1 Peter 1
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Regeneration
1:1   *
1:1   Πέτρος
1:1   Peter, 
652
απόστολος
an apostle 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
1588
εκλεκτοίς
to the chosen 
3927
παρεπιδήμοις
immigrants 
1290
διασποράς
of the dispersion 
*
Πόντου
of Pontus, 
*
Γαλατίας
Galatia, 
*
Καππαδοκίας
Cappadocia, 
*
Ασίας
Asia, 
2532
και
and 
*
Βιθυνίας
Bithynia, 
1:2   2596
1:2   κατά
1:2   according to 
4268
πρόγνωσιν
the foreknowledge 
2316
θεού
of God 
3962
πατρός
the father, 
1722
εν
in 
38
αγιασμώ
sanctification 
4151
πνεύματος
of spirit, 
1519
εις
in 
5218
υπακοήν
obedience 
2532
και
and 
4473
ραντισμόν
sprinkling 
129
αίματος
of blood 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ. 
5484
χάρις
Favor 
1473
υμίν
to you 
2532
και
and 
1515
ειρήνη
peace 
4129
πληθυνθείη
be multiplied. 
1:3   2128
1:3   ευλογητός
1:3   Blessed is 
3588
ο
the 
2316
θεός
God 
2532
και
and 
3962
πατήρ
father 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
of our Lord 
*
Ιησού
Jesus 
5547
Χριστού
Christ, 
3588
ο
the one 
2596
κατά
according to 
3588
το
  
4183-1473
πολύ αυτού
his great 
1656
έλεος
mercy 
313
αναγεννήσας
regenerated 
1473
ημάς
us 
1519
εις
unto 
1680
ελπίδα
[2hope 
2198
ζώσαν
1a living] 
1223
δι'
through 
386
αναστάσεως
the resurrection 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ 
1537
εκ
from 
3498
νεκρών
the dead, 
1:4   1519
1:4   εις
1:4   unto 
2817
κληρονομίαν
an inheritance 
862
άφθαρτον
incorruptible, 
2532
και
and 
283
αμίαντον
undefiled, 
2532
και
and 
263
αμάραντον
unfading, 
5083
τετηρημένην
being kept 
1722
εν
in 
3772
ουρανοίς
the heavens 
1519
εις
for 
1473
υμάς
us, 
1:5   3588
1:5   τους
1:5   the ones 
1722
εν
by 
1411
δυνάμει
power 
2316
θεού
of God 
5432
φρούρουμενους
being guarded 
1223
διά
through 
4102
πίστεως
belief, 
1519
εις
for 
4991
σωτηρίαν
deliverance 
2092
ετοίμην
prepared 
601
αποκαλυφθήναι
to be uncovered 
1722
εν
in 
2540
καιρώ
[2time 
2078
εσχάτω
1 the last]. 
1:6   1722
1:6   εν
1:6   In 
3739
ω
which 
21
αγαλλιάσθε
you exult 
3641
ολίγον
a little 
737
άρτι
just now, 
1487
ει
if 
1163-1510.2.3
δέον εστί
it is necessary, 
3076
λυπηθέντες
being fretted 
1722
εν
by 
4164
ποικίλοις
various 
3986
πειρασμοίς
tests, 
1:7   2443
1:7   ίνα
1:7   that 
3588
το
the 
1383
δοκίμιον
proving 
1473
υμών
[3of yours 
3588
της
1of the 
4102
πίστεως
2belief] 
4183
πολύ
(much 
5093
τιμιώτερον
more esteemed than 
5553
χρυσίου
gold 
3588
του
that 
622
απολλυμένου
perishes) 
1223
διά
[3through 
4442
πυρός
4fire 
1161
δε
1even 
1381
δοκιμαζομένου
2being tried], 
2147
ευρεθή
should be found 
1519
εις
in 
1868
έπαινον
high praise, 
2532
και
and 
1391
δόξαν
glory, 
2532
και
and 
5092
τιμήν
honor, 
1722
εν
in 
602
αποκαλύψει
revelation 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ. 
1:8   3739
1:8   ον
1:8   Whom 
3756
ουκ
not 
1492
ειδότες
having seen, 
25
αγαπάτε
you love; 
1519
εις
in 
3739
ον
whom 
737
άρτι
now 
3361
μη
not 
3708
ορώντες
looking on, 
4100-1161
πιστεύοντες δε
but believing, 
21
αγαλλιάσθε
you exult 
5479
χαρά
with joy 
412
ανεκλαλήτω
unspeakable, 
2532
και
and 
1392
δεδοξασμένη
glorifying; 
1:9   2865
1:9   κομιζόμενοι
1:9   carrying on 
3588
το
the 
5056
τέλος
end 
3588
της
of the 
4102
πίστεως
belief 
1473
υμών
of yours — 
4991
σωτηρίαν
deliverance 
5590
ψυχών
of your souls. 
1:10   4012
1:10   περί
1:10   Concerning 
3739
ης
which 
4991
σωτηρίας
deliverance 
1567
εξεζήτησαν
[2sought 
2532
και
3and 
1830
εξηρεύνησαν
4searched out 
4396
προφήται
1 the prophets], 
3588
οι
the ones 
4012
περί
[2concerning 
3588
της
3the 
1519
εις
5towards 
1473
υμάς
6you 
5484
χάριτος
4favor 
4395
προφητεύσαντες
1prophesying]; 
1:11   2045
1:11   ερευνώντες
1:11   searching 
1519
εις
in 
5100
τίνα
what, 
2228
η
or 
4169
ποίον
of what kind 
2540
καιρόν
of time 
1213
εδήλου
[3was manifest 
3588
το
  
1722
εν
4in 
1473
αυτοίς
5them 
4151
πνεύμα
1spirit 
5547
χριστού
2of Christ], 
4303
προμαρτυρόμενον
testifying beforehand 
3588
τα
the 
1519
εις
[2in 
5547
χριστόν
3Christ 
3804
παθήματα
1sufferings], 
2532
και
and 
3588
τας
the 
3326
μετά
[2after 
3778
ταύτα
3these things 
1391
δόξας
1glories]; 
1:12   3739
1:12   οις
1:12   to whom 
601
απεκαλύφθη
it was revealed 
3754
ότι
that, 
3756
ουχ
it was not 
1438
εαυτοίς
to themselves, 
1473-1161
ημίν δε
but to us 
1247
διηκόνουν
they were serving up 
1473
αυτά
those things, 
3739
α
which 
3568
νυν
now 
312
ανηγγέλη
were announced 
1473
υμίν
to you 
1223
διά
by 
3588
των
the ones 
2097
ευαγγελισαμένων
announcing good news 
1473
υμάς
to you 
1722
εν
in 
4151
πνεύματι
[2spirit 
39
αγίω
1holy] 
649
αποσταλέντι
sent 
575
απ'
from 
3772
ουρανού
heaven, 
1519
εις
in 
3739
α
which 
1937
επιθυμούσιν
[2desire 
32
άγγελοι
1angels] 
3879
παρακύψαι
to lean over to see. 
Instructions for Holy Living
1:13   1352
1:13   διό
1:13   Therefore 
328
αναζωσάμενοι
having girded 
3588
τας
the 
3751
οσφύας
loins 
3588
της
  
1271-1473
διανοίας υμών
of your mind, 
3525
νήφοντες
being sober, 
5049
τελείως
perfectly 
1679
ελπίσατε
hope 
1909
επί
upon 
3588
την
the 
5342
φερομένην
[2being brought 
1473
υμίν
3to you 
5484
χάριν
1favor] 
1722
εν
in 
602
αποκαλύψει
the revelation 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ! 
1:14   5613
1:14   ως
1:14   being as 
5043
τέκνα
children 
5218
υπακοής
of obedience, 
3361
μη
not 
4964
συσχηματιζόμενοι
conforming to 
3588
ταις
the 
4387
πρότερον
former things 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
52
αγνοία
ignorance 
1473
υμών
of your 
1939
επιθυμίαις
desires. 
1:15   235
1:15   αλλά
1:15   But 
2596
κατά
as 
3588
τον
the one 
2564
καλέσαντα
calling 
1473
υμάς
you 
39
άγιον
is holy, 
2532
και
even 
1473
αυτοί
you yourselves 
39
άγιοι
[2holy 
1722
εν
3in 
3956
πάση
4all 
391
αναστροφή
5 your behavior 
1096
γενήθητε
1become]! 
1:16   1360
1:16   διότι
1:16   Because 
1125
γέγραπται
it has been written, 
39
άγιοι
[2holy 
1096
γένεσθε
1Become], 
3754
ότι
for 
1473
εγώ
I 
39-1510.2.1
άγιός ειμι
am holy! 
1:17   2532
1:17   και
1:17   And 
1487
ει
if 
3962
πατέρα
[2 the father 
1941
επικαλείσθε
1you call upon], 
3588
τον
the one 
678
απροσωπολήπτως
impartially 
2919
κρίνοντα
judging 
2596
κατά
according to 
3588
το
the 
1538
εκάστου
[2of each 
2041
έργον
1work], 
1722
εν
[6in 
5401
φόβω
7fear 
3588
τον
2the 
3588
της
  
3940
παροικίας
3sojourn 
1473
υμών
4of your 
5550
χρόνον
5time 
390
αναστράφητε
1behave]! 
1:18   1492
1:18   ειδότες
1:18   knowing 
3754
ότι
that 
3756
ου
not 
5349
φθαρτοίς
by corruptible 
694
αργυρίω
silver 
2228
η
or 
5553
χρυσίω
gold 
3084
ελυτρώθητε
were you ransomed 
1537
εκ
from out of 
3588
της
  
3152-1473
ματαίας υμών
your vain 
391
αναστροφής
behavior 
3970
πατροπαραδότου
handed down from your fathers; 
1:19   235
1:19   αλλά
1:19   but 
5093
τιμίω
by the esteemed 
129
αίματι
blood, 
5613
ως
as 
286
αμνού
of a lamb 
299
αμώμου
unblemished 
2532
και
and 
784
ασπίλου
spotless, 
5547
χριστού
of Christ; 
1:20   4267
1:20   προεγνωσμένου
1:20   having been foreknown 
3303
μεν
indeed 
4253
προ
before 
2602
καταβολής
the founding 
2889
κόσμου
of the world, 
5319-1161
φανερωθέντος δε
but being manifested 
1909
επ'
at 
2078
εσχάτων
the last 
3588
των
of the 
5550
χρόνων
times 
1223
δι'
for 
1473
υμάς
us, 
1:21   3588
1:21   τους
1:21   the ones 
1223
δι'
through 
1473
αυτού
him 
4100
πιστεύοντας
believing 
1519
εις
in 
2316
θεόν
God, 
3588
τον
the one 
1453
εγείραντα
raising 
1473
αυτόν
him 
1537
εκ
from 
3498
νεκρών
the dead, 
2532
και
and 
1391
δόξαν
[2glory 
1473
αυτώ
3to him 
1325
δόντα
1having given], 
5620
ώστε
so as for 
3588
την
the 
4102
πίστιν
belief 
1473
υμών
of yours 
2532
και
and 
1680
ελπίδα
hope 
1510.1
είναι
to be 
1519
εις
in 
2316
θεόν
God. 
1:22   3588
1:22   τας
1:22     
5590-1473
ψυχάς υμών
Your souls 
48
ηγνικότες
being purified 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
5218
υπακοή
obedience 
3588
της
of the 
225
αληθείας
truth 
1223
διά
through 
4151
πνεύματος
spirit, 
1519
εις
in 
5360
φιλαδελφίαν
[2brotherly affection 
505
ανυπόκριτον
1unpretentious], 
1537
εκ
from out of 
2513
καθαράς
a pure 
2588
καρδίας
heart 
240
αλλήλους
[2one another 
25
αγαπήσατε
1love] 
1619
εκτενώς
fervently! 
1:23   313
1:23   αναγεγεννημένοι
1:23   Being regenerated, 
3756
ουκ
not 
1537
εκ
from out of 
4701
σποράς
[2sowing 
5349
φθαρτής
1a corruptible], 
235
αλλά
but 
862
αφθάρτου
of incorruptible, 
1223
διά
by 
3056
λόγου
the word 
2198-2316
ζώντος θεού
of God living 
2532
και
and 
3306
μένοντος
abiding 
1519
εις
in 
3588
τον
the 
165
αιώνα
eon. 
1:24   1360
1:24   διότι
1:24   For 
3956
πάσα
all 
4561
σαρξ
flesh 
5613
ως
is as 
5528
χόρτος
grass, 
2532
και
and 
3956
πάσα
all 
1391
δόξα
glory 
444
ανθρώπου
of man 
5613
ως
is as 
438
άνθος
the flower 
5528
χόρτου
of grass. 
3583
εξηράνθη
[3withered 
3588
ο
1The 
5528
χόρτος
2grass], 
2532
και
and 
3588
το
  
438-1473
άνθος αυτού
its flower 
1601
εξέπεσε
fell away. 
1:25   3588-1161
1:25   το δε
1:25   But the 
4487
ρήμα
word 
2962
κυρίου
of the Lord 
3306
μένει
abides 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
165
αιώνα
eon. 
3778-1161
τούτο δε
And this 
1510.2.3
εστι
is 
3588
το
the 
4487
ρήμα
word — 
3588
το
the 
2097
ευαγγελισθέν
good news being announced 
1519
εις
to 
1473
υμάς
you. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

James 5
Top of Page
Top of Page