Hebrews 11
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Examples of Belief
11:1   1510.2.3
11:1   έστι
11:1   [3is 
1161
δε
1And 
4102
πίστις
2belief 
1679
ελπιζομένων
5of hoping 
5287
υπόστασις
4 the reality] 
4229
πραγμάτων
of things, 
1650
έλεγχος
the proof 
3756
ου
not 
991
βλεπομένων
being seen. 
11:2   1722
11:2   εν
11:2   [2in 
3778
ταύτη
3this 
1063
γαρ
1For 
3140
εμαρτυρήθησαν
6were borne witness to 
3588
οι
4the 
4245
πρεσβύτεροι
5elders]. 
11:3   4102
11:3   πίστει
11:3   By belief 
3539
νοούμεν
we comprehend 
2675
κατηρτίσθαι
[3to be fashioned 
3588
τους
1the 
165
αιώνας
2eons] 
4487
ρήματι
by the word 
2316
θεού
of God, 
1519-3588
εις το
so that 
3361-1537
μη εκ
not of 
5316
φαινομένων
things appearing 
3588
τα
[2the things 
991
βλεπόμενα
3seen 
1096
γεγονέναι
1take place]. 
11:4   4102
11:4   πίστει
11:4   By belief 
4183
πλείονα
[3a greater 
2378
θυσίαν
4sacrifice 
*
΄ Αβελ
1Abel 
3844
παρά
5than 
*
Καϊν
6Cain 
4374
προσήνεγκε
2offered] 
3588
τω
  
2316
θεώ
to God, 
1223
δι'
by 
3739
ης
which 
3140
εμαρτυρήθη
he bore witness 
1510.1
είναι
to be 
1342
δίκαιος
just, 
3140
μαρτυρούντος
[2testifying 
1909
επί
3over 
3588
τοις
  
1435-1473
δώροις αυτού
4his gifts 
3588
του
  
2316
θεού
1by God]; 
2532
και
and 
1223
δι'
through 
1473
αυτής
it 
599
αποθανών
having died 
2089
έτι
still 
2980
λαλείται
speaks. 
11:5   4102
11:5   πίστει
11:5   By belief 
*
Ενώχ
Enoch 
3346
μετετέθη
was transposed 
3588
του
  
3361
μη
to not 
1492
ιδείν
know 
2288
θάνατον
death, 
2532
και
and 
3756
ουχ
was not 
2147
ευρίσκετο
found, 
1360
διότι
because 
3346
μετέθηκεν
[2transposed 
1473
αυτόν
3him 
3588
ο
  
2316
θεός
1God]; 
4253-1063
προ γαρ
for before 
3588
της
  
3331-1473
μεταθέσεως αυτού
his transposition 
3140
μεμαρτύρηται
he bore witness 
2100
ευηρεστηκέναι
to have been well-pleasing 
3588
τω
to 
2316
θεώ
God. 
11:6   5565-1161
11:6   χωρίς δε
11:6   But apart from 
4102
πίστεως
belief 
102
αδύνατον
it is impossible 
2100
ευαρεστήσαι
to well-please; 
4100
πιστεύσαι
[6to believe 
1063
γαρ
1for 
1163
δει
2it is necessary 
3588
τον
3for the one 
4334
προσερχόμενον
4coming forward 
3588
τω
  
2316
θεώ
5to God] 
3754
ότι
that 
1510.2.3
έστι
he is; 
2532
και
and 
3588
τοις
to the ones 
1567
εκζητούσιν
seeking after 
1473
αυτόν
him 
3406
μισθαποδότης
[2a paymaster 
1096
γίνεται
1he becomes]. 
11:7   4102
11:7   πίστει
11:7   By belief 
5537-*
χρηματισθείς Νώε
Noah having received a divine message 
4012
περί
concerning 
3588
των
the things 
3369
μηδέπω
not as yet 
991
βλεπομένων
being seen, 
2125
ευλαβηθείς
showing reverence, 
2680
κατεσκεύασε
carefully prepared 
2787
κιβωτόν
the ark 
1519
εις
for 
4991
σωτηρίαν
deliverance 
3588
του
  
3624-1473
οίκου αυτού
of his house; 
1223
δι'
by 
3739
ης
which 
2632
κατέκρινε
he condemned 
3588
τον
the 
2889
κόσμον
world; 
2532
και
and 
3588
της
of the thing 
2596
κατά
according to 
4102
πίστιν
belief 
1343
δικαιοσύνης
[3of righteousness 
1096
εγένετο
1he became 
2818
κληρονόμος
2heir]. 
11:8   4102
11:8   πίστει
11:8   By belief 
2564-*
καλούμενος Αβραάμ
Abraham being called, 
5219
υπήκουσεν
obeyed 
1831
εξελθείν
to go forth 
1519
εις
unto 
3588
τον
the 
5117
τόπον
place 
3739
ον
which 
3195
έμελλε
he was about 
2983
λαμβάνειν
to receive 
1519
εις
for 
2817
κληρονομίαν
an inheritance; 
2532
και
and 
1831
εξήλθε
he went forth 
3361
μη
not 
1987
επιστάμενος
having knowledge of 
4226
που
where 
2064
έρχεται
he went. 
11:9   4102
11:9   πίστει
11:9   By belief 
3939
παρώκησεν
he sojourned 
1519
εις
in 
3588
την
the 
1093
γην
land 
3588
της
of the 
1860
επαγγελίας
promise, 
5613
ως
as 
245
αλλοτρίαν
an alien, 
1722
εν
in 
4633
σκηναίς
tents 
2730
κατοικήσας
dwelling 
3326
μετά
with 
*
Ισαάκ
Isaac 
2532
και
and 
*
Ιακώβ
Jacob, 
3588
των
the 
4789
συγκληρονόμων
joint-heirs 
3588
της
of the 
1860-3588-1473
επαγγελίας της αυτής
same promise; 
11:10   1551-1063
11:10   εξεδέχετο γαρ
11:10   for he looked out for 
3588
την
the 
3588
τους
  
2310
θεμελίους
[3foundations 
2192
έχουσαν
2having 
4172
πόλιν
1city], 
3739
ης
of which 
5079
τεχνίτης
the craftsman 
2532
και
and 
1217
δημιουργός
engineer 
3588
ο
  
2316
θεός
is God. 
11:11   4102
11:11   πίστει
11:11   By belief 
2532
και
also 
1473-*
αυτή Σάρρα
Sarah herself 
1411
δύναμιν
[2power 
1519
εις
3for 
2602
καταβολήν
4founding 
4690
σπέρματος
5seed 
2983
έλαβε
1received], 
2532
και
and 
3844
παρά
past 
2540
καιρόν
the time 
2244
ηλικίας
of vigor 
5088
έτεκεν
gave birth, 
1893
επεί
since 
4103
πιστόν
believing 
2233
ηγήσατο
she esteemed 
3588
τον
the one 
1861
επαγγειλάμενον
promising. 
11:12   1352
11:12   διό
11:12   Therefore 
2532
και
also 
575
αφ'
from 
1520
ενός
one 
1080
εγεννήθησαν
they were born 
2532
και
(and 
3778
ταύτα
these 
3499
νενεκρωμένου
were as deadened) 
2531
καθώς
as 
3588
τα
the 
798
άστρα
stars 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven 
3588
τω
  
4128
πλήθει
in multitude, 
2532
και
and 
5613
ως
as 
3588
η
the 
285
άμμος
sand 
3588
η
  
3844
παρά
by 
3588
το
the 
5491
χείλος
edge 
3588
της
of the 
2281
θαλάσσης
sea 
3588
η
  
382
αναρίθμητος
is innumerable. 
11:13   2596
11:13   κατά
11:13   According to 
4102
πίστιν
belief 
599
απέθανον
[3died 
3778
ούτοι
1these 
3956
πάντες
2all], 
3361
μη
not 
2983
λαβόντες
receiving 
3588
τας
the 
1860
επαγγελίας
promises, 
235
αλλά
but 
4207
πόρρωθεν
at a distance 
1473-1492
αυτάς ιδόντες
beholding them, 
2532
και
and 
3982
πεισθεντες
being persuaded, 
2532
και
and 
782
ασπασάμενοι
greeting, 
2532
και
and 
3670
ομολογήσαντες
acknowledging 
3754
ότι
that 
3581
ξένοι
[2strangers 
2532
και
3and 
3927
παρεπίδημοί
4immigrants 
1510.2.6
εισιν
1they are] 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth. 
11:14   3588-1063
11:14   οι γαρ
11:14   For the ones 
5108
τοιαύτα
[2such things 
3004
λέγοντες
1saying] 
1718
εμφανίζουσιν
reveal 
3754
ότι
that 
3968
πατρίδα
[2 the fatherland 
1934
επιζητούσι
1they anxiously seek]. 
11:15   2532
11:15   και
11:15   And 
1487
ει
if 
3303
μεν
indeed, 
1565
εκείνης
those 
3421
εμνημόνευον
remembering 
575
αφ'
from 
3739
ης
where 
1831
εξήλθον
they came forth, 
2192
είχον
they had 
302
αν
even 
2540
καιρόν
time 
344
ανακάμψαι
to return. 
11:16   3568-1161
11:16   νυν δε
11:16   But now 
2908
κρείττονος
a better thing 
3713
ορέγονται
they reach for, 
5123
τουτ' έστιν
that is to say, 
2032
επουρανίου
a heavenly. 
1352
διό
Therefore 
3756
ουκ
[2is not 
1870
επαισχύνεται
3ashamed of 
1473
αυτούς
4them 
3588
ο
  
2316
θεός
1God], 
2316
θεός
[3God 
1941
επικαλείσθαι
1to be called 
1473
αυτών
2their]; 
2090-1063
ητοίμασε γαρ
for he prepared 
1473
αυτοίς
for them 
4172
πόλιν
a city. 
11:17   4102
11:17   πίστει
11:17   By belief 
4374-*
προσενήνοχεν Αβραάμ
Abraham offered 
3588
τον
  
*
Ισαάκ
Isaac, 
3985
πειραζόμενος
being tested, 
2532
και
and 
3588
τον
[5the 
3439
μονογενή
6only child 
4374
προσέφερεν
4offered up 
3588
ο
  
3588
τας
2the 
1860
επαγγελίας
3promises 
324
αναδεξάμενος
1the one receiving], 
11:18   4314
11:18   προς
11:18   towards 
3739
ον
whom 
2980
ελαλήθη
it was said 
3754
ότι
that, 
1722
εν
In 
*
Ισαάκ
Isaac 
2564
κληθήσεταί
[2shall be called 
1473
σοι
3to you 
4690
σπέρμα
1a seed]; 
11:19   3049
11:19   λογισάμενος
11:19   considering 
3754
ότι
that 
2532
και
[4even 
1537
εκ
5from 
3498
νεκρών
6 the dead 
1453
εγείρειν
3to raise 
1415
δυνατός
2 was able 
3588
ο
  
2316
θεός
1God]; 
3606
όθεν
from where 
1473
αυτόν
[2him 
2532
και
3even 
1722
εν
4in 
3850
παραβολή
5parable 
2865
εκομίσατο
1he received]. 
11:20   4102
11:20   πίστει
11:20   By belief 
4012
περί
concerning 
3195
μελλόντων
things about to be 
2127-*
ευλόγησεν Ισαάκ
Isaac blessed 
3588
τον
  
*
Ιακώβ
Jacob 
2532
και
and 
3588
τον
  
*
Ησαύ
Esau. 
11:21   4102
11:21   πίστει
11:21   By belief 
*
Ιακώβ
Jacob 
599
αποθνήσκων
dying 
1538
έκαστον
[2each 
3588
των
3of the 
5207
υιών
4sons 
*
Ιωσήφ
5of Joseph 
2127
ευλόγησε
1blessed], 
2532
και
and 
4352
προσεκύνησεν
did obeisance 
1909
επί
upon 
3588
το
the 
206
άρκον
tip 
3588
της
  
4464-1473
ράβδου αυτού
of his cane. 
11:22   4102
11:22   πίστει
11:22   By belief 
*
Ιωσήφ
Joseph, 
5053
τελευτών
coming to an end, 
4012
περί
[2concerning 
3588
της
3the 
1841
εξόδου
4exodus 
3588
των
5of the 
5207
υιών
6sons 
*
Ισραήλ
7of Israel 
3421
εμνημόνευσε
1made mention]; 
2532
και
and 
4012
περί
[2concerning 
3588
των
  
3747-1473
οστέων αυτού
3his bones 
1781
ενετείλατο
1gave charge]. 
11:23   4102
11:23   πίστει
11:23   By belief 
*
Μω=σης
Moses, 
1080
γεννηθείς
having been born, 
2928
εκρύβη
was hid 
5150
τρίμηνον
three months 
5259
υπό
by 
3588
των
  
3962-1473
πατέρων αυτού
his fathers , 
1360
διότι
because 
1492
είδον
they saw 
791
αστείον
[3as fair 
3588
το
1the 
3813
παιδίον
2child]; 
2532
και
and 
3756
ουκ
they did not 
5399
εφοβήθησαν
fear 
3588
το
the 
1297
διάταγμα
edict 
3588
του
of the 
935
βασιλέως
king. 
11:24   4102
11:24   πίστει
11:24   By belief 
*
Μω=σης
Moses, 
3173
μέγας
[2great 
1096
γενόμενος
1having become], 
720
ηρνήσατο
denied 
3004
λέγεσθαι
to be called 
5207
υιός
son 
2364-*
θυγατρός Φαράω
of Pharaoh's daughter, 
11:25   3123
11:25   μάλλον
11:25   [2rather 
138
ελόμενος
1 seeming it as being good] 
4778
συγκακουχείσθαι
to suffer affliction with 
3588
τω
the 
2992
λαώ
people 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
2228
η
than 
4340
πρόσκαιρον
[2temporary 
2192
έχειν
1to have 
266
αμαρτίαις
4in sins 
619
απόλαυσιν
3enjoyment]; 
11:26   3173
11:26   μείζονα
11:26   [6greater 
4149
πλούτον
7riches 
2233
ηγησάμενος
1esteeming 
3588
των
8than the 
1722
εν
10in 
*
Αιγύπτω
11Egypt 
2344
θησαυρών
9treasures 
3588
τον
2the 
3680
ονειδισμόν
3scorning 
3588
του
4of the 
5547
χριστού
5anointed]; 
578-1063
απέβλεπε γαρ
for he looked away 
1519
εις
to 
3588
την
the 
3405
μισθαποδοσίαν
payment. 
11:27   4102
11:27   πίστει
11:27   By belief 
2641
κατέλιπεν
he left 
*
Αίγυπτου
Egypt, 
3361
μη
not 
5399
φοβηθείς
fearing 
3588
τον
the 
2372
θυμόν
rage 
3588
του
of the 
935
βασιλέως
king; 
3588
τον
  
1063
γαρ
for 
517
αόρατον
[3 the unseen 
5613
ως
1as 
3708
ορών
2seeing] 
2594
εκαρτέρησε
he persevered. 
11:28   4102
11:28   πίστει
11:28   By belief 
4160
πεποίηκε
he observed 
3588
το
the 
3957
πάσχα
passover 
2532
και
and 
3588
την
the 
4378
πρόσχυσιν
pouring 
3588
του
of the 
129
αίματος
blood, 
2443-3361
ίνα μη
lest 
3588
ο
the one 
3645
ολοθρεύων
annihilating 
3588
τα
the 
4416
πρωτότοκα
first-born 
2345
θίγη
should touch 
1473
αυτών
them. 
11:29   4102
11:29   πίστει
11:29   By belief 
1224
διέβησαν
they passed over 
3588
την
the 
2063
ερυθράν
red 
2281
θάλασσαν
sea, 
5613
ως
as 
1223
διά
through 
3584
ξηράς
dry land; 
3739
ης
of which 
3984
πείραν
[4 the attempt 
2983
λαβόντες
3taking 
3588
οι
1the 
*
Αιγύπτιοι
2Egyptians] 
2666
κατεπόθησαν
were swallowed down. 
11:30   4102
11:30   πίστει
11:30   By belief 
3588
τα
the 
5038
τείχη
walls 
*
Ιεριχώ
of Jericho 
4098
έπεσε
fell, 
2944
κυκλωθέντα
having been encircled 
1909
επί
for 
2033
επτά
seven 
2250
ημέρας
days. 
11:31   4102
11:31   πίστει
11:31   By belief 
*
Ραάβ
Rahab 
3588
η
the 
4204
πόρνη
harlot 
3756
ου
was not 
4881
συναπώλετο
destroyed together 
3588
τοις
with the ones 
544
απειθήσασι
having disobeyed, 
1209
δεξαμένη
receiving 
3588
τους
the 
2685
κατασκόπους
spies 
3326
μετ'
with 
1515
ειρήνης
peace. 
11:32   2532
11:32   και
11:32   And 
5100
τι
what 
2089
έτι
yet 
3004
λέγω
say I? 
1952-1063
επιλείψει γαρ
For it shall be deficient 
1473
με
of me 
1334
διηγούμενον
not describing 
3588
ο
the 
5550
χρόνος
time 
4012
περί
concerning 
*
Γεδεών
Gideon, 
*
Βαράκ
Barak 
5037-2532
τε και
and also 
*
Σαμψών
Samson, 
2532
και
and 
*
Ιεφθάε
Jephthah, 
*-5037
Δαβίδ τε
also David 
2532
και
and 
*
Σαμουήλ
Samuel, 
2532
και
and 
3588
των
the 
4396
προφητών
prophets; 
11:33   3739
11:33   οι
11:33   the ones who 
1223
διά
through 
4102
πίστεως
belief 
2610
κατηγωνίσαντο
conquered 
932
βασιλείας
kingdoms, 
2038
ειργάσαντο
worked 
1343
δικαιοσύνην
righteousness, 
2013
επέτυχον
succeeded in 
1860
επαγγελιών
the promises, 
5420
έφραξαν
shut up 
4750
στόματα
mouths 
3023
λεόντων
of lions, 
11:34   4570
11:34   έσβεσαν
11:34   extinguished 
1411
δύναμιν
the power 
4442
πυρός
of fire, 
5343
έφυγον
fled 
4750
στόματα
the mouths 
3162
μαχαίρας
of swords, 
1743
ενεδυναμώθησαν
were empowered 
575
από
from out of 
769
ασθενείας
weakness, 
1096
εγενήθησαν
became 
2478
ισχυροί
strong 
1722
εν
in 
4171
πολέμω
war; 
3925
παρεμβολάς
[2 the camps 
2827
έκλιναν
1they leaned ] 
245
αλλοτρίων
of aliens; 
11:35   2983
11:35   έλαβον
11:35   [2received 
1135
γυναίκες
1women] 
1537
εξ
  
386
αναστάσεως
a resurrection 
3588
τους
  
3498-1473
νεκρούς αυτών
of their dead; 
243-1161
άλλοι δε
and others 
5178
ετυμπανίσθησαν
were pounded, 
3756
ου
not 
4327
προσδεξάμενοι
accepting 
3588
την
the 
629
απολύτρωσιν
release by ransom, 
2443
ίνα
that 
2908
κρείττονος
a better 
386
αναστάσεως
resurrection 
5177
τύχωσιν
they should attain. 
11:36   2087-1161
11:36   έτεροι δε
11:36   And others 
1701
εμπαιγμών
[3of mocking 
2532
και
4and 
3148
μαστίγων
5of whips 
3984
πείραν
2a trial 
2983
έλαβον
1received], 
2089-1161
έτι δε
and still 
1199
δεσμών
of bonds 
2532
και
and 
5438
φυλακής
prison. 
11:37   3034
11:37   ελιθάσθησαν
11:37   They were stoned, 
4249
επρίσθησαν
were sawn, 
3985
επειράσθησαν
were tested, 
1722
εν
[2by 
5408
φόνω
3murder 
3162
μαχαίρας
4of the sword 
599
απέθανον
1they died]; 
4022
περιήλθον
they went around 
1722
εν
in 
3374
μηλωταίς
sheepskins, 
1722
εν
in 
122
αιγείοις
goat's 
1192
δέρμασιν
skins; 
5302
υστερούμενοι
lacking, 
2346
θλιβόμενοι
being afflicted, 
2558
κακουχούμενοι
being mistreated; 
11:38   3739
11:38   ων
11:38   (of whom 
3756-1510.7.3
ουκ ην
[3was not 
514
άξιος
4worthy 
3588
ο
1the 
2889
κόσμος
2world]) 
1722
εν
[2in 
2047
ερημίαις
3desolate places 
4105
πλανώμενοι
1wandering], 
2532
και
and 
3735
όρεσι
in mountains, 
2532
και
and 
4693
σπηλαίοις
in caves, 
2532
και
and 
3588
τας
the 
3692
οπαίς
openings 
3588
της
of the 
1093
γης
earth. 
11:39   2532
11:39   και
11:39   And 
3778
ούτοι
these 
3956
πάντες
all 
3140
μαρτυρηθέντες
testifying 
1223
διά
on account of 
3588
της
the 
4102
πίστεως
belief 
3756
ουκ
while not 
2865
εκομίσαντο
receiving 
3588
την
the 
1860
επαγγελίαν
promise, 
11:40   3588
11:40   του
11:40     
2316
θεού
[3of God 
4012
περί
4for 
1473
ημών
5us 
2908-5100
κρείττόν τι
2something better 
4265
προβλεψαμένου
1having foreseen], 
2443
ίνα
that 
3361
μη
[2not 
5565
χωρίς
4separate from 
1473
ημών
5us 
5048
τελειωθώσι
1they should 3be perfected]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Hebrews 10
Top of Page
Top of Page