Hebrews 10
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The New Covenant
10:1   4639
10:1   σκιάν
10:1   [5a shadow 
1063
γαρ
1For 
2192
έχων
4having 
3588
ο
2the 
3551
νόμος
3law] 
3588
των
of the 
3195
μελλόντων
[2about to be 
18
αγαθών
1good things] 
3756
ουκ
is not 
1473
αυτήν
itself 
3588
την
the 
1504
εικόνα
very image 
3588
των
of the 
4229
πραγμάτων
things, 
2596-1763
κατ' ενιαυτόν
[2yearly 
3588
ταις
4with the 
1473
αυταίς
5same 
2378
θυσίαις
6sacrifices 
3739
ας
1which 
4374
προσφέρουσιν
3they offer] 
1519-3588-1336
εις το διηνεκές
in perpetuity, 
3763
ουδέποτε
and at no time 
1410
δύναται
is able 
3588
τους
[2the ones 
4334
προσερχομένους
3coming forward 
5048
τελειώσαι
1to perfect]. 
10:2   1893
10:2   επεί
10:2   Since 
3756-302
ουκ αν
[2would not 
3973
επαύσαντο
1they] have ceased 
4374
προσφερόμεναι
to be offered. 
1223
διά
On account of 
3588-3367
το μηδεμίαν
[5would not 
2192
έχειν
6have 
2089
έτι
7any longer 
4893
συνείδησιν
8conscience 
266
αμαρτιών
9of sins 
3588
τους
1the ones 
3000
λατρεύοντας
2serving 
530
άπαξ
3once 
2508
κεκαθαρμένους
4being cleansed]; 
10:3   235
10:3   αλλ'
10:3   but 
1722
εν
in 
1473
αυταίς
these 
364
ανάμνησις
there is a remembrance 
266
αμαρτιών
of sins 
2596-1763
κατ' ενιαυτόν
yearly. 
10:4   102-1063
10:4   αδύνατον γαρ
10:4   For it is impossible 
129
αίμα
for the blood 
5022
ταύρων
of bulls 
2532
και
and 
5131
τράγων
of he-goats 
851
αφαιρείν
to remove 
266
αμαρτίας
sins. 
10:5   1352
10:5   διό
10:5   Therefore 
1525
εισερχόμενος
entering 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
2889
κόσμον
world, 
3004
λέγει
he says, 
2378
θυσίαν
Sacrifice 
2532
και
and 
4376
προσφοράν
offering 
3756
ουκ
you did not 
2309
ηθέλησας
want, 
4983-1161
σώμα δε
but a body 
2675
κατηρτίσω
you readied 
1473
μοι
for me. 
10:6   3646
10:6   ολοκαυτώματα
10:6   Whole burnt-offerings 
2532
και
and 
4012
περί
sacrifices for 
266
αμαρτίας
sin 
3756
ουκ
you did not 
2106
ευδόκησας
think well of. 
10:7   5119
10:7   τότε
10:7   Then 
2036
είπον
I said, 
2400
ιδού
Behold, 
2240
ήκω
I come 
1722
εν
(in 
2777
κεφαλίδι
the roll 
975
βιβλίου
of the scroll 
1125
γέγραπται
it has been written 
4012
περί
concerning 
1473
εμού
me) 
3588
του
  
4160
ποιήσαι
to do, 
3588
ο
O 
2316
θεός
God, 
3588
το
  
2307-1473
θέλημά σου
your will. 
10:8   507
10:8   ανώτερον
10:8   By earlier 
3004
λέγων
saying 
3754
ότι
that, 
2378
θυσίαν
Sacrifice 
2532
και
and 
4376
προσφοράν
offering 
2532
και
and 
3646
ολοκαυτώματα
whole burnt-offerings 
2532
και
and 
4012
περί
for 
266
αμαρτίας
sin offerings 
3756
ουκ
you did not 
2309
ηθέλησας
want, 
3761
ουδέ
nor 
2106
ευδόκησας
think well of 
3748
αίτινες
(which 
2596
κατά
[2according to 
3588
τον
3the 
3551
νόμον
4law 
4374
προσφέρονται
1 are offered]) 
10:9   5119
10:9   τότε
10:9   then 
2046
είρηκεν
he said, 
2400
ιδού
Behold, 
2240
ήκω
I come 
3588
του
  
4160
ποιήσαι
to do, 
3588
ο
O 
2316
θεός
God, 
3588
το
  
2307-1473
θέλημά σου
your will. 
337
αναιρεί
In this he does away with 
3588
το
the 
4413
πρώτον
first, 
2443
ίνα
that 
3588
το
the 
1208
δεύτερον
second 
2476
στήση
should be established. 
10:10   1722
10:10   εν
10:10   By 
3739
ω
which 
2307
θελήματι
will 
37-1510.2.4
ηγιασμένοι εσμέν
we are sanctified 
1223
διά
through 
3588
της
the 
4376
προσφοράς
offering 
3588
του
of the 
4983
σώματος
body 
3588
του
  
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ 
2178
εφάπαξ
once for all. 
10:11   2532
10:11   και
10:11   And 
3956-3303
πας μεν
indeed every 
2409
ιερεύς
priest 
2476
έστηκε
stands 
2596-2250
καθ' ημέραν
daily 
3008
λειτουργών
officiating, 
2532
και
and 
3588
τας
[2the 
1473
αυτάς
3same 
4178
πολλάκις
5often 
4374
προσφέρων
1offering 
2378
θυσίας
4sacrifices], 
3748
αίτινες
which 
3763
ουδέποτε
at no time 
1410
δύνανται
are able 
4014
περιελείν
to remove 
266
αμαρτίας
sins. 
10:12   1473-1161
10:12   αυτός δε
10:12   But he 
1520
μίαν
[2one 
5228
υπέρ
4for 
266
αμαρτιών
5sins 
4374
προσενέγκας
1having offered 
2378
θυσίαν
3sacrifice], 
1519-3588-1336
εις το διηνεκές
in perpetuity 
2523
εκάθισεν
sat 
1722
εν
at 
1188
δεξιά
the right 
3588
του
  
2316
θεού
of God; 
10:13   3588
10:13   το
10:13   for the 
3062
λοιπόν
remaining time 
1551
εκδεχόμενος
looking out 
2193
έως
until 
5087
τεθώσιν
[2be placed 
3588
οι
  
2190-1473
εχθροί αυτού
1his enemies] 
5286
υποπόδιον
as a footstool 
3588
των
  
4228-1473
ποδών αυτού
of his feet. 
10:14   1520-1063
10:14   μία γαρ
10:14   For by one 
4376
προσφορά
offering 
5048
τετελείωκεν
he has perfected 
1519-3588-1336
εις το διηνεκές
in perpetuity 
3588
τους
the ones 
37
αγιαζομένους
having been sanctified. 
10:15   3140
10:15   μαρτυρεί
10:15   [5bears witness 
1161
δε
1And 
1473
ημίν
6to us 
2532
και
7also 
3588
το
2the 
4151
πνεύμα
4spirit 
3588
το
  
39
άγιον
3holy]; 
3326
μετά γαρ
for after 
3588
το
  
4280
προειρηκέναι
he describes beforehand, 
10:16   3778
10:16   αύτη
10:16   This is 
3588
η
the 
1242
διαθήκη
covenant 
3739
ην
which 
1303
διαθήσομαι
I will ordain 
4314
προς
with 
1473
αυτούς
them 
3326
μετά
after 
3588
τας
  
2250-1565
ημέρας εκείνας
those days, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the Lord, 
1325
διδούς
putting 
3551-1473
νόμους μου
my laws 
1909
επί
upon 
2588-1473
καρδίας αυτών
their hearts; 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
των
  
1271-1473
διανοιών αυτών
their thoughts 
1924
επιγράψω
I will inscribe 
1473
αυτούς
them; 
10:17   2532
10:17   και
10:17   and 
3588
των
  
266-1473
αμαρτιών αυτών
their sins 
2532
και
and 
3588
των
  
458-1473
ανομιών αυτών
their lawless deeds 
3766.2
ου μη
in no way 
3403
μνησθώ
shall I remember 
2089
έτι
any longer. 
10:18   3699-1161
10:18   όπου δε
10:18   But where 
859
άφεσις
there is a release 
3778
τούτων
of these, 
3765
ουκέτι
there is no longer 
4376
προσφορά
an offering 
4012
περί
for 
266
αμαρτίας
sin. 
10:19   2192
10:19   έχοντες
10:19   Having 
3767
ούν
then, 
80
αδελφοί
brethren, 
3954
παρρησίαν
confidence 
1519
εις
for 
3588
την
the 
1529
είσοδον
entrance into 
3588
των
the 
39
αγίων
holies 
1722
εν
by 
3588
τω
the 
129
αίματι
blood 
3588
του
  
*
Ιησού
of Jesus, 
10:20   3739
10:20   ην
10:20   which 
1457
ενεκαίνισεν
he dedicated 
1473
ημίν
to us 
3598
οδόν
a way 
4372
πρόσφατον
newly made 
2532
και
and 
2198
ζώσαν
living, 
1223
διά
through 
3588
του
the 
2665
καταπετάσματος
veil, 
5123
τουτ' έστι
that is to say 
3588
της
  
4561-1473
σαρκός αυτού
his flesh; 
10:21   2532
10:21   και
10:21   and having 
2409
ιερέα
[2priest 
3173
μέγαν
1a great] 
1909
επί
over 
3588
τον
the 
3624
οίκον
house 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
10:22   4334
10:22   προσερχώμεθα
10:22   let us draw near 
3326
μετά
with 
228
αληθινής
a true 
2588
καρδίας
heart, 
1722
εν
in 
4136
πληροφορία
full assurance 
4102
πίστεως
of belief, 
4472
ερραντισμένοι
[3being sprinkled 
3588
τας
1 with 
2588
καρδίας
2hearts] 
575
από
from 
4893
συνειδήσεως
[2conscience 
4190
πονηράς
1a wicked], 
2532
και
and 
3068
λελουμένοι
[3being bathed 
3588
το
1the 
4983
σώμα
2body 
5204
ύδατι
5water 
2513
καθάρω
4with clean]. 
10:23   2722
10:23   κατέχωμεν
10:23   Let us hold fast 
3588
την
the 
3671
ομολογίαν
confession 
3588
της
of the 
1680
ελπίδος
hope 
186
ακλινή
unwavering! 
4103-1063
πιστός γαρ
for trustworthy 
3588
ο
is the one 
1861
επαγγειλάμενος
promising. 
10:24   2532
10:24   και
10:24   And 
2657
κατανοώμεν
let us mind 
240
αλλήλους
one another 
1519
εις
for 
3948
παροξυσμόν
stimulating 
26
αγάπης
love 
2532
και
and 
2570
καλών
good 
2041
έργων
works! 
10:25   3361
10:25   μη
10:25   not 
1459
εγκαταλείποντες
abandoning 
3588
την
the 
1997
επισυναγωγήν
assembling 
1438
εαυτών
of ourselves, 
2531
καθώς
as 
1485
έθος
the custom 
5100
τισίν
with some, 
235
αλλά
but 
3870
παρακαλούντες
encouraging one another, 
2532
και
and 
5118
τοσούτω
by so much 
3123
μάλλον
more 
3745
όσω
as much as 
991
βλέπετε
you see 
1448
εγγίζουσαν
[3approaching 
3588
την
1the 
2250
ημέραν
2day]. 
10:26   1596-1063
10:26   εκουσίως γαρ
10:26   For where voluntarily 
264-1473
αμαρτανόντων ημών
we sin 
3326
μετά
after 
3588
το
  
2983
λαβείν
receiving 
3588
την
the 
1922
επίγνωσιν
full knowledge 
3588
της
of the 
225
αληθείας
truth, 
3765
ουκέτι
no longer 
4012
περί
[3for 
266
αμαρτιών
4sins 
620
απολείπεται
1is left 
2378
θυσία
2a sacrifice]; 
10:27   5398
10:27   φοβερά
10:27   [3fearful 
1161
δε
1but 
5100
τις
2a certain] 
1561
εκδοχή
expectation 
2920
κρίσεως
of judgment, 
2532
και
and 
4442
πυρός
[2fire 
2205
ζήλος
1a zealous 
2068
εσθίειν
4to devour 
3195
μέλλοντος
3being about] 
3588
τους
the 
5227
υπεναντίους
adversaries. 
10:28   114-5100
10:28   αθετήσας τις
10:28   Anyone disregarding 
3551
νόμον
the law 
*
Μω=σεως
of Moses 
5565
χωρίς
[2without the help 
3628
οικτιρμών
3of compassions 
1909
επί
4upon the testimony 
1417
δυσίν
5of two 
2228
η
6or 
5140
τρισί
7three 
3144
μάρτυσιν
8witnesses 
599
αποθνήσκει
1dies]. 
10:29   4214
10:29   πόσω
10:29   Of how much 
1380
δοκείτε
do you think 
5501
χείρονος
worse 
515
αξιωθήσεται
shall he be worthy of 
5098
τιμωρίας
punishment 
3588
ο
the one 
3588
τον
[2the 
5207
υιόν
3son 
3588
του
  
2316
θεού
4of God 
2662
καταπατήσας
1having trampled], 
2532
και
and 
3588
το
[2the 
129
αίμα
3blood 
3588
της
4of the 
1242
διαθήκης
5covenant 
2839
κοινόν
6as common 
2233
ηγησάμενος
1esteeming], 
1722
εν
in 
3739
ω
which 
37
ηγιάσθη
he was sanctified, 
2532
και
and 
3588
το
[2the 
4151
πνεύμα
3spirit 
3588
της
  
5484
χάριτος
4of favor 
1796
ενυβρίσας
1having insulted]? 
10:30   1492-1063
10:30   οίδαμεν γαρ
10:30   For we know 
3588
τον
the one 
2036
ειπόντα
having said, 
1473-1557
εμοί εκδίκησις
Punishment is mine, 
1473
εγώ
I 
467
ανταποδώσω
will recompense, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the Lord. 
2532
και
And 
3825
πάλιν
again, saying 
2962
κύριος
The Lord 
2919
κρινεί
will judge 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν αυτού
his people. 
10:31   5398
10:31   φοβερόν
10:31   It is fearful 
3588
το
  
1706
εμπεσείν
to fall 
1519
εις
into 
5495
χείρας
the hands 
2316-2198
θεού ζώντος
of the living God. 
10:32   363-1161
10:32   αναμιμνήσκεσθε δε
10:32   But call to mind 
3588
τας
the 
4387
πρότερον
prior 
2250
ημέρας
days, 
1722
εν
in 
3739
αις
which 
5461
φωτισθέντες
having been enlightened, 
4183
πολλήν
[2much 
119
άθλησιν
3conflict 
5278
υπεμείνατε
1you endured] 
3804
παθημάτων
of sufferings; 
10:33   3778
10:33   τούτο
10:33   this 
3303
μεν
indeed 
3680-5037
ονειδισμοίς τε
[2both in scornings 
2532
και
3and 
2347
θλίψεσι
4afflictions 
2301
θεατριζόμενοι
1being made a public spectacle]; 
3778-1161
τούτο δε
but by this 
2844
κοινωνοί
[2partners 
3588
των
3of the ones 
3779
ούτως
4thus 
390
αναστρεφομένων
5behaving in being scorned 
1096
γενηθέντες
1having become]. 
10:34   2532-1063
10:34   και γαρ
10:34   For both 
3588
τοις
in 
1199-1473
δεσμοίς μου
my bonds 
4834
συνεπαθήσατε
you sympathized; 
2532
και
and 
3588
την
the 
724
αρπαγήν
seizure 
3588
των
  
5224-1473
υπαρχόντων υμών
of your possessions 
3326
μετά
with 
5479
χαράς
joy 
4327
προσεδέξασθε
you accepted, 
1097
γινώσκοντες
knowing 
2192
έχειν
to have 
1722
εν
in 
1438
εαυτοίς
yourselves 
2908
κρείττονα
a better 
5223
ύπαρξιν
possession 
1722
εν
in 
3772
ουρανοίς
heavens, 
2532
και
and 
3306
μένουσαν
abiding. 
10:35   3361
10:35   μη
10:35   Do not 
577
αποβάλητε
throw off 
3767
ούν
then 
3588
την
  
3954-1473
παρρησίαν υμών
your confidence, 
3748
ήτις
which 
2192
έχει
has 
3405
μισθαποδοσίαν
[2payment 
3173
μεγάλην
1great]. 
10:36   5281
10:36   υπομονής
10:36   [4of endurance 
1063
γαρ
1For 
2192
έχετε
2you have 
5532
χρείαν
3need], 
2443
ίνα
that 
3588
το
[2the 
2307
θέλημα
3will 
3588
του
  
2316
θεού
4of God 
4160
ποιήσαντες
1having done], 
2865
κομίσησθε
you should receive 
3588
την
the 
1860
επαγγελίαν
promise, saying, 
10:37   2089-1063
10:37   έτι γαρ
10:37   For yet 
3397-3745-3745
μικρόν όσον όσον
a little while 
3588
ο
the one 
2064
ερχόμενος
coming 
2240
ήξει
shall come, 
2532
και
and 
3756
ου
will not 
5549
χρονιεί
delay. 
10:38   3588-1161
10:38   ο δε
10:38   But the 
1342
δίκαιος
just 
1537
εκ
[2of 
4102
πίστεως
3belief 
2198
ζήσεται
1shall live]; 
2532
και
and 
1437
εάν
if 
5288
υποστείληται
he keeps back, 
3756-2106
ουκ ευδοκεί
[2takes no pleasure 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
1my soul] 
1722
εν
in 
1473
αυτώ
him. 
10:39   1473-1161
10:39   ημείς δε
10:39   But we 
3756-1510.2.4
ουκ εσμέν
are not 
5289
υποστολής
keeping back 
1519
εις
to 
684
απώλειαν
destruction, 
235
αλλά
but 
4102
πίστεως
of belief 
1519
εις
for 
4047
περιποίησιν
a procurement 
5590
ψυχής
of life. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Hebrews 9
Top of Page
Top of Page