1 Peter 2
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Living Stones and the Cornerstone
2:1   659
2:1   αποθέμενοι
2:1   Having put aside 
3767
ούν
then 
3956
πάσαν
all 
2549
κακίαν
evil, 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
1388
δόλον
treachery, 
2532
και
and 
5272
υποκρίσεις
hypocrisies, 
2532
και
and 
5355
φθόνους
envies, 
2532
και
and 
3956
πάσας
all 
2636
καταλαλιάς
evil speakings, 
2:2   5613
2:2   ως
2:2   as 
738
αρτιγέννητα
newborn 
1025
βρέφη
babes, 
3588
το
[2the 
3050
λογικόν
3rational 
97
άδολον
4sincere 
1051
γάλα
5milk 
1971
επιποθήσατε
1long after]! 
2443
ίνα
that 
1722
εν
by 
1473
αυτώ
it 
837
αυξηθήτε
you should grow; 
2:3   1512
2:3   είπερ
2:3   if indeed 
1089
εγεύσασθε
you tasted 
3754
ότι
that 
5543
χρηστός
[3is gracious 
3588
ο
1the 
2962
κύριος
2Lord]. 
2:4   4314
2:4   προς
2:4   To 
3739
ον
whom 
4334
προσερχόμενοι
coming forward 
3037
λίθον
[2stone 
2198
ζώντα
1as a living], 
5259
υπό
[3by 
444
ανθρώπων
4men 
3303
μεν
1indeed 
593
αποδεδοκιμασμένον
2being rejected], 
3844-1161
παρά δε
but by 
2316
θεώ
God 
1588
εκλεκτόν
chosen, 
1784
έντιμον
valued; 
2:5   2532
2:5   και
2:5   also 
1473
αυτοί
yourselves, 
5613
ως
as 
3037
λίθοι
[2stones 
2198
ζώντες
1living], 
3618
οικοδομείσθε
are being built up 
3624
οίκος
[2house 
4152
πνευματικός
1a spiritual], 
2406
ιεράτευμα
[2priesthood 
39
άγιον
1a holy], 
399
ανενέγκαι
to offer 
4152
πνευματικάς
spiritual 
2378
θυσίας
sacrifices, 
2144
ευπροσδέκτους
well-received 
3588
τω
  
2316
θεώ
to God 
1223
διά
through 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ. 
2:6   1360
2:6   διότι
2:6   For 
4023
περιέχει
it is contained 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
1124
γραφή
scripture, 
2400
ιδού
Behold, 
5087
τίθημι
I place 
1722
εν
in 
*
Σιών
Zion 
3037
λίθον
[4stone 
204
ακρογωνιαίον
3cornering 
1588
εκλεκτόν
1a chosen 
1784
έντιμον
2valued]; 
2532
και
and 
3588
ο
the one 
4100
πιστεύων
believing 
1909
επ'
upon 
1473
αυτώ
him, 
3766.2
ου μη
in no way 
2617
καταισχυνθη
shall be disgraced. 
2:7   1473
2:7   υμίν
2:7   To you 
3767
ούν
then 
3588
η
a stone of 
5092
τιμή
value — 
3588
τοις
to the ones 
4100
πιστεύουσιν
believing; 
544-1161
απειθούσι δε
but to the ones disobeying, 
3037
λίθον
a stone 
3739
ον
which 
593
απεδοκίμασαν
[3rejected 
3588
οι
1the ones 
3618
οικοδομούντες
2building], 
3778
ούτος
this one 
1096
εγενήθη
became 
1519
εις
for 
2776
κεφαλήν
the head 
1137
γωνίας
of the corner, 
2:8   2532
2:8   και
2:8   and 
3037
λίθος
a stone 
4348
προσκόμματος
of stumbling, 
2532
και
and 
4073
πέτρα
a rock 
4625
σκανδάλου
causing offence, 
3739
οι
which 
4350
προσκόπτουσι
they stumble against 
3588
τω
the 
3056
λόγω
word, 
544
απειθούντες
being disobedient; 
1519
εις
to 
3739
ο
which 
2532
και
also 
5087
ετέθησαν
they were appointed. 
A Chosen Race
2:9   1473-1161
2:9   υμείς δε
2:9   But you 
1085
γένος
[2race 
1588
εκλεκτόν
1 are a chosen], 
934
βασίλειον
a royal 
2406
ιεράτευμα
priesthood, 
1484
έθνος
[2nation 
39
άγιον
1a holy], 
2992
λαός
a people 
1519
εις
for 
4047
περιποίησιν
procurement; 
3704
όπως
so that 
3588
τας
[2the 
703
αρετάς
3virtues 
1804
εξαγγείλητε
1you should publish] 
3588
του
of the one 
1537
εκ
[2from out of 
4655
σκότους
3darkness 
1473-2564
υμάς καλέσαντος
1calling you] 
1519
εις
into 
3588
το
  
2298-1473
θαυμαστόν αυτού
his wonderful 
5457
φως
light. 
2:10   3588
2:10   οι
2:10   The ones 
4218
ποτέ
at some time or other 
3756
ου
not 
2992
λαός
a people, 
3568-1161
νυν δε
but now 
2992
λαός
are a people 
2316
θεού
of God; 
3588
οι
the ones 
3756
ουκ
not 
1653
ηλεημένοι
being shown mercy, 
3568-1161
νυν δε
but now 
1653
ελεηθέντες
are shown mercy. 
2:11   27
2:11   αγαπητοί
2:11   Beloved, 
3870
παρακαλώ
I appeal to you 
5613
ως
as 
3941
παροίκους
sojourners 
2532
και
and 
3927
παρεπιδήμους
immigrants, 
566
απέχεσθε
to be at a distance 
3588
των
from the 
4559
σαρκικών
fleshy 
1939
επιθυμιών
desires, 
3748
αίτινες
which 
4754
στρατεύονται
soldier 
2596
κατά
against 
3588
της
the 
5590
ψυχής
soul; 
2:12   3588
2:12   την
2:12     
391
αναστροφήν
[2behavior 
1473-2192
υμών έχοντες
1having your] 
2570
καλήν
good 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
1484
έθνεσιν
nations; 
2443
ίνα
that 
1722
εν
in 
3739
ω
what 
2635
καταλαλούσιν
they speak ill 
1473
υμών
of you, 
5613
ως
as 
2555
κακοποιών
ones doing evil, 
1537
εκ
that from 
3588
των
[2the 
2570
καλών
3good 
2041
έργων
4works 
2029
εποπτεύσαντες
1having scrutinized], 
1392
δοξάσωσι
they should glorify 
3588
τον
  
2316
θεόν
God 
1722
εν
in 
2250
ημέρα
the day 
1984
επισκοπής
of visitation. 
Concerning Submission to Institutions
2:13   5293
2:13   υποτάγητε
2:13   Submit 
3767
ούν
then 
3956
πάση
to every 
442
ανθρωπίνη
human 
2937
κτίσει
institution 
1223
διά
for the sake of 
3588
τον
the 
2962
κύριον
Lord! 
1535
είτε
whether 
935
βασιλεί
to king 
5613
ως
as 
5242
υπερέχοντι
being superior; 
2:14   1535
2:14   είτε
2:14   or whether 
2232
ηγεμόσιν
to governors 
5613
ως
as 
1223
δι'
[2by 
1473
αυτού
3him 
3992
πεμπομένοις
1being sent] 
1519
εις
for 
1557
εκδίκησιν
punishment 
3303
μεν
indeed on 
2555
κακοποιών
ones doing evil, 
1868-1161
έπαινον δε
and high praise 
17
αγαθοποιών
on ones beneficial. 
2:15   3754
2:15   ότι
2:15   For 
3779
ούτως
so 
1510.2.3
εστί
is 
3588
το
the 
2307
θέλημα
will 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
15
αγαθοποιούντας
by doing good 
5392
φιμούν
to halt 
3588
την
the 
3588
των
  
878
αφρόνων
[2of foolish 
444
ανθρώπων
3men 
56
αγνωσίαν
1ignorance]; 
2:16   5613
2:16   ως
2:16   as 
1658
ελεύθεροι
free, 
2532
και
and 
3361
μη
not 
5613
ως
[3as 
1942
επικάλυμμα
4a covering 
2192
έχοντες
1having 
3588
της
  
2549
κακίας
5of evil 
3588
την
  
1657
ελευθερίαν
2freedom], 
235
αλλ'
but 
5613
ως
as 
1401
δούλοι
bondmen 
2316
θεού
of God. 
2:17   3956-5091
2:17   πάντας τιμήσατε
2:17   Honor all! 
3588
την
[2the 
81
αδελφότητα
3brotherhood 
25
αγαπάτε
1Love]! 
3588
τον
  
2316-5399
θεόν φοβείσθε
Fear God! 
3588
τον
[2the 
935
βασιλέα
3king 
5091
τιμάτε
1Honor]! 
2:18   3588
2:18   οι
2:18     
3610
οικέται
Domestic servants — 
5293
υποτασσόμενοι
being submitted 
1722
εν
with 
3956
παντί
all 
5401
φόβω
fear 
3588
τοις
to the 
1203
δεσπόταις
masters, 
3756
ου
not 
3440
μόνον
only 
3588
τοις
to the 
18
αγαθοίς
good 
2532
και
and 
1933
επιεικέσιν
lenient, 
235
αλλά
but 
2532
και
also 
3588
τοις
to the 
4646
σκολιοίς
crooked. 
2:19   3778-1063
2:19   τούτο γαρ
2:19   For this 
5484
χάρις
is favor, 
1487
ει
if 
1223
διά
through 
4893
συνείδησιν
conscience 
2316
θεού
of God 
5297-5100
υποφέρει τις
anyone endures 
3077
λύπας
distress, 
3958
πάσχων
suffering 
95
αδίκως
unjustly. 
2:20   4169-1063
2:20   ποίον γαρ
2:20   For what 
2811
κλέος
fame 
1487
ει
if 
264
αμαρτάνοντες
sinning 
2532
και
and 
2852
κολαφιζόμενοι
[2being buffeted 
5278
υπομενείτε
1you endure]? 
235
αλλ'
But 
1487
ει
if 
15
αγαθοποιούντες
doing good 
2532
και
and 
3958
πάσχοντες
suffering 
5278
υπομενείτε
you endure, 
3778
τούτο
this 
5484
χάρις
is favorable 
3844
παρά
with 
2316
θεώ
God. 
2:21   1519-3778-1063
2:21   εις τούτο γαρ
2:21   For this 
2564
εκλήθητε
you were called, 
3754
ότι
for 
2532
και
also 
5547
χριστός
Christ 
3958
έπαθεν
suffered 
5228
υπέρ
for 
1473
ημών
us, 
1473-5277
ημίν υπολιμπάνων
leaving behind to us 
5261
υπογραμμόν
a pattern, 
2443
ίνα
that 
1872
επακολουθήσητε
you should follow after 
3588
τοις
  
2487-1473
ίχνεσιν αυτού
his tracks; 
2:22   3739
2:22   ος
2:22   who 
266
αμαρτίαν
[3sin 
3756
ουκ
2not 
4160
εποίησεν
1did], 
3761
ουδέ
nor 
2147
ευρέθη
was there [2found 
1388
δόλος
1treachery] 
1722
εν
in 
3588
τω
  
4750-1473
στόματι αυτού
his mouth; 
2:23   3739
2:23   ος
2:23   who 
3058
λοιδορούμενος
being reviled 
3756
ουκ
did not 
486
αντελοιδόρει
return verbal abuse; 
3958
πάσχων
when suffering 
3756
ουκ
did not 
546
ηπείλει
threaten; 
3860-1161
παρεδίδου δε
but delivered himself up 
3588
τω
to the one 
2919
κρίνοντι
judging 
1346
δικαίως
justly; 
2:24   3739
2:24   ος
2:24   who 
3588
τας
  
266-1473
αμαρτίας ημών
[3our sins 
1473
αυτός
1himself 
399
ανήνεγκεν
2bore] 
1722
εν
in 
3588
τω
  
4983-1473
σώματι αυτού
his body 
1909
επί
upon 
3588
το
the 
3586
ξύλον
timber, 
2443
ίνα
that 
3588
ταις
  
266
αμαρτίαις
[2to sins 
581
απογενόμενοι
1becoming dead], 
3588
τη
[2to the 
1343
δικαιοσύνη
3righteousness 
2198
ζήσωμεν
1we should live]; 
3739
ου
of which 
3588
τω
by 
3468-1473
μώλωπι αυτού
his stripe 
2390
ιάθητε
you were healed. 
2:25   1510.7.5-1063
2:25   ήτε γαρ
2:25   For you were 
5613
ως
as 
4263
πρόβατα
sheep 
4105
πλανώμενα
wandering; 
235
αλλ'
but 
1994
επεστράφητε
are returned 
3568
νυν
now 
1909
επί
unto 
3588
τον
the 
4166
ποιμένα
shepherd 
2532
και
and 
1985
επίσκοπον
overseer 
3588
των
  
5590-1473
ψυχών υμών
of your souls. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

1 Peter 1
Top of Page
Top of Page