Hebrews 9
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Old and New Covenants Compared
9:1   2192
9:1   είχε
9:1   [4had 
3303
μεν
5indeed 
3767
ούν
6then 
2532
και
7also 
3588
η
1The 
4413
πρώτη
2first 
4633
σκηνή
3tent] 
1345
δικαιώματα
ordinances 
2999
λατρείας
of service, 
3588-5037
το τε
and the 
39
άγιον
[2holy place 
2886
κοσμικόν
1worldly]. 
9:2   4633
9:2   σκηνή
9:2   [4tent 
1063
γαρ
1For 
2680
κατεσκευάσθη
5was carefully prepared 
3588
η
2the 
4413
πρώτη
3first], 
1722
εν
in 
3739
η
which 
3739
η
was 
5037
τε
both 
3087
λυχνία
lamp-stand 
2532
και
and 
3588
η
the 
5132
τράπεζα
table, 
2532
και
and 
3588
η
the 
4286
πρόθεσις
place setting 
3588
των
of the 
740
άρτων
bread loaves, 
3748
ήτις
which 
3004
λέγεται
is called 
39
άγια
holy; 
9:3   3326-1161
9:3   μετά δε
9:3   and after 
3588
το
the 
1208
δεύτερον
second 
2665
καταπέτασμα
veil, 
4633
σκηνή
a tent, 
3588
η
  
3004
λεγομένη
being called 
39
άγια
holy 
39
αγίων
of holies; 
9:4   5552
9:4   χρυσούν
9:4   [2a golden 
2192
έχουσα
1having] 
2369
θυμιατήριον
incense pan, 
2532
και
and 
3588
την
the 
2787
κιβωτόν
ark 
3588
της
of the 
1242
διαθήκης
covenant 
4028
περικεκαλυμμένην
having been covered over 
3840
πάντοθεν
on all sides 
5553
χρυσίω
with gold, 
1722
εν
in 
3739
η
which was 
4713
στάμνος
[2jar 
5552
χρυσή
1 the golden] 
2192
έχουσα
having 
3588
το
the 
3131
μάννα
manna, 
2532
και
and 
3588
η
the 
4464
ράβδος
rod 
*
Ααρών
of Aaron, 
3588
η
the one 
985
βλαστήσασα
having burst forth, 
2532
και
and 
3588
αι
the 
4109
πλάκες
tablets 
3588
της
of the 
1242
διαθήκης
covenant; 
9:5   5231-1161
9:5   υπεράνω δε
9:5   and up above 
1473
αυτής
it 
5502
χερουβίμ
were the cherubim 
1391
δόξης
of glory 
2683
κατασκιάζοντα
shading 
3588
το
the 
2435
ιλαστήριον
atonement-seat; 
4012
περί
concerning 
3739
ων
which 
3756-1510.2.3
ουκ έστι
it is not 
3568
νυν
for now 
3004
λέγειν
to speak 
2596
κατά
in 
3313
μέρος
turn. 
9:6   3778-1161
9:6   τούτων δε
9:6   And of these things 
3779
ούτω
thus 
2680
κατεσκευασμένων
being carefully prepared, 
1519
εις
[6into 
3303
μεν
5indeed 
3588
την
7the 
4413
πρώτην
8first 
4633
σκηνήν
9tent 
1275-3956
διά πάντος
3always 
1524
εισίασιν
4enter 
3588
οι
1the 
2409
ιερείς
2priests], 
3588
τας
[2the 
2999
λατρείας
3services 
2005
επιτελούντες
1completing]. 
9:7   1519-1161
9:7   εις δε
9:7   But into 
3588
την
the 
1208
δευτέραν
second part 
530
άπαξ
[4once 
3588-1763
του ενιαυτού
5in the year 
3441
μόνος
3 went in alone 
3588
ο
1the 
749
αρχιερεύς
2chief priest], 
3756
ου
not 
5565
χωρίς
separate from 
129
αίματος
blood, 
3739
ο
which 
4374
προσφέρει
he offers 
5228
υπέρ
for 
1438
εαυτού
himself 
2532
και
and 
3588
των
the 
3588
του
[2for the 
2992
λαού
3people 
51
αγνοημάτων
1ignorance sacrifices]. 
9:8   3778
9:8   τούτο
9:8   This 
1213
δηλούντος
manifesting 
3588
του
of the 
4151
πνεύματος
[2spirit 
3588
του
  
39
αγίου
1holy] 
3380
μήπω
not yet 
5319
πεφανερώσθαι
has been made apparent 
3588
την
[7the 
3588
των
9of the 
39
αγίων
10holies 
3598
οδόν
8way 
2089
έτι
1while still 
3588
της
2the 
4413
πρώτης
3first 
4633
σκηνής
4tent 
2192
εχούσης
5was having 
4714
στάσιν
6a position. 
9:9   3748
9:9   ήτις
9:9   Which is 
3850
παραβολή
a parable 
1519
εις
in 
3588
τον
the 
2540
καιρόν
time 
3588
τον
  
1764
ενεστηκότα
being present, 
2596
καθ'
in 
3739
ον
which 
1435-5037
δώρά τε
both gifts 
2532
και
and 
2378
θυσίαι
sacrifices 
4374
προσφέρονται
are offered, 
3361
μη
not 
1410
δυνάμεναι
being able 
2596
κατά
as to 
4893
συνείδησιν
conscience 
5048
τελειώσαι
to perfect 
3588
τον
the one 
3000
λατρεύοντα
serving, 
9:10   3440
9:10   μόνον
9:10   consisting only 
1909
επί
in 
1033
βρώμασι
foods 
2532
και
and 
4188
πόμασι
drinks, 
2532
και
and 
1313
διαφόροις
diverse 
909
βαπτισμοίς
immersions, 
2532
και
and 
1345
δικαιώμασι
ordinances 
4561
σαρκός
of flesh, 
3360
μέχρι
until 
2540
καιρού
a time 
1357
διορθώσεως
of straightening 
1945
επικείμενα
rests. 
9:11   5547-1161
9:11   χριστός δε
9:11   But Christ 
3854
παραγενόμενος
being come 
749
αρχιερεύς
is chief priest 
3588
των
of the 
3195
μελλόντων
[2about to be 
18
αγαθών
1good things], 
1223
διά
through 
3588
της
the 
3173
μείζονος
greater 
2532
και
and 
5046
τελειοτέρας
more perfect 
4633
σκηνής
tent, 
3756
ου
not 
5499
χειροποιήτου
made by hand — 
5123
τουτ' έστιν
that is to say, 
3756
ου
not 
3778
ταύτης
of this 
3588
της
  
2937
κτίσεως
creation, 
9:12   3761
9:12   ουδέ
9:12   nor 
1223
δι'
through 
129
αίματος
the blood 
5131
τράγων
of he-goats 
2532
και
and 
3448
μόσχων
calves, 
1223-1161
διά δε
but by 
3588-2398
του ιδίου
his own 
129
αίματος
blood 
1525
εισήλθεν
he entered 
2178
εφάπαξ
once for all 
1519
εις
into 
3588
τα
the 
39
άγια
holies, 
166
αιωνίαν
[2an eternal 
3085
λύτρωσιν
3ransoming 
2147
ευράμενος
1having found]. 
9:13   1487-1063
9:13   ει γαρ
9:13   For if 
3588
το
the 
129
αίμα
blood 
5022
ταύρων
of bulls 
2532
και
and 
5131
τράγων
he-goats, 
2532
και
and 
4700
σποδός
ashes 
1151
δάμαλεως
of a heifer 
4472
ραντίζουσα
sprinkling 
3588
τους
the ones 
2840
κεκοινωμένους
being unclean, 
37
αγιάζει
sanctifies 
4314
προς
for 
3588
την
the 
3588
της
[2of the 
4561
σαρκός
3flesh 
2514
καθαρότητα
1cleanliness], 
9:14   4214
9:14   πόσω
9:14   how much 
3123
μάλλον
more 
3588
το
the 
129
αίμα
blood 
3588
του
of the 
5547
χριστού
Christ, 
3739
ος
(who 
1223
διά
through 
4151
πνεύματος
[2spirit 
166
αιωνίου
1eternal] 
1438-4374
εαυτόν προσήνεγκεν
offered himself 
299
άμωμον
unblemished 
3588
τω
  
2316
θεώ
to God,) 
2511
καθαριεί
shall cleanse 
3588
την
  
4893-1473
συνείδησιν υμών
your conscience 
575
από
from 
3498
νεκρών
dead 
2041
έργων
works 
1519
εις
for 
3588
το
  
3000
λατρεύειν
serving 
2316-2198
θεώ ζώντι
the living God. 
9:15   2532
9:15   και
9:15   And 
1223
διά
because of 
3778
τούτο
this 
1242
διαθήκης
[4covenant 
2537
καινής
3of a new 
3316
μεσίτης
2mediator 
1510.2.3
εστίν
1he is], 
3704
όπως
so that 
2288
θανάτου
death 
1096
γενομένου
having taken place, 
1519
εις
for 
629
απολύτρωσιν
the release by ransom 
3588
των
for the 
1909
επί
[2unto 
3588
τη
3the 
4413
πρώτη
4first 
1242
διαθήκη
5covenant 
3847
παραβάσεων
1violations], 
3588
την
[4of the 
1860
επαγγελίαν
5promise 
2983
λάβωσιν
3should receive 
3588
οι
1 so the ones 
2564
κεκλημένοι
2having been called] 
3588
της
of the 
166
αιωνίου
eternal 
2817
κληρονομίας
inheritance. 
9:16   3699-1063
9:16   όπου γαρ
9:16   For where 
1242
διαθήκη
there is a will , 
2288
θάνατον
[2 for the death 
318
ανάγκη
1 it is necessary 
5342
φέρεσθαι
5to come to bear 
3588
του
3of the 
1303
διαθεμένου
4one ordaining the will]. 
9:17   1242-1063
9:17   διαθήκη γαρ
9:17   For a will 
1909
επί
with 
3498
νεκροίς
the dead 
949
βεβαία
is firm; 
1893
επεί
since 
3379
μήποτε
not at any time 
2480
ισχύει
does it prevail 
3753
ότε
when 
2198
ζη
[3lives 
3588
ο
1the one 
1303
διαθέμενος
2ordaining the will]. 
9:18   3606
9:18   όθεν
9:18   Whereupon 
3761
ουδ'
neither 
3588
η
the 
4413
πρώτη
first covenant 
5565
χωρίς
[2separate from 
129
αίματος
3blood 
1457
εγκεκαίνισται
1has been dedicated]. 
9:19   2980
9:19   λαληθείσης
9:19   [4having been spoken 
1063
γαρ
1For 
3956
πάσης
2every 
1785
εντολής
3commandment] 
2596
κατά
according to 
3588
τον
the 
3551
νόμον
law 
5259
υπό
by 
*
Μω=σέως
Moses 
3956
παντί
to all 
3588
τω
the 
2992
λαώ
people, 
2983
λαβών
having taken 
3588
το
the 
129
αίμα
blood 
3588
των
of the 
3448
μόσχων
calves 
2532
και
and 
5131
τράγων
he-goats 
3326
μετά
with 
5204
ύδατος
water 
2532
και
and 
2053
ερίου
[2wool 
2847
κοκκίνου
1scarlet] 
2532
και
and 
5301
υσσώπου
hyssop, 
1473-5037
αυτό τε
both itself 
3588
το
the 
975
βιβλίον
scroll 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people 
4472
ερράντισε
he sprinkled, 
9:20   3004
9:20   λέγων
9:20   saying, 
3778
τούτο
This is 
3588
τα
the 
129
αίμα
blood 
3588
της
of the 
1242
διαθήκης
covenant, 
3739
ης
which 
1781
ενετείλατο
[2gave charge 
4314
προς
3to 
1473
υμάς
4you 
3588
ο
  
2316
θεός
1God]. 
9:21   2532
9:21   και
9:21   [2also 
3588
την
3the 
4633
σκηνήν
4tent 
1161
δε
1But] 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
4632
σκεύη
utensils 
3588
της
of the 
3009
λειτουργίας
ministration 
3588
τω
with 
129
αίματι
blood 
3668
ομοίως
in like manner 
4472
ερράντισε
he sprinkled. 
9:22   2532
9:22   και
9:22   And 
4975
σχεδόν
nearly 
1722
εν
[2with 
129
αίματι
3blood 
3956
πάντα
1all things] 
2511
καθαρίζεται
are cleansed 
2596
κατά
according to 
3588
τον
the 
3551
νόμον
law, 
2532
και
and 
5565
χωρίς
separate from 
130
αιματεκχυσίας
blood-letting 
3756-1096
ου γίνεται
there becomes no 
859
άφεσις
release. 
9:23   318
9:23   ανάγκη
9:23   It was necessary 
3767
ούν
then 
3588-3303
τα μεν
for indeed the 
5262
υποδείγματα
examples 
3588
των
of the things 
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
3772
ουρανοίς
heavens 
3778
τούτοις
[2with these 
2511
καθαρίζεσθαι
1to be cleansed], 
1473
αυτά
[4themselves 
1161
δε
1but 
3588
τα
2the 
2032
επουρανία
3heavenly things] 
2908
κρείττοσι
with better 
2378
θυσίαις
sacrifices 
3844
παρά
than 
3778
ταύτας
these. 
9:24   3756-1063
9:24   ου γαρ
9:24   For not 
1519
εις
into 
5499
χειροποίητα
hand made 
39
άγια
holy places 
1525
εισήλθεν
[3entered 
3588
ο
1the 
5547
χριστός
2Christ], 
499
αντίτυπα
which are antitypes 
3588
των
of the 
228
αληθινών
true, 
235
αλλ'
but 
1519
εις
into 
1473-3588-3772
αυτόν τον ουρανόν
heaven itself, 
3568
νυν
now 
1718
εμφανισθήναι
to be revealed 
3588
τω
to the 
4383
προσώπω
face 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
5228
υπέρ
for 
1473
ημών
us. 
9:25   3761
9:25   ουδ'
9:25   Nor 
2443
ίνα
that 
4178
πολλάκις
he should often 
4374
προσφέρη
offer 
1438
εαυτόν
himself, 
5618
ώσπερ
as 
3588
ο
the 
749
αρχιερεύς
chief priest 
1525
εισέρχεται
enters 
1519
εις
into 
3588
τα
the 
39
άγια
holy places 
2596-1763
κατ' ενιαυτόν
yearly 
1722
εν
with 
129
αίματι
[2blood 
245
αλλοτρίω
1another's]; 
9:26   1893
9:26   επεί
9:26   since 
1163
έδει
it would have been necessary 
1473
αυτόν
for him 
4178
πολλάκις
to often 
3958
παθείν
suffer 
575
από
from 
2602
καταβολής
the founding 
2889
κόσμου
of the world. 
3568-1161
νυν δε
But now 
530
άπαξ
once 
1909
επί
at 
4930
συντελεία
the completion 
3588
των
of the 
165
αιώνων
eons, 
1519
εις
for 
115
αθέτησιν
annulment 
266
αμαρτίας
of sin, 
1223
διά
[2through 
3588
της
  
2378-1473
θυσίας αυτού
3his sacrifice 
5319
πεφανέρωται
1he has been manifested]. 
9:27   2532
9:27   και
9:27   And 
2596-3745
καθ' όσον
for as much as 
606
απόκειται
it has been reserved 
3588
τοις
to 
444
ανθρώποις
men 
530
άπαξ
once 
599
αποθανείν
to die, 
3326-1161
μετά δε
but after 
3778
τούτο
this 
2920
κρίσις
the judgment; 
9:28   3779
9:28   ούτω
9:28   so 
2532
και
also 
3588
ο
the 
5547
χριστός
Christ 
530
άπαξ
once 
4374
προσενεχθείς
having been offered 
1519
εις
for 
3588
το
  
4183
πολλών
[3of many 
399
ανενεγκείν
1bearing 
266
αμαρτίας
2 the sins], 
1537
εκ
that of 
1208
δευτέρου
a second time 
5565
χωρίς
separate from 
266
αμαρτίας
sin 
3708
οφθήσεται
he shall appear 
3588
τοις
to the ones 
1473-553
αυτόν απεκδεχομένοις
awaiting him 
1519
εις
for 
4991
σωτηρίαν
deliverance. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Hebrews 8
Top of Page
Top of Page