλείψαντες
having anointed 
1473
αυτόν
him 
1637
ελαίω
with olive oil 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3686
ονόματι
name 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord! 
5:15   2532
5:15   και
5:15   And 
3588
η
the 
2171
ευχή
vow 
3588
της
of the 
4102
πίστεως
belief 
4982
σώσει
will deliver 
3588
τον
the 
2577
κάμνοντα
weary one, 
2532
και
and 
1453
εγερεί
[3will raise 
1473
αυτόν
4him 
3588
ο
1the 
2962
κύριος
2Lord]. 
2579
καν
And if 
266
αμαρτίας
[3sins 
1510.3
η
1he should be 
4160
πεποιηκώς
2committing], 
863
αφεθήσεται
it shall be forgiven 
1473
αυτώ
him. 
5:16   1843
5:16   εξομολογείσθε
5:16   Acknowledge 
240
αλλήλοις
to one another 
3588
τα
the 
3900
παραπτώματα
transgressions, 
2532
και
and 
2172
εύχεσθε
make a vow 
5228
υπέρ
for 
240
αλλήλων
one another, 
3704
όπως
so that 
2390
ιαθήτε
you should be healed! 
4183
πολύ
Much 
2480
ισχύει
prevails 
1162
δέησις
by the supplication 
1342
δικαίου
[2by a just person 
1754
ενεργουμένη
1being energized]. 
5:17   *
5:17   Ηλίας
5:17   Elijah 
444-1510.7.3
άνθρωπος ην
was a man 
3663
ομοιοπαθής
having the same passions 
1473
ημίν
as us, 
2532
και
and 
4335
προσευχή
with prayer 
4336
προσηύξατο
he prayed 
3588
του
for it 
3361
μη
not 
1026
βρέξαι
to rain; 
2532
και
and 
3756-1026
ουκ έβρεξεν
it rained not 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth 
1763
ενιαυτούς
[2years 
5140
τρεις
1 for three] 
2532
και
and 
3376
μήνας
[2months 
1803
εξ
1six]. 
5:18   2532
5:18   και
5:18   And 
3825
πάλιν
again 
4336
προσηύξατο
he prayed, 
2532
και
and 
3588
ο
the 
3772
ουρανός
heaven 
5205
υετόν
[2rain 
1325
έδωκε
1gave], 
2532
και
and 
3588
η
the 
1093
γη
earth 
985
εβλάστησε
burst forth 
3588
τον
  
2590-1473
καρπόν αυτής
its fruit. 
5:19   80
5:19   αδελφοί
5:19   Brethren, 
1437
εάν
if 
5100
τις
any 
1722
εν
among 
1473
υμίν
you 
4105
πλανηθή
should be misled 
575
από
from 
3588
της
the 
225
αληθείας
truth, 
2532
και
and 
1994-5100
επιστρέψη τις
anyone should return 
1473
αυτόν
him, 
5:20   1097
5:20   γινωσκέτω
5:20   know! 
3754
ότι
that 
3588
ο
the one 
1994
επιστρέψας
turning 
268
αμαρτωλόν
a sinner 
1537
εκ
from 
4106
πλάνης
the delusion 
3598-1473
οδού αυτού
of his way, 
4982
σώσει
shall deliver 
5590
ψυχήν
a soul 
1537
εκ
from 
2288
θανάτου
death, 
2532
και
and 
2572
καλύψει
shall cover 
4128
πλήθος
a multitude 
266
αμαρτιών
of sins. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

James 4
Top of Page
Top of Page